8 Şubat 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28553

YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi olan kadro/pozisyonlar hizmet gruplarıyla aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi olan kadro/pozisyonlar;

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, Müdür,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Teknik Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Başuzman, Müşavir,

2) Merkezi Satınalma Uzmanı, Teknik Uzman, Uzman,

3) Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı.

ç) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Muhasebeci, Şef Yardımcısı,

2) Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı.

f) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli, Kaloriferci, Aşçı, Bahçıvan.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Mühendis, Mimar, Avukat, Eczacı, Kimyager, Diyetisyen, Öğretmen, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Programcı, Mütercim, Laborant, Hemşire.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (i), (k), (n)  bentlerinde yer alan  “Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru,” ibareleri ile (ğ) bendinde yer alan “Antrenör veya” ve “Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış; (h) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkranın (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (ö) bendi yürürlükten kaldırılmış ve mevcut (o) bendi (ö) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Yükseköğretim kurumlarından Mühendis veya Kimyager olarak mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az üç yıl veya Kimyager pozisyonlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak.”

“ı) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen hizmet şartlarını taşımak,

3) Müdür Yardımcısı, Merkezi Satınalma Uzmanı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Uzman, Şef, Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı, Mühendis pozisyonlarında en az bir yıl çalışmış olmak.”

“ö) Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Pazarlamacı pozisyonu için en az iki yıllık yükseköğrenim; diğer pozisyonlar için en az ortaöğretim mezunu olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kimyager” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyetisyen” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “Sağlık Memuru” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Merkezi satınalma uzmanı pozisyonuna sınavsız geçiş

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ofisin Merkez ve Taşra teşkilatında Müdür Yardımcısı pozisyonunda görev yapan personelden en az dört yıllık yüksekokul mezunu olanlar, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan şartlar aranmaksızın ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği üzerine Merkezi Satınalma Uzmanı pozisyonuna atanabilirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/2/2009

27145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/12/2010

27792