8 Şubat 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28553

TBMM KARARI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ HAYDUTLUĞU

VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE MÜCADELE AMACIYLA YÜRÜTÜLEN

ULUSLARARASI ÇABALARA DESTEK VERMEK ÜZERE, GEREĞİ, KAPSAMI,

ZAMANI VE SÜRESİ HÜKÜMETÇE BELİRLENECEK ŞEKİLDE ADEN KÖRFEZİ,

SOMALİ KARASULARI VE AÇIKLARI, ARAP DENİZİ VE MÜCAVİR BÖLGELERDE

GÖREVLENDİRİLMESİ VE BUNUNLA İLGİLİ GEREKLİ DÜZENLEMELERİN

HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENECEK ESASLARA GÖRE YAPILMASI İÇİN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 10.02.2009 TARİHLİ VE 934 SAYILI

KARARI’YLA HÜKÜMETE VERİLEN VE 02.02.2010, 07.02.2011 VE 25.01.2012

TARİHLİ 956, 984 VE 1008 SAYILI KARARLARI İLE BİRER YIL UZATILAN

İZİN SÜRESİNİN ANAYASANIN 92’NCİ MADDESİ UYARINCA 10.02.2013

TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL DAHA UZATILMASINA DAİR KARAR

             Karar No. 1031                                                                                                         Karar Tarihi: 05.02.2013

Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı’yla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde konuşlandırılması suretiyle, bölgede seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı uluslararası toplumca yürütülen müşterek mücadele harekâtına aktif katılımda bulunulması sağlanarak, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının bölgede görev icra etmesine izin veren 934 sayılı TBMM Kararı’nın süresi, son olarak 25.01.2012 tarihli ve 1008 sayılı Karar’la bir yıl uzatılmış olup 10.02.2013 tarihinde sona erecektir. Diğer yandan, anılan bölgelerde ve Hint Okyanusu’nda meydana gelmeye devam eden korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresi son olarak 21.11.2012 tarihli ve 2077 sayılı Karar’la bir yıl uzatılmıştır.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Hükümete verilen bir yıllık izin süresinin, 10.02.2009 tarihli ve 934 sayılı TBMM Kararı’nda belirlenen ilke ve esaslar dâhilinde, Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca, 10.02.2013 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, Genel Kurulun 05.02.2013 tarihli 61’inci Birleşiminde karar verilmiştir.