7 Şubat 2013 Tarihli ve 28552 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4237    Yozgat-Musabeyli Projesi ile Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi Kapsamında Bazı Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4239    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2013/4249    Hatay İlinde Tesis Edilecek Şenköy Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4250    Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “380 kV Tortum Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi” Kapsamında Trafo Merkezi Sahası ile Bu Sahaya Ulaşımı Sağlayacak Bağlantı Yolu Güzergâhına İsabet Eden Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4253    Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesinde Tesis Edilecek Burçak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4257    İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4260    Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda İptal-İhdas Yapılması Hakkında Karar

2013/4261    Ordu İli, Çatalpınar İlçesinde Tesis Edilecek Irmak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Kamulaştırılmasına İlişkin 16/7/2012 Tarihli ve 2012/3433 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2012/4151    İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğ

—   2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri