7 Şubat 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28552

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4239

             Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 31/12/2012 tarihli ve 2201 sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

14/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4239 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın ikinci kısmında yer alan 14 üncü bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“ONBEŞİNCİ BÖLÜM

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ

KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Madde 41 – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (19) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Madde 42 – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, bilim diplomasisi faaliyetlerini yürütmek, görevli bulunduğu ülkedeki bilimsel, teknolojik ve sınai faaliyetler ile ilgili gelişmeleri takip etmek, raporlamak, değerlendirmek ve sonuçlarından Bakanlığı haberdar etmek; bilimsel, teknolojik ve sınai alandaki politikaları yabancı bilimsel ve teknik akademilerde, sanayide ve devlet kurumlarında takip etmek ve bilim ve teknoloji alanlarında Türkiye’yi temsil etmek; bilimsel ve teknik konularda büyükelçiye danışmanlık yapmak; bulunduğu ülkelerde üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi mekanizmalarını inceleyerek ülkemize uygulanabilirliğini incelemek ve ülkemize uygun projeler geliştirmek; ülkemiz için öncelikli alanlarda yeni işbirliği modelleri önermek ve uygulanmasında aktif rol oynamak; ülkemizdeki bilimsel, teknolojik ve sınai faaliyetler, yatırım imkanları, teşvikler gibi konularda tek nokta ofisi tarzında bilgi merkezi olarak hizmet vermek; ülkemizdeki girişimcilik, yenilikçilik, Ar-Ge ve bilimsel destek programlarından görev yaptığı ülkedeki bilim adamlarımızın, araştırmacıların ve girişimcilerin haberdar olmasını sağlamak ve Bakanlığa yapılacak başvurular için gerekli yönlendirmeleri yapmak; görev yaptığı ülkede teknolojik açıdan öncü, pazar lideri firmalar ile ülkemizde aynı sektörde faaliyet gösteren kurum ve firmalar arasında iletişim ve işbirliği imkanlarının oluşmasına yönelik çalışmalar yapmak; bilimsel bilgi ve bilim adamı değişimine yardımcı olmak; görev yaptığı ülkedeki bilimsel programlardan ve etkinliklerden ülkemizdeki muadillerin haberdar edilmesini ve katılımlarını sağlamak; ortak proje geliştirme kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilim adamlarımızla yabancı bilim adamlarının ortak tematik alanlarda bir araya gelmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlemek; bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında iki ülke makamları arasında imzalanan ikili anlaşmalar, protokoller, mutabakat zabıtları ve daimi komisyon toplantılarında alınan kararların uygulanmasını izlemek, değerlendirmesini yapmak; nezdinde vazife gördükleri temsilciliklerin diğer ülkeler ile olan münasebetlerini takip ederek bilim, sanayi ve teknoloji konularında sağlanacak imkanlar konusunda tekliflerde bulunmak; bağlı olunan dış temsilcilik tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve bu çerçevede yapılacak çalışmaların verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür."

MADDE 2 – (1) Bu Kararın ekinde yer alan cetvel, 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait (19) sayılı cetvel olarak eklenmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(19) Sayılı Cetvel için tıklayınız.