7 Şubat 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28552

YÖNETMELİK

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı, derse devam ve sınav yöntemi ile belirlenir. Öğrencinin; arasınav, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı, yarıyıl sonu sınavından/bütünleme sınavından aldığı not, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre birlikte değerlendirilerek dersteki başarısı belirlenir. Derslere devamı yetersiz olanların diğer notları değerlendirilmez ve bu öğrencilerin dersleri tekrar almaları gerekir. Değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı puanı, yıl sonu başarı notu ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

                   Puanı                       Yıl Sonu Başarı Notu                Katsayı

                 91-100                                     AA                                 4.0

                  85-90                                      BA                                  3.5

                  80-84                                      BB                                  3.0

                  70-79                                      CB                                  2.5

                  65-69                                      CC                                  2.0

                  55-64                                      DC                                  1.5

                  40-54                                      DD                                 1.0

             39 ve aşağısı                                 FF                                  0.0

          Vizesiz başarısız                             VF                                  0.0

   Ortalama Dışı Harf Notu                       OD                                                ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremez. Herhangi bir dersten devam şartını sağlamasına rağmen notları itibariyle başarısız olan öğrenciler, aynı dersi ikinci kez almaları halinde o ders için devam şartı hariç, derse ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

b) Yarıyıl sonu sınavına giren öğrenciye dönem içi çalışmaları değerlendirilerek VF notu verilebilir.

c) Herhangi bir derse ilişkin başarı notu, yarıyıl sonu sınavı/bütünleme sınavı ve yarıyıl içi çalışmalarından oluşur. Bunların katkı oranı dersi verecek öğretim üyesi tarafından, başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir, ilgili anabilim dalının olumlu görüşü, bölüm başkanlığının kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

ç) Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin final notu yerine geçer. Başarı notu olarak değerlendirilmez. Bir dersten VF notu alan öğrenciye bütünleme sınav hakkı verilmez. Başarı değerlendirilmesi bir döneme yayılan proje, bitirme çalışması, mimarlık proje dersi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez. Sadece başarısız olunan derslere bütünleme sınav hakkı tanınır. Koşullu dönem not ortalaması ile başarılı olunan derslerden ve daha önce alınıp başarılı olunan derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girilemez.

d) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içi sınavlarına giremeyen öğrencilere, fakülte yönetim kurulu kararı ile ve aynı yarıyıl içinde dersi veren öğretim elemanının belirleyeceği gün ve saatte kullanılmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin yarıyıl içi mazeret sınavına girebilmeleri için; söz konusu mazeretlerinin bitim tarihinden itibaren beş gün içerisinde mazeret dilekçelerini bağlı oldukları fakültenin dekanlığına teslim etmeleri gerekir. Herhangi bir zorunlu sınava girmeyen öğrenci, bu sınavdan FF almış sayılır.

e) Mazeretleri nedeniyle bütünleme sınavına giremeyen ve sınavı müteakip üç gün içinde ilgili dekanlığa mazeretlerini bildiren öğrencilerden mazeretleri ilgili fakülte yönetim kurulunca uygun görülenler, fakülte yönetim kurulunun ilan edeceği tarihte yapılacak bütünleme mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur.

f) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, o yarıyıl sonu sınavlarının tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde öğretim üyesi tarafından açıklanır. Fakülte yönetim kurulu gerektiğinde bir dersin öğretim üyesinden, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden incelemesini isteyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyılda derslerin bitmesini müteakip, Senato tarafından belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde o yarıyıldaki tüm derslere ait yarıyıl sonu/bütünleme sınavları yapılır. Arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bir arazi çalışmasının sonucuna bağlı olan derslerin sınavları arazi çalışmalarının bitiminde de yapılabilir. Bitirme çalışması sınavı, yarıyıl sonu sınav döneminde yapılır. Yarıyıl sonu sınav programları, fakülte yönetim kurulları tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Enstitü binalarında yapılır. Ancak, arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Enstitü binaları dışında da yapılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2011

28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/4/2012

28276

2-

23/10/2012

28450