6 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28551

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçekleştirilen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçekleştirilen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini, alınacak önlemleri, denetçilerin görevlerini ve yetkilerini, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

(2) Yasal olmayan yollarla piyasaya arz edilen veya IMEI numarası da dâhil olmak üzere teknik özelliklerinde yasal olmayan değişiklikler yapılan cihazlara ilişkin bu Yönetmeliğin denetim ve yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanını,

b) Bölge müdürlüğü: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğünü,

c) Cihaz: Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarını içeren ürün grubunu,

ç) Dağıtıcı: Cihazın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Daire Başkanlığı: Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığını,

e) Denetçi: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Kurum tarafından görevlendirilen personeli,

f) Güvenli cihaz: Kullanım ömrü ve uygulanabildiği yerlerde hizmete sunulmasına, kurulumuna ve bakımına ilişkin kural ve talimatlar dikkate alınmak kaydıyla; normal veya makul bir şekilde öngörülen kullanım koşullarında, hiç risk taşımayan veya cihazın kullanımıyla ilgili kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için üst düzey koruma sağlayan cihazı,

g) IMEI numarası: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,

ğ) İşaret: 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin Ek-7’sinde belirtilen resimli işareti,

h) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

ı) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

i) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

j) Laboratuvar: Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarı,

k) Onaylanmış kuruluş: TTTE Yönetmeliği kapsamındaki cihazlara ilişkin uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurum tarafından; 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkilendirilen ve ismi Avrupa Komisyonuna bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

l) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,

m) Piyasaya arz: Cihazın, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

n) Sınıf 2 bildirim formu: Türkiye’de hizmete sunulması veya piyasada yer alması hususunda kısıtlama uygulanan cihazın piyasaya arz edilmesinden en az dört hafta önce Kurumdan onay alınması için kullanılan formu,

o) Teknik belgeler: TTTE Yönetmeliğinde tanımlı teknik dosya içeriğinde yer alan uygunluk beyanı, standartlara uygunluğunu gösteren test raporları gibi cihazın üreticisinde bulunması zorunlu bilgi ve belgeleri,

ö) Teknik düzenleme: Cihazın ilgili idarî hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten TTTE Yönetmeliği gibi uyulması zorunlu olan düzenlemeyi,

p) Telekomünikasyon terminal ekipmanı: Kamu telekomünikasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan ekipmanı veya ekipmanın ilgili parçasını,

r) Telsiz ekipmanı: 9 kHz ile 3000 GHz frekans bandında sunî bir iletim ortamı olmaksızın, uzayda yayılan telsiz dalgalarının iletimi ve/veya alımı yoluyla haberleşmeyi sağlayan ekipmanı veya ekipmanın ilgili parçasını,

s) Temel gerekler: TTTE Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan teknik gerekleri,

ş) Test: Bir veya daha çok karakteristiğin bir standarda uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla belirli bir talimat uyarınca yapılan deneyleri,

t) TTTE Yönetmeliği: 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğini (1999/5/AT),

u) Uygunluk beyanı: Cihazın, TTTE Yönetmeliğinin veya 1999/5/EC sayılı R&TTE Direktifinin temel gereklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu gösteren belgeyi,

ü) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

v) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Esasları ve Yöntemi ile Üretici ve

Dağıtıcıların Yükümlülükleri

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Cihaz; piyasaya arzı, piyasada bulunması ve hizmete sunulması aşamalarında teknik düzenlemeye uygun olmak zorundadır.

(2) Teknik düzenlemeye uygun cihazların güvenli olduğu kabul edilir.

Teknik düzenlemeye uygun olmayan cihazların güvenli olup olmadığına Kurum karar verir.

(3) İnternet aracılığıyla yapılanlar da dâhil olmak üzere, cihazlara ilişkin yazılı, görsel ve benzeri ortamlarda reklam, promosyon, satış veya kiralama amacıyla yapılan her türlü faaliyet piyasaya arz olarak değerlendirilir.

(4) Kurum, TTTE Yönetmeliği kapsamındaki cihazlara ilişkin PGD faaliyetlerini yürütür, gerekli önlemleri alır ve müeyyideleri uygular.

(5) Kurum, cihazların teknik düzenlemeye uygun olup olmadığının belirlenmesi için, idari ve teknik uygunluk denetimleri yapar veya yaptırır.

(6) PGD, denetçiler tarafından; Kurumun hazırladığı planlar kapsamında veya şikâyet, ihbar ve taleplerin değerlendirilmesi üzerine ya da gerekli hallerde resen yapılır.

(7) Kurum, daha önce yaptığı denetimlerin sonuçlarını, Avrupa Birliği üyesi ülkelerce yapılan denetimleri, cihazlara ait ithalat bilgilerini, Sınıf 2 Bildirim Formu bilgilerini, şikâyet ve ihbarlar ile bu çerçevede elde edilen bilgileri PGD planlarının hazırlanması için kullanabilir.

(8) PGD, cihazın bulunduğu ve satıldığı yerler ile gerekli durumlarda cihaz veya parçalarının üretildiği, montajının yapıldığı, ambalajlandığı, depolandığı veya hizmete sunulduğu yerlerde yapılabilir.

(9) Denetçi tarafından, denetimi yapılan cihaza ait teknik belgeler, kullanım kılavuzu, garanti belgesi, fatura ve gerekli diğer belgeler istenilebilir.

(10) Kurum, gerekli gördüğü hallerde teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi piyasadan veya üretim hattından cihaza ait numuneler alabilir ve cihazın teknik düzenlemeye uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili standartlarda yer alan her türlü testi numunelere uygulayabilir veya uygulatabilir.

(11) Kurum, laboratuvarda yapılan testlere bağlı olarak numune cihazlar üzerinde oluşabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.

(12) Kurum, gerekli gördüğü hallerde, PGD’ye tâbi cihazın uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve onaylanmış kuruluşların imkânlarından yararlanabilir.

(13) Kurum, daha önce denetlenmiş cihazları farklı zamanlarda yeniden denetleyebilir.

Piyasa gözetimi ve denetiminin yöntemi

MADDE 6 – (1) PGD, idari ve teknik uygunluk denetimleri altında yer alan hususlardan birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır:

a) İdari uygunluk denetimi; cihazın ambalajında, kullanım talimatında veya kutu içeriğinde ve cihaz üzerinde teknik düzenlemenin öngördüğü işaret, bilgi ve belgeler ile teknik düzenlemede belirtilen diğer şartlar çerçevesinde yapılacak incelemeleri kapsar.

b) Teknik uygunluk denetimi; cihaza ait teknik belgelerin incelenmesini, numunelerin test edilmesini, numunelere uygulanan testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi suretiyle cihazın temel gereklere uygun olup olmadığının, varsa risk seviyesinin tespiti ile güvenli olup olmadığının belirlenmesini kapsar.

Üretici ve dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Üretici, piyasaya teknik düzenlemeye uygun cihazları arz etmek zorundadır.

(2) Üretici, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; cihazın öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde cihazı işaretlemek, gerektiğinde piyasaya arz edilmiş cihazlardan numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile cihazların piyasaya arzının durdurulması, toplatılması ve bertarafı da dâhil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(3) Üretici, teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki nihai cihazın yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca muhafaza etmek ve istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

(4) Üretici, cihazların teknik düzenlemeye uygun olmasını sağlamakla ve teknik düzenlemeye uygun olmayan cihazlarını uygun duruma getirmekle yükümlüdür.

(5) Üretici, piyasaya arzı geçici olarak durdurulan veya yasaklanan cihazların piyasaya arzını önlemek amacı ile dağıtıcılarını bilgilendirmek de dâhil her türlü önlemi alır.

(6) Üretici, cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test masraflarını öder.

(7) Üretici ve dağıtıcılar, denetçiye görevi süresince uygun bir çalışma ortamı sağlamak, Kurum ile işbirliği yapmak ve talep edilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde Kuruma sunmakla yükümlüdür.

(8) Üretici ve dağıtıcılar, denetçilerin görevini yapmasını engelleyemez. Aksi takdirde bu kişiler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(9) Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde güvenli olmadığını bildiği cihazları piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde cihazların taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir.

(10) Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, beş gün içinde üreticinin veya cihazı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı veya cihazı hizmete sunan kişi, üretici olarak kabul edilir.

(11) Dağıtıcıdan numune alınması ve dağıtıcının numune alma tutanağı ile birlikte üreticiye başvurması halinde, numune bedeli üretici tarafından dağıtıcıya ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Numuneler, Teknik Belgeler ve Testlere İlişkin Düzenlemeler

Numunelerin alınması

MADDE 8 – (1) Denetçi, gerekli gördüğü takdirde test işlemini yaptırmak üzere denetlenen cihazdan üç adede kadar cihazı, numune tutanağı düzenleyerek alır ve Daire Başkanlığına gönderir.

(2) Denetlenen yerde talep edilen sayıda cihaz olmaması durumunda daha az sayıda numune cihaz alınabilir. Eksik cihazların temini için ilgiliye on gün süre verilir. Süre sonunda numunelerin temin edilememesi durumunda mevcut numuneler üzerinden değerlendirme yapılır.

(3) Denetçi, alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise bu durumu tutanağa yazarak, numuneyi yediemin sıfatıyla üretici veya dağıtıcıya bırakabilir. Bırakılan numuneler, ilgili tarafından on gün içinde Daire Başkanlığına gönderilir.

(4) Kurum, gerekli hallerde, taşınması mümkün olmayan cihazları bulunduğu yerde test edebilir. Üretici veya dağıtıcı, denetimin bu şekilde yapılmasına uygun koşulları hazırlamakla yükümlüdür.

(5) Alınan numunenin teste elverişsiz olması halinde veya cihazın ya da cihazla birlikte teste tabi tutulan ekipmanın test aşamasında arızalanması durumunda Kurum tarafından ilgiliden ilave numune veya ekipman temin edilir. On gün içinde ilave numune temin edilemez ise test işlemi mevcut numunelere uygulanır ve değerlendirme, testi tamamlanan numuneler üzerinden yapılır.

(6) Kurum, alınan numuneler için üretici veya dağıtıcıya herhangi bir ödeme yapmaz.

(7) Alınan numune cihazlara ait teknik belgeler Daire Başkanlığına gönderilir.

Teknik belgelerin incelenmesi

MADDE 9 – (1) Kurum, gerekli görmesi halinde cihaza ait teknik belgeleri cihazın üreticisinden talep edebilir. Üretici, talep edilen belgeleri on beş gün içinde göndermekle yükümlüdür. Üreticinin makul gerekçe göstererek ek süre talep etmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere on güne kadar ilave süre verilebilir.

(2) Teknik belgeler; cihazın temel gereklere belge açısından uygunluğunun ve talep edilecek testlerin belirlenmesi amacıyla incelenir.

Testlerin amacı ve belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Laboratuvar testleri; cihazın temel gereklere uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılır.

(2) Daire Başkanlığı; uygulanacak testleri, testlerde ölçülecek parametreleri, ölçüm kriterlerini ve test edilecek numune sayısını, TTTE Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan temel gerekler ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde, cihazın insan sağlığı ve güvenliğine etkilerini, cihazla ilgili risk değerlendirmelerini ve cihazın özelliklerini dikkate alarak belirleyebilir.

(3) Temel gerekler çerçevesinde uygulanacak testlerin belirlenmesinde temel gerekleri karşılayan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının veya bu standartlara dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standartların ilgili bölümleri esas alınır.

Test sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Test sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından teknik düzenlemede belirtilen hükümler dikkate alınarak; cihazın insan sağlığına, can ve mal güvenliğine etkileri ile risk faktörleri bakımından değerlendirilir.

(2) Kurum, değerlendirme sonucuna göre cihazın, temel gereklere uygun olup olmadığına, uygun değilse insan sağlığı ve güvenliği açısından risk seviyesini belirleyerek cihazların güvenli olup olmadığına karar verir.

(3) Test sonuçlarının değerlendirilmesini müteakip 12 nci ve 13 üncü maddeler ile yapılan tespitin niteliğine göre 16 ncı madde veya 17 nci madde uygulanır.

Test masrafları

MADDE 12 – (1) Cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi durumunda numunelere uygulanan testlerin tamamına ait masraflar üretici tarafından ödenir.

(2) Herhangi bir testten kalan ancak test sonuçlarının değerlendirilmesine göre güvenli olduğu tespit edilen cihazlara ilişkin test masrafları üreticiden talep edilmez.

(3) Birinci fıkra uyarınca talep edilen test masrafları, üreticiye tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurum hesaplarına ödenir. Süresi içinde ödenmeyen test masrafları, Kurum tarafından tahsil edilir.

Test sonuçlarının bildirimi ve numunelerin iadesi

MADDE 13 – (1) Test sonuçları Kurum tarafından üreticiye bildirilir.

(2) Test sonuçlarının değerlendirilmesine göre; cihaza ilişkin idari yaptırım uygulanmaması halinde üretici sonucun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde özelliğini kaybetmemiş numuneleri geri alabilir. Süresi içinde alınmayan numuneler toplu olarak ilgili Defterdarlığa intikal ettirilir.

(3) Test sonuçlarının değerlendirilmesine göre; cihaza ilişkin idari yaptırım uygulanması halinde numune muhafaza edilir. Kurum tarafından tesis edilen işleme karşı, süresi içinde dava açılmaması veya dava açılmakla birlikte idari işlemin iptaline ilişkin mahkemenin vermiş olduğu ret kararın kesinleşmesi durumunda, güvensiz olanlar bertaraf edilmek üzere tüm cihazlar üreticisine iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aykırılık, Usulsüzlük ve Güvensizlik Tespiti Halinde Uygulanacak

Müeyyideler ve İşlemler

İşaret, bilgi ve belge açısından aykırılıklar

MADDE 14 – (1) Kurum, teknik düzenlemede öngörülen işaret ve belgeler ile teknik düzenlemede yer alan diğer idari şartlar açısından uygun olmayan cihazlara ilişkin tespit edilen aykırılığın niteliğine göre aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını uygulayabilir:

a) Cihazların üreticisinin ihtar edilmesi,

b) Cihazların üreticisi hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası uygulanması,

c) Cihazlardaki aykırılık giderilinceye kadar cihazların piyasa arzının geçici olarak durdurulması,

ç) Piyasaya arz edilen, piyasada veya tüketicilerde bulunan cihazların, üreticisi tarafından toplatılması,

d) Cihaza ait teknik belgelerin incelenmesi veya numunelerin test edilmesi.

(2) Üretici tarafından, cihaza ait teknik belgelerin verilen süre içinde Kuruma gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi durumunda, üretici hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Kurum, teknik belgelerdeki eksikliklerin niteliğine göre cihazın piyasaya arzını yasaklayabilir ve cihaza ait numuneleri testlere tabi tutabilir.

(3) Cihaza ait; denetim esnasında ibraz edilemeyen faturanın beş gün içinde Kuruma gönderilmemesi veya IMEI numarasının yasal olmayan şekilde değiştirildiğinin tespit edilmesi durumunda denetim süreci durdurularak konu hakkında ilgili mercilere gereğinin yapılması için bilgi verilir.

(4) Cihaza ait garanti belgesinin bulunmaması halinde konu hakkında ilgili Bakanlığa gereğinin yapılması için bilgi verilir.

(5) Üretici, gerekçesini belirtmek suretiyle bu madde kapsamında verilen sürelere ilişkin süre uzatımı talebinde bulunabilir. Kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde bir defaya mahsus olmak üzere, verilen sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

(6) Üreticinin, piyasaya arzı geçici olarak durdurulan veya yasaklanan cihazdaki aykırılığın giderildiğine ilişkin bilgi ve belgeleri veya numuneleri Kuruma sunması ve aykırılığın giderildiğinin Kurum tarafından tespit edilmesi halinde cihazın piyasaya arzına izin verilir.

Usulsüzlük

MADDE 15 – (1) CE uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması hallerinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya mahkemece yapılan kovuşturma sonucunda üreticinin mahkûmiyetine karar verilmemesi halinde, idari para cezasına ilişkin zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

Temel gereklere aykırılık

MADDE 16 – (1) Kurum, teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi laboratuvarda yapılan testlere ilişkin sonuçların değerlendirilmesi neticesinde TTTE Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen temel gereklerden en az birine uygun olmadığı tespit edilen, ancak insan sağlığı ve güvenliği açısından kabul edilebilir ölçülerde risk taşıdığı değerlendirilen cihazlara ilişkin aykırılığın niteliği ve risk seviyesine göre aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını uygulayabilir:

a) Cihazların üreticisinin ihtar edilmesi,

b) Cihazların üreticisi hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası uygulanması,

c) Cihazlardaki aykırılık giderilinceye kadar cihazların piyasa arzının yasaklanması,

ç) Tespit edilen aykırılıkla ilgili olarak tüketicileri bilgilendirmek amacıyla duyuru yapılması,

d) Piyasaya arz edilen, piyasada veya tüketicilerde bulunan cihazların, cihazın üreticisi tarafından toplatılmasına karar verilmesi.

(2) Üreticinin, piyasaya arzı yasaklanan cihazlardaki aykırılığı giderdiğine ilişkin bilgi ve belgeleri piyasaya arz yasağının kaldırılması talebiyle Kuruma sunması halinde, Kurum tarafından numune cihazlar alınır ve teste tabi tutulur. Kurum, test sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde aykırılığın giderildiğini tespit ederse cihazın piyasaya arzına izin verir.

Güvensizlik

MADDE 17 – (1) Teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi laboratuvarda gerçekleştirilen testlere ilişkin sonuçların değerlendirilmesi çerçevesinde, insan sağlığı ve güvenliğine etkileri açısından kabul edilebilir ölçülerin üzerinde risk taşıdığı değerlendirilen güvensiz cihazlar ile ilgili olarak sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Kurum tarafından üretici hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır ve cihazların piyasaya arzı yasaklanır.

b) Kurum, laboratuvarda gerçekleştirilen testlere ilişkin test masraflarını üreticiden talep eder.

c) Kurum, Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca, Kurum gerekli görmesi halinde internet sayfasında duyuru yayımlar.

ç) Kurum, belirlediği süre içinde üreticiden; tüketicilerdeki cihazlar da dâhil olmak üzere piyasadaki güvensiz cihazların toplatılmasını, cihazların toplatıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin bu süre içinde Kuruma bildirmesini talep eder.

(2) Üretici, güvensiz olduğu tespit edilen cihazları güvenli hale getirmek üzere hazırlayacağı çözüm planını, güvensizlik tespitinin kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma sunabilir. Üreticinin, çözüm planını Kuruma sunmaması, sunulan planın Kurum tarafından uygun bulunmaması veya üreticinin çözüm planına uymaması halinde cihazların güvenli hale getirilemeyeceğine karar verilir. Bu durumda, cihazlar taşıdıkları risklere göre üretici tarafından kısmen ya da tamamen bertaraf edilir.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendi ile ikinci fıkradaki yükümlülükleri yerine getirmeyen üretici hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(4) Üreticinin, piyasaya arzı yasaklanan cihazlardaki güvensizliği giderdiğine ilişkin bilgi ve belgeleri piyasaya arz yasağının kaldırılması talebiyle Kuruma sunması halinde, Kurum tarafından numune cihazlar alınır ve teste tabi tutulur. Kurum, test sonuçlarının değerlendirilmesine göre cihazlardaki güvensizliğin giderildiğinin tespit edilmesi halinde cihazların piyasaya arzına izin verir.

Piyasaya arz yasağının ihlali

MADDE 18 – (1) Kurum tarafından piyasaya arzı geçici olarak durdurulan veya yasaklanan cihazı piyasaya arz eden üretici hakkında, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(2) Güvenli olmadığını bildiği cihazı piyasaya arz eden veya cihazın taşıdığı risklerden korunmak için aldığı önlemler hakkında Kuruma bilgi vermeyen dağıtıcı hakkında, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(3) Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen cihazın kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini ve piyasaya arz yasağı hakkında dağıtıcılarını bilgilendirdiğini ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.

Bertaraf

MADDE 19 – (1) Bertaraf, cihazın üreticisi tarafından menşei ülkesine gönderilmesi veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından imha edilmesi suretiyle yapılır. Üretici, bertarafın gerçekleştirildiğini gösteren tutanak ve belgeleri bertarafı müteakip en geç bir ay içinde Kuruma bildirir.

(2) Üretici tarafından bertaraf edilmeyen cihazlar, masraflar üreticiden karşılanmak üzere Kurum tarafından bertaraf edilir ve üretici hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

Denetçinin yetkilendirilmesi ve yetkisinin iptali

MADDE 20 – (1) Denetçilerin yetkilendirilmesi ve yetkisinin iptaline ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Denetçinin görev ve yetkileri

MADDE 21 – (1) Denetçinin, 14/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla görev ve yetkileri;

a) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda denetim yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve gerekli yazışmaları yaparak ilgili mercilere sunmak,

b) Kanunda belirtilen ceza ve önlemlerin dışında kalan, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektirebilecek eylemleri tespit ettiğinde, durumu ilgili makamlara yazılı olarak bildirmek,

c) Denetlenen cihazlardan gerekli hallerde numune almak,

ç) Denetimi yapılan cihaza ait teknik belgeler, kullanım kılavuzu, garanti belgesi, fatura gibi gerekli belgeleri istemek,

d) Cihaz konulan ve/veya satılan her türlü yer ile hizmet verilen ve kullanılan yerlerde denetim, inceleme ve araştırma yapmak,

e) Yasal olmayan yollarla piyasaya arz edilmiş veya üzerinde yasal olmayan değişiklikler yapılmış cihazlarla karşılaştığında denetim sürecini durdurarak konu hakkında ilgili mercileri bilgilendirmektir.

Daire Başkanlığının piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Daire Başkanlığı; PGD ile ilgili Kurum içi birimler ve Kurum dışı kuruluşlarla koordinasyonu sağlar ve şikâyet ve ihbarları değerlendirir. Gerekli hallerde idari para cezası da dâhil denetim sonuçlarına ilişkin idari işlemleri takip eder ve denetçilere yönelik eğitim programlarını ve yıllık PGD raporunu hazırlar.

Bölge müdürlüklerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Bölge müdürlükleri; denetçilerin görevlerini yerine getirmelerini sağlar, şikâyet ve ihbarları değerlendirir ve yapılan denetimlere ilişkin dönemsel PGD raporlarını Daire Başkanlığına gönderir. Daire Başkanlığı tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeleri sağlar ve numuneleri temin eder. Gerekli hallerde idari para cezası da dâhil denetim sonuçlarına ilişkin idari işlemleri takip eder ve Daire Başkanlığını bilgilendirir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Şikâyet ve ihbarlarda bulunması gereken hususlar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlara ilişkin PGD konulu şikâyet ve ihbarlar, elektronik ortamda Kurum internet sayfası üzerinden veya yazılı başvuru yoluyla Kurum merkezine veya bölge müdürlüklerine yapılır.

(2) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen; kişi, kurum veya olaylarla doğrudan bağlantı kurulmaksızın genel nitelikli ifadeler taşıyan, zorunlu haller dışında şikâyet ve ihbar sahibinin kimlik bilgilerini taşımayan, inandırıcı mahiyette olmayan, olayla ilgili yeterli bilgi veya belge eklenmeyen ve sağlanması zorunlu bilgileri içermeyen şikâyet ve ihbarlar hakkında işlem yapılmayabilir.

Bilgilerin gizliliği

MADDE 25 – (1) Kurumun TTTE Yönetmeliği gereği yapacağı bildirim ve duyurular saklı kalmak üzere, PGD sırasında Kurum tarafından elde edilen bilgiler gizli tutulur. PGD sırasında gerçek veya tüzel kişilerin uzmanlığından faydalanılması halinde, bu kişiler de bu maddede belirtilen gizlilik ilkesine riayet etmekle yükümlüdür.

İthalat aşamasında teknik düzenlemeye uygunluk denetimi

MADDE 26 – (1) Kurum, ithalat denetimine ilişkin risk analizinde kullanılabilecek bilgileri gerektiğinde Ekonomi Bakanlığına bildirir. TTTE Yönetmeliğine uygun olmama ihtimali bulunan cihazların tespitinde belirleyici olacak bu bilgiler; cihazın üreticisi, tipi, markası, modeli, menşei, ithal edildiği ülke ve risklerin tespiti için kullanılabilecek diğer bilgileri kapsar. Gönderilecek bilgiler geçmişte yapılan PGD faaliyetleri çerçevesinde Kurum tarafından belirlenir.

(2) Kurum, Ekonomi Bakanlığı tarafından denetime tabi tutulacak riskli cihazlara ilişkin teknik destek talep edilmesi halinde denetime ilişkin görüşünü Ekonomi Bakanlığına sunar.

İdari para cezalarının artırımı ve tahsili

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiilin bir suç veya daha ağır idari para cezası ile cezalandırılmayı gerektiren bir kabahat oluşturmaması halinde, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen ve bu Yönetmelik kapsamında dağıtıcı ve üreticiler hakkında uygulanacak idarî para cezaları, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir katından dört katına kadar artırılarak uygulanır.

(2) Uygulanacak cezanın belirlenmesinde; ihlalin niteliği, tespit edilen aykırılığın insan sağlığı ve güvenliğine etkisi, ihlal sonucunda bir zarar doğup doğmadığı, ihlalin önlenmesi ve giderilmesinde iyi niyet ve gönüllü bildirimin varlığı, ihlalin tekerrür edip etmediği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idarî para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olan idarî para cezalarının tamamı Kurum hesaplarına aktarılır.

İdari yaptırımların uygulanmasında yetki

MADDE 28 – (1) Cihazların, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceğine dair kesin belirti bulunması halinde piyasaya arzın geçici olarak durdurulması kararı bölge müdürlüğü veya Daire Başkanlığı tarafından verilir.

(2) Cihazların güvenli olmadığına, bu kapsamda üreticiye verilecek idari para cezasına, talep edilecek test masraflarına, cihazların piyasaya arzının yasaklanmasına, toplatılmasına ve güvensizliğin giderilememesi halinde cihazların kısmen veya tamamen bertarafına Kurul tarafından karar verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar haricinde yer alan idari yaptırımlara Başkan tarafından karar verilir.

Tebligat

MADDE 29 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım kararlarının tebliğinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İdari yaptırımlara ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, üreticisi veya dağıtıcısı hakkında idari yaptırım kararı verilenler hariç, denetlenmiş veya test edilmiş cihazlar için ilgililerin lehine olan hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı yürütür.