6 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28551

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı    : 2010/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı : 2013/17

Karar Günü : 3.1.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Sağduyu Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Sağduyu Partisinin 2009 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Sağduyu Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren Anayasa Mahkemesi Raportörü Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde, Partinin 2009 yılı gelirleri toplamının 47.724,41 TL ve giderleri toplamının  42.298,36 TL olduğu, 9.408,56 TL.nin ise kasa ve banka mevcudunun 2010 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

Partinin 2009 yılı birleşik kesin hesabının, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca 10.4.2010 gününde kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Sağduyu Partisinin il ya da ilçe teşkilatı bulunmadığından sadece Genel Merkez gelir ve giderleri incelenmiştir.

A- Genel Merkez Gelirlerin İncelenmesi

Parti Genel Merkezinin 2009 yılı gelirleri toplamı 47.725,41 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 32.090 TL.si üye yıllık aidatından, 4.000 TL.si bağışlardan ve 11.635,41 TL.si önceki yıldan devreden kasa ve banka mevcudundan oluşmaktadır.

Sağduyu Partisi Genel Merkezinin 2009 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Genel Merkez Giderlerinin İncelenmesi

Parti Genel Merkezinin 2009 yılı giderleri, 42.298,36 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 32.030,34 TL.si personel giderleri, 70,80 TL.si kırtasiye ve büro giderleri, 770,55 TL.si haberleşme giderleri, 29,11 TL.si taşıma giderleri, 25 TL.si seyahat giderleri, 140 TL.si bakım onarım giderleri, 212,99 TL.si ısıtma aydınlatma ve temizlik giderleri, 217,60 TL.si vergi, sigorta, noter giderleri, 3.662,21 TL.si geçen yıldan kalan borç ödemeleri, 540 TL.si apartman aidat giderleri ile 4.599,76 TL.si müşavirlik giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2010 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 9.408,56 TL dir.

Sağduyu Partisi Genel Merkezinin 2009 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Partinin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taşınmaz ile değeri yüz lirayı aşan taşınır mal, menkul kıymet ve her türlü hakların edinilmediği anlaşılmaktadır.

IV- SONUÇ

Sağduyu Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 47.724,41 TL gelir, 42.298,36 TL gider ile 9.408,56 TL kasa ve banka mevcudu devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

3.1.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN