6 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28551

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı    : 2010/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı  : 2013/13

Karar Günü  : 3.1.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Yurt Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Yurt Partisi Genel Başkan Yardımcısı (sayman) Kamil GÖKSU imzalı  25.8.2010 tarih ve 2010/5 sayılı yazıya  ek olarak gönderilen kesin hesap cetveli Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 2.9.2010 tarih ve 3390 sayı ile verilmiştir.

Partinin 2009 yılı kesin hesapları Parti Meclisinden 8 kişinin imzaladığı 27.6.2010 tarih ve 25 sayılı kararla kabul edilmiştir.

Parti Tüzüğü’nün 26. maddesinde Parti Meclisinin büyük kongre tarafından seçilen 24 asil ve 12 yedek üye ve genel başkandan oluşacağı, Parti Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 28. maddesinin (j) fıkrasına göre de kesin hesabı onaylamanın Parti Meclisinin yetkisinde olduğu anlaşılmaktadır. Parti Meclisinin 25 kişiden oluştuğu, en az 13 kişi ile toplanarak toplananların salt çoğunluğuyla karar alması gerekirken 8 kişinin katılımıyla kesin hesabın kabul edildiği görülmüştür.

Parti yetkilileri, “Parti yöneticilerinin bir çoğu şehir dışında olduğundan mevcut yöneticilerinin imzası alınamamıştır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun;

“Merkez karar, yönetim ve icra organları” başlıklı 16. maddesi, “Siyasi partilerin merkez karar, yönetim ve icra organları parti tüzüğünde belirtilen isim, şekil ve sayıda kurulur. Büyük kongrece seçilecek merkez organlarının her birinin üye sayısı 15’ten az olamaz.”

73. maddesinin üçüncü fıkrası “İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.” ve dördüncü fıkrası “Siyasi partilerin bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği partilerin iç yönetmeliklerinde gösterilir.”

74. maddesi, “Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin Kanuni uygunluğunu denetler.

Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri eklenir.”

111. maddesinin (b) bendi, “Siyasi partilerin 74 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve onbeş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verilir.”

şeklinde düzenlenmiştir.

2820 sayılı Kanun’un 73. maddesinde kesin hesapları karara bağlamanın Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca olacağı belirtilmesine karşın, Kanun’da Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun ne şekilde oluşacağına dair bir düzenleme yapılmamış, aksine organların oluşumu Parti Tüzüğüne bırakılmıştır. Parti Tüzüğünde de organların oluşum ve görevleri belirtilmiştir.

Kesin hesabı onaylayıp reddetmenin Parti Meclisinin yetkisinde olması nedeniyle, toplantının Tüzükte öngörülen şekilde yapılması ve yeterli imzanın olması gerekir. Kesin hesabın tüzükte istenen şekilde onaylandığına dair Parti Meclisi kararı sunulmamıştır.

Kesin hesapların incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin Tüzüğe uygun Parti Meclisi kararının olmaması hesabın tam olarak 74. maddeye uygun sunulmadığını göstermektedir. Dolayısıyla Yurt Partisi 2009 yılı kesin hesabının Parti Genel Başkanı tarafından Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına sunulması gerektiği yönündeki 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesi ile getirilen kurala uyulmamıştır.

Diğer taraftan 2009 yılı kesin hesap cetvelinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 2.9.2010 tarih ve 3390 sayı ile verilmesi 2820 sayılı Kanun’un 74. madde hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında Kanun’un 111. maddesinin (b) fıkrasına istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

Bu itibarla, Yurt Partisinin 2009 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda;

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- a) Partinin 2009 yılı kesin hesabını, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesine vermeyen parti sorumluları hakkında, aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca,

b) Kesin hesaplarının incelenip onaylandığına ilişkin Tüzüğe uygun olarak alınmış Parti Meclisi kararı olmadığından 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. ve 111. maddesinin (b) bendi uyarınca,

yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

3.1.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Yurt Partinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren Anayasa Mahkemesi Raportörü Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde, Partinin 2009 yılı gelirleri toplamının 56.933,11 TL, giderleri toplamının 54.270,03 TL olduğu ve 2.663,08 TL’nin nakit mevcudu olarak 2010 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

Partinin 2009 yılı kesin hesabı, Parti Meclisinin 27.6.2010 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Partinin 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle partinin 2009 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İçel, İstanbul, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Kırıkkale, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce olmak üzere Partinin 48 il, 197 ilçe ve 99 beldede teşkilatı bulunmaktadır.

Parti il örgütleri (ilçe ve belde) faaliyette olduğuna göre, bu yerlerin giderlerinin nasıl karşılandığının belgeleriyle birlikte açıklanması istenmiştir.

Parti yetkilileri, “1 ve 2. maddede söz konusu olan il ve ilçe teşkilatlarımız aktif ve faal olarak her hangi bir yer kiralanmamıştır. Bu yüzden gelir ve giderlerimiz mevcut değildir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe veya belde başkanlıklarına ait binaların ya kendi mülkü veya kira olması gerekir. Şayet parti yetkililerine ait binalarda siyasi parti faaliyette bulunuluyor ise (il, ilçe veya belde teşkilatının faaliyette bulunduğu binalar) bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek isabet eden tutarın partiye bağış olarak kaydedilmesi gerekir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre Partinin 48 il, 197 ilçe ve 99 beldede teşkilatı bulunmasına karşın 48 il ile ilgili her hangi bir gelir ve gider bildirilmemiştir.

Partinin il, ilçe ve belde örgütleri faaliyette olduğuna göre, bu yerlerin en azından yönetim giderlerinin (kira, su, elektrik, telefon, kırtasiye vb.) olması gerekir. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun’un 69. maddesindeki bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi partinin tüzel kişiliğinin adına elde edileceği ile aynı Kanun’un 70. maddesindeki bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliğinin adına yapılacağı hükmüne aykırı davranılmıştır.

Mahkemeye istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin (c) fıkrasına istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezinin 2009 yılı gelirleri 56.933,11 TL dir. Bunun 54.500 TL’si üye yıllık aidatından ve 2.433,11 TL’si önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2009 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu işletme defteri 15.09.2009 tarihinde Çankaya ilçe seçim kuruluna onaylattırılmıştır.

Parti Genel Merkezinin 2009 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin herhangi bir geliri bulunmamaktadır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezinin 2009 yılı giderleri 54.270,03 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 8.100 TL’si personel giderleri, 9.876,25 TL’si kira giderleri ve 36.293,78 TL’si çeşitli giderlerden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 2.663,08 TL’dir.

Parti Genel Merkezinin 2009 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “Makbuz Mecburiyeti” başlıklı 236. maddesinde, “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” denilmiş ve makbuzun muhteviyatı da 237. maddede belirtilmiştir.

Yine aynı Kanun’un “Gider Pusulası” başlıklı 234. maddesinde ki, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.

2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2009 yılı için 58,65 TL) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinde:

“Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.

25 Şubat 2011günlü, 27857 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdiğinden ve geçici maddelerde yargılanmamış siyasi parti hesaplarında değiştirilen hükümlerin uygulanacağına dair düzenleme de yapılmadığından dolayı bu tarihten önceki denetim ve yargılamada değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.

1- 31.7.2009 tarihli yevmiyede SSK borçlarının ödenmesiyle ilgili bilgileri şöyledir.

Tahsilat makbuzunda ki tarih, saat ve kullanıcı

Tahsilat makbuzunda yazan makine no, sıra no, tarih

Makbuzdaki Açıklama

Dönemi

Tutar

31.7.2009/14:06:37 kullanıcı:CANUAY1,

makine no:A2AD, sıra no:00006, 31.7.2009

Prim tutarı, İşsizlik sigortası, Damga vergisi

2009/6

255,96

31.7.2009/14:06:37 kullanıcı:CANUAY1

makine no:A2AD, sıra no:00006, tarih:31.7.2009

Prim tutarı, İşsizlik sigortası, Damga vergisi ve bunların gecikmeleri

2009/5

266,75

31.7.2009/14:06:37 kullanıcı:CANUAY1

makine no:A2AD, sıra no:00006, tarih:31.7.2009

Prim tutarı, İşsizlik sigortası, Damga vergisi ve bunların gecikmeleri

2009/4

276,75

 

makine no:A2AD, tarih:31.7.2009

Toplu Tahsilat İlk fiş no:00006-Son fiş no:00006,  Fiş sayısı :1

 

799,46

 

Tabloda bilgileri verilen 255,96 TL, 266,75 TL ve 276,75 TL tutarlı SSK ödemelerine ilişkin tahsilat makbuzları düzenlenmiş ve gider yazılmış olmasına karşın, 3 makbuzda ki tutarların (255,96 + 266,75 + 276,75) toplamı olan 799,46 TL içinde toplu tahsilat açıklamasıyla ayrı bir tahsilat makbuzu düzenlenmiştir.

Yevmiye defterine hem 3 makbuz ayrı ayrı gider yazılmış hem de 3 makbuzun toplamı olan 799,46 TL gider yazılmıştır. Aynı tutarların iki defa (mükerrer) gider yazılma nedeni sorulmuştur.

Parti yetkilileri, “Madde de sorulan SSK ödemelerinde sehven mükerrer işlenmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Mükerrer gider yazılan 799,46 TL’nin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

2- Parti görevlilerinin kişisel harcamaları ile SSK, vergi ve diğer yükümlülüklerin zamanında yapılmaması sonucu oluşan gecikme zammı, tutarı ile cezaların ve diğer giderlerin Parti bütçesinden ödenme nedeni sorulmuştur.

 

Yevmiye tarih no

Belge türü

Fatura(Fiş), Alındı  tarih no

İçerik

Tutar

30.4.2009

3 adet fiş

16.4.2009,22.44.2009, 29.4.2009

Sigara, sakız gibi özel harcamalar

13,95

11.6.2009

Aski

11.6.2009/2647456

Sayaç açma-kapama ücreti

33,32

11.6.2009

Aski

11.6.20009/3837037

Gecikme zammı

4,7

19.6.2007

2 adet fiş

2.6.2009

T-shirt ve pantolon

89,97

31.7.2009

Vergi Dairesi Alındısı

31.7.2009/180

10-12/2006-1 Gelir ve Damga vergisi gecikme zammı

635,59

“         “

Vergi Dairesi Alındısı

31.7.2009/181

4-6/2007-1 Gelir ve Damga vergisi gecikme zammı

736,27

“         “

Vergi Dairesi Alındısı

31.7.2009/182

7-9/2007-1 Gelir ve Damga vergisi gecikme zammı

648,45

“         “

Vergi Dairesi Alındısı

31.7.2009/183

1-3/2008-1 Gelir ve Damga vergisi gecikme zammı

446,08

“         “

Vergi Dairesi Alındısı

31.7.2009/184

4-6/2008-1 Gelir ve Damga vergisi gecikme zammı

324,15

“         “

Vergi Dairesi Alındısı

31.7.2009/185

4-6/2009-1 Gelir ve Damga vergisi gecikme zammı

3

“         “

SGK Tahsilat Makbuzu

31.7.2009/00006

2009-5 SSK primi, işsizlik sigortası  ve Damga vergisi gecikme tutarı

10,79

“         “

SGK Tahsilat Makbuzu

31.7.2009/00006

2009-4 SSK primi, işsizlik sigortası  ve Damga vergisi gecikme tutarı

20,79

“         “

SGK Tahsilat Makbuzu

31.7.2009/00002

Çeşitli dönemlere ait SSK primi, işsizlik sigortası  ve Damga vergisi gecikme tutarı

90,57

“         “

SGK Tahsilat Makbuzu

31.7.2009/00003

Çeşitli dönemlere ait SSK primi, işsizlik sigortası  ve Damga vergisi gecikme tutarı

200,15

“         “

SGK Tahsilat Makbuzu

31.7.2009/00004

Çeşitli dönemlere ait SSK primi, işsizlik sigortası  ve Damga vergisi gecikme tutarı

2.133,38

1.8.2009

Vergi Dairesi Alındısı

3.8.2009/148

7-9/2008-1 Gelir ve Damga vergisi gecikme zammı

150,47

14.9.2009

Telekom

31.7.2009/2009070984751

Gecikme ile kapatılma gideri

12,58

26.10.2009

Tahsildar Alındısı

26.10.2009/139830

5326 sayılı. Kabahatler Kanununa göre İdari Para Cezası

146

26.10.2009

Tahsildar Alındısı

26.10.2009/139830

5326 sayılı. Kabahatler Kanununa göre İdari Para Cezası

136

Toplam

 

 

 

5.836,21

 

Parti yetkilileri, “Madde de sorulan 30.4.2009’daki fişlerin içinde bulunan sigara sakız harcamaları 13,95 TL olup ve 19.6.2009 tarihindeki belirtilen fişlerin içinde T-shirt ve pantolon harcamaları 89,97 TL olan fişler bulunmuş fakat fiş içeriğine dikkat edilmeden kayda alınmıştır. 11.6.2009’daki aski sayacımız borcundan dolayı sökülüp açma kapama ücreti ödenmiştir. Vergi ve SSK ödemelerimizin geçmiş dönemlere ilişkin olduğu ve ödemelerdeki yöneticilerin parti kasasında ve banka hesabında ödeme yapacak yeterli miktarda para bulunmadığı için bu dönemlere gecikme zammı ile ödeme yapılmıştır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

30.4.2009 ve 19.6.2009 tarihli yevmiyedeki giderlerin siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan olmadığı, bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilmeyeceği açıktır.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı, bedeli ve para cezasından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

5.836,21 TL’nin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

3- Tabloda gösterilen icra ödemelerinden kaynaklanan faiz ve diğer masrafların parti bütçesinden karşılanma nedeni ile 31.7.2009 tarihli yevmiyede ki İlamsız Takiplerde Ödeme Emrinde belirtilen 1.650 TL.nin ödendiğini kanıtlayan belgenin gönderilmesi istenmiştir.

İcra Ödemelerine Ait Liste

Yevmiye tarih ve no

Borcun kaynağı

Açıklama

Anapara

Faiz ve Diğer masraflar

Toplam tutar

23.3.2009

 

Ankara 19.İcra 2008/12075 nolu dosya vekalet ücreti ile haciz masrafı olarak alınan

 

2.130

2.130

31.7.2009

Turkcell telefon borcu

4.İcra 2009/22652 nolu dosyaya ilişkin olarak alınan

1.207

443,44

1.650

 

 

Parti yetkilileri, “Madde de sorulan 31.07.2009 tarihli yevmiye de belirtilen 1.650 TL.nin ödendiğine dair belge bizde de bulunmayıp bankadan yapılmış olup hesap bildirim cetvelinde kayıt altına alınmıştır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Halkbank Necatibey şubesine ait ekstrede 31.7.2009 tarihli 1.650 TL Kamil GÖKSU’ya ödenen olarak yer almıştır. Dolayısıyla 1.650 TL’nin ilgili icra dosyasına  yönelik ödendiğini kanıtlayan imzalı para makbuzu veya banka dekontu gönderilmediğinden dolayı 1.650TL Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmemiştir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflar toplamı 2.130 TL. den parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

3.780 TL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

4- Aşağıda gösterilen harcamalar fatura aslı olmadan yapılmıştır. 213 sayılı Kanun’a göre düzenlenmiş belge aslı olmadan ödeme yapılma nedeni sorulmuştur.

Vergi Usul Kanunu’nda Belirtilen Belgeler Olmadan Yapılan Ödemelere Ait Liste

Yevmiye tarih ve no

İçerik

Belge türü

Tutar

12.3.2009

3 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

PTT Tahsilat Belgesi

97,70

12.3.2009

3 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

PTT Tahsilat Belgesi

71,43

12.3.2009

3 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

PTT Tahsilat Belgesi

776,43

12.3.2009

3 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

PTT Tahsilat Belgesi

166,75

30.3.2009

Başkent Elektriğe ait fatura yok

Başkent Elektrik Tahsilat Makbuzu

198,8

30.3.2009

Askiye ait fatura yok

Banka dekontu

87,84

30.3.2009

1 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

PTT Tahsilat Belgesi

108,50

21.4.2009

4 adet Turkcell faturası bulunmamaktadır.

PTT Tahsilat Belgesi

271,8

20.7.2009

4 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

PTT Tahsilat Belgesi

158,75

24.7.2009

1 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

PTT Tahsilat Belgesi

229,97

19.8.2009

Askiye ait fatura yok

Banka dekontu

83,65

6.11.2009

1 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

Telekom Tahsilat makbuzu

87,43

6.11.2009

3 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

Telekom Tahsilat makbuzu

85,01

23.11.2009

1 adet Telekom telefon faturası bulunmamaktadır.

PTT Tahsilat Belgesi

189,50

Toplam

 

 

2.613,56

 

Parti yetkilileri, “Madde deki söz konusu tahsilat belgelerin parti adına kayıtlı elektrik su telefon ödemeleri olup ayrıca bir fatura yoktur. PTT’den kendi kayıtlarımıza ait olanları tespit edilip borçlar ödenmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

İstenen faturalar gönderilmemiştir. 213 sayılı Kanun’a uygun olarak düzenlenmiş fatura, serbest meslek makbuzu gibi kanıtlayıcı belgeler olmadan kaydedilen 2.613,56 TL tutarındaki giderin Hazine’ye gelir yazılması gerekir.

2- İl Örgütleri Giderleri

Partinin il örgütlerinin herhangi bir gideri bulunmamaktadır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Partinin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, değeri yüz  lirayı aşan taşınır mal, menkul kıymet ve her türlü hak ile taşınmaz ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır.

IV- SONUÇ

Yurt Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

1- Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 56.933,11 TL gelir ve 54.270,03 TL gider ile 2.663,08 TL nakit mevcudu devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 13.029,23 TL karşılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazine’ye gelir kaydedilmesine,

3- İlk İnceleme toplantısında verilen karar gereğince, Partinin 2009 yılı kesin hesabını 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesine vermeyen parti sorumluları hakkında aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

4- İlk İnceleme toplantısında verilen karar gereğince, Kesin hesaplarının incelenip ve onaylandığına ilişkin Tüzüğe uygun olarak alınmış Parti Meclisi kararının olmaması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. ve 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

5- Mahkemeye istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Kanun’un 111. maddesinin (c) fıkrasına istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

3.1.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN