6 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28551

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvurular; her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölüm tarafından incelenir, ilgili yönetim kurulu tarafından, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre, karara bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite içi yatay geçiş başvuruları, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölümce incelenir ve ilgili yönetim kurulunca, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre, karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Öğrenimlerini bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre başarı ile tamamlayanlara, aşağıda belirtilen diploma ve sertifikalar verilir:

a) Meslek yüksekokulu diploması: İlgili müdür ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin bölümü ve varsa programı belirtilir.

b) Ön lisans diploması: Üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden isteyenlere, lisans öğreniminin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerini tamamlamış olmaları koşulu ile ön lisans diploması verilir. Verilen diplomalarda ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Bu diplomalarda, öğrencinin gördüğü öğrenim süresi belirtilir.

c) Lisans diploması: Sekiz yarıyıllık bir lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Lisans diploması, ilgili dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, bölümü ve varsa programı belirtilir.

ç) Çift anadal diploması: Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye, ikinci bir anadal diploması verilir. Çift anadal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift anadal programının adı belirtilir.

d) Yandal sertifikası: Yandal programı uygulayan fakülte bölümlerinde yandal sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere verilen sertifikalarda, ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yandal programının adı belirtilir.

(2) Diploma ve Sertifikaların şekli, dili, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan/müdür ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

(4) Diploma ve sertifikanın kaybı veya tahribata uğraması nedeniyle kullanılamaz duruma gelmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye’deki bir gazetede ilan edilmesi, gerekli ücretin ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile, yeni bir diploma/sertifika verilir. Bu durumda diploma/sertifika üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur ve düzenlendiği tarihte görevli olan dekan/müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

(5) Mezunlara, diplomaları ile birlikte İngilizce diploma eki verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2010

27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/1/2011

27815

2-

16/3/2011

27876

3-

16/9/2011

28056

4-

6/1/2012

28165

5-

16/4/2012

28266

6-

8/7/2012

28347

7-

3/12/2012

28486