3 Şubat 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28548

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE

SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2010 tarihli ve 27519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinin adı “Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne”  ibaresi “Spor Genel Müdürlüğüne”, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğüne”, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Basın tribünü: Müsabakaların yapıldığı tesislerde yazılı, görsel ve işitsel basın mensuplarına ayrılan yerleri,

b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

ç) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

d) İl müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

e) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

f) İlçe müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürünü,

g) Protokol tribünü: Müsabakaların yapıldığı tesislerde protokole ait yerleri,

ğ) Spor federasyonu: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını, bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Spor müsabakalarının yapıldığı spor tesislerinin basın tribünlerine girecek basın mensuplarının tespiti ve akreditasyon işlemleri il müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Basın tribünü için akredite edilecek kişi sayısı tesisin basın tribünü kapasitesiyle sınırlıdır.

(3) Akredite edilmeyen basın mensupları ev sahibi kulüp tarafından basın tribünlerine alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,”

“c) 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği hükümlerine göre verilen sarı renkli basın kartı sahibi olmak veya çalıştığı basın kuruluşu ile spor servisinde çalıştığına dair en az bir yıllık sözleşmesi bulunmak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürü” ibaresi “Spor Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/3/2010

27519

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2010

27561