31 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6410                                                                                                         Kabul Tarihi: 22/1/2013

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 116 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ankara Sağlık Yüksekokulundan,

e) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan,

f) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulundan,

g) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulundan,

ğ) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulundan,”

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

EK MADDE 148 – Ankara’da, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden,

b) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,

c) Yabancı Diller Fakültesinden,

ç) Dini İlimler Fakültesinden,

d) Hukuk Fakültesinden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsünden,

g) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden,

ğ) Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden,

h) İslam Araştırmaları Enstitüsünden,

oluşur

MADDE 3 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 43 – Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ankara Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve bu yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları ile malvarlığı Turgut Özal Üniversitesine devredilir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler dâhil bu yükseköğretim kurumlarında halen öğrenimlerini sürdüren öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde önceden bağlı bulundukları üniversitenin adıyla ilgili üniversite tarafından verilir.

Fatih Üniversitesinin 5/6/1996 tarihli ve 4142 sayılı Kanun ve diğer düzenlemeler uyarınca kazanmış olduğu bütün hak ve yetkiler saklıdır.”

MADDE 4 – 2809 sayılı Kanunun ek 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“106) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi”

MADDE 6 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 17 – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 7 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 15 – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 8 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013

 

 

Listeler için tıklayınız.