31 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

KANUN

1979 DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE

İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜNE DAİR KARARA

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6405                                                                                                         Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 18 Mayıs 1998 tarihinde kabul edilen “1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karar”a katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşme’nin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013