31 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MAÜ-MERLAB): Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut ileri bilimsel ve stratejik araştırma laboratuvar/laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

b) Üniversite bünyesinde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlamak,

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

ç) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını vererek ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,

d) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.

b) Merkezdeki cihazlarla ilgili araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek.

c) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

ç) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

d) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak.

e) İlgili kurullarca belirlenecek bedel karşılığında sanayi kuruluşları ile diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek.

f) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak.

g) Merkezin olanakları ve işlevleriyle ilgili tanıtımını gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Merkez Müdürünün önerisiyle, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcıları, laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlar ve Merkez Müdürüne yardımcı olurlar. Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe vekâlet eder.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcılarıyla birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun, Merkez Müdürü ve yardımcıları dışındaki diğer dört üyesi Üniversite öğretim üyeleri arasından, Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek Müdür tarafından önerilerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan görevinden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyenin yerine kalan süre için aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak.

f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

ğ) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

h) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içinden ve dışından olmak üzere, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on iki kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.