30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

KANUN

MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASININ TADİL

EDİLMESİNE İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6400                                                                                                         Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının tadil edilmesine ilişkin Guvernörler Kurulu Kararının onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013