30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

KANUN

AFRİKA KALKINMA FONU KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6399                                                                                                         Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 29/11/1972 tarihli “Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşması”na katılmamız, Anlaşma’nın 58 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 43 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 48 inci maddesine ihtirazi kayıt derpiş olunmak kaydıyla uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika Kalkınma Fonuna olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 40.693.468 Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu gerektiğinde söz konusu tutarı beş katına kadar artırmaya yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013