30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 - İmza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarının, ETSI TS 102 176-1 standardına ve aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir.

a) İmza sahibinin imza oluşturma ve doğrulama verileri:

i. RSA için en az 2048 bit veya

ii. DSA için en az 3072 bit veya

iii. DSA Eliptik Eğrisi için en az 256 bit

b) ESHS’nin imza oluşturma ve doğrulama verileri:

i. RSA için en az 2048 bit veya

ii. DSA için en az 3072 bit veya

iii. DSA Eliptik Eğrisi için en az 256 bit

c) Özetleme algoritması:

i. SHA-256 veya

ii. SHA-384 veya

iii. SHA-512 veya

iv. WHIRLPOOL

Birinci fıkrada belirtilen algoritmalar ve parametreler 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) TS ISO/IEC  27001 veya ISO/IEC 27001”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (ii) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ii. CWA 14167-2, CWA 14167-3 veya CWA 14167-4’te belirtilen kriterlere uygunluğunu veya”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan ESHS’ler altı ay içinde 6 ncı  maddeye uyum sağlar.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.