30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilimsel Danışma Kurulu: Merkezin Bilimsel Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Merkezin bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

b) Merkezin bilimsel ve teknolojik faaliyetleri konusunda politikalar geliştirmek,

c) İleri teknoloji alanları başta olmak üzere, öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirlemek, araştırmacıların bu konulara yönlendirilmesini ve teşvikini sağlamak,

ç) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı, etkin ve verimli araştırma imkânları ve araştırma ortamı oluşturmak,

d) Bilimsel, teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek,

e) Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,

f) Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma kuruluşları ile işbirliğini sağlamak, bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde laboratuarlar kurmak ve çalışmasını sağlamak,

b) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları için ihtiyaç duyulan her türlü makine-teçhizat ve malzemeyi temin ederek kullanıma sunmak,

c) Araştırmacıları multidisipliner çalışmaya özendirerek ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başlatmak,

ç) Kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamak üzere işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunmak,

d) Merkezde cihaz bakımı, onarımı, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyelerin kurulmasını ve çalışmasını sağlamak,

e) Temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, endüstrinin teknolojik alandaki sorunlarını çözmek için araştırmalar yapmak, sürdürülebilir kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşabilecek sorunlara çözüm yolları aramak,

f) Bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü ve benzeri kaynaklarca desteklenen projeler kapsamında; cihaz alımları sürecinde bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü ile işbirliği yapmak, Merkezin koordinesi ile cihazların daha etkin biçimde ve daha geniş kesimler tarafından kullanılmalarını sağlamak,

g) Merkezde ve Üniversitenin diğer birimlerinde bulunan Ar-Ge amaçlı tüm cihazlar ve yapılabilecek testlere ait veritabanı oluşturmak ve bütün cihazları Merkezin koordinasyonunda sanal ortamda kullanıcılara sunmak ve kullanımlarını koordine etmek,

ğ) Merkezin çalışma alanına giren konularda bölge, sanayi ve diğer kuruluşlara yönelik kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası toplantılara katılımı sağlamak,

h) Selçuk Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili veri tabanları oluşturmak, ilgililerin kullanımına sunmak,

ı) Araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili veri tabanları oluşturmak, ilgililerin kullanımına sunmak,

i) Öncelikli alanlara yönelik çalışmalar için altyapı hazırlamak, teknolojik açılımlar yapmak,

j) Araştırma sonuçlarının uygulanmasını ve duyurulmasını sağlamak, gerektiğinde pilot tesisler kurup prototip ürünler geliştirmek,

k) İmalat sırasında ve işletmelerde karşılaşılan teknolojik güçlüklerin çözümü hususunda danışmanlık yapmak, proses, malzeme ve mamullerindeki kusurlarla ilgili sebeplerin giderilmesine, malzeme ve mamullerin özelliklerinin tespit ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,

l) Amacı doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak,

m) Yenilik anlayışının toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

n) Teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda ortaya çıkacak sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Bilimsel Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve yayınları bulunan, diğer araştırmacılar veya sanayi kuruluşları ile ortak, hakemli Ar-Ge projeleri tamamlamış olan veya bu tür projeleri yürüten veya bu tür projelere danışmanlık yapan, uluslararası çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim üyesini Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkez Müdür yardımcılarından birisini vekil bırakır. Vekâlet altı ayı geçemez.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü; Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezin etkin ve verimli olarak idaresi için gerekli tedbirleri almak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Araştırma projelerinin işleyişini izlemek ve denetlemek,

ç) Merkezde bulunan araç ve gereçlerin etkin ve verimli olarak kullanımının sağlanması yönünde her türlü tedbiri almak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Merkezin personel ihtiyacı ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Yurtiçi ve yurtdışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini ve Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını gerekçeleriyle Rektörlüğe bildirmek,

ğ) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak,

h) Üniversitenin birimleri ile Merkez arasında yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,

ı) Bilimsel Danışma Kurulunda belirtilen görüş ve önerilerden uygulamaya konulan ve bunların sonuçları konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

i) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki Merkez Müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdür yardımcılarının görev süresi Merkez Müdürünün görevinin bitmesi ile birlikte sona erer. Görev süresi biten Merkez Müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdür yardımcıları Merkezin etkin ve verimli olarak çalışmasında Merkez Müdürüne karşı sorumlu olup, Merkezin faaliyet alanlarına göre Merkez faaliyetlerinin yürütülmesi ve organizasyonunda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri veya Üniversite sanayi işbirliği alanındaki çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenir.

Merkez müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Müdür yardımcıları, teknik işlerden sorumlu ve idari işlerden sorumludurlar ve görevleri şunlardır:

a) Analiz hizmetlerini takip etmek ve cihazların verimli çalışması için uzmanların gerekli eğitimi almasını sağlamak, laboratuarların düzenli bir şekilde işletilmesini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Merkezin idari işlerini takip etmek, personelin özlük işleri, halkla ilişkiler, kalite yönetimi ve Merkezin akreditasyon işlerini yapmak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve bir Müdür Yardımcısı ile ulusal ve uluslararası alanda ve Üniversite sanayi işbirliği alanında çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin bilimsel, teknik, idari faaliyetlerini planlamak, çalışma ilkelerini, Merkezde çalışacak teknik personelin niteliklerini ve esaslarını belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak,

b) Merkez ile ilgili düzenleyici işlemleri hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,

c) Araştırma projelerinin desteklenmesine ilişkin ilkeleri tespit etmek, bu ilkeler doğrultusunda desteklenecek projeleri karara bağlamak ve bunların izleme sonuçlarını değerlendirmek,

ç) Merkezin Ar-Ge birimlerini ve bunlardan sorumlu personeli belirlemek,

d) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe tasarısını incelemek ve karara bağlamak,

e) Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor ve sonuçları değerlendirmek,

f) Merkez Müdürünün getireceği önerileri karara bağlamak,

g) Bilimsel Danışma Kurulundan gelen görüş ve önerileri değerlendirmek,

ğ) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

h) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve yürütmek,

ı) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

i) Personel ihtiyacını belirlemek,

j) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

Bilimsel danışma kurulu

MADDE 14 – (1) Bilimsel Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunun önerisi ile uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetler ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar konusunda çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen onbeş kişiden oluşur. Bilimsel Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere çoğunluk koşulu aranmaksızın Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır.

(2) Kurulda görüşülecek konular ile ilgili olarak görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulan ilgili kişiler, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile davet edilebilir.

Bilimsel danışma kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Bilimsel Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Selçuk Üniversitesinin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında, öncelikli tematik alanların belirlenmesinde, Türkiye ve bölgenin ihtiyaçlarına göre Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek ve katkıda bulunmak,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlamak,

c) Üniversite dışı finansman kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde gerekli girişimlerde bulunmak,

ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak,

d) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili görüşlerini Kurul toplantısı dışında da Merkez Müdürüne bildirmek,

e) Yönetim Kurulunun talebi halinde Merkezde çalışılmak üzere önerilen projeleri bilimsel ve etik açıdan incelemek ve Yönetim Kuruluna önerilen süre içerisinde rapor etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.