30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Özel öğrenci kabulü, Namık Kemal Üniversitesi Senato kararlarına göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir. Lisans programlarının toplam kredisi 240, önlisans programlarının toplam kredisi 120’dir. Derslerin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi, öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili bölüm/program kurulu tarafından ders planı ile birlikte ilgili kurulun onayına sunulur. İlgili kurul tarafından oluşturulan fakülte/yüksekokul öğretim planlarının haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Üniversite öğrencileri, akademik takvimde belirtilerek ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslerin başlamasından itibaren ders ekleme-çıkarma süresi sonuna kadar başvururlar ve mazeretlerinin ilgili program koordinatörlüğü/bölüm başkanlığı tarafından uygun görülmesi halinde ders kaydı yaptırabilirler. Öğrencilerin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaları ders kaydı yaptıkları anlamına gelmez. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur. Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden seçtikleri dersler danışmanları tarafından onaylanmadan kayıt yenileme süreci tamamlanmış sayılmaz. Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte veya yüksekokula kayıt olan yeni öğrenciler, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır ve bu öğrenciler, ikinci yarıyılda ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön koşullu derslerin dışında kalan tüm dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadır. Devam şartını sağladıkları fakat başarısız oldukları derslerin kapatılarak yerine eşlenik bir dersin konması halinde öğrenciler bu derslerden de davam almış sayılır. Takip eden yarıyıllarda önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının veya birden fazla bölüm tarafından yürütülmesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörünün onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler hariç bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleriyle birlikte ve ders saatleri çakışmayacak şekilde en fazla toplam 40 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Ancak öğrencinin mezuniyet durumunda olması halinde en fazla toplam 45 AKTS derse kayıt yapılabilir. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir programa kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.”

“(3) Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin % 70’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Türkiye’yi veya Üniversite’yi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce öğrenci bilgi sistemine kaydedilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/9/2011

28057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/8/2012

28373