30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

YÖNETMELİK

Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Enstitünün tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak olan başvurularda ALES şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Enstitü Yönetim Kurulu; giriş sınavının yazılı ve/veya sözlü yapılmasını kararlaştırabilir. Mezuniyet ortalaması için alt sınır belirleyebilir. ALES puanının GBP’na etkisi % 50’den az olmamak kaydıyla GBP’nın hesaplama yöntemini değiştirebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarının kabullerinde ALES sonuçları dikkate alınmaz ve GBP’nın hesaplanma yöntemini Enstitü Yönetim Kurulu belirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gerçek dışı belge ve bilgiler ile aday kaydı veya kesin kayıt yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğrenim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi silinir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/11/2012

28473