26 Ocak 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28540

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

HUKUK UYUMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

KANUNU YNETMEL

BRNC KISIM

Genel Hkmler

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; arabuluculuk yoluyla hukuk uyumazlklarnn zmlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile arabuluculuk eitimi verecek kurulularn denetlenmesi, eitimin sresi, ierii ve standartlar ile ilgili hususlar ve yaplacak olan yazl ve uygulamal snavn ilke ve kurallarnn belirlenmesi ile arabulucular sicilinin dzenlenmesi ve arabulucularda aranacak koullarla, arabulucularn denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili hususlar ve Arabuluculuk Daire Bakanl ile Arabuluculuk Kurulunun alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayl Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanununun uygulama alann, arabuluculuk eitimi verecek kurulularn denetlenmesi, eitimin sresi, ierii ve standartlar ile ilgili hususlar ve yaplacak olan yazl ve uygulamal snavn ilke ve kurallarnn belirlenmesi ile arabulucular sicilinin dzenlenmesi, arabulucularda aranacak koullar ile arabulucularn denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili hususlar ve Arabuluculuk Daire Bakanl ile Arabuluculuk Kurulunun alma usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fkras, 22 nci maddesi, 31 inci maddesinin sekizinci fkras ile 36 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yrten ve Bakanlka dzenlenen arabulucular siciline kaydedilmi bulunan gerek kiiyi,

b) Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, grmek ve mzakerelerde bulunmak amacyla taraflar bir araya getiren, onlarn birbirlerini anlamalarn ve bu suretle zmlerini kendilerinin retmesini salamak iin aralarnda iletiim srecinin kurulmasn gerekletiren, uzmanlk eitimi alm olan tarafsz ve bamsz bir nc kiinin katlmyla ve ihtiyar olarak yrtlen uyumazlk zm yntemini,

c) Arabulucu Bilgi Sistemi: Arabulucularn elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan sistemi,

) Bakanlk: Adalet Bakanln,

d) Bro: Arabulucunun ilerini yrtt yeri,

e) Daire Bakanl: Adalet Bakanl Hukuk leri Genel Mdrl bnyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Bakanln,

f) Eitim kurulular sicili: Arabuluculuk eitimi verme izni alan eitim kurulularnn kaydedildii sicili,

g) Elektronik liste: Arabuluculuk eitimi verme izni alan eitim kurulularnn isminin elektronik ortamda tutulduu listeyi,

) Elektronik ortam: Biliim sistemi ve biliim andan oluan toplam ortam,

h) Genel Mdrlk: Adalet Bakanl Hukuk leri Genel Mdrln,

) Kanun: Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanununu,

i) Kurul: Arabuluculuk Kurulunu,

j) Snav kurulu: Yaplacak yazl ve uygulamal snav ynetmek ve sonulandrmak zere bakan, asil ve yedek yelerden oluan kurulu,

k) Sicil: Arabulucular sicilini,

l) Tarife: Arabuluculuk Daire Bakanl tarafndan yllk olarak hazrlanan ve Kurul tarafndan onaylanan Arabuluculuk Asgari cret Tarifesini,

m) Tefti Kurulu Bakanl: Adalet Bakanl Tefti Kurulu Bakanln,

n) Uygulamal snav: Yazl snavda baarl olanlara yaplacak uygulama snavn,

o) Yazl snav: Arabuluculuk eitiminin bitiminde yaplacak yazl snav,

ifade eder.

KNC BLM

Arabuluculuun Temel lkeleri

radi olma ve eitlik

MADDE 5 (1) Taraflar, arabulucuya bavurmak, sreci devam ettirmek, sonulandrmak veya bu sreten vazgemek konusunda tamamen serbest olup, ncelikle uyumazl arabuluculuk yoluyla sonulandrma konusunda anlarlar. Taraflar, hibir ekilde zorla bu srecin iine dahil edilemeyecekleri gibi her aamada uyumazl arabuluculuk yoluyla zmekten de vazgeebilirler.

(2) Taraflar, gerek arabulucuya bavururken gerekse sre boyunca eit haklara sahiptirler. Taraflardan biri arabuluculuk srecinin dnda braklamayaca gibi sz hakk da dierine gre kstlanamaz.

Gizlilik

MADDE 6 (1) Taraflarca aksi kararlatrlmadka arabulucu, arabuluculuk faaliyeti erevesinde kendisine sunulan veya dier bir ekilde elde ettii bilgi ve belgeler ile dier kaytlar gizli tutmakla ykmldr.

(2) Arabuluculuk faaliyeti srasnda fotoraf ekilemez, ses ve grnt kayd yaplamaz.

(3) Gizlilik kuralna aykr hareket eden arabulucunun; hukuki ve cezai sorumluluu sakl olup, sicilden silinmesine de karar verilebilir.

(4) Gizlilik kuralna uyma ykmll, arabulucunun yannda alan kiiler ile denetim ve gzetiminde ilgili mevzuat erevesinde staj yapanlar da kapsar.

(5) Aksi kararlatrlmamsa, taraflar ve varsa vekilleri de birinci fkrada belirtilen gizlilik kuralna uymakla ykmldr. Ayn ekilde, Bakanlk ve Kurul grevlileri ynnden de bu ykmllk geerlidir.

Beyan veya belgelerin kullanlamamas

MADDE 7 (1) Taraflar, arabulucu veya arabuluculua katlanlar da dhil olmak zere nc bir kii, uyumazlkla ilgili olarak hukuk davas aldnda yahut tahkim yoluna bavurulduunda, aadaki beyan veya belgeleri delil olarak ileri sremez ve bunlar hakknda tanklk yapamaz:

a) Taraflarca yaplan arabuluculuk daveti veya bir tarafn arabuluculuk faaliyetine katlma istei.

b) Uyumazln arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi iin taraflarca ileri srlen grler ve teklifler.

c) Arabuluculuk faaliyeti esnasnda, taraflarca ileri srlen neriler veya herhangi bir vaka veya iddiann kabul.

) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolaysyla hazrlanan belgeler.

(2) Birinci fkra hkm, beyan veya belgenin ekline baklmakszn uygulanr.

(3) Birinci fkrada belirtilen bilgilerin aklanmas mahkeme, hakem veya herhangi bir idari makam tarafndan istenemez. Bu beyan veya belgeler, birinci fkrada ngrlenin aksine, delil olarak sunulmu olsa dahi hkme esas alnamaz. Ancak, sz konusu bilgiler bir kanun hkm tarafndan emredildii veya arabuluculuk sreci sonunda varlan anlamann uygulanmas ve icras iin gerekli olduu lde aklanabilir.

(4) Bir, iki ve nc fkralar, arabuluculuun konusuyla ilgili olup olmadna baklmakszn, hukuk davas ve tahkimde uygulanr.

(5) Birinci fkrada belirtilen snrlamalar sakl kalmak kouluyla, hukuk davas ve tahkimde ileri srlebilen deliller, sadece arabuluculukta sunulmalar sebebiyle kabul edilemeyecek deliller hline gelmez.

NC BLM

Arabulucularn Hak ve Ykmllkleri

Tarafszlk

MADDE 8 (1) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yrtrken tarafsz davranmak zorunda olup, tarafszl hakknda pheye yol aacak tutum ve davranta bulunamaz.

Unvann kullanlmas

MADDE 9 (1) Sadece sicile kaytl olan arabulucular, arabulucu unvann ve bu unvann salad yetkileri kullanma hakkna sahiptirler.

(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetine balamadan nce bu unvann taraflara bildirmek zorundadr.

cret ve masraflarn istenmesi

MADDE 10 (1) Arabulucu yapm olduu faaliyet karl cret ve masraflar isteme hakkna sahiptir. Arabulucu, cret ve masraflar iin avans da talep edebilir.

(2) Aksi kararlatrlmadka arabulucunun creti, faaliyetin sona erdii tarihte yrrlkte bulunan Tarifeye gre belirlenir ve cret ile masraf, taraflarca eit olarak karlanr.

(3) Arabulucu, arabuluculuk srecine ilikin olarak belirli kiiler iin araclk yapma veya belirli kiileri tavsiye etmenin karl olarak herhangi bir cret talep edemez. Bu yasaa aykr olarak tesis edilen ilemler batldr.

Taraflarla grme ve iletiim kurulmas

MADDE 11 (1) Arabulucu, taraflarn her biri ile ayr ayr veya birlikte grebilir ve iletiim kurabilir. Taraflar bu grmelere vekilleri aracl ile de katlabilirler.

(2) Arabulucu, taraflarla grlerek iletiim kurulduuna, arabuluculuk faaliyetine balandna, bu faaliyete ilikin ilem ve eylemlerin doru bir biimde uygulandna ve nihayetinde arabuluculuk faaliyetinin sona erdirildiine ynelik fiili durum ve aamalar belgelendirir; belge arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalanr. Taraflar veya vekillerince imzalanmaz ise sebebi belirtilmek sureti ile sadece arabulucu tarafndan imzalanr.

Grevin zenle ve tarafsz biimde yerine getirilmesi

MADDE 12 (1) Arabulucu grevini zenle, tarafsz bir biimde ve bizzat kendisi yerine getirmek zorunda olup, bu grevini ksmen dahi olsa bir bakasna devredemez.

(2) Arabulucu olarak grevlendirilen kimse, tarafszlndan phe edilmesini gerektirecek nemli hl ve artlarn varl veya bu hl ve artlarn sonradan ortaya kmas hlinde taraflar bilgilendirmekle ykmldr. Bu aklamaya ramen taraflar, arabulucudan grevi stlenmesini birlikte talep ederlerse, arabulucu bu grevi stlenebilir yahut stlenmi olduu grevi srdrebilir.

(3) Arabulucu, taraflar arasnda eitlii gzetmekle ykmldr.

(4) Arabulucu, bu sfatla grev yapt uyumazlk ile ilgili olarak alan davada, daha sonra, hkimlik, hakemlik ve bilirkiilik yapamayaca gibi avukat olarak da grev stlenemez.

Reklam yasa

MADDE 13 (1) Arabulucularn i elde etmek iin reklam saylabilecek her trl giriim ve eylemde bulunmalar, internet sitelerinde, tabelalarnda ve basl ktlarnda arabulucu, avukat ve akademik unvanlarndan baka sfat kullanmalar yasaktr. Ayrca arabulucular, lke iinde ibirlii yaptklar ve baka kentlerdeki arabulucular, arabulucu brolarn; irtibat brosu ve benzeri tanmlarla, ibirliini genelletirecek ve sreklilik kazandracak biimde aklayamazlar, duyuramazlar.

(2) Arabulucunun aaca internet sayfasnn alan ad, sadece arabulucunun ad soyad ve unvann ierebilir.

(3) Arabulucu; i salama amacna ynelik olacak ve haksz rekabete yol aacak ekilde, zel amal arama motorlarna, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarna ve benzerlerine kayt olamaz, kayt edilmesine rza gsteremez. Ancak, i salama amacna ynelik olmamak ve haksz rekabete yol amamak kaydyla, internet sayfasn zel amal arama motorlarna kayt edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece ad soyad ve unvan ile bulunduu ehrin adn kullanabilir.

(4) Arabulucu, internet kullanclarn kendi sitesine ynlendirecek ekilde internet ksa yollar kullanlmasna izin veremez ve reklam yapamaz.

(5) Tabela ve basl ktlarda; sadece birinci fkrada belirtilen unvanlar, birlikte alma hlinde; arabuluculuk brosu ibaresi ile bronun bulunduu kat ve bro veya daire numaras, telefon numaras, internet adresi ve elektronik posta adresi bilgileri yer alabilir. Bunlarn dndaki bir unvana, deyime, ekle, ambleme ve Trke dnda yabanc dillerde ifade edilen ekil, iaret, resim, fotoraf ve benzerlerine yer verilemez.

(6) Tabela, bina cephelerine, bro balkonu ve pencerelerine, bronun bulunduu binann giri kapsnn yanna, giri hol veya koridoruna, bro giri kaplarnn yanna aslabilir. Ancak; birden fazla tabela aslamaz. Tabela yerine kl pano kullanlamaz, tabela k verici donanm ile sslenemez. Tabelada en ok iki renk kullanlabilir.

(7) D cephe tabelasnn boyutu 100 cm x 150 cm yi geemez.

Taraflarn aydnlatlmas

MADDE 14 (1) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin banda, taraflar arabuluculuun esaslar, sreci ve hukuki sonular hakknda, ahsen ve dorudan aydnlatmakla ykmldr. Ancak, bu ykmll yerine getirirken tarafszl hakknda pheye yol aacak tutum ve davranlardan kanr.

(2) Arabulucu, taraflar arabuluculuk yoluyla zmlenen hukuki uyumazlklar ve arabuluculuk faaliyeti sonucunda taraflarn anlamaya varmas durumunda dzenlenecek olan ve mahkemesince erh verilmesi ile birlikte ilam niteliinde belge hlini kazanan, anlama belgesinin nitelik ve hukuki sonular hakknda zellikle bilgilendirir.

Belge saklama ykmll

MADDE 15 (1) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hlinde, arabulucu, bu faaliyete ilikin kendisine yaplan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri ve dzenlenen tutana be yl sre ile saklamak zorundadr.

(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda dzenledii son tutanan birer rneini taraflara verir. Bu tutanan bir rneini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay iinde Genel Mdrle de gnderir.

Aidat denmesi

MADDE 16 (1) Arabuluculardan sicile kaytlarnda giri aidat ve her yl iin de yllk aidat alnr. Aidatlar pein olarak Maliyeye denir.

(2) Aidatlar, her yl iin Maliye Bakanl tarafndan ilan edilen yeniden deerleme orannda art yaplarak Kurul tarafndan belirlenir.

(3) Giri aidat ve yllk aidatlar genel bteye gelir kaydedilir.

(4) Yllk aidat her yln ocak ay sonuna kadar denir.

(5) Aidatlarn dendiine dair belgelerin bir rnei ilgililerince en ge bir ay iinde Genel Mdrle gnderilir.

KNC KISIM

zel Hkmler

BRNC BLM

Arabuluculuk Faaliyeti

Arabulucuya bavuru

MADDE 17 (1) Taraflar dava almadan nce veya davann grlmesi srasnda arabulucuya bavurma konusunda anlaabilirler. Mahkeme de taraflar arabulucuya bavurmak konusunda; arabuluculuun esaslar, sreci ve hukuki sonular hakknda aydnlatp, arabuluculuk yoluyla uyumazln zlmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik adan faydalarnn olabileceini hatrlatarak onlar tevik edebilir.

(2) Aksi kararlatrlmadka, taraflardan birinin arabulucuya bavuru teklifine otuz gn iinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmi saylr.

Arabulucunun seilmesi

MADDE 18 (1) Bakaca bir usul kararlatrlmadka arabulucu veya arabulucular taraflarca seilir.

Arabuluculuk faaliyetinin yrtlmesi

MADDE 19 (1) Arabulucu, seildikten sonra taraflar en ksa srede ilk toplantya davet eder.

(2) Taraflar, emredici hukuk kurallarna aykr olmamak kayd ile arabuluculuk usuln serbeste kararlatrabilirler.

(3) Taraflarca kararlatrlmamsa arabulucu; uyumazln niteliini, taraflarn isteklerini ve uyumazln hzl bir ekilde zmlenmesi iin gereken usul ve esaslar gz nne alarak arabuluculuk faaliyetini yrtr.

(4) Keif, bilirkiiye bavurma ve tank dinleme gibi nitelii gerei yargsal bir yetkinin kullanm olarak sadece hkim tarafndan yaplabilecek ilemler arabulucu tarafndan yaplamaz.

(5) Arabulucu, srecin yrtlmesi srasnda, taraflara hukuki tavsiyelerde bulunamaz; bir zm nerisi ya da neriler katalou gelitirip, bunu onlara empoze edemeyecei gibi, mzakereler srasnda gelitirilen bir zm nerisi zerinde anlamaya varmalar iin de onlar zorlayamaz. Ancak, taraflardan birisinin, uyumazln zm balamnda, sunmu olduu bir nerinin, arabulucu tarafndan, dier tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki beyannn alnmas bu kapsamda mtalaa edilemez.

(6) Dava aldktan sonra taraflarn birlikte arabulucuya bavuracaklarn beyan etmeleri hlinde yarglama, mahkemece ay gememek zere ertelenir. Bu sre, taraflarn birlikte bavurusu zerine bir defaya mahsus olmak zere aya kadar uzatlabilir.

(7) Taraflar arabuluculuk mzakerelerine bizzat veya arabuluculuk konusunda zel yetki verilmi vekilleri aracl ile katlabilirler.

(8) Arabulucular, Arabulucu Bilgi Sistemi zerinden de faaliyetlerini yrtebilirler.

(9) Arabulucular, yarg organlar ve elektronik altyapsn tamamlam kamu kurum ve kurulular ile bilgi ve belge alveriini elektronik ortamda yapabilirler.

Arabuluculuk srecinin balamas ve srelere etkisi

MADDE 20 (1) Arabuluculuk sreci, dava almadan nce arabulucuya bavuru hlinde, taraflarn ilk toplantya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasnda srecin devam ettirilmesi konusunda anlamaya varlp bu durumun bir tutanakla belgelendirildii tarihten itibaren ilemeye balar. Dava almasndan sonra arabulucuya bavuru hlinde ise bu sre, mahkemenin taraflar arabuluculua davetinin taraflarca kabul edilmesi veya taraflarn arabulucuya bavurma konusunda anlamaya vardklarn duruma dnda mahkemeye yazl olarak beyan ettikleri ya da durumada bu beyanlarnn tutanaa geirildii tarihten itibaren ilemeye balar.

(2) Arabuluculuk srecinin balamasndan sona ermesine kadar geirilen sre, zamanam ve hak drc srelerin hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

Arabuluculuun sona ermesi

MADDE 21 (1) Aada belirtilen hllerde arabuluculuk faaliyeti sona erer:

a) Taraflarn uyumazlk konusu zerinde anlamaya varmas.

b) Taraflara danldktan sonra arabuluculuk iin daha fazla aba sarf edilmesinin gereksiz olduunun arabulucu tarafndan tespit edilmesi.

c) Taraflardan birinin kar tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden ekildiini bildirmesi.

) Taraflarn anlaarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.

d) Uyumazln arabuluculua elverili olmadnn veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu gereince uzlama kapsamna girmeyen bir su ile ilgili olduunun tespit edilmesi.

(2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarn anlatklar, anlaamadklar veya arabuluculuk faaliyetinin nasl sonuland bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafndan dzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalanr. Belge taraflar veya vekillerince imzalanmazsa, sebebi belirtilmek sureti ile sadece arabulucu tarafndan imzalanr.

(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda dzenlenen tutanaa, faaliyetin sonulanmas dnda hangi hususlarn yazlacana taraflar karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonular konusunda taraflara gerekli aklamalar yapar.

(4) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hlinde, arabulucu, bu faaliyete ilikin kendisine yaplan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci fkraya gre dzenlenen tutana be yl sre ile saklamak zorundadr. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda dzenledii son tutanan birer rneini taraflara da verir. Bu tutanan bir rneini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay iinde Genel Mdrle gnderir.

(5) Arabulucu, arabuluculuk srecinde hukuki ve fiili sebeplerle grevini yapamayacak hale gelirse, taraflarn zerinde anlat yeni bir arabulucu ile sre kald yerden devam ettirilebilir. nceki yaplan ilemler geerliliini korur.

(6) Arabuluculuk sreci srasnda taraflardan birinin lm hlinde, arabuluculuk faaliyeti sona erer.

Taraflarn anlamas

MADDE 22 (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda varlan anlamann kapsam taraflarca belirlenir, anlama belgesi dzenlenmesi hlinde, bu belge taraflar ve arabulucu tarafndan imzalanr.

(2) Taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlamaya varrlarsa, bu anlama belgesinin icra edilebilirliine ilikin erh verilmesini talep edebilirler. Dava almadan nce arabuluculua bavurulmusa, anlamann icra edilebilirliine ilikin erh verilmesi, asl uyumazlk hakkndaki grev ve yetki kurallarna gre belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davann grlmesi srasnda arabuluculua bavurulmas durumunda ise anlamann icra edilebilirliine ilikin erh verilmesi, davann grld mahkemeden talep edilebilir. Bu erhi ieren anlama, ilam niteliinde belge saylr.

(3) cra edilebilirlik erhinin verilmesi, ekimesiz yarg iidir ve buna ilikin inceleme dosya zerinden de yaplabilir. Ancak arabuluculua elverili olan aile hukukuna ilikin uyumazlklarda inceleme durumal olarak yaplr. Bu incelemenin kapsam anlamann ieriinin arabuluculua ve cebr icraya elverili olup olmad hususlar ile snrldr. Anlama belgesine icra edilebilirlik erhi verilmesi iin mahkemeye yaplacak olan bavuru ile bunun zerine verilecek kararlara kar ilgili tarafndan istinaf yoluna gidilmesi hlinde, maktu har alnr. Taraflar anlama belgesini icra edilebilirlik erhi verdirmeden baka bir resm ilemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alnr.

KNC BLM

Arabulucular Sicili

Arabulucular sicilinin tutulmas

MADDE 23 (1) zel hukuk uyumazlklarnda arabuluculuk yapma yetkisini kazanm kiilerin sicilleri, sicil numaras verilmek suretiyle, Daire Bakanlnca tutulur.

(2) Sicilde kiinin ad ve soyad, doum tarihi, meslei, i adresi ve akademik unvan gibi ahsi bilgileri yer alr. Ayrca, kii ister ve bildirirse arabuluculukla ilgili zel alma ve uzmanlk alanlar da sicilinde yer alabilir. Bu bilgiler, Daire Bakanl tarafndan Genel Mdrln internet sitesinde duyurulur.

(3) Arabulucu, sicilde yer alan kendisine ait bilgilerde meydana gelen her trl deiiklii bir ay iinde varsa belgesi ile birlikte Genel Mdrle bildirmek zorundadr. Bu deiiklikler ile ilgili olarak Daire Bakanl tarafndan elektronik ortamda gerekli dzeltmeler yaplr.

(4) Daire Bakanl, arabulucular hakknda ayrca ahsi sicil dosyas tutar. ahsi sicil dosyasna arabulucunun kimlii, renim ve meslek durumu, bildii yabanc dil, meslek eserleri ve yazlar, aile durumu, disiplin ve ceza soruturmas ve sonular, baka grevlerde geen hizmet gibi hususlara ilikin belgeler ile dier belgeler konulur.

Arabulucular siciline kayt olma artlar

MADDE 24 (1) Sicile kayt, ilgilinin Daire Bakanlna yazl olarak bavurmas ve artlar tadnn anlalmas zerine yaplr.

(2) lgili bavuru srasnda 23 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen ahsi bilgilerini ieren belgeler ile arabuluculuk eitimini tamamladn gsterir baar belgesinin asl veya onayl rneini de sunmakla ykmldr.

(3) Arabulucular siciline kaydedilebilmek iin;

a) Trk vatanda olmak,

b) Mesleinde en az be yllk kdeme sahip hukuk fakltesi mezunu olmak,

c) Tam ehliyetli olmak,

) Kasten ilenmi bir sutan mahkm olmamak,

d) Arabuluculuk eitimini tamamlamak ve Bakanlka yaplan yazl ve uygulamal snavda baarl olmak,

gerekir.

(4) Kesinlemi bir disiplin karar sonucunda meslekten veya kamu grevinden karlm olan kimse, dier artlar tasa bile nc fkrann (b) bendindeki art ynyle meslek erbab saylmaz. Bu durumda olanlar lehlerine verilmi bir yarg karar olmadka sicile kayt olamazlar.

(5) Bavuru tarihi itibar ile fiilen avukatlk mesleini veya bir kamu grevini ifa etmeyen bavuru sahiplerinin, arabuluculuk mesleini yapmalarna ruhen ve bedenen engel bir hllerinin bulunmadn salk kurulularndan alacaklar raporlarla belgelendirmeleri gerekir.

(6) Sicile kayt iin bavuruda bulunacak kiinin fiilen yrtmekte olduu asl mesleinin ilgili mevzuatnda, arabuluculuk faaliyetini yrtmesine engel bir hkm bulunmamaldr.

(7) Sicile kayt iin bavuruda bulunan kii, nc fkrann (b) bendindeki art tadn ve beinci fkrada bahsedilen salk durumunu dzenlenme tarihi itibar ile alt aydan daha eski tarihli olmayan belgelerle ispatlamak zorundadr.

(8) nc fkrada saylan sicile kayt artlarn tad anlalan ve belgelerinde eksiklik bulunmayan bavuru sahiplerinin sicile kaytlarnn yaplaca hususu ile artlar tamad anlalan veya verilen bir aylk sreye ramen eksik belgelerini sunmayan bavuru sahiplerinin sicile kaytlarnn yaplamayaca hususunda Daire Bakanlnca bavuru tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay iinde karar verilir. Bu kararlar ilgilisine de tebli edilir. Bu kiiler belge eksikliklerini ikmal ettiklerinde yeniden sicile kayt iin bavuruda bulunabilirler.

(9) Arabulucu, sicile kayt tarihinden itibaren faaliyetine balayabilir.

(10) Arabulucu, nc fkrada saylan artlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde meydana gelen her trl deiiklii bir ay iinde varsa belgesi ile birlikte Genel Mdrle bildirmek zorundadr. Bu deiiklikler ile ilgili olarak Daire Bakanl tarafndan sicilde ve elektronik ortamda gerekli dzeltmeler yaplr.

Arabulucular sicilinden silinme

MADDE 25 (1) Arabuluculuk iin aranan koullar tamad hlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koullar kaybeden arabulucunun kayd Daire Bakanlnca silinir. Arabulucunun lm hlinde de ayn ilem yaplr.

(2) Silinme ileminden nce, arabulucunun yazl savunmas alnr. Arabulucu, yazl savunmada bulunmas iin kendisine yaplan yazl bildirimin tebliinden itibaren on gnlk sre iinde savunmasn vermek zorundadr. Tebliden imtina eden veya bu sre iinde savunmada bulunmayan arabulucu savunma hakkndan vazgemi saylr.

(3) Daire Bakanl, Kanunun ngrd ykmllkleri nemli lde veya srekli yerine getirmediini tespit ettii arabulucuyu yazl olarak uyarr; uyarya uyulmamas hlinde, bu Ynetmelikte ngrlen usul ve esaslar erevesinde denetim yaptrp, arabulucunun ikinci fkra uyarnca savunmasn da aldktan sonra, gerekirse adnn sicilden silinmesini Kuruldan talep eder. Kurul tarafndan sicilden silinmeye ynelik bir karar verilirse Daire Bakanlnca bu karar ilgilisine tebli edilir.

(4) Arabulucu, sicilden kaydnn silinmesini her zaman isteyebilir. Bu durumda olanlar snav artlar dndaki artlar haiz ise yeniden sicile kayt yaptrabilirler.

NC KISIM

Eitim, Snav ve Denetim

BRNC BLM

Arabuluculuk Eitimi ve Eitim Kurulular

Arabuluculuk eitimi

MADDE 26 (1) Arabuluculuk eitimi, hukuk fakltesinden mezun olduktan sonra be yllk meslek kdem kazanm kiiler tarafndan alnan, arabuluculuk faaliyetinin yrtlmesi ile ilgili temel bilgileri, iletiim becerileri, mzakere ve uyumazlk zm yntemleri, psikoloji ile dier teorik ve pratik bilgileri ieren ve arabuluculuun yerine getirilmesi iin gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanlmasn amalayan eitimi ifade eder.

(2) Arabulucu olacak kiilere asgari otuzalt saati teorik ve oniki saati uygulamal olmak zere toplam krksekiz saat arabuluculuk eitimi verilir.

(3) Teorik eitimin alt saati (a) bendinde belirtilen arabuluculuk iin gerekli olan temel hukuk bilgisinin, otuz saati ise (b) bendinde belirtilen arabuluculuk iin gerekli olan teknik bilginin ve becerinin verilmesinden oluur.

a) Arabuluculuk iin gerekli olan temel hukuk bilgisi eitimi; arabuluculua elverili alanlar, yarglama aamasnda arabuluculua bavurulmas hlinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk mzakereleri sonunda yaplmas gereken ilemler ile bir anlamann ortaya kmas hlinde bu anlamann dzenlenmesi ve hukuki nitelii gibi hususlar kapsar.

b) Teknik bilgi eitimi; iletiim becerileri ve beden dili, mzakere yntemleri, toplant ynetimi, psikoloji, geliim psikolojisi, kiilik, davran bozukluklar, fke kontrol ve sosyal psikoloji ile sorun zme becerileri, uyumazlk analizi ve uyumazlk zmnde uygulanacak yntemler, arabuluculuk sreci ve arabuluculukta uyulmas gereken etik kurallar gibi arabuluculua ynelik eitimleri ierir.

(4) Uygulama eitimi; adaylarn bireysel ve gruplar hlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini gelitirmelerini salayacak rnek uyumazlk zm almalar ile uygulama gzetimi faaliyetlerini ierir. Bu kapsamda; eitim alanlardan rnek bir uyumazlk senaryosu ortaya koymalar ve arabuluculuk yntemini kullanarak uyumazl zme kavuturmalar, akabinde eitmenlerle birlikte grup deerlendirmeleri yapmalar beklenir.

(5) Arabuluculara, arabuluculuk eitim izni verilen kurulularca teorik ve uygulamal, toplam sekiz saatten az olmamak zere ylda en az bir defa yenileme eitimi verilir. Arabulucular her yl verilen bu sekiz saatlik eitime katlmak zorundadrlar.

(6) Eitime katlanlarn, belgeye dayal ve eitim kurulularnca kabul edilen hakl bir mazeretleri olmadka arabuluculuk eitimi sresince verilen ders ve almalara katlmlar zorunludur. Eitim kurulularnca, adaylarn derslere devam durumunu gsteren izelge dzenlenir ve kabul edilebilir hakl bir mazereti bulunmakszn derslerin 1/12sine devam etmeyenlerin eitim programyla iliii kesilir.

Arabuluculuk eitimi baar belgesi

MADDE 27 (1) Eitim kurulular, eitimlerini baar ile tamamlayan kiilere en ge bir ay iinde arabuluculuk eitimini tamamladklarna dair bir belge verirler.

Eitim kurulularna izin verilmesi

MADDE 28 (1) Arabuluculuk eitimi niversitelerin hukuk faklteleri, Trkiye Barolar Birlii veya Trkiye Adalet Akademisi tarafndan verilir. Bu kurulular Bakanlktan izin alarak eitim verebilirler. zin verilen eitim kurulularnn listesi elektronik ortamda yaymlanr.

(2) zin iin yazl olarak bavurulur. Bavuru sadece aile hukuku uyumazlklar, ticar uyumazlklar ve ii-iveren uyumazlklar gibi belirli alanlarda arabuluculuk eitimi verilmesine ynelik olabilir. Bavuruda; eitimin ierii ve srelerini kapsar ekilde eitim program, eiticilerin says, unvanlar ve uzmanlklar ile yeterlikleri ve eitim programnn finansman kaynaklar ile eitim verilecek mekanlar hakknda gerekeli ve yeterli bilgiler verilir.

(3) Bavuruda sunulan belgelere dayal olarak, eitimin amacna ulaaca, eitimin yaplaca mekanlarn uygunluu ve eitim kurulularnda eitim faaliyetinin devamllnn salanaca tespit edilirse, ilgili eitim kuruluuna en ok yl iin geerli olmak zere izin verilir. zin verilen eitim kuruluu, eitim kurulular siciline kaydedilir.

(4) ki ve nc fkralarda belirtilen nitelikleri tamad anlalan eitim kuruluunun bavurusu, bavuru talebinin Bakanla ulat tarihten itibaren iki ay iinde incelenerek reddedilir ve karar ilgilisine tebli edilir. Bakanlka iki ay iinde karar verilemedii takdirde talep reddedilmi saylr.

(5) zin sresi uzatlmayan veya izni iptal edilen eitim kuruluu, eitim kurulular sicilinden ve elektronik listeden silinir. Bu eitim kuruluuna ait belgeler dosyasnda saklanr.

zin sresinin uzatlmas

MADDE 29 (1) Sicile kaytl olan bir eitim kuruluu kayt sresinin bitiminden en erken bir yl ve en ge ay nce, eitim kurulular sicilindeki kaydnn geerlilik sresinin uzatlmasn yazl olarak talep edebilir. Eitim kuruluunun 30 uncu maddeye gre sunduu raporlardan, arabuluculuk eitiminin baarl ekilde devam ettiinin anlald ve 31 inci maddede belirtilen sebeplerin bulunmad hllerde, verilmi bulunan iznin geerlilik sresi her defasnda yl uzatlabilir. Eitim kuruluu, sresi iinde yapt bavuru hakknda karar verilinceye kadar listede kaytl kalr.

(2) zin sresinin uzatlmasna ilikin talepler, talebin Bakanla ulat tarihten itibaren iki ay iinde incelenerek karara balanr ve karar ilgilisine tebli edilir.

Daire Bakanlna bilgi verme ykmll

MADDE 30 (1) Eitim kurulular, her yl ocak aynda bir nceki yl iinde gerekletirdikleri eitim faaliyetinin kapsam, ierii ve baars konusunda Daire Bakanlna bir rapor sunar.

(2) Rapor sunmayan eitim kuruluuna yazl ihtarda bulunularak bir aylk sre verilir. htarda, raporun verilen sreye ramen sunulmamas hlinde eitim verme izninin iptal edilecei hususu belirtilir.

Eitim kuruluuna verilen iznin iptali

MADDE 31 (1) Aadaki hllerde eitim kuruluuna verilmi olan izin, Bakanln talebi zerine Kurul tarafndan iptal edilir:

a) zin verilebilmesi iin aranan artlardan birinin ortadan kalkm veya mevcut olmadnn tespiti.

b) Eitimin yeterli ekilde verilemediinin tespiti.

c) Arabuluculuk eitimi baar belgesi dzenlenmesinde sahtecilik veya nemli hatalar yaplmas.

) 30 uncu maddedeki rapor verme ykmllnn yaplan ihtara ramen yerine getirilmemesi.

d) Eitim faaliyetinin devamllnn salanmadnn tespiti.

(2) Eitim kuruluunun yazl talebi zerine Kurulca her zaman eitim izninin iptaline karar verilebilir.

(3) Eitim izninin iptaline ilikin talepler, Kurulun yapaca ilk toplantda deerlendirilerek karara balanr.

KNC BLM

Snav, Snav Kurulunun Oluumu ve Grevleri

Snavlar

MADDE 32 (1) Arabuluculuk eitimini tamamlayanlarn sicile kayt olabilmeleri iin bu Ynetmelie uygun olarak yaplacak yazl ve uygulamal snavlarda baarl olmalar zorunludur.

(2) Baarl olanlarn snav sonular, sicile kayt ilemleri tamamlanncaya kadar geerliliini korur.

Snavlarn yeri, ekli ve gn

MADDE 33 (1) Yazl snav, ylda iki kez, uygulamal snav ise yazl snav sonular aklandktan sonra yaplr. Uygulamal snava katlacaklar yazl snavn sonucuna gre belirlenir. Snavlarn yaplaca yer, tarih ve saat Daire Bakanlnca belirlenir.

(2) Snavlarn yeri, tarihi ve saati Genel Mdrln internet sayfasnda yaymlanmak suretiyle duyurulur.

Snavlarn konusu

MADDE 34 (1) Yazl ve uygulamal snav, 26 nc madde uyarnca arabuluculuk eitimi srasnda verilen konular kapsar.

Snav kurulu ve oluumu

MADDE 35 (1) Yazl ve uygulamal snav ynetmek zere Genel Mdrlk bnyesinde, Arabuluculuk Daire Bakannn bakanlnda, bir psikolog ve Kurulun Bakanlk dndan grevlendirilen yeleri arasndan en az birisi arabulucu olmak kayd ile Kurul tarafndan gizli oyla seilecek yenin katlm ile be kiilik snav kurulu oluturulur. Seimde alnan oylarn saysna gre en ok oy alandan balanmak zere nce asl, sonra yedek ye olarak seilmi olanlar tespit edilir. Oylarda eitlik halinde ad ekilir. Seilen yelerin grev sreleri seildikleri yl ile snrldr. Kurul tarafndan asil yelerin seildii usulle ve ayn sayda yedek yeler de belirlenir.

(2) Snav kurulunun seimle belirlenen yeleri dndaki asil yelerinin hukuki veya fiil sebeplerle snav kuruluna katlamamas hlinde, yerlerine yedek ye olarak grevlendirilen kiiler katlr.

(3) Snav kurulu ye tam says ile toplanr ve en az oy ile karar alr. Snav kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Bakanlnca yrtlr.

(4) Snav kurulunun bakan ve yeleri, kendilerinin veya elerinin nc derece de dahil olmak zere kan veya kayn hsmlarnn katldklar snavlarn, snav kurulunda grev alamazlar. Bu durumda snav kuruluna yedek yeler katlr.

Snav kurulunun grevleri

MADDE 36 (1) Snav kurulu, snavlarn dzenli ekilde yrtlmesi, snavlarn sresinin, puanlama esaslarnn ve uygulamal snava katlacaklarn belirlenmesi, yazl snavla ilgili sorularn ve uygulamal snavla ilgili senaryolarn arabuluculuk eitimi veren eitim kurulularna hazrlattrlmas, hazrlanan senaryolarn snava girenlerce icra edilmesinin salanmas, snava girenlerin bilgi, beceri ve davranlarnn gzlemlenerek sergilenen performansa gre uygulamal snav baar puanlarnn tespit edilmesi ve ilan, snav tutanaklarnn dzenlenmesi ile snavlarla ilgili evrakn Daire Bakanlna teslim edilmesi ilerini ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

Snav bavuru mercii ve ekli

MADDE 37 (1) Yazl snava girmek isteyenlerin, Ek-1deki Arabulucu Snav Bavuru Formunu doldurarak, T.C. kimlik numaras, adli sicil beyan ve arabuluculuk eitimini tamamladn gsteren baar belgesi ile hukuk fakltesi mezunu ve mesleinde en az be yllk kdeme sahip olduunu gsterir belgelerin asllar veya onayl suretleri ile birlikte son bavuru gn mesai bitimine kadar Daire Bakanlna veya bulunduklar yer ar ceza merkezindeki Cumhuriyet basavclna bavurmalar gerekir.

(2) Bavuru ile ilgili dier hususlar snav ilannda belirtilir.

Bavuru formunun incelenmesi

MADDE 38 (1) Bavuru formu, ilgilinin yazl snava girebilme hakkn tayp tamadnn tespiti asndan incelenir.

(2) Bavuru formundaki sorularn bir veya birkan cevapsz brakanlar ile snava girebilme hakkn tamad tespit edilenlerin bavurular reddedilip, bu durum kendilerine bildirilir.

(3) Yazl snava girebilme hakkn tayanlara ilikin gerekli bilgiler, snav yapacak kuruma iletilir. Snava giri ve kimlik belgesi ilgili kurumca bavurana gnderilir.

Snavlarn yapl

MADDE 39 (1) Yazl snav, klasik veya test usul eklinde yaplr.

(2) Bu snav, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Trkiye ve Orta-Dou Amme daresi Enstits veya yksekretim kurumlar arasndan Bakanlka belirlenecek bir kurulua yaptrlabilir.

(3) Uygulamal snav; snav kurulunun huzurunda ve hazrlatlan senaryolardaki uyumazlklarn, snava girenlerce, uyumazlk zme ve arabuluculuk admlar izlenerek zme kavuturulmasnn salanmas eklinde uygulamal olarak yaplr.

Snavlarda baar puan

MADDE 40 (1) Yazl ve uygulamal snavlarda ayr ayr olmak zere her bir snavdan yz zerinden en az yetmibe puan alanlar baarl saylrlar.

(2) Uygulamal snavda baarl saylmak iin snav kurulu yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri notlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmibe puan olmas gereklidir.

Snavlarn sonularnn aklanmas ve itiraz

MADDE 41 (1) Daire Bakanl, yazl snav sonularn, snav sonularnn kendisine intikal ettii, uygulamal snav sonularn da, snav kurulunca snav sonularnn bildirildii tarihten itibaren bir ay iinde ilan eder.

(2) lgililer, yazl snav sonularnn ilanndan itibaren yedi gn iinde Daire Bakanlna yazl olarak itiraz edebilirler.

(3) Bakanlk tarafndan yazl snav ile ilgili itirazlar yazl snav yapan kuruma yedi gn iinde bildirilir. tiraz sonular da ilgililere ayn sre zarfnda Bakanlka yazl olarak bildirilir.

(4) Yazl snava yaplan itirazlar, snav yapan kurum tarafndan karara balanr.

(5) Yaplan yazl snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun ikinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi hlinde, yazl snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

Uygulamal snava katlamama

MADDE 42 (1) Snava gireceklerden geerli mazeretleri sebebi ile uygulamal snava katlamayanlarn mracaatlar zerine, snav kurulunca mazeretlerinin kabulne karar verilenler iin o dnem yaplan uygulamal snav gnleri iinde baka bir uygulamal snav gn belirlenir ve kendilerine bildirilir.

Snavlarn geersiz saylmas

MADDE 43 (1) Snava girenlerden;

a) zin almadan snav salonu veya yerini terk edenler,

b) Snavlarda kopya ekenler veya kopya ekmeye teebbs edenler,

c) Snavlarda kopya verenler veya kopya vermeye teebbs edenler,

) Kendi yerine bakasnn snavlara girmesini salayanlar,

d) Snavlarn dzenine aykr davranta bulunanlar,

hakknda tutanak dzenlenir ve bunlarn snavlar geersiz saylr.

(2) Snav kazananlardan bavuru formunda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar da geersiz saylr. Bu durumda olanlar hibir hak talebinde bulunamazlar. Ayrca geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenler hakknda idari ve yasal ilemler yaplr.

Snavlarda baarsz kabul edilme

MADDE 44 (1) Snava bavuranlardan;

a) Yaplan snavlarda yetmibe puandan daha dk puan alanlar,

b) Snavlar geersiz saylanlar,

c) Snavlara katlmayanlar,

baarsz kabul edilirler.

Tekrardan snav hakk

MADDE 45 (1) 43 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi gereince snavlar geersiz saylanlar ile 44 nc maddenin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri gereince snavlarda baarsz kabul edilenler, snavlara tekrardan girebilme hakkna sahiptirler.

Snav evraknn saklanmas ve imhas

MADDE 46 (1) Snav kazananlara ait snav bavuru evrak, ilgili olduu ahsi sicil dosyasna konulur. Kaybedenlere ait snav bavuru evrak ise snav sonularnn ilanndan itibaren alt ay iinde talep etmeleri hlinde iade edilir. Belirtilen srede iade edilmeyen evrak tutanak ile imha edilir. Ancak, idari yarg yoluna bavuranlar hakkndaki evrakn muhafazasna dava sonulanncaya kadar devam edilir.

NC BLM

Denetim

Denetim usul

MADDE 47 (1) Daire Bakanl, Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerinin yerine getirilip getirilmediini, yasak uygulama ve davranlarn bulunup bulunmadn ve ama dnda faaliyet gsterilip gsterilmediini tespit etmek amac ile arabulucular, arabuluculuk brolarn ve arabuluculuk eitim izni verilen kurulular denetim grevlileri aracl ile denetler.

(2) Eitim izni verilen kurulularn denetimi iki ylda bir yaplr.

(3) hbar veya ikyet zerine arabulucular ve arabuluculuk brolar ile eitim izni verilen kurulular her zaman denetlenebilir.

Denetim grevlileri

MADDE 48 (1) Arabuluculuk hizmetlerinin yrtlmesine ilikin tm ilem ve uygulamalarn, arabuluculuk eitim kurulularnn ve arabulucularn denetim ilerinde grevlendirilmek zere Genel Mdrlkte yeterli sayda denetim grevlisi istihdam edilir.

(2) Denetim grevlileri, adalet uzman olarak alanlar arasndan be yl sreyle grev yapmak zere Genel Mdrlke grevlendirilir.

(3) Denetim grevlilerine yapacaklar denetim ileri ynnden Tefti Kurulu Bakanl tarafndan gerekli eitimler verilir.

(4) Denetim grevlilerinin grev sreleri, iin gerektirdii lde ve kendilerinin ortaya koyduklar performansa gre yeniden uzatlabilir.

Denetimin kapsam

MADDE 49 (1) Eitim kurulular;

a) Eitim hizmetlerinin Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine ve amacna uygun olarak yrtlp yrtlmedii,

b) Faaliyet izinlerinin ve eitim grevlilerinin alma izinlerinin mevcut ve geerli olup olmad,

c) Grev alanlarna uygun olarak hareket edilip edilmedii,

) Eitim programlarnn usulne uygun olarak hazrlanp hazrlanmad, yeterli olup olmad ve bu programlarn eitim sresince gerektii ekilde ve eksiksiz olarak uygulanp uygulanmad,

d) Kayt ve defterlerin usulne uygun olarak tutulup tutulmad,

ynnden denetlenir.

(2) Arabulucular ve arabuluculuk brolar;

a) Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun hareket edilip edilmedii,

b) Kanun ve bu Ynetmelikle tannan haklarn ama dnda ktye kullanlp kullanlmad,

c) Kanun ve bu Ynetmeliin ngrd ykmllklere aykr hareket edilip edilmedii,

ynnden denetlenir.

Denetim sonucunun izlenmesi

MADDE 50 (1) Denetim sonucunda denetim grevlilerince bir rapor dzenlenir. Dzenlenen bu raporun bir sureti denetlenen kurulu veya bronun arivinde muhafaza edilir, dier sureti de Daire Bakanlna sunulur.

(2) Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler duruma gre denetim grevlilerince veya Daire Bakanlnca ilgili kii ve kurululara yazl bir ekilde bildirilerek bu eksikliklerin giderilmesi iin eksikliin niteliine gre uygun bir sre verilir. Verilen sre sonunda eksiklikler giderilmedii takdirde veya denetim sonucu, konusu su tekil eden uygulamalar tespit edildiinde idari ve yasal ilemlere balanr.

(3) Amac dnda faaliyet gsterdii veya su iledii tespit edilen arabulucu veya eitim kurulular hakknda 25 ve 31 inci maddeler ile bu Ynetmeliin ilgili dier hkmleri uyarnca ilem yaplr.

DRDNC KISIM

Tekilat

BRNC BLM

Daire Bakanl

Daire Bakanl

MADDE 51 (1) Daire Bakanl, bir daire bakan, yeteri kadar tetkik hkimi ve dier personelden oluur.

(2) Daire Bakanl nezdinde, Kanun ve bu Ynetmelikle verilen arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili grevleri yerine getirmek zere; Arabuluculuk Hizmetleri Brosu, Sicil Brosu ve Eitim Brosu gibi brolar bata olmak zere hizmetin gereklerine uygun olarak yeterli sayda brolar oluturulur.

Daire Bakanlnn grevleri

MADDE 52 (1) Daire Bakanlnn grevleri genel olarak unlardr:

a) Arabuluculuk hizmetlerinin dzenli ve verimli olarak yrtlmesini salamak.

b) Arabuluculukla ilgili yayn yapmak, bu konudaki bilimsel almalar tevik etmek ve desteklemek.

c) Kurulun almas ile ilgili her trl karar ve ilemi yrtmek ve grevleri ile ilgili bakanlk, dier kamu kurum ve kurulular, niversiteler, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, kamu yararna alan vakf ve dernekler ile uygun grlen gnll gerek ve tzel kiilerle ibirlii yapmak.

) Arabuluculuk kurumunun tantmn yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslararas kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonlar dzenlemek veya desteklemek.

d) lke genelinde arabuluculuk uygulamalarn izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve yaymlamak.

e) Arabuluculuk eitimi verecek kurulular tarafndan bu amala yaplan bavuru ile eitim kurulular sicilindeki kaydn geerlilik sresinin uzatlmas talebinin karara balanmasn Bakanln onayna sunmak, arabuluculuk eitimi verecek eitim kurulularn listelemek ve elektronik ortamda yaymlamak.

f) Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayt taleplerini karara balamak, 25 inci maddenin bir ve drdnc fkralar kapsamnda arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kiilere ilikin bilgileri elektronik ortamda duyurmak.

g) Arabulucular tarafndan arabuluculuk faaliyeti sonunda dzenlenen son tutanaklarn kaytlarn tutmak ve birer rneklerini saklamak.

) Grev alanna giren kanun ve dzenleyici ilemler hakknda inceleme ve aratrma yaparak Genel Mdrle neride bulunmak.

h) Yllk faaliyet raporunu ve izleyen yl faaliyet plann hazrlayarak Kurulun bilgisine sunmak.

) Yllk Arabuluculuk Asgari cret Tarifesini hazrlamak.

KNC BLM

Arabuluculuk Kurulu ve Grevleri

Arabuluculuk Kurulu

MADDE 53 (1) Kurul aadaki yelerden oluur:

a) Hukuk leri Genel Mdr.

b) Arabuluculuk Daire Bakan.

c) Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu tarafndan hukuk mahkemelerinde grev yapmakta olan birinci snfa ayrlm hkimler arasndan seilecek iki hkim.

) Trkiye Barolar Birliinden temsilci.

d) Trkiye Noterler Birliinden bir temsilci.

e) Yksekretim Kurulu tarafndan seilen zel hukuk alanndan bir retim yesi.

f) Adalet Bakan tarafndan seilecek arabulucu.

g) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinden bir temsilci.

) Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonundan bir temsilci.

h) Trkiye Adalet Akademisi Eitim Merkezi Mdr.

(2) Bakan ihtiyaca gre Kurul toplantlarna uzman kiileri arabilir.

(3) Kurul bakan Hukuk leri Genel Mdrdr. Genel Mdrn bulunmad toplantlarda Bakanlk grevi Arabuluculuk Daire Bakan tarafndan yerine getirilir.

(4) Kurul, mart ve eyll aylarnda olmak zere ylda en az iki kez toplanr. Ayrca, Bakann veya en az be yenin talebiyle Kurul her zaman toplantya arlabilir.

(5) Kurul en az on kii ile toplanr.

(6) Kurul ye tam saysnn salt ounluu ile karar alr. Karara muhalif kalan yelerin grlerini yazl olarak sunma haklar vardr. Karara muhalif yeler, muhalefet gerekelerini en ge on gn iinde Kurul bakanlna ibraz ederler.

(7) Eitim kurulularnn eitim izinlerinin iptaline ilikin taleplerin deerlendirilip karara baland Kurul grme ve oylamalarna, hakknda karar verilecek eitim kuruluu temsilcisi olarak grev yapan Kurul yeleri katlamazlar.

(8) Mazeretsiz olarak art arda iki toplantya katlmayan yenin yelii der. yelii den kiinin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere kurum veya kuruluunca yeni bir ye grevlendirilir. yenin istifas veya lm hlinde de ayn hkm geerlidir.

(9) Kurulun Bakanlk dndan grevlendirilen yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Eski kurulun grevi yeni kurul oluuncaya kadar devam eder.

(10) Kurulun gndemi Daire Bakanlnca belirlenip, Kurul toplantsndan be gn nce Kurul yelerinin iletiim adreslerine elektronik posta yoluyla gnderilir. Gndem d konular da Kurulda grlebilir.

(11) Kurulun sekretaryas Daire Bakanlnca yrtlr.

(12) Kurul yelerine almalar karlnda ayrca bir cret denmez. Ancak, kurulun toplanaca yer dnda baka bir yerden katlan Kurul yelerinin gndelik, yol gideri, konaklama ve dier zorunlu giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre Bakanlka karlanr.

Kurulun grevleri

MADDE 54 (1) Kurulun grevleri unlardr:

a) Arabuluculuk hizmetlerine ilikin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallarn belirlemek.

b) Arabuluculuk eitimine ve eitim kurulularnn nitelikleri ile alma usul ve esaslarna ynelik ilke ve standartlar ile arabuluculuk eitimi sonunda yaplacak olan snava ilikin temel ilke ve standartlar tespit etmek.

c) Arabulucularn denetimine ilikin kurallar belirlemek.

) Kanuna gre karlmas gereken ve Genel Mdrlk tarafndan hazrlanan ynetmelik taslaklarna, gerekirse deiiklik yaparak son eklini vermek.

d) Eitim kurulularnn eitim izinlerini iptal etmek.

e) 25 inci maddenin nc fkras kapsamnda arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek.

f) Arabulucularn deyecekleri sicile kayt aidatn ve yllk aidatlar tespit etmek.

g) Arabuluculuk Asgari cret Tarifesini gerekiyorsa deiiklik yapmak suretiyle onaylamak.

) Daire Bakanl tarafndan yrtlecek faaliyetlerin etkinliini artrmak zere tavsiyelerde bulunmak.

h) Daire Bakanlnn yllk faaliyet raporu ve plan hakknda gr bildirmek.

) Daire Bakanlnn faaliyet plannda yer alan konularla ilgili kurum ve kurulularn uygulamaya salayabilecei katklar belirlemek.

i) Arabuluculuk hizmetlerinin yrtlmesiyle ilgili olarak gerek Daire Bakanlnca bildirilen gerekse resen renilen genel ve nemli sorunlar grp, zm nerilerinde bulunmak.

BENC KISIM

eitli ve Son Hkmler

Snav kurulunda geici olarak grev alma

GEC MADDE 1 (1) 35 inci maddenin birinci fkras uyarnca oluturulacak snav kurulunda grev alacak arabulucunun yerine, ilk yl iin Kurulun Bakanlk dndan grevlendirilen ve arabulucu olmayan yeleri arasndan seim yaplr.

Adalet uzman yardmclarnn geici olarak grevlendirilmesi

GEC MADDE 2 (1) 48 inci maddenin ikinci fkrasna gre denetim grevlisi olarak grevlendirilmek zere yeterli sayda adalet uzman atanana kadar, adalet uzman yardmclar da denetim grevlisi olarak grevlendirilebilirler.

Yrrlk

MADDE 55 (1) Bu Ynetmelik 22/6/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 56 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eki iin tklaynz