25 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28539

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

BAIMSIZ DENETM YETKLENDRME TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, bamsz denetim kurulular ile bamsz denetilerin Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan yetkilendirilmelerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, bamsz denetim kurulular ve bamsz denetilerin yetkilendirme artlar, mracaat usul ve ilemleri ile yetki belgeleri ve yetkinin kullanmna ilikin usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Denetim Ynetmeliinin 49 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblideki terimler, Bamsz Denetim Ynetmeliinde tanmlanan anlamlar ile kullanlmtr. Ayrca bu Tebliin uygulanmasnda:

a) Eitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBS): Kurum tarafndan oluturulan, resmi sicil ve yetkilendirme ilemlerinin elektronik ortamda yrtld, tescil ve ilan edilmesi gereken ieriklerin dzenli bir ekilde depoland veri tabann da ieren bilgi ilem sistemini,

b) Gvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununun 4 nc maddesinde tanmlanan imzay,

c) Yetkilendirme: Denetim kuruluu olarak faaliyette bulunma artlarn tayan sermaye irketleri ile deneti olarak faaliyette bulunma artlarn tayan meslek mensuplarna ilikin olarak bu Teblide yer alan usul ve esaslara gre gerekletirilen ilemi,

) Ynetmelik: Bamsz Denetim Ynetmeliini,

ifade eder.

KNC BLM

Yetkilendirme artlar

Denetim kuruluu olarak yetkilendirilme artlar

MADDE 5 (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanunu ve ilgili mevzuatta ngrlen artlar sakl kalmak kaydyla, denetim alannda faaliyet izni talebinde bulunan kuruluun:

a) Sermaye irketi olmas,

b) Paylarnn veya hisselerinin nama yazl olmas,

c) Faaliyet konusunun bamsz denetime veya bununla birlikte 3568 sayl Kanun kapsamndaki mesleki alana mnhasr olmas,

) Ticaret unvannda bamsz denetim ibaresinin bulunmas,

d) Esas szlemesinin veya irket szlemesinin denetime ilikin mevzuat hkmlerine aykr hususlar iermemesi,

e) Sermayesinin ve oy haklarnn yarsndan fazlasnn denetilerine ait olmas ve ortaklarnn tamamnn meslek mensubu olmas,

f) Denetilerinin Ynetmeliin 14 nc maddesi erevesinde Bamsz Deneti Belgesine sahip olmas,

g) Denetilerinin tam zamanl ve asgari bir raporlama dnemi iin istihdam edilmi olmas,

) Ynetmeliin 28 inci maddesindeki artlar salayan en az iki sorumlu denetisinin bulunmas,

h) Denetim kadrosunun, asgari olarak, Ynetmeliin 27 nci maddesinde belirtilen denetim ekiplerini oluturabilecek nitelik ve genilikte olmas,

) Ynetim organ yelerinin tamamnn meslek mensubu olmas, yzde yetmi bei gememek zere ounluunun ise kadrosundaki denetilerden olumas,

i) Denetilerinin, ortaklarnn ve kilit yneticilerinin baka bir denetim kuruluunda veya bamsz denetim faaliyeti gerekletiren herhangi bir gerek kii yannda ya da tzel kiilikte ortak, kilit ynetici veya deneti olmamas, kendi adna bamsz denetim faaliyetinde bulunmamas,

j) Denetim rehberleri dahil olmak zere, esaslar Kurumca belirlenen kalite kontrol sistemine ilikin politika ve srelerini yazl olarak oluturmu olmas,

k) Denetim faaliyetlerini etkin bir ekilde yrtebilmesini teminen Kurum tarafndan uygun grlecek dzeyde organizasyon, mekn, teknik donanm, belge ve kayt dzenine sahip olmas,

l) Faaliyet izninin daha nce Kurum tarafndan iptal edilmemi olmas,

m) Tzel kiiliin ve ortaklarnn olumsuz bir itibara sahip olmamas ve ortaklarnn denetim mesleinin gerektirdii eref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmamas,

arttr.

Deneti olarak yetkilendirilme artlar

MADDE 6 (1) Deneti olmak isteyenlerin:

a) Hukuk, iktisat, maliye, iletme, muhasebe, bankaclk, kamu ynetimi ve siyasal bilgiler dallarnda eitim veren faklte ve yksekokullardan veya denklii Yksekretim Kurulunca tasdik edilmi yabanc yksekretim kurumlarndan en az lisans seviyesinde mezun olmas veya dier retim dallarndan lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fkrada belirtilen bilim dallarndan en az lisansst seviyesinde diploma alm olmas,

b) Meslek mensubu olmas,

c) Trkiyede yerleik olmas,

) Medeni haklar kullanma ehliyetine sahip bulunmas,

d) Ynetmeliin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamal mesleki eitimi tamamlam olmas,

e) Ynetmeliin 16 nc maddesinde belirtilen denetilik snavnda baarl olmas,

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram veya hkmn aklanmas geri braklm olsa bile devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, milli savunmaya kar sular, devlet srlarna kar sular ve casusluk, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkmiyeti olmamas,

g) Faaliyet izninin daha nce Kurum tarafndan iptal edilmemi olmas,

) Bamsz denetim mesleinin gerektirdii eref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmamas, olumsuz bir itibara sahip olmamas,

artlarn tamas gerekir.

Ek art belirleme

MADDE 7 (1) Kurum, belirli alanlarn dzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kurulularn grlerini alarak, Ynetmeliin 13 nc maddesinin drdnc fkras ile 14 nc maddesinin nc fkras uyarnca, bu alanlarda denetim yapacak denetim kurulular ve denetiler iin ek artlar belirleyebilir ve bu artlar salayan denetim kurulular ve denetileri listeler halinde ayrca ilan eder.

NC BLM

Yetkilendirme Mracaat

Mracaat yeri ve usul

MADDE 8 (1) Denetim kuruluu ve deneti olarak yetkilendirilmek isteyenler mracaat ilemlerini EYBS zerinden yaparlar.

(2) Yetkilendirme talebinde bulunanlar ncelikle, yetkilendirme artlarnn tespitine ynelik bilgilerin tamamn sisteme girmek suretiyle EYBS zerinden mracaatta bulunurlar.

(3) Faaliyet izni Kurum tarafndan daha nce iptal edilmi olanlar yetkilendirme mracaatnda bulunamazlar.

Mracaata yetkililer

MADDE 9 (1) Yetkilendirmeye ilikin mracaat;

a) Denetilerde, ahsen veya grev alnan denetim kuruluu araclyla,

b) Denetim kurulularnda, imza yetkisini haiz kiiler tarafndan,

yaplr.

Mracaat zamannn tespiti

MADDE 10 (1) Kuruma elektronik ortamda yaplan mracaat tarihi, ilemin EYBSteki zaman damgas ile kayt altna alnd tarihtir.

Kurumun inceleme ykmll

MADDE 11 (1) Yetkilendirme mracaatlar, Kurumca;

a) Talebin mevzuatta ngrlen srede ve mracaata yetkili kiiler tarafndan yaplp yaplmad,

b) Beyan edilen bilgilerin gerei tam olarak yanstp yanstmad,

c) Yurt dndan temin edilecek belgelerin ilgili lkenin yetkili makamlarnca veya Trkiyenin o lkedeki konsolosluunca ya da Lahey Devletler zel Hukuku Konferans erevesinde hazrlanan Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Szlemesi hkmlerine gre onaylanp onaylanmad ve mracaat dilekesine belgelerin tercmelerinin de eklenip eklenmedii,

ynnden incelenir.

(2) EYBSe kayd yaplan bilgi ve belgelerin teyitlerinde ilgili kurumlarn veri tabanlarndan yararlanlabilir.

Kurumca eksikliklerin giderilmesi

MADDE 12 (1) 11 inci madde uyarnca Kurumca yaplan incelemeler sonucunda, eksiklikler olduunun anlalmas halinde bu hususlar mracaat sahibine bildirilir.

(2) Eksikliklerin tamamlanmas iin otuz gnden fazla olmamak zere sre verilir. Bu sre, ilemin mahiyetine gre Kurumca en fazla on gn daha uzatlabilir.

(3) Verilen sre ierisinde eksikliklerin tamamlanmamas halinde mracaat sahibinin yetkilendirme talebinden feragat ettii kabul edilir.

Yetkilendirme talebinin reddi

MADDE 13 (1) 11 inci madde uyarnca yaplan incelemeler sonucunda Kurumca yetkilendirme talebinin reddine karar verilenlere ret ilemi, sebepleri belirtilerek en ge otuz gn iinde bildirilir.

tiraz

MADDE 14 (1) Mracaat sahipleri yetkilendirme ileminin reddine ilikin olarak on gn iinde Kuruma itiraz edebilirler.

(2) Kurum, yaplan itiraz deerlendirir. tirazn hakl bulunmas halinde buna gre ilem tesis ederek durumu mracaat sahibine bildirir.

DRDNC BLM

Yetkilendirme lemleri ve Yetkinin Kullanm

Yetkilendirme

MADDE 15 (1) Kurum tarafndan gerektiinde yerinde inceleme yaplmak suretiyle mracaatlar Kurumca deerlendirilip gerekli artlar tadna karar verilen kurululara en ge doksan gn iinde gerekli har ve cretleri deyerek Kuruma tescil talebinde bulunmalar gerektii hususu bildirilir. Bu sre iinde tescil talebinde bulunulmamas halinde kuruluun yetkilendirme talebinden feragat ettii kabul edilir.

(2) Mracaatlar Kurumca deerlendirilip gerekli artlar tadna karar verilen meslek mensuplarna, gerekli har ve cretleri demeleri ve Kuruma tescil talebinde bulunmalar gerektii hususu bildirilir.

(3) Gerekli har ve cretler dendikten sonra tescil ve ilan ilemleri Kurumca tamamlanr.

Yetki belgeleri

MADDE 16 (1) Gerekli har ve creti deyerek Kuruma tescil talebinde bulunan kurulular ile meslek mensuplarnn Bamsz Denetim Siciline tescili yaplr. Tescil edilen kurululara Bamsz Denetim Kuruluu Belgesi, meslek mensuplarna da Bamsz Deneti Belgesi ve Bamsz Deneti Kimlii verilir.

Yetkinin kullanm

MADDE 17 (1) Denetim ancak, Kurumca yetkilendirilen denetim kurulular veya denetiler tarafndan yetkileri erevesinde gerekletirilir.

(2) Denetim kurulular ve denetilerin yetkilerinin kullanm, yetkilendirmenin Kurum tarafndan ilanyla balar.

(3) KAYKlerin ve faaliyet alanlar, iletme byklkleri, alan says ve benzeri ltlere gre Kurumca belirlenen iletmelerin denetimi yalnzca denetim kurulular tarafndan, dierlerinin denetimi ise denetim kurulular veya denetiler tarafndan yaplr.

(4) Denetim kurulularnda yetki, kurulu adna denetim raporunu imzalamaya yetkili sorumlu denetiler eliyle ve bunlarn sorumluluunda kullanlr. Bu sorumluluk, denetim kuruluunun ve kilit yneticilerinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

BENC BLM

Yetki Belgelerinin adesi, Yenilenmesi ve Zayi Halleri

Yetki belgelerinin iadesi

MADDE 18 (1) Faaliyet izni iptal edilen denetim kuruluu ve denetiler, Kurumca uygun grlen haller hari olmak zere, bu hususun kendilerine teblii tarihinden itibaren otuz gn iinde yetki belgelerini Kuruma bizzat veya kanuni vekilleri vastasyla elden iade ederler. Aksi halde keyfiyet Kurum tarafndan Cumhuriyet Savclna bildirilir.

(2) Vefat veya gaiplik hallerinde yetki belgeleri geersiz hale gelir. Bu hallerin nfus siciline kaydn mteakip yetki belgeleri denetinin varisleri veya kanuni vekilleri tarafndan Kuruma elden iade edilir.

(3) adeyi gerektiren dier hallerde yetki belgeleri otuz gn iinde Kuruma iade edilir.

Yetki belgelerinin yenilenmesi

MADDE 19 (1) Yetki belgesindeki yazlarn okunamayacak kadar silinmesi veya belgenin fiziksel olarak kullanlamayacak duruma gelmesi halinde talep zerine, eskiyen veya fiziksel olarak ypranan yetki belgelerinin Kuruma iadesi artyla, yeni belge verilir.

Yetki belgelerinin zayii

MADDE 20 (1) Yetki belgesinin yangn, su baskn veya deprem gibi afet halleri ile hrszlk veya dier irade d sebeplerle zayi olmas halinde, denetim kuruluu ve denetiler keyfiyeti, ekinde tevsik edici bir belge bulunan yaz ile yirmi gn iinde Kuruma bildirirler.

(2) Herkese malum olan mcbir sebep hallerinde bildirim ve tevsik edici belge aranmaz.

(3) Yeni yetki belgeleri, sicile gerekli kayt konulmak suretiyle yetkilendirilen kiiye teslim edilir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 21 (1) Yetki belgelerinin kaybedildiinin sresi iinde Kuruma bildirilmemesi veya faaliyet izninin iptali halinde, Kurumca uygun grlen haller hari, yetki belgelerinin sresi iinde Kuruma iade edilmemesi hallerinde denetim kuruluu ve denetiler hakknda Ynetmelikte yer alan yaptrmlar uygulanr.

Tebli kapsamnda yaplacak mracaat, bildirim, itiraz ve dier ilemlerde usul

MADDE 22 (1) Meslek mensuplarnca bu Tebli kapsamnda yaplacak mracaat, bildirim ve itirazlar ile dier ilemler, elektronik ortamda ve 5070 sayl Kanunun 4 nc maddesinde tanmlanan Gvenli Elektronik mza kullanlarak yaplr.

(2) EYBSte elektronik ortamda ilem yaplamamas halinde ilemler, daha sonra elektronik ortama aktarlmak zere, yazl ortamda ve Kurumca uygun grlen srede yrtlr.

(3) Bu Tebli uyarnca yaplacak tebligatlar hakknda 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

Yetki belgelerinin teslim ve tesellm

MADDE 23 (1) Yetki belgeleri teslim/tesellm tutana hazrlanarak imza karl yetkilendirilen kiiye teslim edilir ve teslim alnr.

Teblide hkm bulunmayan haller

MADDE 24 (1) Bu Teblide hkm bulunmayan hususlar Kurum tarafndan dzenlenir.

Gei dnemi yetkilendirmeleri

GEC MADDE 1 (1) Ynetmeliin geici 1, 2 ve 3 nc maddeleri uyarnca Kurumca yetkilendirilecek olanlar da yine bu maddelerde yer alan istisna hkmleri sakl kalmak zere, bu Tebli hkmlerine tabidir.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurum Bakan yrtr.