25 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28539

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

BAIMSIZ DENETLK SINAV TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac bamsz denetilik snavna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, bamsz denetilik snavnn; konularna, ieriine, duyurusuna, mracaat usulne, yerine, zamanna, ekline, sresine, sonularnn ilanna, cretine, snavda baarl olma artlarna ve snav komisyonu ile snava ilikin dier hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Denetim Ynetmeliinin 16 nc ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblideki terimler, Bamsz Denetim Ynetmeliinde tanmlanan anlamlar ile kullanlmtr. Ayrca bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Gvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununun 4 nc maddesinde tanmlanan imzay,

b) Komisyon: Kurum Bakannn onayyla oluturulan snav komisyonunu,

c) Ynetmelik: Bamsz Denetim Ynetmeliini,

ifade eder.

KNC BLM

Snav Esaslar

Duyuru

MADDE 5 (1) Snavn; mracaat ekli, artlar, son mracaat tarihi, zaman, yeri, yapl ekli, konular, deerlendirme yntemi, baar art ve creti ile snava ilikin dier hususlar snav gnnden en az altm gn nce Resm Gazetede ve Kurum internet sitesinde yaymlanmak suretiyle duyurulur.

Snava mracaat

MADDE 6 (1) Snava mracaat, Kurum internet sitesinde yaymlanacak mracaat formunun elektronik ortamda doldurulmas suretiyle yaplr.

(2) Snava son mracaat tarihi, snav tarihinden en az otuz gn nceki tarih olacak ekilde snav duyurusunda belirtilir.

(3) Snava; hukuk, iktisat, maliye, iletme, muhasebe, bankaclk, kamu ynetimi ve siyasal bilgiler dallarnda eitim veren faklte ve yksekokullardan veya denklii Yksekretim Kurulunca tasdik edilmi yabanc yksekretim kurumlarndan en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya dier retim dallarndan lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fkrada belirtilen bilim dallarndan lisansst seviyesinde diploma alm olanlar bavurabilir.

Mracaatlarn incelenmesi

MADDE 7 (1) Snav mracaatlar, Kurum tarafndan inceledikten sonra, snava katlmaya hak kazananlar ile bunlarn snav yerleri snav tarihinden en az on be gn nce Kurum internet sitesinde duyurulur.

Mracaatn reddi

MADDE 8 (1) Snava ilikin 6 nc maddede aranan art tamayanlarn ve mracaat formundaki beyanlar gerei yanstmayanlarn mracaatlar Kurum tarafndan reddedilir.

(2) Mracaat reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildii tarihten itibaren yedi gn iinde, Kuruma itirazda bulunabilirler. tirazlar, Kurum tarafndan itiraz tarihinden itibaren gn iinde incelenip karara balanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

Snav komisyonu

MADDE 9 (1) Komisyon, Kurum Bakan tarafndan grevlendirilen bir bakan yardmcs ve drt daire bakan olmak zere be yeden oluur. Komisyona, grevlendirilen bakan yardmcs bakanlk eder. Ayrca, bir bakan yardmcs ve iki daire bakan yedek ye olarak tespit edilir. Asil yelerin herhangi bir nedenle komisyona katlamamalar halinde yedek yeler tespit srasna gre komisyona katlrlar.

(2) Komisyon; snavn ilanndan balamak zere, snav sorularnn tespiti, snavn yaplmas, sonulandrlmas, sonularnn ilan ve snav sonularna yaplacak itirazlarn incelenmesi ile snavla ilgili dier ilemleri yrtr.

(3) Komisyon ye tam says ile toplanr ve oy okluu ile karar alr.

(4) Komisyon, snavn gizlilik ve gven iinde yaplmas ile snavn objektif bir ekilde deerlendirilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Eitim ve Yetkilendirme Daire Bakanl tarafndan yrtlr.

Snav konular

MADDE 10 (1) Snav, snava gireceklerin denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilikin bilgilerini lmek zere aadaki konulardan ayr ayr yaplr:

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve ynetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartlar (Trkiye Muhasebe Standartlar, yllk ve konsolide finansal tablolarn hazrlanmasna ilikin mevzuatta yer alan dzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Ynetim lkeleri ve Finansal Ynetim,

) Denetim (Trkiye Denetim Standartlar, mesleki etik kurallar, bamszlk, risk ynetimi, i kontrol ve denetimle ilgili dier mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuat (Ticaret Hukuku, Borlar Hukuku, cra ve flas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Gvenlik Mevzuat, dare Hukuku),

e) Sermaye Piyasas, Bankaclk, Sigortaclk ve zel Emeklilik Mevzuat,

(2) Serbest Muhasebeci Mali Mavirler birinci fkrann (b), (c), () ve (e) bentlerinde, Yeminli Mali Mavirler ise (b), () ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan snava tabi tutulurlar.

(3) Sermaye piyasas, bankaclk, sigortaclk ve zel emeklilik alanlarnda denetim faaliyetinde bulunmayacak olanlar birinci fkrann (e) bendinde belirtilen konulardan ayrca snava tabi tutulmazlar.

(4) Kurum, snavlar konular itibaryla birletirebilir veya ayrabilir. Bu hususlar snav ilannda duyurulur.

Snavn yrtlmesi

MADDE 11 (1) Snavn ilan edilen yer ve saatte balatlmas ve sresinde bitirilmesi esastr.

(2) Snav listesinde ismi yer almayanlar ile snava girite, T.C. Kimlik Numaras ieren nfus czdan, pasaport veya src belgesinden en az birisini, ibraz etmeyenler snava alnmazlar.

Snavn geersiz saylaca haller

MADDE 12 (1) Snava girenlerden;

a) Snavda kopya ektii veya verdii,

b) Snava kendi yerine bakasnn girdii,

c) Snav kurallarn ihlal ettii,

tespit edilenler ile gerek d beyanda bulunduu veya snava girme artlarn tamad sonradan tespit edilenlerin snavlar geersiz saylr.

(2) Birinci fkra uyarnca snavlar geersiz saylanlar iki yl sreyle Kurum tarafndan yaplacak snava alnmazlar.

(3) Birinci fkra uyarnca yaplan tespit zerine, durum Komisyon tarafndan karara balanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararna yedi gn iinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar komisyon tarafndan be gn iinde incelenip karara balanr ve sonu itiraz edene bildirilir.

Snav baar art ve sonularn geerlilik sresi

MADDE 13 (1) Snavda baarl saylmak iin snav konularnn her birinden yz puan zerinden en az altm puan alnmas, tm snav konularndan alnan notlarn aritmetik ortalamasnn da en az yetmi puan olmas arttr.

(2) Not ykseltmek amacyla da snava girilebilir. Not ykseltmek amacyla girilen snavlarda en son alnan not geerlidir. Snava mracaat edildii halde snava itirak edilmemesi durumunda nceki not, sresi iinde geerliliini korur.

(3) Konular itibaryla snav sonular ilan tarihinden itibaren, iki yl geerlidir.

Snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 14 (1) Snav sonular, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrca, snav sonu belgesi gnderilmez.

(2) Snav sonularna itiraz, sonularn Kurum internet sitesinde duyurulmasn izleyen yedi gn iinde yaplr. Komisyon, bu itirazlar itiraz tarihinden itibaren en ge on gn iinde inceleyip karara balayarak itiraz edene bildirir.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 15 (1) Snavlarda baarl olanlarn snav belgeleri Kurum tarafndan saklanr.

(2) Snavlarda baarsz olanlarn belgelerinin saklanma sresi ise be yldr.

Snav giderleri

MADDE 16 (1) Snava katlanlar, Kurumca belirlenen cretleri derler.

(2) Snava mracaat ettii halde katlmayanlarn dedikleri cretler iade edilmez.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebli kapsamnda yaplacak mracaat, bildirim, itiraz ve dier ilemlerde usul

MADDE 17 (1) Bu Tebli kapsamnda yaplacak mracaat, bildirim ve itirazlar ile dier ilemler, elektronik ortamda yrtlr. Meslek mensuplar, 5070 sayl Kanunun 4 nc maddesinde tanmlanan Gvenli Elektronik mzay kullanr.

(2) Elektronik ortamda ilem yaplamamas halinde ilemler, daha sonra elektronik ortama aktarlmak zere, yazl ortamda ve Kurumca uygun grlen srede yrtlr.

(3) Bu Tebli uyarnca yaplacak tebligatlar hakknda 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

Teblide hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Teblide hkm bulunmayan hususlar Kurum tarafndan dzenlenir.

Snavlara ilikin gei hkm

GEC MADDE 1 (1) 1/1/2013 tarihinden nce kamu kurumlar tarafndan bamsz denetilie ilikin yaplan snavlara girenlerin, bu snavlarda baarl sayldklar konular itibaryla aldklar notlar, mevzuat uyarnca geerli sre iinde ve talepleri halinde bu Tebli uyarnca yaplacak snavda ilgili konular itibaryla dikkate alnr.

(2) 1/1/2013 tarihinden nce kamu kurumlar tarafndan bamsz denetilie ilikin olarak Muhasebe Standartlar konusunda yaplan snav bu Teblideki Muhasebe Standartlar konusuna, Denetim Standartlarna ilikin olarak yaplan snav bu Teblideki Denetim konusuna, Sermaye Piyasas Mevzuatna ilikin olarak yaplan snav da bu Teblideki Sermaye Piyasas Mevzuat konusuna ilikin snavlarda dikkate alnr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurum Bakan yrtr.