25 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28539

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

BAIMSIZ DENETM RESM SCL TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan yetkilendirilen bamsz denetim kurulular ile bamsz denetilere ilikin Bamsz Denetim Resmi Sicil kaytlarnn elektronik ortamda tam, doru ve gvenilir bir ekilde tutulmasna ve resmi sicil bilgilerinden Kurum tarafndan belirlenenlerin ilan edilmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, bamsz denetim kurulular ve bamsz denetilerin resmi sicile kayd gereken bilgilerinin; tescili, kontrol ve takibi, gncel tutulmas, gvenlii, paylam ve ilanna ilikin ilemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Denetim Ynetmeliinin 49 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblideki terimler Bamsz Denetim Ynetmeliinde tanmlanan anlamlar ile kullanlmtr. Ayrca bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Eitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBS): Kurum tarafndan oluturulan, resmi sicil ve yetkilendirme ilemlerinin elektronik ortamda yrtld, tescil ve ilan edilmesi gereken ieriklerin dzenli bir ekilde depoland veri tabann da ieren bilgi ilem sistemini,

b) Gvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununun 4 nc maddesinde tanmlanan imzay,

c) Sicil: Bamsz Denetim Resmi Sicilini,

) Sicile kayt grubu: Denetim kuruluu ve denetilerin sicilde tescil ilemlerinin yrtld ayr gruplar,

d) Tadil ilemi: Sicilde kaytl bulunan hususlarda meydana gelen deiikliin kayda geirilmesi ilemini,

e) Terkin ilemi: Sicil kaytlarndaki bir hususun silinmesi ilemini,

f) Tescil ilemi: Tescile tabi bir hususun sicile kayt ilemini,

g) Ynetmelik: Bamsz Denetim Ynetmeliini,

) Zaman damgas: Bir elektronik verinin retildii, deitirildii, gnderildii, alnd veya kaydedildii zamann tespit edilmesi amacyla, elektronik sertifika hizmet salaycs tarafndan elektronik imzayla dorulanan kayd,

ifade eder.

KNC BLM

Bamsz Denetim Resmi Sicili, Sicil Esaslar ve Kayt Usul

Bamsz denetim resmi sicili

MADDE 5 (1) Denetim kurulular ve denetilere ilikin kaytlar, Kurumca elektronik ortamda tutulan Bamsz Denetim Resmi Sicilinde izlenir.

(2) Sicile, Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fkrasnda yer verilen bilgiler, srekli eitim bilgileri; yarg organlar, Kurum ve dier kamu kurumlar ve meslek rgtleri tarafndan verilen cezalar, uygulanan meyyideler, Kurum ve dier kamu kurumlar tarafndan yrtlen gzetim ve denetime ilikin bilgiler ile mhrn takibine ilikin bilgiler kaydedilerek takibi yaplr.

(3) Sicile kaytl olmayanlar denetim faaliyetinde bulunamazlar.

Sicil esaslar

MADDE 6 (1) Sicilde aadaki esaslar hakimdir:

a) Beyan: Kiinin gvenli elektronik imza ile beyan ettii bilgi ve belgeler Kurumca kontrol edildikten sonra tescile esas olur.

b) nemlilik: EYBSte Kurumca nemli grlen bilgilerin kayd tutulur.

c) Geree uygunluk: Sicil kaytlarnn gerei tam ve doru olarak yanstmas esastr.

) Gncellik: EYBSte kaytl bilgilerin gncel tutulmas esastr.

d) Alenilik: EYBSte kayd tutulan bilgilerden Kurumca belirlenenler kamuya ilan edilir.

Sicil dili

MADDE 7 (1) Sicil kaytlar Trke tutulur. EYBSte kayd tutulan bilgilerle ilgili olarak yurt dndan temin edilecek belgelerin ilgili lkenin yetkili makamlarnca veya Trkiyenin o lkedeki konsolosluunca ya da Lahey Devletler zel Hukuku Konferans erevesinde hazrlanan Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Szlemesi hkmlerine gre onaylanm olmas ve mracaata belgelerin tercmelerinin de eklenmesi arttr.

Kayt yeri

MADDE 8 (1) Denetim kuruluu ve denetilerin sicil ilemleri, EYBS zerinde gerekletirilir ve sicil kaytlar bu sistem zerinde tutulur.

Sicil kayt grubu

MADDE 9 (1) Denetim kuruluu ve denetilerin sicil ilemleri kayt gruplar esas alnarak yrtlr.

(2) Sicilde kaytl bulunanlar mesleki faaliyetleri asndan aktif veya pasif olma durumlarna gre iki ayr grupta listelenir.

(3) Kurum tarafndan, denetimi yaplacak iletmenin bykl, faaliyetleri ile tabi olduu dzenlemelerin zellii ve benzeri hususlar dikkate alnarak belirlenen iletmeleri denetlemek zere farkl listeler oluturulmas halinde denetim kurulular ve denetiler sicilde buna gre listelenir.

Kayt numaras

MADDE 10 (1) Sicile kayd yaplan denetim kuruluu ve denetiye EYBS zerinde, sicile tescil srasnda, bir kayt numaras verilir.

(2) Kayt numaras, sicile kayt grubu dikkate alnarak, bir (1)den itibaren teselsl eden numaray ifade eder.

Sicil numaras

MADDE 11 (1) Kurum tarafndan her denetim kuruluuna ve denetiye, tescil ilemi srasnda bir sicil numaras verilir.

(2) Sicil numaras,

a) Kurumca bamsz deneti mhr teslim edilen denetiler iin BD/Yetkilendirilme Yl/Kayt Numaras/Mhr Numaras,

b) Mhr teslimi yaplmayan denetiler iin BD/Yetkilendirilme Yl/Kayt Numaras/0,

c) Denetim kurulularnn sicil numaras, BDK/Yetkilendirilme Yl/ Kayt Numaras,

) Denetim kuruluu ubelerinin sicil numaras ise BDK/Yetkilendirilme Yl/ Kayt Numaras/ube Sra Numaras,

olacak ekilde belirlenir.

(3) Bu maddede geen BD bamsz denetiyi, BDK bamsz denetim kuruluunu; Yetkilendirilme Yl ise denetim kuruluu ve denetiye denetim yetkisinin verildii yl ifade eder.

Eski kaytlarn muhafazas

MADDE 12 (1) EYBS sicil kaytlar kayt tarihlerine gre; gncel kaytlar aktif olarak gzkecek ekilde, tadil veya terkin ilemine tabi tutulmu olan eski kaytlar ise istendiinde eriilebilecek, ancak zerinde herhangi bir deiiklik yaplmayacak ekilde pasif olarak tutulur.

Sicilde tutulacak bilgilerin teyidi

MADDE 13 (1) Denetim kurulular ile denetiler tarafndan Kuruma bildirilen ve sicilde tescil, tadil ve terkin ilemini gerektiren bilgi ve belgelere ilikin olarak gerektiinde ilgili kurumlarn veri tabanlarndan yararlanlabilir, bunlardan teyit alnabilir.

ekli hatalarn tadili

MADDE 14 (1) ekle ilikin olarak sonradan tespit edilen hatalar Kurumca resen veya talep zerine tadil edilir.

(2) Tadili gerektiren belgeler ile birlikte tadilin gerekesi de sisteme yklenir.

(3) Tadil ilemi ilk tescil tarihini etkilemez.

NC BLM

Sicil lemleri ve lan

Sicil ilemleri

MADDE 15 (1) Sicil ilemleri; tescil, tadil ve terkin ilemlerinden oluur.

(2) Kaytlarn dayanan tekil eden belgeler Kuruma gnderilir.

(3) Tescil edilecek tm hususlar ile tadil ve terkin ilemlerinin belgeye dayanmas esastr. Belgeye dayanmayan hususlar sicil ilemine konu edilemez.

(4) Denetim kurulularnda mevzuatta ngrlen dier ykmllkler yerine getirilmedike ve gerekli har ve cretler denmedike sicile ilk kayt ilemi yaplmaz.

(5) Denetilerde gerekli har ve cretler denmedike sicile ilk kayt ilemi yaplmaz.

(6) Kurum tarafndan ngrlen haller sakl kalmak kaydyla, yetki belgeleri iptal edilenlerin EYBS kaytlar resen terkin edilir.

Tescil talebi

MADDE 16 (1) Tescil, kural olarak talep zerine yaplr. Resen ya da mahkemelerin veya ilgili kurumlarn bildirimi zerine yaplacak tescillere ilikin hkmler sakldr.

(2) lk tescil talebine, gerekli har ve cretlerin dendiine dair belgeler eklenir.

Mracaata yetkili kiiler

MADDE 17 (1) Sicile mracaat;

a) Denetilerde, ahsen veya grev alnan denetim kuruluu araclyla,

b) Denetinin lm, gaiplik ve temyiz kudretinden yoksunluk hallerinde yetkili temsilcisi, mirass veya vasiyeti tenfiz memuru tarafndan,

c) Denetim kurulularnda, imza yetkisini haiz kiiler tarafndan,

) Denetim kurulularnn iflas, konkordato, tasfiye, devir, birleme, blnme ve benzeri hallerinde tasfiye memuru, yetkili temsilcisi veya imza yetkisini haiz kiiler tarafndan,

yaplr.

Mahkeme karar veya resmi kurumun bildirimi zerine tescil

MADDE 18 (1) Tescile konu bir hususun mahkeme kararyla ya da resmi yazyla bildirilmesi halinde Kurum bu hususu tescil eder.

Tescil ilemlerinde sreler

MADDE 19 (1) Denetim kurulular, yetkilendirme ileminin kendilerine tebliinden itibaren tescil ve ilana ynelik ilemlerin tekemml iin doksan gn iinde Kuruma mracaatta bulunurlar.

(2) Sicilde tadil veya terkine konu olacak ilemler, bilgi veya belgede meydana gelen deiikliin gerekletii gnden sonraki on gn iinde Kuruma bildirilir.

(3) Tescil, tadil ve terkine ilikin bu maddedeki ilemlere dair mracaat ve bildirim ykmllnn sresi iinde yerine getirilmediinin Kurumca tespit edilmesi halinde mracaata yetkili kiilerden, bu tespiti takip eden otuz gn iinde mracaat ve bildirimde bulunmama sebebi hakknda aklama istenir. Bu srenin sonunda Kurum, ilgili hususun tescil edilmemesi ile varsa konu hakkndaki nceki kararnn iptali cihetine gidebilir veya ilemi resen tescil ederek ilgililer hakknda idari veya adli ilem balatr.

Mracaat ve bildirim zamannn tespiti

MADDE 20 (1) Kuruma elektronik ortamda yaplan mracaat ve bildirimlerde mracaat veya bildirim tarihi, ilemin EYBSteki zaman damgas ile kayt altna alnd tarihtir.

Kurumun inceleme ykmll

MADDE 21 (1) Kuruma yaplan mracaat veya bildirimler, Kurumca;

a) Tescili talep edilen hususun sicile kayd gerekli bir husus olup olmad,

b) Tescil talebinin mevzuatta ngrlen srede ve mracaata yetkili kiiler tarafndan yaplp yaplmad,

c) Kurumca istenilen belgelerin mracaat ekinde yer alp almad,

) Tescil edilecek hususun gerei tam olarak yanstp yanstmad,

ynnden incelenir.

Kurumca eksikliklerin giderilmesi

MADDE 22 (1) 21 inci madde uyarnca Kurumca yaplan incelemeler sonucunda, eksiklikler olduunun anlalmas halinde bu hususlar mracaat sahibine bildirilir.

(2) Eksikliklerin tamamlanmas iin otuz gnden fazla olmamak zere sre verilir. Bu sre, ilemin mahiyetine gre Kurumca en fazla on gn daha uzatlabilir.

(3) Verilen sre ierisinde eksikliklerin tamamlanmamas halinde mracaat sahibinin tescil talebinden feragat ettii kabul edilir.

Tescil talebinin reddi

MADDE 23 (1) 21 inci madde uyarnca yaplan incelemeler sonucuna istinaden Kurumca tescil talebinin reddine karar verilenlere, ret ilemi sebepleri belirtilerek en ge otuz gn iinde bildirilir.

tiraz

MADDE 24 (1) Mracaat sahipleri sicil ilemlerine ilikin olarak tescil tarihinden itibaren on gn iinde Kuruma itiraz edebilirler.

(2) Kurum, yaplan itiraz deerlendirir. tirazn hakl bulunmas halinde buna gre ilem tesis ederek durumu mracaat sahibine bildirir.

lan

MADDE 25 (1) Yetkilendirme ilemleri, sicile kayt ve ilanla birlikte hkm ifade eder.

(2) lan, Kurum internet sitesinden yaplr.

(3) Sicile kaydedilen deneti ya da denetim kuruluuna ilikin bilgilerden Kurum tarafndan belirlenenler ilan edilmeyebilir.

(4) nc kiiler, ilan edilen sicil kaytlarn bilmediklerini iddia edemezler.

DRDNC BLM

Verilerin Saklanmas, Gvenlii ve Paylam

Verilerin saklanmas ve gvenlii

MADDE 26 (1) Kurum, EYBSte kaytl verilerin dardan gelebilecek tehditlere kar gvenliinin salanmas amacyla gerekli tedbirleri alr.

(2) EYBS kaytlar ile bu kaytlara esas bilgi ve belgeler hukuki gvenlik, kalclk ve yksek kaliteyi gzetecek ekilde Kurumca muhafaza edilir.

Sicil ilemlerinin elektronik ortamda gvenli elektronik imza kullanlarak gerekletirilmesi

MADDE 27 (1) Bu Tebli kapsamnda yaplacak mracaat, bildirim, itiraz ve dier ilemler, elektronik ortamda ve 5070 sayl Kanunun 4 nc maddesinde tanmlanan Gvenli Elektronik mza kullanlarak yaplr.

(2) Bamsz denetim kurulularnda imza yetkisini haiz kiilerin kurulu namna ve kendi adlarna retilen gvenli elektronik imzayla kuruluu temsil etmeleri durumunda, kullanlacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alan iine, sertifika sahibinin ad ve soyad ile birlikte temsil ettii tzel kiiliin ticaret unvannn, ticaret sicil numarasnn ve denetim kuruluu sicil numarasnn yazlmas ve bu hususun sicile kayd arttr.

(3) Elektronik ortamda retilen belgelerin tescile dayanak olabilmesi iin bu belgelerde gvenli elektronik imza ile birlikte zaman damgasnn da kullanlmas zorunludur. Elektronik ortamda gvenli elektronik imza ile imzalanm belgelerde noter onay aranmaz.

(4) EYBSte elektronik ortamda ilem yaplamamas halinde ilemler, daha sonra elektronik ortama aktarlmak zere, yazl ortamda ve Kurumca uygun grlen srede yrtlr.

(5) Bu Tebli uyarnca yaplacak tebligatlar hakknda 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

Verilerin paylam

MADDE 28 (1) EYBSteki bilgiler, mevzuat ile getirilen snrlamalar ve bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre yaplacak ibirlii protokolleri erevesinde ilgili kurumlarla paylalabilir.

(2) EYBSteki bilgilerden faydalanmak isteyen kurumlar, Kuruma yazl olarak mracaat eder. Mracaatta, talep edilen bilgilerin kullanm amac ve varsa kanuni dayana aka belirtilir.

(3) Kurumlar, aldklar verilerin gizliliini ve gvenliini salamakla ykmldr. Alnan veriler talebe esas gereke dnda hibir amala kullanlamaz ve baka kii veya kurumlara verilemez.

(4) Veri paylamndan yararlanan kurumlar, aldklar verileri mevzuata aykr kullanmalar veya gvenliini salayamamalar durumunda doacak hukuki sonulardan sorumludurlar.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrm

MADDE 29 (1) Sicil kaydna ilikin mracaat ve bildirimlerin sresi ierisinde tam ve doru olarak yaplmamas halinde denetim kuruluu veya deneti hakknda Ynetmelikte yer alan yaptrmlar uygulanr.

Teblide hkm bulunmayan haller

MADDE 30 (1) Bu Teblide hkm bulunmayan hususlar Kurum tarafndan dzenlenir.

Yrrlk

MADDE 31 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 32 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurum Bakan yrtr.