25 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28539

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Tarih         :              18/1/2013

Karar No  :              2013/10

Konu         :              Muğla-Ula-Akyaka (3841 no’lu parsel)

                   İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/12/2012 tarih ve 8884 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Muğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Beldesi sınırları içerisinde yer alan toplam 19.299,92 m2 yüzölçümlü 3841 no'lu parsele "Konut Alanı (Emsal: 0.60, Hmax: 2 Kat), Trafo, Park ve Yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

Tebliğin eki için tıklayınız