25 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28539

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

ETLEN GLKOL THALATINDA TARFE KONTENJANI

UYGULANMASINA LKN TEBL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4104 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Etilen Glikol (etandiol) thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar uyarnca, Etilen Glikol (etandiol) ithalatnda alan tarife kontenjannn datm yntemi ile bavuru, datm ve kullanm usul ve esaslarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4104 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Etilen Glikol (etandiol) thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki thalatta Kota ve Tarife Kontenjan daresi Hakknda Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tarife kontenjan bavurular ve datm

MADDE 3 (1) 20/12/2012 tarihli ve 2012/4104 sayl Bakanlar Kurulu Karar uyarnca, 2905.31.00.00.00 gmrk tarife istatistik pozisyonlu (G.T..P) Etilen Glikol (etandiol) ithalatnda alan 200.000 tonluk tarife kontenjannn datm, tarife kontenjan konusu Etilen Glikol (etandiol) maddesini reten veya retiminde hammadde olarak kullanan sanayicilere yaplr.

(2) Tarife kontenjanndan faydalanabilmek iin, sanayicilerin bu Tebliin yaym tarihinden itibaren on be gn ierisinde, EK-1 de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak dzenleyerek Ekonomi Bakanlna (thalat Genel Mdrl) mracaat etmeleri zorunlu olup, bavurularn deerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanl genel evrak kayt tarihi ve kayt numaras esas alnacaktr.

(3) Bavurulara ilikin olarak ihtiya duyulmas halinde Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) EK-1 de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri dzenleyen kii, kurum ve kurululardan ek veya aklayc belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Deerlendirmeye alnabilecek nitelikteki bavurularda talep edilen toplam tarife kontenjan miktarnn, alm olan tarife kontenjan miktarndan daha dk olmas durumunda talepler tam olarak karlanr.

(5) Deerlendirmeye alnabilecek nitelikteki bavurularda talep edilen toplam tarife kontenjan miktarnn alan tarife kontenjan miktarndan daha fazla olmas durumunda ise datm, geerli bavuru says, toplam talep miktar, retim kapasitesi, retim miktar, tketim miktar, satn almlar ve/veya ithalat performans erevesinde gerekletirilir.

(6) Datlan toplam tarife kontenjan miktarnn, alan tarife kontenjan miktarndan daha dk olmas halinde, artan miktarn datm Ekonomi Bakanlnca yaymlanacak yeni bir tebli ile yaplabilir.

thal lisans dzenlenmesi

MADDE 4 (1) Bu Teblide belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplan tarife kontenjan datm sonucunda oluan tahsisat hakk dikkate alnarak, 2905.31.00.00.00 G.T..Pinde yer alan etilen glikol iin Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) ithal lisans dzenlenir.

(2) thal lisans, bir tanesi tarife kontenjan tahsisi yaplan firmaya verilmek zere (firma nshas) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlnda kalmak zere (Bakanlk nshas) iki nsha olarak dzenlenir.

thal lisans geerlilik sresi

MADDE 5 (1) Bu Tebli erevesinde yaplacak ithalat iin Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) dzenlenen ithal lisanslar, 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) geerli olup, bu sre uzatlamaz.

Gmrk beyannamesinin tescili

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda ithal edilecek rnlere ilikin gmrk beyannamelerinin, ithal lisansnn geerlilik sresi iinde tescil edilmi olmas arttr.

thal lisans devri

MADDE 7 (1) thal lisans kapsamndaki ithalatn, ithal lisans sahibi firma tarafndan yaplmas zorunludur. thal lisans nc kiilere devredilemez.

Gmrk idaresince yaplacak ilemler

MADDE 8 (1) thal lisans kapsamnda yaplan ithalata ilikin gerekli dmler ilgili gmrk idaresi tarafndan ithal lisansnn firma nshasnn arka yzne ilenerek imza ve mhr altna alnr. Bu sayfada yer kalmamas halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisans firma nshasnn aslna der edilerek imza ve mhr altna alnr.

thal lisansnn zayii

MADDE 9 (1) thal lisanslarnn kaybolmas, kullanlamaz hale gelmesi ve bu duruma ilikin gazete ilan ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile bavurulmas halinde, Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) zerine "Zayi olmasndan dolay yeniden dzenlenmitir" eklinde erh dlerek, ithal lisansnn kullanlmam olan ksm iin yeni ithal lisans dzenlenebilir.

(2) Lisansn zayi olmas durumunda yaplan ilemler, Gmrk ve Ticaret Bakanlna (Gmrkler Genel Mdrl) ve firmaya Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) bildirilir.

thal lisansnn revizesi

MADDE 10 (1) thal lisansnn zerinde kaytl hususlara ilikin olarak ihtiya olmas halinde, Ekonomi Bakanl (thalat Genel Mdrl) resen deiiklik yapabilir. Adna ithal lisans dzenlenen firma tarafndan, ithal lisans firma nshasnn asl ve deiiklik talebine ilikin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte bavurulmas halinde, ithal lisansna ilikin revize talepleri Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) sonulandrlr. Sz konusu bavurunun, adna ithal lisans dzenlenmi olan firmay temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafndan yaplmas gerekmektedir.

(2) thal lisansnn miktarnn artrlmasna ve lisans sresinin uzatlmasna ynelik talepler deerlendirmeye alnmaz.

thal lisansnn iadesi

MADDE 11 (1) thal lisansnn geerlilik sresinin bitmesini mteakip, on be gn ierisinde firmalara verilen nshann asl Ekonomi Bakanlna (thalat Genel Mdrl) iade edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Teblide yer almayan hususlarda, Bakanlar Kurulunun 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl thalat Rejimi Karar ve dier ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz