25 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28539

YNETMELK

nn niversitesinden:

NN NVERSTES LSANSST ETM-RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, nn niversitesi lisansst eitim-retiminin esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; lisansst eitim-retim, tezli ve tezsiz yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlar ile bunlarn gerektirdii eitim, bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b) ALES: Yksekretim Kurulu lme, Seme ve Yerletirme Merkezince yaplan akademik personel ve lisansst eitimi giri snavn,

c) Ana Bilim/Ana Sanat Dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde enstitler iin tanmlanan ana bilim/ana sanat daln,

) Ana Bilim/Ana Sanat Dal Bakan: Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde belirtilen ana bilim/ana sanat dal bakann,

d) Bilim/Sanat Dal: Ana bilim/ana sanat dal iinde eitim-retim, aratrma ve uygulama yapan bir birimi,

e) Bilim/Sanat Dal Bakan: Ana bilim/ana sanat dal iinde eitim-retim, aratrma ve uygulama yapan birimin bakann,

f) Danman: renciye akademik almalarda rehberlik yapmak zere grevlendirilen retim yesini veya doktoral retim grevlisini,

g) DUS: Di hekimliinde uzmanlk eitimi giri snavn,

) Enstit: Fen bilimleri, salk bilimleri, sosyal bilimler ve eitim bilimleri enstitlerini,

h) Enstit Kurulu: Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 3 nc maddesi uyarnca oluturulan kurulu,

) Enstit Ynetim Kurulu: Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 3 nc maddesi uyarnca mdr bakanlnda, mdr yardmclar ve mdrce gsterilecek alt aday arasndan ilgili enstit kurulunca yl iin seilecek retim yesinden oluan kurulu,

i) E deer Yabanc Dil Snavlar: niversiteleraras Kurulca, YDS veya DSye e deer kabul edilen snavlar,

j) Mdr: lgili enstit mdrn,

k) Ortak Lisansst Eitim Program: Yurt ii ve yurt dndaki dier yksekretim kurumlar ile ortak yrtlen lisansst eitim programlarn,

l) renci: Lisansst eitim-retim iin kayt yaptrm olan yksek lisans ve doktora rencisini,

m) Program: Enstit ana bilim/ana sanat dallarnda yrtlen lisansst eitim-retimi,

n) Rektr: niversite Rektrn,

o) Senato: niversite Senatosunu,

) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

p) niversite: nn niversitesini,

r) YDS veya DS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn veya niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

s) YK: Yksekretim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim Dnemleri, Lisansst Programn Almas,

Bavuru ve Kabule likin Esaslar

Eitim-retim dnemleri

MADDE 5 (1) Eitim-retim programlar yaryl esasna gre dzenlenir. Gz ve bahar yaryllarna ek olarak Senato karar ile yaz dnemi program da alabilir. Eitim-retime balama ve bitirme tarihleri niversitenin akademik takvimiyle belirlenir.

Lisansst programlarn almas

MADDE 6 (1) Lisansst programlar enstitye bal ana bilim/ana sanat dal bakanlnn gr, enstit kurulunun nerisi ve Senatonun karar zerine Yksekretim Kurulunun karar ile alr.

(2) Ayn usule tabi olmak kaydyla yurt ii ve/veya yurt dndaki niversitelerle ortak lisansst programlar alabilir.

Adaylarda aranan koullar ve deerlendirme

MADDE 7 (1) Yksek lisans programlarna bavurularda adaylarda aranacak koullar ve deerlendirmeye ilikin esaslar unlardr:

a) Resim ve mzik gibi gzel sanat alanlar dndaki alanlarda yksek lisans programlarna bavurabilmek iin adaylarn eitim dal ynnden ilgili ana bilim/ana sanat dalnca uygun grlecek bir lisans diplomasna sahip olmalar, bavurduklar programn puan trnden en az 55 ALES puanna veya YK tarafndan ALES ile e deerlii kabul edilen ulusal veya uluslararas snavlar iin belirlenen standart puana sahip olmalar gerekir. Ayrca YDS veya DSden en az 40 puan alm veya niversiteleraras Kurul tarafndan e deerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavlar iin belirtilen standart puana sahip olmalar zorunludur. Yksek lisans bavurusu kabul edilen adaylarn kaytlarnn yaplabilmesi iin ALES puannn % 60', yabanc dil puannn % 30'u ile lisans not ortalamasnn % 10'unun toplamna gre adaylarn sralamas yaplr. Eitlik durumunda ALES+yabanc dil puan toplam yksek olanlara ncelik verilir.

b) Beden eitimi ve spor ile ilgili alanlarda yksek lisans programlarna bavuran adaylarn, kendi dallarndaki baar deerlendirmesi saysal, szel veya eit arlk puan trlerinin birinden ALES puannn %50si, yabanc dil puannn % 15i, lisans not ortalamasnn %15i ile mesleki birikim lme ve deerlendirme snav notunun % 20sinin toplamna gre adaylar sralanr. Ancak programa bavuran adaylarn baarl olarak deerlendirilebilmesi iin mesleki birikim lme ve deerlendirme snav notunun en az 50/100 olma art aranr. Eitlik durumunda ALES+yabanc dil puan toplam yksek olanlara ncelik verilir.

c) Gzel sanatlar ve tasarm fakltesi ve konservatuvar bnyesinde yksek lisans programlarna bavurabilmek iin adaylarn eitim dal ynnden ilgili ana bilim/ana sanat dalnca uygun grlecek bir lisans diplomasna, belirli bir taban puan aranmadan YDS, DS veya niversiteleraras Kurul tarafndan e deerlii kabul edilen ulusal veya uluslararas yabanc dil snavlarndan birine girmi olup herhangi bir puana sahip olmalar gerekir. Bu artlar tayanlarn ilgili ana bilim/ana sanat dal tarafndan yaplacak olan mesleki birikim lme ve deerlendirme snavna girmeleri zorunludur.

) Gzel sanatlar ve tasarm fakltesi ve konservatuvar bnyesinde yksek lisans programlarna bavurusu kabul edilen adaylarn sralamas; yabanc dil puannn %20si, lisans not ortalamasnn %30u, mesleki birikim lme ve deerlendirme snav puannn %50sinin toplamna gre yaplr. Toplam puan 50den dk olann kayd yaplmaz. Eitlik durumunda yabanc dil puan yksek olanlara ncelik verilir.

(2) Doktora programlarna bavurularda adaylarda aranacak koullar ve deerlendirmeye ilikin esaslar unlardr:

a) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn; eitim dal ynnden ilgili ana bilim/ana sanat dalnca uygun grlecek yksek lisans diplomasna sahip olmalar, bavurduklar programn puan trnden en az 60 ALES puan veya YK tarafndan ALES ile e deerlii kabul edilen ulusal veya uluslararas snavlar iin belirlenen standart puana sahip olmalar, ayrca YDS veya DSden en az 55 puan alm olmalar veya niversiteleraras Kurul tarafndan e deerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavlar iin belirlenen standart puana sahip olmalar gerekir. Yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinin birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana e deer bir puan alnmas zorunludur.

b) Doktora programna bavurusu kabul edilen yksek lisans derecesine sahip adaylarn kaytlarnn yaplabilmesi iin ALES puannn % 60', yabanc dil puannn % 30'u ile hazrlk snflar hari en az be yllk renim grenlerin mezuniyet not ortalamasnn % 10u, dier yksek lisans derecesine sahip adaylarn ise lisans not ortalamas ile yksek lisans not ortalamasnn toplamnn yarsnn % 10'u toplanarak bu toplamn en az 60 olmas kouluyla adaylar sralanr. Eitlik durumunda ALES+ yabanc dil puan toplam yksek olanlara ncelik verilir.

c) Eitim dal ynnden ilgili ana bilim/ana sanat dalnca uygun grlecek lisans diplomasna sahip adaylarn doktora programna dorudan bavurabilmeleri iin en az 80 ALES puanna veya YK tarafndan ALES ile e deerlii kabul edilen uluslararas snavlar iin belirlenen standart puana sahip olmalar, YDS veya DS puanlarnn en az 65 olmas veya niversiteleraras Kurul tarafndan e deerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavlar iin belirtilen standart puana sahip olmalar, ayrca lisans not ortalamalarnn 100 zerinden en az 85 olmas veya lisans mezuniyet not ortalamas 100 zerinden en az 75 olmak kaydyla lisans programndan mezun olduklar yl ilk % 5e girmi olmalar gerekir. Lisans derecesi ile bavurusu kabul edilen adaylarn kaytlarnn yaplabilmesi iin ALES puannn % 60', yabanc dil puannn % 30'u ile hazrlk snflar hari mezuniyet not ortalamasnn % 10'u toplanarak adaylar sralanr. Eitlik durumunda ALES+ yabanc dil puan toplam yksek olanlara ncelik verilir.

) Salk bilimlerinde doktora programlarna bavurabilecek adaylardan tp faklteleri mezunlarnn tpta uzmanlk snav temel tp bilimleri puannn 0,7 ile klinik tp bilimleri puannn ise 0,3 ile arplarak toplanmas sonucu elde edilen TUS temel tp puannn en az 50 olmas veya en az 60 saysal ALES puanna sahip olmalar ve ayrca YDS veya DS puanlarnn en az 55 olmas veya niversiteleraras Kurul tarafndan e deerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavlar iin belirtilen standart puana sahip olmalar gerekir.

d) Salk bilimlerinde doktora programlarna bavurabilecek adaylardan di hekimlii faklteleri mezunlarnn; di hekimliinde uzmanlk eitimi giri snav (DUS) temel bilimleri puan ile klinik bilimler puanlarnn 0,5 ile arplarak toplanmas ile elde edilen DUS temel puannn en az 50 olmas veya en az 60 saysal ALES puanna sahip olmalar ve ayrca YDS veya DS puanlarnn en az 55 olmas veya niversiteleraras Kurul tarafndan e deerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavlar iin belirtilen standart puana sahip olmalar gerekir.

e) Doktora programna dorudan bavuru hakk bulunan tp fakltesi mezunu olmayan adaylarn ise, en az 60 saysal ALES puanna veya YK tarafndan ALES ile e deerlii kabul edilen ulusal veya uluslararas snavlar iin belirlenen standart puana sahip olmalar, ayrca YDS veya DS'den en az 55 puan alm olmalar veya niversiteleraras Kurul tarafndan e deerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavlar iin belirtilen standart puana sahip olmalar gerekir. Salk bilimlerinde doktora programlarna bavuran adaylarn kaytlarnn yaplabilmesi iin TUS veya DUS temel puannn veya ALES puannn % 60', yabanc dil puannn % 30'u ile mezuniyet not ortalamasnn % l0'unun toplamnn en az 60 olmas kouluyla adaylar sralanr. Eitlik durumunda TUS veya DUS temel puan ile yabanc dil veya ALES ile yabanc dil puan toplam yksek olanlara ncelik verilir.

f) Beden eitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarna bavuran adaylarn, kendi dallarndaki baar deerlendirilmesinde; saysal, szel veya eit arlk puan trlerinin birinden ALES puannn %50si, yabanc dil puannn %15'i, lisans not ortalamas ile yksek lisans not ortalamas toplamnn yarsnn %15'i ve mesleki birikim lme ve deerlendirme snav notunun %20sinin toplamna gre adaylar sralanr. Ancak programa bavuran adaylarn baarl saylabilmeleri iin mesleki birikim lme ve deerlendirme snav notunun en az 50/100 olma art aranr. Eitlik durumunda ALES + yabanc dil puan toplam yksek olanlara ncelik verilir.

g) Gzel sanatlar ve tasarm fakltesi ve konservatuvar bnyesinde doktora programlarna bavurabilmek iin adaylarn, eitim dal ynnden ilgili ana bilim/ana sanat dalnca uygun grlecek bir lisans ve yksek lisans diplomasna sahip olmalar, YDS veya DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurul tarafndan e deerlii kabul edilen snavlardan en az 55 veya bu puann e deeri bir puan alm olmalar; ayrca doktora programna bavurusu kabul edilen adaylarn ilgili ana bilim/ana sanat dal tarafndan yaplacak olan mesleki birikimi lme ve deerlendirme snavna girmi olmalar gerekir. Bavurusu kabul edilen adaylarn sralamas; yabanc dil puannn %20'si, lisans not ortalamas ile yksek lisans not ortalamas toplamnn yarsnn %30'u ve mesleki birikimi lme ve deerlendirme snav puannn %50sinin toplamna gre yaplr. Toplam puan 60tan dk olann kayd yaplmaz. Eitlik durumunda yabanc dil puanlar yksek olana ncelik verilir.

) Sanatta yeterlik almasna bavurabilmek iin adaylarn, eitim dal ynnden ilgili ana sanat dalnca uygun grlecek bir lisans ve yksek lisans diplomasna sahip olmalar ve gzel sanatlar ve tasarm fakltesi ve konservatuvar haricinde ALESin szel blmnden en az 55, lisans diplomasyla dorudan bavuranlar iin en az 70 standart puana sahip olmalar, YDS veya DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurul tarafndan e deerlii kabul edilen bir snavdan bu puana e deer puan alm olmalar, yabanc uyruklu rencilerin anadilleri dnda ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinin birinden ayn dzeyde puan alm olmalar, ayrca adaylarn ilgili ana sanat dal tarafndan yaplacak olan mesleki birikimi lme ve deerlendirme snavna girmi olmalar gerekir. Bavurusu kabul edilen adaylarn sralamas; yabanc dil puannn %20si, lisans not ortalamas ile yksek lisans not ortalamas toplamnn yarsnn %30u ve mesleki birikimi lme ve deerlendirme snav puannn %50sinin toplamna gre yaplr. Eitlik durumunda yabanc dil puan yksek olana ncelik verilir.

h) Ortaretim alan retmenlii ve eitim bilimlerinin eitli alanlarnda zellikle uygulayclara ynelik olmak zere alacak tezsiz yksek lisans programlar iin yksekretim st kurulularnn kararlar ve ilgili mevzuat hkmleri erevesinde Senato kararyla zel artlar belirlenebilir. Bu erevede yaplacak mlakat/yetenek/portfolyo incelemesi snavlar, ilgili ana bilim/ana sanat dalnn gr alnarak enstit ynetim kurulunca seilen asl, iki yedek yeden oluan snav komisyonu tarafndan yaplr. Snav komisyonu, deerlendirme sonucunu ayn gn ilgili enstit mdrlne bildirir.

) Lisansst programlara kayt yaptrmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir ve ilan edilir.

i) Salk, fen, eitim ve sosyal bilimlere ait yksek lisans ve doktora programlarnda ilgili ana bilim dal kurulunun talebi halinde, di hekimlii programlarnda ise zorunlu olarak, yukarda belirtilen ALES, DS, mezuniyet notuna ilaveten rencilerin deerlendirilmelerinde yazl, mlakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik, uygulama snavlarndan biri veya birka yaplabilir. Bu snavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alnaca, snav tarihleri, jrilerin tespiti ve deerlendirme ile ilgili ilemler ana bilim dal bakanlnn gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan kararlatrlr. Bu durumda ALES %50 + DS %15 + Mezuniyet notu %15 + snav notu %20 toplamna gre adaylarn sralamas yaplr. Toplam puan 65ten dk olann kayd yaplmaz. Eitlik durumunda snav notu yksek olana ncelik verilir.

j) Ortak lisansst eitim program yrtlen ana bilim/ana sanat dallarnda, enstitlerin renci kabul koullarnda farkllk olmas durumunda renci bavuru koullar, ilgili ana bilim/ana sanat dallarnn nerisi alndktan sonra enstit ynetim kurulu karar ile belirlenir.

k) lgili enstitye kayt yaptrm olan lisansst renciler, eitim yaryl banda enstit mdrlne mracaat etmeleri halinde, 1 yl sreyle yabanc diller yksekokulunda ngilizce dil hazrlk eitimi alabilirler. Bu sre, lisansst eitim sresine dhil edilmez.

l) Yabanc uyruklu adaylarla yurt dnda ikamet eden Trkiye Cumhuriyeti vatanda adaylarn lisansst programlara kabullerinde, ALES veya uluslararas dzeyde e deer kabul gren bir snav puannn yan sra gerekli grlmesi halinde, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler, ALES veya uluslararas dzeyde e deer kabul gren bir snav puannn % 50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca ve yksek lisans veya doktora giri baar notunun alt snrnn ne olaca ilgili enstit ynetim kurulunun nerisi ve niversite Senatosunun onay ile belirlenir. niversite Senatosunun karar ile, yalnzca ALES veya uluslararas dzeyde e deer kabul gren bir snav puan ile de renci kabul edilebilir. Kontenjanlar en baarl adaylardan balanarak doldurulur. Sonular ilgili enstit tarafndan ilan edilir. Gerekli grlen hallerde bunlarn bilim seviyelerinin tespiti iin snav yaplabilir.

(3) Bilimsel hazrlk programlarna bavurularda adaylarda aranacak koullar ve deerlendirmeye ilikin esaslar unlardr:

a) Lisans derecesini bavurduklar ve kabul edildikleri yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar iin bavurduklar programn nitelii asndan btnlk salamak ve eitim-retim eksikliklerini gidermek amacyla ilgili ana bilim/ana sanat dalnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bilimsel hazrlk program alabilir.

b) Bilimsel hazrlk program toplam alt ders ve 18 krediyi geemez. Alacak hazrlk program, ilgili ana bilim/ana sanat dal bakanl tarafndan adaylarn lisans ve/veya lisansst baar dzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansst programlarn yaps deerlendirilerek belirlenir ve enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir.

c) Bilimsel hazrlk programnn normal sresi iki yaryldr. Baarsz olunan dersler, tekrar edilir. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dhil edilmez.

) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen bir yksek lisans rencisinin ders program, lisans seviyesindeki derslerden; doktora rencisinin ders program ise lisans/yksek lisans seviyesindeki derslerden oluur. Lisans derecesi ile doktora programna kabul edilen rencilerin ders program, lisans ve/veya yksek lisans derslerinden oluturulabilir. Bu, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine gemez. rencilerin snava girebilmeleri iin teorik derslerin %70ine, uygulamalarn ise %80ine devam etmi olmalar gerekir. rencilerin lisans dzeyinde aldklar dersler iin final ve btnleme/not ykseltme olmak zere iki snav haklar vardr. Baar notu, yksek lisans iin 100 tam not zerinden en az 65, doktora iin 75tir.

d) Bilimsel hazrlk programndaki renciler, bilimsel hazrlk program dersleri ile birlikte ilgili ana bilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile en fazla iki ders ve alt krediyi gememek zere lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

e) Bilimsel hazrlk programna kaydedilen renciler, lisansst retimdeki dier rencilerle ayn hak ve ykmllklere sahiptir. renci isterse, bilimsel hazrlk programnda ald dersleri ve baar durumunu gsteren bir belge verilir.

renci kabul

MADDE 8 (1) Lisansst programlara alnacak renci saylar, bavuru koullar ve dier hususlar ilgili ana bilim/ana sanat dallarnn nerisi alndktan sonra, enstit ynetim kurulu karar ile belirlenerek, eitim-retim dneminin banda Senatoda grldkten sonra Rektrlke ilan edilir. Kesin kayt yaptrdktan sonra ilanda belirtilen artlara uymad tespit edilen rencilerin ilgili ana bilim/ana sanat dalnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile eitim-retim sresi sona ermeden iliii kesilir.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 9 (1) Enstit bnyesindeki ana bilim/ana sanat dal veya e deer yksekretim kurumlarnda lisansst programlara kaytl olup en az bir yaryl baar ile tamamlam bir renci, lisansst programlara bavurduu ana bilim/ana sanat dalnn gr ve enstit ynetim kurulunun karar ile yatay gei yoluyla kabul edilebilir.

a) Yatay gei iin rencinin,

1) Ayrlaca programda kaytl olduu derslerin tmn baarm olmas,

2) Not ortalamasnn tam notun en az % 80' i olmas,

3) Yksek lisans ve doktora programlarnda teze balamam olmas,

gerekir.

b) Yatay gei iin kontenjanlar ana bilim/ana sanat dallar esas alnarak 8 inci maddeye gre ilan edilir. Bavurular, ilgili ana bilim/ana sanat dalnn gr alnarak enstit ynetim kurulunca 7 nci ve 8 inci maddelere gre deerlendirilir ve yaryl bandan nce sonulandrlr.

zel renci kabul

MADDE 10 (1) zel renci kabul ile ilgili esaslar unlardr:

a) Bir yksekretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyen ve 7 nci maddedeki lisansst eitime bavuru koullarn salayan bir renci, ilgili ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile alm olan lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. Bavurular yaryln balamasndan nce sonulandrlr.

b) zel renci her yaryl bir ders alabilir.

c) zel renci, rencilik haklarndan yararlanamaz.

) renci katk payn yatrmas ile ders kayd yaplr.

d) zel rencilik sresi iki yaryl ile snrldr.

e) zel rencilik srasnda son 3 yl iinde alnan derslerden, daha sonra lisansst program hakk elde edildiinde, ilgili ana bilim/ana sanat dal bakanlnn gr alnarak enstit ynetim kurulunca muaf saylabilir.

NC BLM

Yksek Lisans/Doktora Programlar ve Yrtlmesi

Yksek lisans programlar

MADDE 11 (1) Lisansst eitim, bir lisans diplomasna dayal yksek lisans ve lisans veya yksek lisans diplomasna dayal doktora ile bunlarn gerektirdii eitim-retim, bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerinden oluur. Yksek lisans programlar tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn hangi ana bilim/ana sanat dalnda ve nasl yrtlecei, ilgili enstit kurulunun ve enstit mdrnn nerisi zerine Senato tarafndan karara balanr.

(2) Sanatta yeterlik almas, zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn; mzik ve sahne sanatlarnda ise, stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir lisansst programdr. Sanatta yeterlik almasna, lisans ve yksek lisans baar dzeyleri deerlendirilerek renci kabul edilir. Bu programlara kabul ve giri snavlar ile ilgili koullar Senato tarafndan belirlenir.

Tezli yksek lisans program

MADDE 12 (1) Bilimsel aratrma yaparak bilgiye erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini salama amacyla dzenlenir. Yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az 7, en ok 10 ders, bir seminer ve tez almasndan oluur. Ancak, Salk Bilimleri Enstitsne bal Ana Bilim dallar iin ders saysnda st snr aranmaz.

Sre

MADDE 13 (1) Yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre, ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Dersler

MADDE 14 (1) Ana bilim/ana sanat dal bakanlar, bir yaryln balangcndan en az bir hafta nce, rencilerin alaca dersleri ieren ana bilim/ana sanat dal kurulu kararn enstitye bildirir. Bu sre iinde ders deiiklii de yaplabilir.

(2) Lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla derslerin en ok iki tanesi lisans dersleri arasndan seilebilir.

(3) renci gerektiinde farkl ana bilim/ana sanat dallarndan ve yurt ii ve farkl enstitlerden ders alabilir. Bu dersi alabilmesi iin ilgili ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay gereklidir.

(4) Ders sreleri 45 dakikadr.

Tez danmannn atanmas

MADDE 15 (1) Tez almas yapma ile ilgili esaslar unlardr:

a) Tez danman en ge birinci yaryln sonuna kadar, tez konusu ise en ge nc yaryln bana kadar ana bilim/ana sanat dal bakanlnca enstitye nerilir ve enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Tez almasnn niteliinin gerektirdii durumlarda veya alanla ilgili retim yesinin bulunmamas durumunda yurt iinde/yurt dnda baka niversitelerden de ikinci tez danman atanabilir. Gerekli grldnde nn niversitesi retim yeliine atanma ve ykseltilme ltlerinde belirtilen yardmc doentlik atama ltlerine sahip doktoral retim grevlileri de enstit ynetim kurulu kararyla tez danman olabilir.

b) Tez danman, atand tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlusunun tez ile ilikili olarak nerecei seminer konusu, ikinci yaryldan itibaren ana bilim/ana sanat dal bakanlnca enstitye bildirilir. Seminerin sunulaca yer ve zaman, en az on gn nce ana bilim/ana sanat dal bakanl tarafndan ilan edilir. Seminer almas kredisiz olup akademik elemanlarn izlemesine aktr. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun gr alnarak ana bilim/ana sanat dal bakanlnn belirleyecei kiilik jri tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Sonu, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla ana bilim/ana sanat dal bakanl tarafndan be gn ierisinde enstitye bildirilir. Seminerden baarsz olunmas durumu, dier derslerdeki baarszlkla ayn uygulamay grr.

c) renci ve/veya tez danmannn talebi, ana bilim/ana sanat dal bakanlnn teklifi ile ilgili enstit ynetim kurulunun uygun grmesi halinde rencinin tez danman deitirilebilir.

) ki yaryl kayt yenilemeyen rencinin danmanl der.

d) rencinin kayt yeniledii yaryl itibariyle (a) bendine uygun olarak yeniden danman atanr.

Yksek lisans tezinin sonulandrlmas

MADDE 16 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, tezini, ilgili enstitnn tez yazm ynergesine uygun olarak yazmak ve jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

a) Yksek lisans tez jrisi, ilgili enstit ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile kurulur. Jri yelerinden biri rencinin tez danman ve en az biri de nn niversitesi iindeki ayn veya en yakn bilim/ana bilim/ana sanat dalndan veya baka bir yksekretim kurumunun ayn veya en yakn bilim/ana bilim/ana sanat dalndan olmak zere veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda, ikinci tez danman jri yesi olamaz.

b) lgili enstitnn tez yazm ynergesine uygun olarak hazrlanan yksek lisans tezi, en erken drdnc yaryln balangcndan sonra enstitye ciltsiz olarak teslim edilir. Jri, tezi teslim ald tarihten itibaren on gnden az olmamak zere en ge otuz gn iinde enstit ynetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda rencinin tez savunma snavn yapar. Snav akademik elemanlarn izlemesine aktr, ancak katlanlar soru soramaz ve jrinin deerlendirmesi srasnda snav yerinde bulunamazlar. Tez savunma snav, tez almasnn sunumu ve soru-cevap blmnden oluur.

c) Tez savunmasnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dal bakanlnca tez savunmasn izleyen gn ierisinde enstitye, snavda sorulan sorular ve ksaca yeterli yant verilip verilmediini de belirten bir tutanakla bildirilir. lgili enstitnn tez yazm ynergesine gre hazrlanm ve kabul edilmi tez, jri yelerince imzalanm ve Mdr tarafndan onaylanm ekliyle en az iki nsha olarak bir ay ierisinde enstitye teslim edilir.

) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, en ge ay iinde gerekli dzeltme yaparak tezini ayn jri nnde savunur. Tez savunma snavnda st ste iki kez baarsz bulunan renci, yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir danmanla eitimine devam eder.

Yksek lisans diplomas

MADDE 17 (1) Tez snavnda baarl olan, gerekli koullar yerine getiren ve yksek lisans tezinin ciltlenmi ve jri yelerince imzalanm en az iki kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi enstit ynetim kurulunca biim ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine, biimi Senato tarafndan belirlenmi, yksek lisans diplomas veya diploma hazrlanncaya kadar geici mezuniyet belgesi verilir. Enstit mdr ve Rektr imzasn tayan diploma zerinde rencinin izlemi olduu ana bilim/ana sanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

rgn ve uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programlar

MADDE 18 (1) Mesleki konularda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermek amacyla dzenlenir. Otuz krediden az olmamak kaydyla en az on iki ders ve bir dnem projesinden oluur. Bu program sonunda yeterlik snav yaplr.

(2) Yksek lisans programlarna bavurabilmek iin adaylarn, eitim dal ynnden ilgili ana bilim/ana sanat dalnca uygun grlecek bir lisans diplomasna sahip olmalar gerekir. Lisans not ortalamasna gre adaylarn sralamas yaplr. lgili ana bilim/ana sanat dal kurulunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak rencilerin deerlendirilmelerinde yazl, mlakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik, uygulama snavlarndan biri veya birka yaplabilir. Bu snavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alnaca, snav tarihleri, jrilerin tespiti ve deerlendirme ile ilgili ilemler ana bilim/ana sanat dal bakanlnn gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan kararlatrlr. Bu durumda mezuniyet notu %60 + snav notu %40 toplamna gre adaylarn sralamas yaplr. Drtl sisteme gre elde edilen baar notunun yzlk sisteme dntrlmesinde Yksek retim Kurulu tarafndan belirlenen dntrme tablosu kullanlr.

(3) Her yarylda, kayt yenilemeyen rencinin durumu ana bilim/ana sanat dalna bildirilir. ki yaryl kayt yenilemeyen rencinin danmanl der.

(4) rencinin kayt yeniledii yaryl itibariyle 15 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendine uygun olarak yeniden danman atanr.

Sre

MADDE 19 (1) Yksek lisans programn azami 3 yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Dersler

MADDE 20 (1) Ders alma ile ilgili esaslar unlardr:

a) Her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesi veya nn niversitesi retim yeliine atanma ve ykseltilme ltlerinde belirtilen yardmc doentlik atanma ltlerine sahip doktoral bir retim grevlisi, ana bilim/ana sanat dal bakanlnca ilk yaryl banda belirlenir.

b) rencinin alaca dersler danman tarafndan her yaryln ilk haftas iinde belirlenerek ana bilim/ana sanat dal bakanlnca enstit mdrlne sunulur. Bu sre iinde ders deiiklii yaplabilir. rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda almam olduu derslerden olmas kouluyla lisans derslerinden de seilebilir.

c) Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programlarnda teorik ders, sadece teorik ksmdan olumaktadr. Teorik dersler uzaktan senkron veya asenkron olarak yaplr.

) Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programlarnda uygulamal ders, uygulamal derslerin teorik ksm uzaktan senkron olarak yaplr. Uygulama ksm ise ana bilim dal kurulunca belirlenerek youn uygulama program eklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alanlarnda ilgili retim eleman denetiminde yz yze yaplr.

Dnem projesi

MADDE 21 (1) Kredisiz olan dnem projesine en erken nc yaryln banda kaydolunur ve nc yarylda proje hakknda bir rapor verilir. Rapor, biri danman olmak zere ana bilim/ana sanat dal bakanlnca grevlendirilecek retim yesi tarafndan incelenerek salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verilir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dal bakanlnca gn ierisinde enstitye bir tutanakla bildirilir. lgili enstitnn dnem projesi hazrlama klavuzuna gre hazrlanm ve kabul edilmi dnem projesi, jri yelerince imzalanm ve enstit mdr tarafndan onaylanm ekliyle en az nsha olarak iki hafta ierisinde enstitye teslim edilir. Dnem projesi reddedilen renci, yeni bir dnem projesi ile devam eder. Dnem projesi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge bir ay iinde gerekli dzeltmeleri yapar ve rapor ilgili jri tarafndan incelenerek karara balanr.

(2) Snavlarn deerlendirilmesi ile ilgili esaslar unlardr:

a) Ders baar notu, ara snav ile ylsonu snav puanlarnn birlikte deerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonu, rencinin akademik baar durumunu gsterir. Ara snav trnde olan snavlar ilke olarak internet ya da iletiim alar zerinden yaplabilir. Ylsonu snavlar ise gzetim altnda yaplr.

b) Ders baar notunun hesaplanmasnda ara snavlarn ortalamasnn etkisi %50, ylsonu snavnn etkisi %50dir. Dersten baarl saylabilmek iin, yl sonu snavndan en az 70 puan alm olmak, ara snav ve ylsonu snavnn yzdelerinin toplamnn da en az 65 olmas gerekir. Aksi takdirde renci o dersten baarsz saylr.

c) Teorik+uygulamal derslerin uygulama ksmnn deerlendirilmesi, uygulama ortamnda gzlem yoluyla yaplr ve ikinci ara snav olarak kabul edilir.

) Uygulama derslerinin ara snav yoktur. Uygulama derslerinin deerlendirilmesi uygulama ortamnda gzlem yoluyla yaplr ve geme notu olarak kabul edilir. Dersten baarl saylabilmek iin en az 70 puan alm olmak gerekir. Dersten baarsz olunmas durumunda ders tekrar yaplr.

Yeterlik snav

MADDE 22 (1) Yeterlik snav ile ilgili esaslar unlardr:

a) Program sonunda yaplacak yeterlik snav iin biri rencinin danman, biri baka bir ana bilim/ana sanat dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile veya be kiilik jri kurulur. Derslerini ve dnem projesini baar ile tamamlayan renci yeterlik snavna alnr. Yeterlik snavnda baarsz olan renci ay iinde yeniden snava alnr. Yeterlik snavnda st ste iki defa baarsz olan renci, ald toplam kredinin en az 1/3i orannda kredili ders alp baarl olmadan tekrar yeterlik snavna giremez.

b) Yeterlik snav nc yaryldan nce yaplamaz. Yeterlik snavnn yaplaca yer ve zaman enstit tarafndan en az 15 gn nce ilan edilir. Snav akademik elemanlarn izlemesine aktr, ancak katlanlar soru soramaz ve jrinin deerlendirmesi srasnda snav yerinde bulunamazlar.

Yksek lisans diplomas

MADDE 23 (1) Gerekli koullar yerine getiren ve yeterlik snavnda baarl olan renciye, ekli Senatoca belirlenmi yksek lisans diplomas verilir. Enstit mdr ve Rektr imzasn tayan diploma zerinde rencinin izlemi olduu ana bilim/ana sanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

Doktora program

MADDE 24 (1) Programn amac, renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora program; dersler, iki seminer, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

Doktora yeterlik komitesi

MADDE 25 (1) Yeterlik snavlar, ana bilim/ana sanat dal bakanl tarafndan nerilen, enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurar. Snav jrisi, enstit ynetim kurulu onayyla kesinleir. Doktora yeterlilik komitesi yeleri, ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla gerektiinde deitirilebilir. Ana bilim/ana sanat dal teklif ettii takdirde, doktora yeterlik komitesinin grevlerini enstit ynetim kurulu da yrtebilir.

Tez danman

MADDE 26 (1) Tez danman belirleme esaslar unlardr:

a) Enstitlere bal ana bilim/ana sanat dallarnda doktora programnn en ge birinci yaryln sonuna kadar her bir renci iin ders seiminde ve tezin yrtlmesinde yardmc olacak bir danman ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi, enstit ynetim kurulunun onay ile grevlendirilir.

b) Tez danman retim yeleri arasndan seilir. Tez danmanlarnn grevlendirilmesinde nn niversitesi retim yeliine atanma ve ykseltme ltlerine sahip retim yelerine ncelik verilir. Yardmc doentlik atama ltlerine sahip doktoral retim grevlileri de tezin niteliinin gerektirdii durumlarda ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onayyla danman olarak atanabilir.

c) Ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onayyla niversite iinden, yurt iinden veya yurt dndan bir niversiteden de ikinci danman atanabilir.

) Tez danmanlar rencinin ders, seminer ve tez almalarnda her trl danmanlk grevini yrtr. Bu faaliyetlerdeki aksaklklarn somut bilgi ve belgelerle ilgili enstit mdrlnce tespiti halinde ana bilim/ana sanat dal bakanlnn gr alnarak rencinin tez danman ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan deitirilebilir.

d) renci ve/veya tez danmannn talebi, ana bilim/ana sanat dal bakanlnn gr ve ilgili enstit ynetim kurulunun uygun grmesi halinde rencinin tez danman deitirilebilir.

Sre

MADDE 27 (1) Doktora programn tamamlama sresi, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin 6 yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin 9 yldr. Doktora programn bu sreler ierisinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre, ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(2) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn birinci fkrada belirtilen sreler sonunda tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili ana bilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sre verilir.

Dersler

MADDE 28 (1) Toplam 24 krediden az olmamak kouluyla en az sekiz, en ok on iki ders alnr. Ancak, salk bilimleri enstitsne bal ana bilim/ana sanat dallar iin ders saysnda st snr aranmaz.

2) Doktora eitimine kabul edilen adaylar ilgili ana bilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile yksek lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, derslerin en ok iki tanesi yksek lisans dersleri arasndan, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla en ok iki tanesi lisans dersleri arasndan seilebilir. Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(3) rencinin farkl ana bilim/ana sanat dallarndan, farkl enstitlerden ve niversitelerden ders almas durumunda alaca dersler, ilgili ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir.

(4) Ders sresi 45 dakikadr.

Seminerler

MADDE 29 (1) Tez danman, seminerleri yrtmekle ykmldr. renci, tez konusu ile ilgili iki seminer vermek zorundadr. Seminerler ikinci ve drdnc yaryl arasnda verilir. Seminerin sunulaca yer ve zaman ana bilim/ana sanat dal bakanl tarafndan enstitye bildirilir ve en az on gn nce ilan edilir. Seminer almas kredisiz olup retim elemanlarnn ve lisansst rencilerinin izlemesine aktr. Sunulan seminer, tez danmannn gr alnarak ana bilim/ana sanat dal bakanlnn belirleyecei kiilik jri tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Seminerden baarsz olunmas halinde renci izleyen ilk yarylda seminerini tekrarlar. Sonu, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla ana bilim/ana sanat dal bakanl tarafndan be gn ierisinde enstitye bildirilir.

(2) Yeterlik snavnda baarl olan az, di ve ene cerrahisi ana bilim dal doktora program rencilerinin tez savunma snavna girebilmeleri iin ana bilim dal bakanlnca belirlenen rotasyonlardan en az drdn yapmalar zorunludur.

Doktora yeterlik snav

MADDE 30 (1) Yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde beinci yarylda, baarsz olunmas durumunda altnc yarylda yaplr. Yeterlik snavnn yaplaca yer ve zaman ana bilim/ana sanat dal bakanl tarafndan en az on be gn nce enstitye bildirilir. Yeterlik snavnda st ste iki defa baarsz olan renci, ald toplam kredinin en az 1/3i orannda kredili ders alp baarl olmadan tekrar yeterlik snavna giremez. Doktora yeterlik komitesi, snav jrisinin nerilerini, rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek, rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar ana bilim/ana sanat dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik snavnn yaplmasnda yazl ksmda en az iki gzetmen bulunur. Kullanlan snav ktlar enstit onayl ve jri imzal olmaldr. Baar notunun hesaplanmasnda, yazl ve szl snavlarda geer not almak kouluyla her ikisinin ortalamas alnr.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 (1) Tez izleme komitesi belirleme esaslar unlardr:

a) Yeterlik snavnda baarl bulunan her doktora rencisi iin, ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile yeterlik snavn takip eden bir ay iinde, retim yesinden oluan bir tez izleme komitesi oluturulur. Komitede, tez danmanndan baka, ilgili ana bilim/ana sanat dalndan bir ye ve ana bilim/ana sanat dal dndan bir ye yer alr. kinci tez danman tez izleme komitesi iinde yer alamaz, ancak diledii takdirde komite toplantlarna katlabilir. Ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

b) Tez izleme komitesi ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kez olmak zere ylda iki kez toplanr. Toplant tarihi, tez danmannn da gr alndktan sonra ana bilim/ana sanat dal bakanlnca belirlenerek toplant tarihinden en az bir ay nce ilgili enstitye bildirilir ve enstit tarafndan ilan edilir. Ancak enstit ynetim kurulunun kabul edecei geerli bir nedenle tez izleme komitesi toplantsna katlamayan tez izleme komitesi yesi, inceledii tez gelime raporu ile ilgili grn yazl olarak ilgili ana bilim/ana sanat dal bakanlna bildirebilir. Ana bilim/ana sanat dal bakanl bu raporlar sresi iinde ilgili tez izleme komitesi yelerine ulatrr. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir sonraki dnemde yaplacak alma plan yer alr. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Tez gelime raporu ve ilgili evrak, on be gn ierisinde enstitye gnderilir. Komite tarafndan st ste iki kez, aralkl olarak ise kez baarsz bulunan renci yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir tez danman ile eitimine devam eder.

Tez nerisi

MADDE 32 (1) Tez nerisi kabul esaslar unlardr:

a) Yeterlik snavn baaran renci en ge alt ay ierisinde yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini, szl savunmadan en az on be gn nce tez izleme komitesi yelerine verir. Tez nerisi komite nnde szl olarak savunulur. Tez izleme komitesi tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dal bakanlnca savunmay izleyen gn iinde enstitye bir tutanakla bildirilir.

b) Tez nerisi reddedilen renciler, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptirler. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluturulur. Programa ayn danman ile devam etmek isteyen bir renci tez nerisi savunmasn izleyen ay iinde, danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tez nerisi savunmasna tekrar alnr.

Doktora tezi

MADDE 33 (1) Doktora tezi kabul esaslar unlardr:

a) Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme veya bilinen yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora rencisi tez savunma snavna sekizinci yaryln bandan nce giremez.

c) renci, ilgili enstit tez yazm ynergesine uygun ekilde hazrlanm, ciltlenmemi yedi adet taslak tez ile birlikte ilgili ana bilim/ana sanat dal bakanl aracl ile bal bulunduu enstitye bavurur.

) Doktora tez jrisi, ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yelerinden, en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be asl, iki yedek yeden oluur.

d) Jri yeleri tezi teslim aldklar tarihten itibaren yirmi gnden az olmamak zere en ge otuz gn iinde enstit ynetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav, akademik elemanlarn izlemesine aktr, ancak katlanlar soru soramaz ve jrinin deerlendirmesi srasnda snav yerinde bulunamazlar.

e) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir. Dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde bu maddenin birinci fkrasnn (c), () ve (d) bentlerindeki ilemleri tekrar ederek tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tez savunma snavnda st ste iki kez baarsz bulunan renci, yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir tez danmanyla eitimine devam eder.

f) lgili enstitnn tez yazm ynergesine uygun olarak hazrlanm ve tez savunma jrisi tarafndan kabul edilmi tez, jri yelerince imzalanm ve enstit mdr tarafndan onaylanm ekliyle en az iki nsha olarak bir ay ierisinde enstitye teslim edilir.

Doktora diplomas

MADDE 34 (1) Tez snavnda baarl olan, gerekli koullar yerine getiren ve doktora tezinin ciltlenmi, jri yelerince imzalanm en az iki kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi enstit ynetim kurulunca biim ynnden uygun bulunan doktora rencisine, biimi Senatoca belirlenmi doktora diplomas veya diploma hazrlanncaya kadar geici mezuniyet belgesi verilir. Enstit mdr ve Rektr imzasn tayan diploma zerinde rencinin izlemi olduu ana bilim/ana sanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

DRDNC BLM

Uygulamaya Ynelik Esas Hkmler

Kayt yenileme

MADDE 35 (1) Lisansst rencisi, akademik takvimde belirtilen sre iinde ahsen veya noter tasdikli zel veklet yoluyla enstit ynetim kurulunun belirleyecei esaslar erevesinde kaydn yenilemek zorundadr. Akademik takvimde belirtilen sre ierisinde kaydn yenilemeyen renciler, derslere ve tez almasna devam edemez, yeterlik ve tez savunma snavna giremez. Bu Ynetmelikte belirtilen normal srede eitimini tamamlayamayan renciler, katk payn yatrarak kaytlarn yaptrdklar srece ders, snav ve tez hazrlama faaliyetlerine devam ederler, ancak dier rencilik haklarndan yararlanamazlar.

Kayt dondurma

MADDE 36 (1) Enstit ynetim kurulu, ana bilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi zerine, rencinin uzun sren bir hastalk, doum, doal afet, askerlik hizmeti, yurt d burs kazanma veya tabi olduklar zel kanunlarca cretli veya cretsiz izinli saylma veya enstit ynetim kurulunun hakl ve geerli nedenlere dayanarak uygun grecei durumlarda, en ok iki yla kadar kayt dondurma karar verebilir.

Dersler ve kredi deerleri

MADDE 37 (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esaslar unlardr:

a) Kredi deeri, teorik derslerde bir saat/hafta; laboratuvar ve uygulamalarda iki saat/hafta iin bir l birimidir. Uzmanlk alan dersi hari dier dersler iin 4 kredi ve 20 AKTS deerinden fazla olamaz.

b) Enstitlerde her biri en ok 4 kredilik olmak zere ders alabilir. Bir dnemde 4 kredilik derslerden sadece bir tanesi seilebilir. Lisansst derslerin kredi deerleri enstit kurulunun nerisi zerine Senato karar ile kesinleir.

c) Her retim yesi, bir yarylda tezsiz yksek lisans dersleri, seminer ve uzmanlk alan dersleri dnda, salk bilimleri alannda en fazla drt, dier alanlarda en fazla iki lisansst ders verebilir, ancak enstit ynetim kurulunun karar ile ders says e karlabilir ve en fazla yedi lisansst rencisinin tez danmanln yapabilir.

) Seminer, dnem projesi ve tez almas kredili derslerden saylmaz.

d) Tez danman ynetim kurulunca onaylanm olan bir renci iin uzmanlk alan dersi alabilir. Uzmanlk alan dersi, her bir renci iin 2 saat/hafta teorik ders ykdr. 2 + 0 = 0 olmak zere en fazla alt saate kadar uzmanlk alan dersi creti denebilir. Tez danmanl ise, her bir renci iin 1 saat/ hafta pratik ders ykdr. 0 + 1 = 0 olmak zere en fazla yedi saate kadar tez danmanlk dersi creti denebilir.

e) Bitirme devi, dnem projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu deerlendirme ve benzeri eitim, retim faaliyetlerini yneten retim elemanlar, renci saysna baklmakszn toplam 2 saat /hafta uygulamal ders yk yklenmi saylr.

Snavlar ve deerlendirme

MADDE 38 (1) Snavlar ve snavlarn deerlendirilmesi esaslar unlardr:

a) renci, ara snav ve yaryl sonu snav deerlendirmesine alnr. Ara snav zorunlu deildir.

b) rencinin yaryl sonu snavna girebilmesi iin teorik derslerin % 70'ine, uygulamalarn ise % 80'ine devam etmi olmas gerekir.

c) Yaryl sonu snavlar, niversite tarafndan her yl belirlenen ve duyurulan zamanlarda yaplr. Yaryl sonu snavnda geer not, yksek lisans iin tam notun en az % 65'i, doktora iin ise tam notun en az % 75idir. Ara snav yaplm ise baar notuna katks % 30 dur.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 39 (1) rencilere kaytl olduklar yaryl sonunda her ders iin bir harf notu verilir. Yzlk sisteme gre hesaplanan baar notlarnn drtlk ve harfli sisteme gre karlklar, aadaki tabloda gsterildii gibidir:

Not Harf Karl (Aklama) Katsays

90 100 AA 4

85 89 BA 3,5

80 84 BB 3

75 79 CB (Doktora iin en dk baar notu) 2,5

70 74 CC 2

65 69 DC (Yksek lisans iin en dk baar notu) 1,5

64 ve alt DD (Gemez) 1

FG Snava girmedi 0

FF Devamsz 0

B Baarl -

BZ Baarsz -

Ders tekrar

MADDE 40 (1) Baarsz olunan dersler tekrarlanr. Tekrar almayan derslerin yerine renci, ana bilim/ana sanat dal bakanl nerisiyle, enstit ynetim kurulunca onaylanan baka ders(ler)i alabilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 41 (1) Derslerin snav sonularna sadece maddi hataya ilikin itirazda bulunulabilir. tirazlar, snav sonularnn ilanndan itibaren bir hafta iinde enstit mdrlne yazl olarak yaplr. Enstit mdr, snav sonucu ile ilgili maddi hatann bulunup bulunmadn ilgili Ana bilim/ana sanat dal bakan ve dersin retim yesi ile birlikte deerlendirerek belirler ve enstit ynetim kuruluna 30 gn ierisinde sunar. Deiiklii enstit ynetim kurulu karara balar.

Mazeret snav

MADDE 42 (1) Doum raporu veya hastalk iin herhangi bir resmi yatakl tedavi kurumundan alnacak bir kurul raporu, doal afet ve kaza nedeniyle mahallin mlki amirinden alnacak resm ve gerekeli bir yazyla durumunu belgelendiren renciye, giremedii yaryl sonu snavlar iin enstit ynetim kurulunca mazeret snav hakk verilir. Bunun dndaki durumlarda enstit ynetim kurulu karar verir.

Disiplin

MADDE 43 (1) Enstitlerin ilgili programlarna kaytl renci, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine tabidir. Kayt silinmesini gerektiren disiplin cezas alm olan rencinin enstit ile iliii kesilir ve bu renci nn niversitesine bal enstitlere yeniden bavuramaz.

Ders saydrma ve muafiyet

MADDE 44 (1) rencinin bir yksekretim kurumundan lisansst seviyede alarak baard dersten muaf tutulma istei, eitimretimin balamasndan itibaren bir ay ierisinde bavurmak kouluyla, ilgili ana bilim/ana sanat dalnn gr alnarak kaytl bulunduu programn kredi alt limitinin 1/3ini gememek ve son ylda alnm olmak kaydyla enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Bu durumda olan rencilerin yeterlik snavna alnma tarihi enstit ynetim kurulu karar ile bir yaryl ne alnabilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programna kabul edilmi, en az yedi dersten baarl olmu, disiplin cezas almam ve herhangi bir nedenle iliii kesilmemi veya kesilme durumuna gelmemi bir renci, doktora programna devam etmek istemedii takdirde bavuru deerlendirme tarihi itibariyle 13 nc maddede yazl sre dolmam olmak kaydyla tezli yksek lisans programna geme bavurusunda bulunabilir. Enstit ynetim kurulunun uygun grmesi durumunda tezli yksek lisans programna geebilir. Tezli yksek lisans programna geen renci, bu programn uzmanlk dersi, seminer ve bu Ynetmelikte belirtilen dier artlar yerine getirmek zorundadr.

renci deiimi

MADDE 45 (1) Yurt ii ve yurt d renci deiimi programlar erevesinde yurt ii ve yurt dndaki niversitelere bir veya iki yaryl sreyle renci gnderilebilir. Bu rencilerin kaytlar, bu sre ierisinde enstitde devam eder ve bu sre eitim-retim sresinden saylr. rencilerin tez danmanlarnn nezaretinde uygulanacak renci deiimi program, ilgili ana bilim/ana sanat dalnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 47 (1) 22/8/2007 tarihli ve 26621 sayl Resm Gazetede yaymlanan nn niversitesi Lisansst Eitim-retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 49 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini nn niversitesi Rektr yrtr.