25 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28539

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

ALE HEKML UYGULAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac;

a) Birinci basamak salk hizmetlerini glendirmek ve verilen salk hizmetinin kalitesini artrmak iin grev yapan aile hekimi ve aile sal elemanlarnn alma usul ve esaslarn,

b) allan yer, kurum ve statlerine gre ncelik sralamasn,

c) Aile hekimlii uygulamasna geie ve nakillere ilikin puanlama sistemini ve saylarn,

) Aile sal merkezi olarak kullanlacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik artlar,

d) Eitim aile sal merkezinde veya biriminde grev yapan asistan/aratrma grevlisi, eitici ve aile sal elemanlarnn alma usul ve esaslarn,

e) Eitim aile sal merkezi olarak kullanlacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik artlar,

f) Meslek ilkelerini, i tanmlarn, performans ve hizmet kalite standartlarn,

g) Hasta sevk evrak, reete, rapor ve dier kullanlacak belgelerin eklini ve ieriini,

) Dier kurum ve kurulularla ibirliini,

h) Kaytlarn tutulmasn,

) alma ve denetime ilikin sair usul ve esaslar,

belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayl Aile Hekimlii Kanununun 8 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aile hekimi: Kiiye ynelik koruyucu salk hizmetleri ile birinci basamak tehis, tedavi ve rehabilite edici salk hizmetlerini ya, cinsiyet ve hastalk ayrm yapmakszn, her kiiye kapsaml ve devaml olarak belirli bir meknda vermekle ykml, gerektii lde gezici salk hizmeti veren ve tam gn esasna gre alan aile hekimlii uzman veya Kurumun ngrd eitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

b) Aile hekimlii birimi: Bir aile hekimi ile en az bir aile sal elemanndan oluan yapy,

c) Aile sal eleman: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, szlemeli olarak altrlan veya Trkiye Halk Sal Kurumu veya eitim kurumunca grevlendirilen hemire, ebe, salk memuru (toplum sal) ve acil tp teknisyenini,

) Aile sal merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sal elemanlarnca aile hekimlii hizmetinin verildii salk kuruluunu,

d) Asistan: Tpta uzmanlk mevzuatna gre aile hekimlii uzmanlk eitimi veren niversite ya da Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eitim ve aratrma hastanelerinde aile hekimlii uzmanlk eitimi alan ve eitim sorumlusunun gzetim ve koordinasyonunda, eitim aile sal merkezlerinde veya biriminde aile hekimlii hizmeti veren asistan/aratrma grevlisini,

e) Bakanlk: Salk Bakanln,

f) Birinci basamak salk hizmetleri: Saln teviki, koruyucu salk hizmetleri ile ilk kademedeki tehis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildii, bireylerin hizmete kolayca ulaabildikleri, etkin ve yaygn salk hizmeti sunumunu,

g) Eitici: Eitim aile sal merkezinde veya biriminde, tpta uzmanlk mevzuatnda belirlenen sorumluluu erevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimlii hizmetlerini ve bu personelin eitimlerini koordine eden, retim yesi, retim grevlisi, eitim grevlisi ve baasistan gibi tpta uzmanlk mevzuatna gre yetkili eitim sorumlularn,

) Eitim aile hekimlii birimi: Eiticinin gzetim ve koordinasyonunda, bir asistan ile en az bir aile sal elemanndan oluan yapy,

h) Eitim aile sal merkezi: Eiticinin gzetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sal elemanlarnca aile hekimlii hizmetinin verildii salk kuruluunu,

) Eitim Kurumu: Tpta uzmanlk mevzuatna gre aile hekimlii uzmanlk eitimi veren niversite ya da Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eitim ve aratrma hastanelerini,

i) Entegre salk hizmeti: Kurumca belirlenecek yerlerde, bnyesinde koruyucu salk hizmetleri, acil salk hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doum, ana ocuk sal hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tbb ve cerrah mdahale ile evre sal, adl tabiplik ve az/di sal hizmetleri gibi hizmetlerin de verildii, birinci basamak salk hizmetlerini younlukla yrtmek zere tasarlanm salk hizmetini,

j) Geici aile hekimi: Aile hekiminin yllk izin, hastalk izni ve dier nedenlerle grev banda bulunamad srede yerine bakan veya bo aile hekimlii pozisyonuna yerletirme yaplncaya kadar bu pozisyona grevlendirilen aile hekimini,

k) Geici aile sal eleman: Aile sal elemannn yllk izin, hastalk izni ve dier nedenlerle grev banda bulunamad srede yerine bakan veya bo aile sal eleman pozisyonuna yerletirme yaplncaya kadar bu pozisyona grevlendirilen aile sal elemann,

l) Gezici salk hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sal elemannn, mdrlke tespit edilen uzak mahalle, belde, ky, mezra gibi yerleim birimlerine, Trkiye Halk Sal Kurumunca belirlenen usul ve esaslara gre giderek mahallinde verecei salk hizmetini,

m) Hizmet blgesi, hizmet grubu ve hizmet puan: 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanl Atama ve Nakil Ynetmeliinin ilgili maddelerinde aklanan blge, grup ve puanlarn,

n) Kanun: 5258 sayl Aile Hekimlii Kanununu,

o) Kurum: Trkiye Halk Sal Kurumunu,

) Mdrlk: Halk sal mdrln,

p) Toplum sal merkezi: Blgesinde yaayan toplumun saln gelitirmeyi ve korumay n plana alarak salkla ilgili risk ve sorunlar belirleyen, bu sorunlar gidermek iin planlama yapan ve bu planlar uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyiletirici ve rehabilite edici salk hizmetlerini mdrln sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli ekilde sunulmasn izleyen, deerlendiren ve destekleyen, blgesinde bulunan salk kurulular ile dier kurum ve kurulular arasndaki koordinasyonu salayan salk kuruluunu,

r) Yerinde salk hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sal elemannn, mdrlke tespit edilen cezaevi, ocuk slahevi, huzurevi, korunmaya muhta ocuklarn barnd ocuk yuvalar ve yetitirme yurtlar gibi toplu yaam alanlarna Kurumca belirlenen usul ve esaslara gre giderek, yerinde verecei salk hizmetini,

ifade eder.

KNC BLM

alma Usul ve Esaslar

Aile hekiminin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 4 (1) Aile hekimi, aile sal merkezini ynetmek, birlikte alt ekibi denetlemek ve hizmet ii eitimlerini salamak, Bakanlka ve Kurumca yrtlen zel salk programlarnn gerektirdii kiiye ynelik salk hizmetlerini yrtmekle ykmldr.

(2) Aile hekimi, kendisine kaytl kiileri bir btn olarak ele alp kiiye ynelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici salk hizmetlerini bir ekip anlay iinde sunar.

(3) Aile hekiminin Kurumca belirlenen usul ve esaslar erevesinde grev, yetki ve sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) alt blgenin salk hizmetinin planlamasnda blgesindeki toplum sal merkezi ile ibirlii yapmak.

b) Hekimlik uygulamas srasnda karlat toplum ve evre saln ilgilendiren durumlar blgesinde bulunduu toplum sal merkezine bildirmek.

c) Kendisine kaytl kiilerin ilk deerlendirmesini yapmak iin alt ay iinde ev ziyaretinde bulunmak veya kiiler ile iletiime gemek.

) Kiiye ynelik koruyucu salk hizmetleri ile birinci basamak tehis, tedavi, rehabilitasyon ve danmanlk hizmetlerini vermek.

d) Salkla ilgili olarak kaytl kiilere rehberlik yapmak, sal gelitirici ve koruyucu hizmetler ile ana ocuk sal ve reme sal hizmetlerini vermek.

e) Periyodik salk muayenesi yapmak.

f) Kaytl kiilerin ya, cinsiyet ve hastalk gruplarna ynelik izlem ve taramalar (kanser, kronik hastalklar, gebe, lohusa, yenidoan, bebek, ocuk sal, adlesan (ergen), erikin, yal sal ve benzeri) yapmak.

g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yal, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kaytl kiilere evde veya gezici/yerinde salk hizmetlerinin yrtlmesi srasnda kiiye ynelik koruyucu salk hizmetleri ile birinci basamak tehis, tedavi, rehabilitasyon ve danmanlk hizmetlerini vermek.

) Aile sal merkezi artlarnda tehis veya tedavisi yaplamayan hastalar sevk etmek, sevk edilen hastalarn geri bildirimi yaplan muayene, tetkik, tehis, tedavi ve yat bilgilerini deerlendirmek, ikinci ve nc basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde salk hizmetlerinin koordinasyonunu salamak.

h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini salamak ya da bu hizmetleri vermek.

) Verdii hizmetlerle ilgili olarak salk kaytlarn tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak.

i) Kendisine kaytl kiileri ylda en az bir defa deerlendirerek salk kaytlarn gncellemek.

j) Gerektiinde hastay gzlem altna alarak tetkik ve tedavisini yapmak.

k) Entegre salk hizmetinin sunulduu merkezlerde gerektiinde hastay gzlem amal yatrarak tetkik ve tedavisini yapmak.

l) lgili mevzuatta birinci basamak salk kurulular ve resm tabiplerce kiiye ynelik dzenlenmesi ngrlen her trl salk raporu, sevk evrak, reete ve sair belgeleri dzenlemek.

m) Kurumca belirlenen konularda hizmet ii eitimlere katlmak.

n) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Aile sal elemannn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 5 (1) Aile sal eleman, aile hekimi ile birlikte ekip anlay iinde kiiye ynelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici salk hizmetlerini sunmak ve grevinin gerektirdii hizmetler ile ilgili salk kayt ve istatistiklerini tutmakla ykmldr. 4 nc maddede saylan grevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte alr.

(2) Aile sal elemannn Kurumca belirlenen usul ve esaslar erevesinde grev, yetki ve sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) Kiilerin hayati bulgularn lmek ve kaydetmek.

b) Aile hekiminin gzetiminde, talimat verilen ilalar uygulamak.

c) Yara bakm hizmetlerini yrtmek.

) Tbbi alet, malzeme ve cihazlarn hizmete hazr bulundurulmasn salamak.

d) Poliklinik hizmetlerine yardmc olmak, tbbi sekreter bulunmad hallerde sevk edilen hastalarn sevk edildii kurumla koordinasyonunu salamak.

e) Gereken tetkikler iin numune almak, eitimini ald basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya ald numunelerin ilgili laboratuvar tarafndan teslim alnmasn salamak.

f) Gezici ve yerinde salk hizmetleri, sal gelitirici ve koruyucu hizmetler ile ana ocuk sal ve reme sal hizmetlerini vermek, evde salk hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardmc olmak.

g) Kurumca belirlenen hizmet ii eitimlere katlmak.

) Salk hizmetlerinin yrtlmesi ile ilgili olarak grev, yetki ve sorumluluklar kapsamnda aile hekiminin verdii dier grevleri yerine getirmek.

h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Gezici ve yerinde salk hizmetlerinin yrtlmesi

MADDE 6 (1) Aile hekimlii pozisyonlarnn planlanmasnda; salk hizmetine ulamn zor olduu belde, ky, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleim yerleri iin gezici salk hizmeti; cezaevi, ocuk slahevi, huzurevi, korunmaya muhta ocuklarn barnd ocuk yuvalar ve yetitirme yurtlar gibi zellik arz eden toplu yaama alanlarndan oluan yerler iin ise yerinde salk hizmeti blgeleri mdrlke belirlenerek Kurumca onaylanr. Gezici salk hizmet blgesi veya yerinde salk hizmet blgesi olarak onaylanan yerlerle ilgili yaplmak istenen deiiklikler 6 aylk dnemler halinde ilgili aile hekimlerinin de grleri alnmak suretiyle mdrlke belirlenerek Kurumun onayna sunulur. Aile hekimi tarafndan talep edilen gezici veya yerinde salk hizmet blgesi deiiklikleri ise mdrlke uygun bulunmas durumunda, 6 aylk dnem kstlamasna tabi olmakszn Kurum onayna sunulur. Kurum onayna sunulan deiiklik tekliflerine ilikin karar Kurum tarafndan en ge 1 ay ierisinde alnr.

(2) Cezaevi, ocuk slahevi, huzurevi, korunmaya muhta ocuklarn barnd ocuk yuvalar ve yetitirme yurtlar gibi kiilerin kaytl olduklar aile hekimlerine dorudan bavuru imknlarnn olmad ya da aile hekimlerini serbeste seme imknnn bulunmad toplu olarak yaanlan ancak tabibi olmayan kurumlarn talepleri zerine bir ya da birden ok aile hekimi yerinde salk hizmeti vermekle ykml klnabilir. Bu kurumlarda yerinde salk hizmeti veren aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden kiileri kayt ederler. Yerinde salk hizmet blgesi olarak ilan edilen kurumlar, aile hekimlerinin sunaca salk hizmeti iin asgari artlar salamakla ykmldr. Bu yerlerde her 100 kii iin ayda saatten az olmamak zere; 750 kaytl kiiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve zeri kaytl kiiye ise haftada en az iki kez yerinde salk hizmeti verilir. Cezaevi ve ocuk slahevi iin bu sre iki kat olarak uygulanr.

(3) Aile hekimlerinin gezici salk hizmeti sunacaklar blgelerdeki yerleim birimlerine bir plan dhilinde periyodik aralklarla ulamalar ve hizmet vermeleri esastr. Gezici salk hizmetine ilikin planlama; corafi durum, iklim ve ulam artlar ile kendisine bal yerleim birimlerinin says dikkate alnarak ve gezici salk hizmeti sunulacak yerleim yerine ulamak amacyla yolda geen sreler hari olmak zere her 100 kii iin ayda iki saatten az olmamak kaydyla o yerleim yerinde aile hekimi tarafndan yaplr. Nfusu 250 kiiye kadar olan yerleim yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 kii arasnda olan yerleim yerleri iin en az ayda iki kez, nfusu 500 ve zeri olan yerleim yerlerine ise en az haftada bir kez gezici salk hizmeti verilir. Gezici salk hizmeti blgesinde Bakanla ait salk tesisi var ise bu tesisler hizmet iin kullanlabilir.

(4) Gezici salk hizmeti planlamas yaplrken, istatistik olarak aile hekimlii birimine mracaat eden hasta younluunun en az olduu gnler iin planlama yaplr. Aile hekimi gezici ve/veya yerinde salk hizmeti plann szleme dneminin ilk aynda aylk olarak yapar ve toplum sal merkezine bildirir. Bu plan szleme dneminin sonuna kadar her ay uygulanr. Her ayn sonunda gezici/yerinde hizmet faaliyet raporunu toplum sal merkezine bildirir. Zorunlu hallerde aile hekimi her trl gezici hizmet plan deiikliini hizmeti aksatmayacak ekilde blgesindeki toplum sal merkezine nceden bildirir. Aile hekimi; ky ve mahalle muhtarlar ile kurum yetkilileri vastasyla en ge bir nceki ayn son i gn saat 12.00 ye kadar programnn duyurulmasn salar. Aile sal elemannn grev yetki ve sorumluluklar erevesinde, gezici/yerinde salk hizmetlerinin ilgili ksm ulam ve tbbi donanm imknlarnn aile hekimince salanmas kaydyla aile sal eleman tarafndan da yaplabilir. Aile sal elemannca yaplan gezici/yerinde salk hizmeti sresi aile hekiminin gezici/yerinde salk hizmeti sresinden saylmaz.

(5) Gezici salk hizmetinin verildii gnlerde tek birimli aile sal merkezinin hizmete ak tutulmas salanr.

Baklama hizmetleri

MADDE 7 (1) Baklama hizmetleri aile hekimi tarafndan yrtlr. Geniletilmi baklama program kapsamnda ve/veya Bakanlk ve Kurum tarafndan yrtlen kampanyalar dorultusunda ihtiya duyulan alar, blgesindeki toplum sal merkezi tarafndan aile hekimlerine ulatrlr. Aile hekimleri aile sal merkezinde souk zincir artlarnn srdrlmesi iin gerekli tedbirleri alr. Birden ok aile hekiminin grev yapt aile sal merkezlerinde, aile hekimlerinin mtereken muhafaza ettikleri alar iin er aylk aralklarla bir aile hekimi ve bir aile sal eleman souk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sal merkezinde yalnzca bir aile hekimlii biriminin bulunmas halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sal elemanna aittir.

Aile hekimlii birimine kii kayd ve aile hekimi seimine ilikin esaslar

MADDE 8 (1) Kiilerin aile hekimlerine ilk kayd, mdrlk tarafndan ikamet ettikleri blge gz nnde bulundurularak yaplr. Yenidoanlar ile henz nfusa kaytl olmayan bebek ve ocuklar annelerinin kaytl olduu aile hekimine kaydedilir. Her ile ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezleri ayr bir blgedir. Kiiler, aile hekimini blge snrlamas olmakszn serbeste seebilirler. Zorunlu haller dnda aile hekimi aydan nce deitirilemez. Aile hekimi deiiklii kiilerin yazl talebi zerine hizmet almak istedii aile hekimince veya ilgili toplum sal merkezince yaplr. Aile hekimince yaplan deiiklik, talep belgesi ile birlikte be i gn ierisinde ilgili toplum sal merkezine ulatrlr.

(2) Salk hizmeti sunumu srasnda meydana gelen iddet olaynn adli veya mlki idare makamlarnca verilen belgeyle belgelendirilmesi durumunda, aile hekimi veya aile sal elemanna iddet uygulayan kiinin mdrlke mevcut aile hekiminden kayd silinir. Bu ekilde kayd silinen kiinin, ayn i gn ierisinde yeni aile hekimi sememesi durumunda ikamet ettii blge gz nnde bulundurulmak suretiyle kaytl nfusu en dk aile hekimine mdrlke kayd yaplr.

(3) kamet ettii ilden baka bir ile ikamet amacyla yeni gelen kiiler istedikleri bir aile hekimine kayt yaptrrlar. kamet amacyla yer deitiren kiinin talepte bulunmamas halinde, 30 gn ierisinde toplum sal merkezi tarafndan kiiye ulalarak ve kendisine bilgi verilmek sureti ile yeni adresine yakn aile hekimlerinden nfusu en dk olanna kayt edilir.

(4) Herhangi bir nedenle blgedeki aile hekimleri tarafndan kayt edilemeyen kii, mdrlk tarafndan ncelikle ikamet ettii yere yakn ve en az kii kayd olan aile hekiminin listesine eklenir.

(5) Gezici salk hizmeti verilen yerlerde oturan kiiler, gezici salk hizmeti almak zere baka bir aile hekimine kayt olamazlar. Ancak baka bir aile hekimine kayt olmak isterlerse, kayt olduklar aile hekiminin aile sal biriminden hizmet alrlar. Bu durumda, kayt olunan yeni aile hekimi, o kii veya kiiler iin gezici salk hizmeti vermekle ykml tutulmaz.

(6) Srekli ikamet ettii blgeden uzakta kalacak kii veya geici sre ile Trkiyede ikamet edecek olan kii, kendisine yakn konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak salk hizmeti alr. Ancak 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanununa tabi olan ileler misafir uygulamas bakmndan tek blge kabul edilir. Aile hekimi misafir kiiler iin herhangi bir cret talep edemez.

Meslek ilkeleri

MADDE 9 (1) Aile hekimi ve aile sal eleman, salk hizmetlerinin yrtlmesi esnasnda 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tbbi Deontoloji Nizamnamesi ve bal bulunan ilgili mevzuat hkmlerine ve hasta haklarna uymakla ykmldr.

alma saatleri

MADDE 10 (1) Aile hekimleri ve aile sal elemanlar tam gn esasna gre alrlar.

(2) Mesai saatleri ve gnleri, alma yerinin artlar da dikkate alnmak suretiyle alt blgedeki kiilerin ihtiyalarna uygun olarak aile hekimi tarafndan teklif edilir ve mdrlke uygun grlmesi halinde onaylanr. Yaplacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde salk hizmetleri alma sresine dhil edilir. allan gnler ve saatler aile sal merkezinin d levhasnn yaknnda ve grlecek bir yerine aslarak kiilerin bilgilenmesi salanr.

(3) Aile hekimleri ve aile sal elemanlar deprem, sel felaketi ve salgn gibi olaanst durumlarda alma saatlerine bal kalnmakszn altrlabilirler.

(4) Entegre salk hizmeti sunulan merkezler dnda, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sal elemanlarna nbet tutturulmamas esastr. Ancak 657 sayl Kanunun ek 33 nc maddesinde belirtilen yerlerde ihtiya ve zaruret hsl olduunda haftalk alma sresi ve mesai saatleri dnda aile hekimlerine ve aile sal elemanlarna nbet grevi verilebilir. Aile hekimlii alanlarna istei dnda nbet tutturulabilmesi iin;

a) Salk tesisinin bykehir belediye snrlar dnda olmas,

b) Salk tesisinin personel dalm cetveline (PDC) gre hekim doluluk orannn ve fiilen alan hekimlerin %60'tan aa olmas,

c) Salk tesisinin ebe, hemire, salk memuru (toplum sal) ve acil tp teknisyeni kadrolarnda PDC'ye gre bu unvanlarda fiilen alan personelin doluluk oranlarnn %60'n altnda olmas,

) ldeki hastaneler ve 112 acil salk hizmetlerindeki hekim ve yardmc salk personelinin PDC'ye gre doluluk oranlarnn ve fiilen bu unvanlarda alan personelin %80'in altnda olmas,

artlarnn bir arada bulunmas gerekir. Aile hekimlii alanlarna grev yaptklar mahalli mlki snrlardaki salk tesislerinde nbet grevi verilebilir. Beldelerde alanlar ancak bal olduu ile merkezinde nbet tutabilirler. Nbet tutulacak salk tesisinde hastane yneticisi ve bahekim hari dier tm personelin (bahekim yardmcs, uzman hekimler, diyaliz hekimleri, kan bankas hekimleri ve benzerleri) nbet listesine dhil edilmesine ramen ihtiyacn devam etmesi durumunda nbet grevi verilebilir. Tek aile hekimlii biriminin bulunduu aile sal merkezindeki aile hekimlii alanlarna nbet grevi verilemez. Nbetlere ilikin planlama aile hekimlii uygulamasnda aksamaya mahal vermeyecek ekilde yaplr ve hafta ii sekizer saat, haftasonu ise onalt saatten fazla olmamak zere haftalk 30 saatten fazla nbet tutturulamaz. Aile hekimlii alanlarna tuttuklar nbetler iin ilgili kurumlarca nbet creti denir. PDC doluluk oran deerlendirilmesine, hastane yneticisi ve bahekim hari dier tm personel (bahekim yardmcs, uzman hekimler, diyaliz hekimleri, kan bankas hekimleri ve benzerleri) dhil edilir.

(5) Adli tp kurumunun dorudan hizmet vermedii ve hastane bulunan yerlerde yerinde l muayenesi dndaki adli tp hizmetleri hastaneler tarafndan verilir. Yerinde l muayenesi hizmetleri, mesai saatleri iinde toplum sal merkezi hekimlerince, mesai saatleri dnda ncelikle toplum sal merkezi hekimleri olmak zere aile hekimleri ve kamu hastaneleri dndaki dier kamu kurum ve kurulularndaki hekimlerin de dhil edilebilecei icap nbeti eklinde sunulur. Hastane bulunmayan ile merkezleri ve entegre salk hizmetinin sunulduu merkezlerde acil salk hizmetleri ile adl tabiplik hizmetleri; mesai saatleri iinde aile hekimleri, mesai saatleri dnda ve resmi tatil gnlerinde ise ile merkezindeki, toplum sal merkezi hekimleri, entegre salk hizmeti sunulan merkezlerde alan hekimler ve aile hekimlerinin toplam dikkate alnarak aadaki gibi icap veya aktif nbet uygulamalar eklinde yrtlr.

a) Hastane bulunmayan ile merkezlerindeki adli tbbi hizmetler ile acil salk hizmetleri mesai saatleri dnda iledeki toplum sal merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nbet eklinde yrtlr. le merkezindeki toplam hekim says alt veya daha az ise icap, altdan fazla ise aktif nbet eklinde yrtlr.

b) Entegre salk hizmetinin sunulduu merkezlerde toplam hekim says alt ve altdan az ise mesai saatleri dndaki adli tbbi hizmetler ve acil salk hizmetleri; toplum sal merkezi hekimleri, entegre salk hizmetinin sunulduu merkezde alan hekimler ve aile hekimleri tarafndan mnavebeli olarak icap nbeti eklinde, toplam hekim says altdan fazla ise mnavebeli olarak aktif nbet eklinde yrtlr.

c) Hastane bulunmayan ile merkezleri ile entegre salk hizmetinin sunulduu merkezlerde aile hekimi says birden fazla ise, mdrlk hizmet ihtiyacn deerlendirerek mesai saatlerini gne yayarak dzenler.

(6) htiya olmas halinde beinci fkrada aile hekimleri iin ngrlen alma ekil ve koullar aile sal elemanlar iin de uygulanr. Entegre salk hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nbetler iin aile hekimlerine ve aile sal elemanlarna nbet creti denmez veya nbet izni verilmez. Bu almalarn karl olarak farkl katsay ile kaytl kii says demesi yaplabilir.

zinler

MADDE 11 (1) Szleme ile altrlan aile hekimleri ve aile sal elemanlar; yllk, mazeret ve hastalk izinlerini 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Aile Hekimlii Uygulamas Kapsamnda Salk Bakanlnca altrlan Personele Yaplacak demeler ile Szleme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte belirtilen hkmler erevesinde kullanrlar.

(2) Szlemeli olmayan aile hekimi ve aile sal elemanlar, aile hekimlii hizmeti verdikleri mddete, izinler bakmndan asli statlerine ilikin mevzuata tbidir.

Greve balay ve ayrl

MADDE 12 (1) Aile hekimi veya aile sal eleman olmak isteyen salk personelinin szleme imzalayabilmesi iin kadrosunun bulunduu kurumun muvafakati aranr. Szleme imzalayarak greve balayan kiiler bu grevlerini yrttkleri srece kurumlarnda aylksz veya cretsiz izinli saylrlar ve bunlarn kadrolar ile iliikleri devam eder.

(2) Szlemeli personel statsnde grev yapmaktayken aile hekimlii veya aile sal eleman szlemesi imzalayanlar aile hekimlii hizmetinden ayrlmalar halinde, Kanunun 3 nc maddesine gre eski grev yerlerinde bir pozisyona dnerler.

(3) Bakanlk ve bal kurulu kadrolarnda memur statsnde grev yapmakta iken cretsiz izne ayrlarak szlemeli statde aile hekimi veya aile sal eleman olan personel, szlemesinin herhangi bir suretle sona ermesi halinde kadro veya personel dalm cetveli fazlalna baklmakszn cretsiz izne ayrld grevine geri dner. Ancak kadrosunun bulunduu birimin aile hekimlii uygulamas nedeniyle kaldrlmas halinde bu birimin aktarld toplum sal merkezine atanr ve bunlarn memuriyet grevine balamasndan itibaren 30 gn iinde kendisinin talep etmesi ve mdrln de uygun grmesi ile bir defaya mahsus olmak zere ayn il iinde personel dalm cetvelinde ak olan ve doluluk oranlarna gre ihtiya duyulan kadrolardan birine yer deitirme suretiyle atamas yaplabilir.

(4) Szlemeli olarak aile hekimlii hizmetinin srdrlmesi Tpta Uzmanlk Snavna (TUS) girmeye veya farkl grevler iin bavurmaya engel deildir.

NC BLM

Performans ve Hizmet Kalite Standartlar

Performans deerlendirmesi

MADDE 13 (1) Aile hekimlerinin performans deerlendirmeleri bireye ynelik olarak vermi olduklar koruyucu salk hizmetleri dikkate alnarak yaplr.

(2) Bireye ynelik koruyucu salk hizmetlerinden hangilerinin ne oranda performans deerlendirmesinde etkili olacana dair usul ve esaslar Aile Hekimlii Uygulamas Kapsamnda Salk Bakanlnca altrlan Personele Yaplacak demeler ile Szleme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte belirlenen hkmler erevesinde belirlenir.

Hizmet kalite standartlarnn oluturulmas ve gelitirilmesi

MADDE 14 (1) Aile sal merkezinin fiziki yaps, donanm, fonksiyonellii, personel durumu ve hizmetin nitelii gibi hizmet sunumunu dorudan etkileyen unsurlar hizmet kalite standartlarn oluturur.

(2) Hizmet kalite standartlarnn ykseltilmesinin salanmas iin aile hekimi ve aile sal eleman; Kurumca belirlenen birinci ve ikinci aama eitimleri ile aile hekimliine ynelik dier eitimlerin en az %80 ine devam etmekle ykmldr.

DRDNC BLM

Atamalarda ve Grevlendirmelerde ncelik Sralamas, ltler ile

Atama ve Nakillere likin Esaslar

Szlemeli aile hekimleri

MADDE 15 (1) l genelinde aile hekimlii pozisyonunun boalmas veya yeni pozisyon almas durumunda en ge bir ay iinde, szleme ile altrlacak aile hekimleri aadaki sralamaya gre yerletirilir.

a) Askerlik dn veya doum sonras bir defalk tercih hakk bulunan aile hekimleri: bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doum sonras kamu grevine balama tarihine gre ncelik verilir. Kamu grevlisi olmayan hekimler iin ise mdrle bavuru tarihine gre ncelik verilir.

b) Yerletirme srasnda aile sal merkezinde uzman aile hekimlii kontenjan var ise; o pozisyonu nce o ilde aile hekimlii yapan aile hekimlii uzmanlar, daha sonra ildeki dier aile hekimlii uzmanlar.

c) Szlemeli aile hekimi olarak grev yapanlar, (a) bendindeki bir defalk tercih hakkn kullanmayan aile hekimleri, yarg kararnn uygulanmas nedeniyle szlemesi feshedilen aile hekimleri, Salk Bakanl Atama ve Nakil Ynetmelii kapsamnda mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararndan nceki son bir yl boyunca aile hekimlii yapm olanlar.

) Varsa yedek liste: lk yerletirme esnasnda yedek listeye giren hekimler mteakip yerletirmede sra kendilerine gelmesine ramen yerlemezler ise yedek listeden karlrlar.

d) l iindeki tabip ve uzman tabipler.

(2) Aile hekimlii yerletirmeleri il baznda yaplr. ldeki kamu kurum ve kurulularnda alan aile hekimlii uzmanlar, tabipler ve dier uzman tabiplerden muvafakati verilenler bavuru yaparlar. Yerletirmeler bentlere gre ve bentler ierisinde de (a) bendi hari en yksek hizmet puanndan balamak zere tercihlere gre yaplr.

(3) Aile hekimlii uzmanlarnn, grup almasnn salanmas, uzmanlk hizmetlerinin yaygnlatrlmas ve kiilerin hizmet unsurlarndan dengeli bir ekilde yararlanabilmeleri iin her aile sal merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleme haklar vardr. Bu hak birinci fkrann (b) bendindeki yerletirmeler iin uygulanr. Bununla birlikte drt (dahil) - alt (dahil) birim planlanm aile sal merkezlerinde ikinci bir aile hekimlii uzman, yedi ve zerinde birim bulunan aile sal merkezlerinde ise her birim iin bir aile hekimlii uzman daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleebilir. Aile hekimlii uzman, aile hekimlii uzman kontenjan dolan bir aile sal merkezine ancak durumuna uygun birinci fkrann (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanlar sralamasna gre yerleebilir.

(4) Yerletirme yaplrken, Kurumun ve mdrln internet sayfas zerinden en az be gn sreyle bo pozisyonun ilan yaplr ve bavuranlarn belirlenen yer, gn ve saatte yerletirme toplantsnda hazr bulunmalar duyurulur. Yerletirmenin yaplaca ilde halen szlemeli aile hekimi olarak grev yapan personelin bo pozisyonlar tercih etmesi halinde bu personelin boaltt pozisyonlar ile birlikte btn yerletirme ilemleri tek oturumda tamamlanr. Bu ilemler ilanda duyurulan gn ve saatte elektronik ortamda da yaplabilir.

(5) Aile hekimlii pozisyonunda greve balayan szlemeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yl almadan baka bir aile hekimlii pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yllk fiilen alma sresinin hesaplanmasnda, hafta sonu, resmi tatil gnleri ve yllk izin kullanlan gnler fiili almadan saylr. Ancak mazeret ve hastalk izinli geirilen gnler ise fiili almadan saylmaz.

(6) Mnhal aile hekimlii pozisyonlarndan, birinci fkra erevesinde iki yerletirme ilemi neticesinde yerletirme yaplamam pozisyonlara, Kurum tarafndan ilan edilmek suretiyle, dier illerde szlemeli aile hekimi olarak alanlar arasndan ylda asgari kez olmak zere yerletirme yaplr. Bu pozisyonlara yerlemek isteyenler, tercih yaparak mracaatta bulunur. Kurum tercih srasna bakmakszn aadaki ncelik sralamasna uymak kaydyla hizmet puanna gre yerletirme ilemini tamamlar. Hizmet puanlarnn eit olmas hlinde tercih sralamasna baklr. Tercih sralamasnn ayn olmas durumunda ise toplam szlemeli aile hekimlii sresi fazla olan ncelikli olarak yerletirilir. Yerletirme ilemini mteakip 15 gn ierisinde yeni pozisyonlarda balay yaplr. l dndan yerletirmeye alan aile hekimlii pozisyonlarnda szleme ile altrlacak aile hekimleri aadaki sralamaya gre yerletirilir.

a) l dndan yerletirmeye alan aile sal merkezinde uzman aile hekimlii kontenjan var ise; pozisyonun bulunduu il dnda aile hekimlii yapan aile hekimlii uzmanlar.

b) Mnhal pozisyonun bulunduu ilin dnda szlemeli aile hekimi olarak grev yapanlar.

(7) Bu madde erevesinde yerletirme ilemi yaplmasna ramen aile hekimlii pozisyonlarnn doldurulamamas halinde valilik kamu grevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak altrlmak zere ihtiya duyulan sayy belirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanln nerisi ve Maliye Bakanlnn uygun gr ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 nc maddesinin ikinci fkrasndaki artlar tayp kamu grevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin bavurular alnr ve prim denmek suretiyle kamu sektr dnda altklar sreler de dhil edilerek hizmet puanlar hesaplanr. Bu hizmet puan sadece aile hekimlii yerletirme ve nakillerinde geerlidir. Kamu grevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin ncelik ve yerletirilmeleri birinci fkrann (b) ve (d) bendine gre yaplr.

(8) Bu maddedeki yerletirmeye ilikin dier usul ve esaslar Kurum tarafndan belirlenir.

Szlemeli aile sal elemanlar

MADDE 16 (1) Ebe, hemire, acil tp teknisyeni ve salk memurlar (toplum sal) kendilerinin talebi ve Bakanlk veya ilgili kurumlarnn muvafakati ile aadaki ncelik ve artlar gzetilmek suretiyle istihdam edilerek aile sal eleman szlemesi imzalarlar.

a) Aile hekimince talep edilen ebe, hemire, acil tp teknisyeni veya salk memurlar (toplum sal) ile aile sal eleman szlemesi imzalanabilmesi iin, aile sal eleman adaynn kadro veya pozisyonunun grev yapmak istedii aile hekimlii biriminin bulunduu ilde olmas arttr.

b) Bakanlk ve bal kurulular kadro ve pozisyonlarnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (A) bendi kapsamnda ebe, hemire, acil tp teknisyeni veya salk memuru (toplum sal) unvannda alanlardan A hizmet grubu illerde grev yapanlar st hizmet blgesinden alt hizmet blgesine olmak kaydyla aile hekimi ile anlamalar durumunda anlatklar pozisyonlar iin aile sal eleman olarak szleme imzalarlar. Dier kamu kurum ve kurulularnn kadro ve pozisyonlarnda ebe, hemire, acil tp teknisyeni veya salk memuru (toplum sal) unvannda alanlar ise aile hekimi ile anlamalar durumunda kurumlarnn muvafakati sonras anlatklar pozisyonlar iin aile sal eleman olarak szleme imzalarlar.

c) Kamu grevlisi olmayan ebe, hemire, acil tp teknisyeni veya salk memurlarnn (toplum sal) yerletirilmesi; ilde aile sal eleman pozisyonlarnn doldurulamamas halinde Valilik aile sal eleman olarak altrlmak zere ihtiya duyulan yerleri ve sayy belirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanln nerisi ve Maliye Bakanlnn uygun gr ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 nc maddesinin ikinci fkrasndaki artlar tayp pozisyona yerleme tarihi itibari ile alt ay ncesine kadar kamu grevlisi olmayan ebe, hemire, acil tp teknisyeni veya salk memurlarndan (toplum sal) aile hekimi ile anlaanlar anlatklar pozisyon iin aile sal eleman szlemesi imzalarlar.

(2) Aile sal eleman szleme imzalad aile hekimlii birimindeki aile hekiminin grevinden ayrlmas veya yer deitirmesi durumunda szleme dneminin bitimine kadar o pozisyonda grevine devam edebilir. Bu durumda szlemesini feshetmek isterse bir yl beklemeden yeni szleme imzalayabilir.

(3) ay iinde aile hekimi szleme imzalayacak bir aile sal eleman bulamaz ise aile hekiminin talebi zerine valilik, szleme imzalamak isteyen ebe, hemire, acil tp teknisyeni, salk memuru (toplum sal) ile o pozisyon iin szleme imzalayabilir.

Grevlendirme

MADDE 17 (1) ldeki bo aile hekimi ve aile sal eleman pozisyonlar grevlendirme suretiyle doldurulur. Farkl ileden grevlendirme yaplmas halinde, grevlendirme sresi, personelin rzas olmadka alt ay geemez.

Naklen atama

MADDE 18 (1) Aile hekimi olarak szleme imzalayan personel, szlemeli olarak grev yapt il dnda baka bir ilde ilan edilmi mnhal aile hekimlii pozisyonlarna 15 inci maddedeki usul ve esaslar erevesinde bavurarak yerleebilir. Bu durumda, personelin kadrosu bal bulunduu Kurum tarafndan aile hekimi olarak yerletii ve yeni szleme imzalad ilde mnhal kadronun mevcut olduu birime aktarlr. Bu ekilde yaplacak naklen atama ilemleri, atama dnemine ve kuraya tabi olmakszn, Personel Dalm Cetvelinde bo yer bulunmamas halinde standart dikkate alnarak gerekletirilir. Aile hekiminin yeni yerletii aile hekimlii pozisyonda fiilen bir szleme dnemi grev yapmadan szlemesinin sona ermesi durumunda, eski grev yerine, eski grev yerinde Personel Dalm Cetveline gre bo yer bulunmamas halinde eski grev yeri esas alnarak, Salk Bakanl Atama ve Nakil Ynetmeliinin 26 nc maddesi hkmlerine gre naklen atamas yaplr.

Atama ve nakillere ilikin sair hususlar

MADDE 19 (1) Aile hekimi veya aile sal elemann bu Ynetmelikte dzenlenen hkmler dnda zr durumu gibi farkl nedenlerle naklen atamas yaplamaz. Bu konumdaki personel memur olarak grev yaparken szlemeli statye gemi ise, memuriyete tekrar dnmeden tayin talebinde bulunabilir veya bu Ynetmelikteki dzenlemeye gre sralamaya girebilir.

(2) Szlemeli aile hekimlerinin ve aile sal elemanlarnn kadrolar ile ilikisi devam ettirilerek her yl dzenli olarak kadro ve derece ilerlemeleri ile intibaklar yaplarak kaytlara ilenir.

(3) Aile hekimlii uygulamas kapsamndaki atama ve nakillerle ilgili olarak bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Salk Bakanl Atama ve Nakil Ynetmelii hkmlerinin uygulanmasna devam edilir.

Aile hekimi/aile sal eleman pozisyonlarnn tespiti

MADDE 20 (1) Aile hekimlerinin alma blgeleri nfus younluu, idari ve corafi artlar ile kiilerin salk hizmeti alma alkanlklar gz nnde bulundurularak belirlenir. Aile hekimlii birimleri blgede ortalama 3500 kiiye bir aile hekimi decek ekilde tespit edilir. dari, corafi ve nfus zellikleri ile yerel artlar farkllk gsteren yerleim yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kaytl nfus says deiiklik gsterebilir. Blgedeki nfus hareketleri ve hizmet ihtiyacndaki deiiklikler gz nne alnarak valiliin teklifi ve Kurumun onay ile yeni aile hekimlii birimleri alabilir veya kapatlabilir. Kurum onay alndktan sonra pozisyonlar bir ay ierisinde ilan edilir.

(2) Kuruma bal olup entegre salk hizmeti sunulan merkezlerin bulunduu ile merkezlerindeki btn aile hekimlii birimleri bu merkezlerin bnyesinde alr.

(3) Her aile hekiminin yannda en az bir aile sal eleman alr. Salk evlerinde almakta olan ebeler, hizmet ynnden o blgenin baland aile hekimine/hekimlerine; idari ynden ise toplum sal merkezine bal olarak alrlar.

(4) Aile sal elemanlar, bu Ynetmeliin 16 nc maddesi erevesinde aile hekimlerince belirlenir ve zorunlu sebepler hari, szleme imzalanmadan en az bir ay nce mdrle bildirilir.

Eitim

MADDE 21 (1) Aile hekimlerine iki aama halinde eitim verilir ve bu eitimlerin ierii Kurum tarafndan belirlenir. Birinci aama eitim programnn sresi en ok on gndr. niversitelerde bir ay sre ile aile hekimlii staj yapm olarak mezun olan hekimler birinci aama eitimden muaf tutulur. kinci aama eitimi ise uzaktan eitim tarznda yaplacak ekilde planlanarak birinci aama eitiminin bitiminden sonra balar ve sresi en az on iki aydr. Bu eitimlerde Kurumun belirledii kriterlere gre baarl olmak esastr.

(2) Aile hekimlii uzmanlarnn birinci ve ikinci aama eitimlere katlmas zorunlu deildir. Szleme imzalam aile hekimlii uzmanlar, uzman tabip, tabip ve aile sal elemanlar; ierii, sresi ve standartlar Kurum tarafndan belirlenen dier hizmet ii eitimlere alnabilirler.

(3) Aile hekimleri ve aile sal elemanlar bu madde kapsamnda alnmas ngrlen her eitim sresinin en az % 80 ine devam etmek zorundadrlar.

BENC BLM

Fiziki ve Teknik artlar

Aile sal merkezi

MADDE 22 (1) Aile sal merkezi, Kurum tarafndan ngrlen nfus kriterleri esas alnmak suretiyle szleme yapm bir ya da daha fazla aile hekimi tarafndan alabilir.

(2) Ayn aile sal merkezindeki her aile hekimi ve aile sal eleman pozisyonu iin ayr ayr szleme yaplr.

(3) Aile hekimleri, salk hizmetlerine yardmc olmak amacyla ebe, hemire, salk memuru, tbbi sekreter gibi ilave salk hizmetleri personeli ile gvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler iin ferden veya mtereken personel altrabilir ya da hizmet satn alabilirler.

(4) Aile sal merkezinde her aile hekimlii birimi iin ilave bir salk personeli (ebe, hemire, salk memuru, tbbi sekreter gibi) mdrlk tarafndan grevlendirilebilir. Bu ekilde grevlendirilecek personelin alma usul ve esaslar Kurum tarafndan belirlenir.

(5) Eitim aile sal merkezleri ve Kurum tarafndan uygun grlen aile sal merkezleri eitim amal olarak kullanlabilir.

Aile sal merkezinin fiziki artlar

MADDE 23 (1) Aile sal merkezlerinde aada belirtilen asgari fiziki artlar aranr.

a) Binann kolay ulalabilir, gvenli, uygun havalandrma, stma ve aydnlatma imknlarna sahip, toplam alannn tek aile hekimi iin 60 metrekare olmas gerekir. Birden fazla hekimin birlikte almas durumunda her aile hekimi iin 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sal merkezinde 2-6 aile hekimlii birimi olmasna azami dikkat gsterilir.

b) Bekleme ve danma blm bulunur. Bir hekim iin bekleme alannda en az 5, daha sonraki her hekim iin ilaveten en az 3er adet olmak zere yeterli sayda bekleme koltuu bulundurulur. Bekleme koltuunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapda olmas; ahap, PVC veya metal malzemelerden yaplmsa oturulan ve yaslanlan alanlarn bir deme malzemesi ile kaplanm olmas gerekir. Bekleme alannda Kurumca gnderilen gncel afi ve brorler dzenlenmi panoda asl olarak bulundurulur, panoda aslamayacak olanlar ereveli olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yaknlarnn dilek ve nerilerini kolaylkla ulatrlabilmesini salayacak dilek ve neri kutular bulundurulur.

c) Muayene odasnn, her aile hekimi iin en az 10 metrekare olmas gerekir. Muayene odasnda lavabo bulunur.

) Tbbi mdahale odas, hastaya tbbi giriimlerin yaplabilecei byklkte, lavabosu bulunan bir odadr. Bu odada a, enjeksiyon, kk cerrahi mdahalelerin yaplmasna uygun muayene ve mdahale masas, muayene ve acil mdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masas ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarnn bulunmas gereklidir.

d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanyorsa bu hizmetler iin uygun bir oda bulunur.

e) Aile sal merkezi ierisinde kullanma hazr, btn aile hekimlii birimlerince de kullanlabilecek mahremiyet kurallarnn uyguland, bebek bakm ve emzirme alan veya odas bulunur.

f) Hastalarn kullanabilecei tercihen kadn-erkek iin ayr olmak zere birbirinden ayrlm, mstakil tuvalet ve lavabolarn olmas gerekir. Her lavaboda sv sabun, kt havlu ve poetli p sepeti, her tuvalette tuvalet kd ve poetli p sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde acil ar butonu bulundurulur.

g) Tercihen binann giri katnda kurulurlar. Engelli ve yal vatandalarn giri ve klarn mmkn klan, kolaylatrc tedbirler alnr.

) Tbbi hizmet alanlar ile bekleme alanlarnda i ortam scakl 18-27 0C arasnda tutulur, muayene odasnn i ortam scakl iin alt snrn 20 0C olmas gerekir. Istma soba hari dier aralarla salanr.

h) Aile sal merkezinin i alanlarnn boya ve bakm tam olmaldr. D cephe boyas ve tamirat ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gnderilmelidir.

) Aile sal merkezinin salk hizmeti sunulan alanlarna ait zemin kaplamasnn kolay temizlenebilir nitelikte olmas gerekir.

(2) Kullanm mrn tamamlam veya ihtiya fazlas olan malzemeler aile sal merkezi iinde bulundurulamaz.

(3) Bakanla tahsisli bulunan ve Kurum tarafndan aile hekimlerine kiralanm mstakil bina olarak kullanlan aile sal merkezlerinin ilk evre dzenlemesi mdrlk tarafndan yaplr. Daha sonraki bakmlar aile hekimleri tarafndan devam ettirilir.

(4) Muayene odas dnda birinci fkrada saylan dier odalar aile hekimlerince mterek kullanlabilir.

Aile sal merkezinin teknik donanm

MADDE 24 (1) Aile sal merkezinde aada belirtilen asgari tbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulmas zorunludur.

a) Steteskop.

b) Tansiyon aleti (ocuk ve erikin olmak zere en az iki boy).

c) Otoskop.

) Oftalmoskop.

d) Termometre.

e) Ik kayna.

f) Dil basaca.

g) Paravan, perde ve benzerleri.

) Muayene masas.

h) Refleks ekici.

) Mezura.

i) Fetal el doppleri.

j) A nakil kab.

k) Snellen eeli.

l) Diapozon seti.

m) Tart aleti (bebek, erikin boy).

n) Boy ler (bebek, erikin boy).

o) Pansuman seti.

) Enjektr, gazl bez gibi gerekli sarf malzemeleri.

p) Keskin atk kab.

r) Acil seti; acil mdahale setinde asgari aada belirtilen malzemeler bulunur.

1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (ocuk ve erikin iin),

2) Ambu ve maske (ocuk ve erikin boy),

3) Oksijen hortumu ve maskeleri,

4) Entbasyon tp (ocuk ve erikin iin),

5) Yardmc hava yolu aralar (laringeal maske, airway ya da kombi tp),

6) Enjektrler (2, 5,10 cc ebatlarnda her bir ebattan asgari be adet),

7) Kiisel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.).

s) Defibrilatr.

) Manometreli oksijen tp (tanabilir).

t) Seyyar lamba.

u) Buzdolab (sadece alar ve antiserumlar iin).

) A dolabnn ve aile sal merkezinin tbbi hizmet alanlar ile bekleme alanlarnda i ortam scaklk takiplerini yapmak iin standartlar Kurumca belirlenmi olan s verisi gnderebilen 2 adet termometre (A dolab scaklk takipleri en fazla iki saatlik aralklarla yaplacak olup bu sre gerekli grlmesi halinde Kurumca deitirilebilir.).

v) Alar ve ilalar iin karekod okuyucu.

y) lalarn miat ve stoklarnn listesi (elektronik ortamda takip edilir.).

z) Jinekolojik muayene masas, speklm, muayene ve RA seti.

aa) l ve malzeme dolab.

bb) Sterilizatr.

cc) EKG cihaz.

) Tromel.

dd) Glikometre.

ee) Tekerlekli sandalye.

ff) Neblizatr.

gg) Santrifj cihaz.

) Jeneratr veya kesintisiz g kayna.

hh) Kk cerrahi seti; asgari 1 porteg, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sap, stapler (drt hekime kadar iki set, drt hekimden sonra her drt hekim iin ilave bir set).

) Geniletilmi baklama program kapsamnda uygulanan alar ve antiserumlar.

ii) Kurum tarafndan belirlenen bulundurulmas zorunlu tutulan temel acil illar, alar ve antiserumlar.

(2) Birden fazla aile hekiminin bir arada alt aile sal merkezlerinde, bu maddenin birinci fkrasndaki tbbi cihaz ve malzemelerden (a)dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi iin ayr ayr bulundurulur.

(3) Bakanlka ve Kurumca zellikleri belirlenen bilgisayar, donanm, yazlm ve bilgi teknolojileri ile ilgili asgari artlara uyulur.

(4) Aile hekimlerinin kullanmak zorunda olduklar teknik, tbbi cihaz, bilgisayar donanmlar ile gezici salk hizmetlerinin sunumu iin gerekli olan motorlu aralar, esas olarak aile hekimleri tarafndan temin edilir.

(5) Aile hekimleri, aile sal merkezinde yangna kar alnmas gereken tedbirleri alr, tbbi atklar ve pler iin 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii hkmlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alr.

(6) Aile sal merkezi gideri olarak yaplacak katklarn tespitinde kullanlmak zere aile hekimlii birimleri, fiziki artlar ve donanm asndan Ek-1 deki gibi deerlendirilir.

Aile sal merkezinin oluturulmas

MADDE 25 (1) Aile hekimleri, ncelikle bu Ynetmelikteki asgari fiziki artlar haiz, Bakanlk, Kurum veya bal kurululara ait salk hizmeti vermek amacyla yaplan binalarda hizmet verirler. Bu imknn salanamamas halinde mdrln onay ile uygun standartlara sahip blgedeki dier meknlarda da hizmet verebilirler.

(2) Merkezin, salk hizmetlerinin eidine ve niteliine uygun olmas, hizmeti sunan ve kullananlarn memnuniyetini salamas, fonksiyonel ve yapsal olarak belirlenen asgari artlar salamas ve hizmetten yararlanacaklarn kolayca ulaabilecekleri yerde olmas esastr.

(3) Aile hekimi birden fazla yerleim yerinde gezici salk hizmeti vermek zorunda ise aile sal merkezi mdrlke uygun grlen merkezi konumdaki yerde kurulur. Bu yerin seiminde ve gezici salk hizmeti verilecek yerleim yerlerinin tespitinde ulam zorluu, gzergh, yaknlk, corafi zellikler ve vatandan kullanm alkanlklar gibi zellikler gz nnde bulundurulur.

(4) Aile sal merkezlerinin adres deiiklikleri, alma blgesi iinde olmak kayd ile bu maddedeki hususlara bal kalnarak, aile hekimlerinin talebi, mdrln uygun gr ve valiliin onay ile yaplr. Bu deiiklik 5 gn ierisinde Kuruma bildirilir.

(5) niversitelerin aile hekimlii anabilim dallar veya eitim ve aratrma hastaneleri aile hekimlii klinik efliklerinin talebi, mdrln uygun gr ve Kurumun onay ile bir veya daha fazla aile sal merkezi eitim, aratrma ve hizmet amacyla kullanlabilir.

(6) Eczane bulunan binalarda aile sal merkezi alamaz.

(7) Aile sal merkezlerine Kurum tarafndan belirlenen kstaslar erevesinde isim verilir.

Aile sal merkezinin iletilmesi

MADDE 26 (1) Aile sal merkezinde birden ok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralarnda bir ynetim plan oluturarak ynetici belirler ve ynetici ismini mdrle bildirirler. Ynetici seimi zorunlu haller dnda ylda bir kez yaplr. Ynetim tarafndan alnan kararlar karar defterine ilenir. Ynetici, aile sal merkezinin iletilmesinden birinci derecede sorumlu olduu gibi bu merkezin mdrlk ve toplum sal merkezi ile koordinasyonunu salamakla da grevlidir. Yneticinin dier aile hekimleri ve aile sal elemanlar zerinde herhangi bir idari grev ve sorumluluu bulunmaz.

Tetkik ve tahlil ilemleri

MADDE 27 (1) Tehis ve takip iin gerekli grlen basit grntleme ya da laboratuvar tetkikleri aile sal merkezlerinde yaplabilir. Aile hekimlerinin istedii laboratuvar tetkikleri ncelikle halk sal laboratuvar olmak zere mdrln uygun grd bir laboratuvarda yaptrlr. Bu laboratuvarlarn seiminde i ve d kalite kontrol programlarnn uygulanyor olmas dikkate alnr.

ALTINCI BLM

Kullanlacak Belgeler

Sevk evrak, reete dzenlenmesi ve aile hekiminin bilgilendirilmesi

MADDE 28 (1) Aile hekimi, hastasnn ikinci ve nc basamak salk hizmeti veren bir kurulua bavurmasna gerek olup olmadna karar verir. Gerek grlmesi halinde hastay da bilgilendirerek sevk eder ve hastasna verilen salk hizmetini geri bildirim vastas ile izler.

(2) Kurumun belirledii usul ve esaslar erevesinde ve bilgi ilem altyaps Kurum tarafndan oluturulmak kaydyla; ikinci ve nc basamak salk kurum ve kurulularna sevk edilen veya bu kurululara dorudan mracaat eden kiilere verilen hizmetler, kendi aile hekimine elektronik ortamda bildirilir.

(3) Gebe ve bebek tespiti ile takipleri, a uygulamas, doum ve bildirimi zorunlu hastalklar gibi durumlar ilgili aile hekimine iletilmek zere hizmeti sunan salk kurum ve kuruluu tarafndan mdrle en ge be i gn ierisinde bildirilir. Bu bildirimi yapmayanlar hakknda yrrlkteki mevzuat hkmlerine gre ilem tesis edilir.

(4) Birinci basamakta resm reete yazlmas ve kiilerin salk durumuyla ilgili rapor tanziminde aile hekimi yetkilidir. Ancak olaanst durumlar, acil durumlar ile toplum saln tehdit eden ve koruyucu amal ila kullanmn (kemoproflaksi) gerektiren bulac ve salgn hastalk hallerinde zel durum belirtilmek suretiyle toplum sal merkezi hekimleri de resm reete dzenleyebilirler. Bu durumda ilgili aile hekimi en ksa srede bilgilendirilir.

(5) lm belgesi, 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mezarlk Yerlerinin naas ile Cenaze Nakil ve Defin lemleri Hakknda Ynetmelie gre dzenlenerek ilgili aile hekimi en ksa srede bilgilendirilir.

(6) Aile hekimi, hastasn bir st basamaa sevk ederken ilgili forma sevk gerekelerini, yaplan tetkik sonularn ve hastann temel salk bilgilerini yazmak zorundadr.

(7) Hasta sevk evrak, reete, rapor, bildirimi zorunlu hastalklarla ilgili formlar ve dier kullanlacak belge rnekleri Kurum tarafndan belirlenir. Aile hekimince dzenlenen bu belgeler kiinin yazl veya elektronik dosyasna kaydedilir.

Yetkilendirilmi aile hekimleri

MADDE 29 (1) Kurum dnda birinci basamak salk hizmeti veren; niversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve iyerlerinde yetkilendirilmi aile hekimlii hizmeti verilebilir. Bu kurumlarda Kurumun ngrd eitimleri almalar art ile herhangi bir suretle istihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumlarnn teklifi zerine, valiliin uygun gr ve Kurumun onay ile kendi grev ve sorumluluk alanlaryla snrl olmak kaydyla, aile hekimlii yetkisi verilir. Kurumlar bu Ynetmelikteki fiziki artlar ve teknik donanm salamakla ykmldr. Yetkilendirilmi aile hekimleri Kurum tarafndan belirlenen hizmete zel szlemeyle greve balatlrlar. Yetkilendirilmi aile hekimi, aile hekiminin yapt i ve ilemleri yapmakla ykmldr. Yetkilendirilmi aile hekimine de kii kayd yaplr.

(2) Yetkilendirilmi aile hekimi, aile hekimlii grevi dnda kalan hususlarda kendi mevzuat hkmlerine tabidir.

(3) niversitelerin aile hekimlii anabilim dallarna ve aile hekimlii uzmanlk eitimi veren eitim ve aratrma hastaneleri aile hekimlii klinik efliklerine kendilerinin talebi ve kurumlarnn teklifi zerine yetkilendirilmi aile hekimlii yetkisi verilir. Bu birimlerde grev yapan retim elemanlar kendi grev ve sorumluluk alanlar dnda da kii kayd yapabilirler.

(4) Yetkilendirilmi aile hekiminden hizmet alanlarn aile hekimi seme hakk sakldr.

(5) Aile hekimlii yetkisi verilmemi olanlar, kurum ve iyerlerinde oluacak acil durumlarda hastaya gerekli ilk mdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en ksa sre ierisinde aile hekimini bilgilendirir. Sevk, reete ve rapor gerektiren acil hallerde kiiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine gnderir. Bu kiilerin aile hekimlerince takip edilmesi zorunludur.

YEDNC BLM

Kaytlarn Tutulmas ve Denetim

Tutulacak kaytlar

MADDE 30 (1) Aile hekimlerinin kulland basl veya elektronik ortamda tutulan kaytlar, kiilerin salk dosyalar ile raporlar, sevk belgesi ve reete gibi belgeler resm kayt ve evrak niteliindedir.

(2) Kaytl kii says, yaplan hizmetlerin listesi, muayene edilen ve sevk edilen hasta says, kodlar ile birlikte konulan tehisler, reete ierii, alama, gebe ve lohusa izlemi, bebek ve ocuk izlemi, reme sal ve bulac hastalklar ile ilgili veriler ve Kurum tarafndan belirlenen benzeri veriler evrak kayt kriterlerine gre belirli aralklarla dzenli olarak basl veya elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

(3) Aile hekimlerinin ve aile sal elemanlarnn kendileri ile ilgili kaytlar mdrlkte tutulur.

Kaytlarn tutulma ekli ve muhafazas

MADDE 31 (1) Aile hekimi kendisine kaytl kiilerin kiisel salk dosyalarn tutmakla ykmldr. Kaytlarn gvenlii ve mahremiyeti aile hekiminin sorumluluundadr.

(2) Denetim srasnda talep edilmesi halinde, aile hekimi hasta haklarna riayet etmek suretiyle kendisine kaytl kiilerin dosyalarn gstermek zorundadr.

(3) Kii, kendisi ile ilgili tutulan kaytlarn bir nshasn aile hekiminden talep edebilir.

(4) Aile hekimlerinin, lisans haklar Bakanla ait olan veya Bakanlka belirlenip ilan edilen, standartlara haiz bir aile hekimlii bilgi sistemi yazlm kullanmalar arttr.

(5) Aile hekimleri, bakmakla ykml olduu vatandalara ait bilgi sisteminde tuttuu tm verilerin ilgili mevzuat erevesinde gizliliini, btnln, gvenliini ve mahremiyetini salamakla ykmldr.

(6) Herhangi bir vatandaa ait kiisel veriler ile kiisel salk verileri, mdrlk ya da Bakanlk ve Kurum haricindeki herhangi bir kayt ortamnda (bilgisayar, hard disk, cd, dvd, yazl dokman gibi) yklenici firma tarafndan kaydedilemez. Bu durumun tespiti halinde bu yazlmn kullanm iptal edilir.

(7) Aile hekimlii bilgi sistemi ekranlarnda hibir surette kii, rn ya da hizmet reklamna yer verilemez, hibir rn ya da hizmetin sat ve satn tevik edici ynlendirmeler yaplamaz.

Kaytlarn devri

MADDE 32 (1) Bulunduu blgeden ayrlacak olan aile hekimi kendisine kaytl kiilerin verilerini sorumlu olacak aile hekimine devreder. Devir teslimin yaplamad durumlarda ayrlacak olan aile hekimi bu verileri blgesindeki toplum sal merkezine teslim eder. Ayrlan aile hekiminin hibir ekilde verileri devredemedii hallerde toplum sal merkezi gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verir ve devir teslimi yapmayan aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak mdrle bildirir.

Denetim

MADDE 33 (1) Aile sal merkezi, aile hekimleri ve aile sal elemanlar, mevzuat ve szleme hkmlerine uygunluk ile dier konularda Kurum, ilgili mlk idare amirleri ve yerel salk idare amirleri veya bunlarn grevlendirecei personelin denetimine tbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve szleme artlarna aykrl dorudan kendisi tespit edebilecei gibi, tespiti yapmak zere incelemeci veya soruturmac da grevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafndan belirlenen denetleme formlar ile gerekletirilir. Mevzuat ve szleme artlarna aykrlk tespit edildii takdirde, Aile Hekimlii Uygulamas Kapsamnda Salk Bakanlnca altrlan Personele Yaplacak demeler ile Szleme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte belirtilen hkmler erevesinde ilgililer hakknda ilem tesis edilir.

SEKZNC BLM

Eitim Aile Sal Merkezi ve Eitim Aile Hekimlii Birimine

likin Usul ve Esaslar

Eitim aile sal merkezi ve eitim aile hekimlii birimi

MADDE 34 (1) Aile hekimlii saha eitimleri iin aile hekimlii uzmanlk eitimi veren Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya niversite Rektrlkleri ile Kurum arasnda szleme yaplarak ngrlen nfus kriterleri esas alnmak suretiyle eitim kurumlar tarafndan eitim aile sal merkezi veya eitim aile hekimlii birimi alabilir. Bunlarn alaca yer, eitim kurumunun talebi, mdrln uygun gr ve Kurumun onay ile belirlenir. Birim saylar her bir asistan says esas alnarak belirlenir ve Kurumca onaylanr. Eitim kurumunda asistan saysnn fazla olmas halinde, mdrln uygun gr ve Kurumun onay ile ayn eitim kurumuna bal birden fazla eitim aile sal merkezi aabilir.

(2) Eitim aile sal merkezinde; eiticinin gzetim ve koordinasyonunda, aile hekimlii uzmanlk eitimi gren bir veya birden fazla asistan tarafndan aile hekimlii hizmeti verilir. Asistanlarn rotasyon sreleri Tpta Uzmanlk Kurulu (TUK) kararlarna gre belirlenir.

(3) Eitim aile sal merkezindeki asistan ve aile sal eleman ile ayrca szleme yaplmaz.

(4) Eitim kurumu, ihtiya halinde eitim aile sal merkezlerinde verilen salk hizmetlerine yardmc olmak amacyla ebe, hemire, salk memuru, tbbi sekreter gibi ilave salk hizmetleri personeli ile gvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler iin personel altrr.

(5) Boalan veya yeni alacak aile hekimlii birimleri eitim kurumunun talebi zerine yerletirme esaslar dikkate alnmakszn asgari alt aydan nce asistann birimden ayrlmayaca taahhd ile birlikte eitim aile hekimlii birimi olarak birinci fkradaki usule gre eitim kurumlarna tahsis edilebilir.

(6) Eitim aile sal merkezinin, salk hizmetlerinin eidine ve niteliine uygun olmas, hizmeti sunan ve kullananlarn memnuniyetini salamas, fonksiyonel ve yapsal olarak belirlenen asgari artlar salamas ve hizmetten yararlanacaklarn kolayca ulaabilecekleri yerde olmas esastr.

(7) Eitim aile hekimlii birimleri alma blgesi iinde olmak kaydyla bu maddedeki hususlara bal kalnarak eitim kurumunun teklifi, mdrln uygun gr ve valiliin onay ile hizmet iin verilen mekn deitirebilirler. Bu deiiklik 5 i gn ierisinde Kuruma bildirilir. Eitim aile sal merkezlerine Kurum tarafndan belirlenen kstaslar erevesinde isim verilir.

(8) Eitim aile sal merkezi/eitim aile hekimlii biriminde yaplan eitimlerin hizmette aksamaya meydan vermeyecek ekilde planlanmas ve uygulanmas gerekir.

Eitim aile sal merkezinin iletilmesi

MADDE 35 (1) Eitim aile sal merkezi/eitim aile hekimlii biriminde verilen aile hekimlii hizmetleri, eiticinin gzetim ve koordinasyonunda verilir. Eitici, eitim aile sal merkezinin iletilmesinden kurumu ile birlikte birinci derecede sorumlu olduu gibi bu merkezin mdrlk ile koordinasyonunu salamakla da grevlidir.

Eitim aile sal merkezinin fiziki artlar ve teknik donanm

MADDE 36 (1) Eitim aile sal merkezi/eitim aile hekimlii birimi bu Ynetmelikteki dier aile sal merkezleri iin ngrlen fiziki artlar ve teknik donanmlara ilikin hkmlere tabidir.

(2) Asistanlarnn eitim ihtiyalar iin eitim salonu/asistan odas, eitici odas, eitim laboratuvar odas eitim kurumunca salanr.

(3) Eitim aile sal merkezinin, eitim kurumunun kamps alan dnda planlanmas durumunda eitim laboratuvar odas, eitim ihtiyalar iin mikroskop, lam, lamel, santrifj cihaz ve benzeri malzemeler bulundurulur.

alma saatleri, izin ve denetim

MADDE 37 (1) Eitim aile sal merkezi/eitim aile hekimlii biriminde grev yapan asistan, eitici ve aile sal elemanlar izinler, disiplin ilemleri ve kazan getirici faaliyet yasa bakmndan asli statlerine ilikin mevzuata tabidirler.

(2) Eitim aile sal merkezi/eitim aile hekimlii biriminde eitim kurumu tarafndan eitici, asistan ve aile sal eleman olarak grevlendirilen personel tam gn esasna gre alrlar. Mesai saatleri ve gnleri, alma yerinin artlar da dikkate alnmak suretiyle alt blgedeki kiilerin ihtiyalarna uygun olarak eitim kurumu tarafndan belirlenir ve mdrlke onaylanr. Yaplacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde salk hizmetleri alma sresine dhil edilir. allan gnler ve saatler eitim aile sal merkezi/eitim aile hekimlii biriminin grnr bir yerine aslarak kiilerin bilgilenmesi salanr.

Tetkik ve tahlil ilemleri

MADDE 38 (1) Eitim aile sal merkezi/eitim aile hekimlii biriminde kaytl kiiler iin gereken tetkik, tehis ve grntleme hizmetleri eitim kurumunca verilir. Eitim aile sal merkezlerinde laboratuvar hizmetinin verilmesi zorunlu olup mstakil olarak hizmet verilen eitim aile sal merkezlerinde grntleme hizmeti de verilebilir. Eitim kurumunun talebi halinde bu hizmetler mdrlk aracl ile de temin edilebilir.

Dier hususlar

MADDE 39 (1) Eitici ve asistanlar, bu Ynetmelikteki aile hekimlerinin, eitim kurumunca grevlendirilen aile sal elemanlar ise bu Ynetmelikteki aile sal elemanlarnn, yetkilerine sahip olup grev ve sorumluluklar ile ykmldrler.

(2) Eitim aile sal merkezlerinde eitici, asistan ve aile sal elemanlarnn greve balaylar ve ayrllar eitim kurumu sorumluluunda yaplr. Personel hareketleri bir ay ncesinden Kuruma bildirilir.

(3) Eitici, asistan ve aile sal elemanlar; hizmet kalite standartlarnn ykseltilmesinin salanmas iin Kurumca belirlenen birinci aama eitiminden muaftr.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 40 (1) 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aile Hekimlii Uygulama Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Dier mevzuatta, 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aile Hekimlii Uygulama Ynetmeliine yaplm olan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Alm aile sal merkezlerinin durumu

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihte faaliyette olan aile sal merkezleri bina artlar ve fizik meknlar bakmndan 1/1/2014 tarihine kadar bu Ynetmelik ile getirilen asgari fiziki artlara uygun hale getirilmek zorundadr.

dari grevden ayrlmas uygun grlmeyenler

GEC MADDE 2 (1) l salk mdr, mdr yardmcs ve ube mdr olarak grev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliine bavurmalar ve yerletirilme hakk elde etmesine ramen idari grevlerinden ayrlmalar Bakanlka uygun grlmeyenler, ilde pozisyon boalmas veya yeni pozisyon almas halinde 15 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendine gre yerletirilirler.

Yrrlk

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

EK-1

ALE SALII MERKEZ GDER OLARAK YAPILACAK KATKILARIN TESPTNDE KULLANILMAK ZERE ALE HEKML BRM GRUPLANDIRMASI

 

STANDART

D Grubu

C Grubu

B Grubu

A Grubu

 

1

Hasta mracaatlar elektronik sra takip sistemi ile ynlendirilmektedir.

 

 

+

+

 

2

Muayene odas asgari 14 m2'dir.

 

 

 

+

 

3

Bekleme alanlarnda byklne uygun LCD, plazma, LED TV ve benzeri cihazlar bulundurup sal gelitirici eitim amal yaynlar yaplmaktadr.

+

+

+

+

 

4

Tek hekimli aile sal merkezlerinde bekleme alan asgari 20 m2'dir (birden fazla aile hekimi grev yapyorsa her bir aile hekimi iin 5 m2 ilave edilir).

+

+

+

+

 

5

Aile sal merkezinde en az 10 m2'lik mstakil bir "alama ve bebek/ocuk izlemleri odas" oluturulmutur (birden fazla aile hekiminin grev yapt aile sal merkezlerinde her hekim iin bir "alama ve bebek/ocuk izlemleri odas" planlanr ).

 

+

+

+

*

6

Gebe izlemleri ve aile planlamas hizmetlerinin yrtlmesi iin en az 10 m2'lik mstakil bir oda oluturulmutur (birden fazla aile hekiminin grev yapt aile sal merkezlerinde her hekim iin bir "gebe izlem ve aile planlamas odas" planlanr).

 

 

+

+

*

7

Aile sal merkezinde aile planlamas iin rahim ii ara uygulamas ve takibi yaplmakta ve kaytlar elektronik ortamda tutulmaktadr.

 

 

+

+

 

8

Kullanma hazr bir ekilde mstakil asgari 5 m2lik bir emzirme odas veya blm planlanmtr (bu alan dier aile hekimleri ile birlikte ortak kullanlabilir). Emzirme alannda masa, oturma grubu ve bebek bakm nitesi ile bebei koruyucu gvenlik nlemleri (korkuluk, ykseltilmi kenarlar ve benzerleri) bulunmaktadr.

 

 

 

+

 

9

Aile sal merkezinde her hekim iin bir adet mstakil mdahale odas planlanmtr.

 

 

 

+

 

10

Belgelendirmek kaydyla her aile hekimi haftalk asgari 10 saat temizlik personeli altrmaktadr.

+

+

+

+

 

11

Belgelendirmek kaydyla ebe, hemire, acil tp teknisyeni, salk memuru (toplum sal) veya tbbi sekreterden birisi altrlmaktadr (aile hekimi bana haftalk 10 saat).

 

+

+

+

 

12

Belgelendirmek kaydyla her aile hekimi iin 11 nci satra ilave olarak haftalk 10 saat ebe, hemire, acil tp teknisyeni, salk memuru (toplum sal) veya tbbi sekreterden birisi altrlmaktadr.

 

 

 

+

 

13

Birden fazla aile hekiminin grev yapt aile sal merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulamas yaplmaktadr.

 

 

+

+

 

14

Aile sal merkezine ait aktif internet sayfas bulunmaktadr.

 

 

 

+

 

15

Salk hizmetinin verildii yerlerde ve bekleme alannda salk personeli ve hastalar iin yeterli dzeyde el antiseptii bulundurulmaktadr.

+

+

+

+

 

16

Engelliler iin dzenlenmi tuvalet ilevsel olarak bulunmaktadr.

 

 

 

+

 

(*) Tek hekimin alt aile sal merkezlerinde 5 ve 6 nc satrda belirtilen odalar birlikte kullanlabilir.