25 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28539

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

65 YAINI DOLDURMU MUHTA, GSZ VE KMSESZ TRK

VATANDALARI LE ZRL VE MUHTA TRK

VATANDALARINA AYLIK BALANMASI

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanunda belirtilen aylklardan yararlanabileceklerin bavuru ekli, hak sahipliinin tespiti, kontrol ve aylklarn denmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) 65 yan doldurmu, kanunen bakmakla ykml kimsesi bulunmayan, sosyal gvenlik kurumlarndan her ne ad altnda olursa olsun bir gelir veya aylk hakkndan yararlanmayan, nafaka balanmam veya balanmas mmkn olmayan, mahkeme kararyla veya dorudan mevzuat gerei balanm herhangi bir devaml gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Trk vatandalarn,

b) 65 yan doldurmam olmakla birlikte, zrl olduklarn yetkili hastanelerden alacaklar zrl salk kurulu raporu ile kantlayan, toplam zr oran % 40 ile % 69 arasnda olan, 18 yan doldurmu ve herhangi bir ie yerletirilememi olan zrllerden; kanunen bakmakla ykml kimsesi bulunmayan, sosyal gvenlik kurumlarndan her ne ad altnda olursa olsun bir gelir veya aylk hakkndan yararlanmayan, nafaka balanmam veya balanmas mmkn olmayan, mahkeme kararyla veya dorudan mevzuat gerei balanm herhangi bir devaml gelire sahip bulunmayan ve her trl gelirleri toplamnn aylk ortalamas itibaryla 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlar,

c) Bakasnn yardm olmakszn hayatn devam ettiremeyecek derecede zrl olduklarn yetkili hastanelerden alacaklar zrl salk kurulu raporu ile kantlayan, toplam zr oran % 70 ve zerinde olan, 18 yan doldurmu bulunan zrllerden; kanunen bakmakla ykml kimsesi bulunmayan, sosyal gvenlik kurumlarndan her ne ad altnda olursa olsun bir gelir veya aylk hakkndan yararlanmayan, nafaka balanmam veya balanmas mmkn olmayan, mahkeme kararyla veya dorudan mevzuat gerei balanm herhangi bir devaml gelire sahip bulunmayan ve her trl gelirleri toplamnn aylk ortalamas itibaryla 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlar,

) Sosyal gvenlik kurumlarndan her ne ad altnda olursa olsun bir gelir veya aylk hakkndan yararlanmad, nafaka balanmad veya balanmas mmkn olmad gibi, mahkeme kararyla veya dorudan mevzuat gerei balanm herhangi bir devaml gelire sahip bulunmad ve her ne ad altnda olursa olsun her trl gelirleri toplamnn aylk ortalamasna gre 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduu halde; kanunen bakmakla ykml olduu ve fiilen bakmn gerekletirdii, toplam zr oran %40 ve zerinde olduu gibi 18 yan da tamamlamam durumda zrl yakn olanlar,

d) Sosyal gvenlik kurumlarndan yetim olarak aylk veya gelir almakta olan ocuklardan zrl olanlarn aldklar aylk veya gelir toplam tutarlar toplam zr oranlarna gre bu Ynetmelik kapsamnda denecek olan aylk tutarndan dk olanlar,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2022 sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanunun 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) 2022 modl: Btnleik Sosyal Yardm Hizmetleri Bilgi Sistemindeki 2022 sayl Kanuna ilikin i ve ilemlerin yrtld modl,

b) Bakanlk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanln,

c) Genel Mdrlk: Sosyal Yardmlar Genel Mdrln,

) Kanunen bakmakla ykml kimsesi bulunmayan: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanununun 364 nc maddesine gre tespit edilecek hibir yakn bulunmayan veya bu kapsamdaki bir veya birden fazla yaknndan toplam olarak, 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tutara eit veya daha fazla tutarda nafaka almayan veya almas mmkn olmayanlar,

d) Mtevelli Heyeti: Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakfnn karar organn,

e) Nafaka ykmls: 4721 sayl Trk Medeni Kanununun 364 nc maddesinde ifade edilen altsoy, stsoy ve refah durumlarna gre kardelerini,

f) zrl salk kurulu raporu: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2022 sayl Kanun Kapsamnda Aylk Alan zrllere Salk Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Salk Raporlarnn Alnmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre alnan raporu,

g) Puanlama forml: Bakanlk tarafndan gelitirilen, kiilerin harcamalar, gelirleri ve servetleri dikkate alnarak gelirlerine ulamada kullanlan forml,

) Sistem: Bakanlk tarafndan gelitirilen, vatandalarn sosyal yardm iin bavurularndan hak sahipliinin belirlenmesi ve ilgili yardm ya da destein teslimine kadar btn srelerini ieren, karar destek sistemi niteliinde evrimii olarak alan e-devlet uygulamas olan Btnleik Sosyal Yardm Hizmetleri Bilgi Sistemini,

h) Vakf: Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflarn,

) Yal: 65 yan doldurmu olanlar,

i) Yetkili hastane: 2022 sayl Kanun Kapsamnda Aylk Alan zrllere Salk Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Salk Raporlarnn Alnmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte belirtilen salk kurulularn,

ifade eder.

KNC BLM

Bavuru, n nceleme ve Sosyal nceleme

Bavuru ve n inceleme

MADDE 5 (1) 2022 sayl Kanun uyarnca balanacak aylklara ilikin bavurular, kiilerin adrese dayal nfus kayt sisteminde kaytl ikametghnn bulunduu Vakfa yaplr.

(2) Bavurularn ahsen ve yazl olmas esas olmakla birlikte bavuru ileminin kanun temsilciler tarafndan yaplmas hlinde mahkemeden alnm karar rnei, vekil tarafndan bavuru yaplmas hlinde vekletname rnei bavuru formuna eklenir.

(3) 2022 sayl Kanun uyarnca balanacak aylklara ilikin olarak Vakflar tarafndan yaplacak tm i ve ilemler sistem zerinden 2022 modl kullanlarak gerekletirilir.

(4) Bavuru srasnda bavuran tarafndan EK-1de yer alan Aylk Bavuru Formu imzalanr.

(5) Yallk ayl bavurularnda, herhangi bir belge talep edilmemesi esastr. zrller ve 18 ya alt zrl yakn bulunanlar iin balanacak aylk bavurusu srasnda aadaki belgeler istenir.

a) zrl ve bakasnn yardm olmakszn hayatn devam ettiremeyecek derecede zrl ayl bavurularnda, zrl salk kurulu raporunun asl ya da noter/hastane bahekimlii tarafndan onayl sureti veya Salk Bakanl veri tabanndan elektronik olarak paylalan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte zrl salk kurulu raporu suretlerine Vakf Mdrlerince, aslnn ibraz edilmesi kaydyla asl gibidir onay verilir.

b) 18 ya alt zrl yakn ayl bavurularnda; zrl salk kurulu raporunun yannda, kanuni velisinin olmad durumlarda atanm vasilere ilikin mahkemece verilmi vesayet kararnn asl ya da noter tarafndan onayl sureti istenir. Bununla birlikte vesayet karar suretlerine Vakf Mdrlerince, aslnn ibraz edilmesi kaydyla asl gibidir onay verilir.

(6) Eksik belge ile yaplan bavurular kabul edilmez ve aylk bavurusu belgelerin tamamlanmasn mteakip sisteme ilenir.

(7) Bavuruda bulunan kiilere EK-1de yer alan Bavuru Alnd Belgesi verilir.

(8) Bavuruda bulunan kiilerden gelir durumlarnn tespiti iin belge istenmemesi esastr.

(9) zrl olarak bavuruda bulunan vatandalara cretsiz zrl salk kurulu raporu uygulamasndan faydalanabilmeleri iin Vakf Mdr tarafndan imzalanan sevk kd verilir.

(10) 2 nci maddenin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda bavuruda bulunanlarn Trkiye Kurumuna bavurular sistem araclyla yaplr.

Sosyal inceleme

MADDE 6 (1) Sosyal inceleme, hane ziyareti ve evre aratrmasndan elde edilen bilgilerden oluur.

(2) Sosyal inceleme; bavuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarndan yaplan sorgulamalar dorultusunda elde edilen bilgilerin dorulanmas ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacyla, Vakf personeli tarafndan bavuruda bulunann ikametghna ve evresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerekletirilir.

(3) Aylk almaya hak kazanan kiilerin sosyal incelemeleri her yl yenilenir.

NC BLM

Deerlendirme, Karar ve deme

Deerlendirme

MADDE 7 (1) 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gsterge rakamnn Devlet memurlarnn aylklarna uygulanan katsay ile arplmasndan bulunacak tutardan daha az geliri olanlar, 2022 sayl Kanunun uygulanmasnda muhta saylr. 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gsterge rakamnn, yl merkezi ynetim bte kanununda farkl olarak tespit edilmi olmas halinde muhtala esas tutar, bte kanunundaki gsterge rakam esas alnarak hesaplanr.

(2) 2 nci maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentleri kapsamnda, sistem zerinden yaplan sorgulamalar ve sosyal incelemeden elde edilen verilere gre;

a) Hangi ad altnda olursa olsun sosyal gvenlik kurumlarndan bir gelir veya aylk hakkndan faydalananlar ile istee bal prim deyenler dahil olmak zere sosyal gvenlik kurumlarna uzun vadeli sigorta kollar kapsamnda sigortal olmay gerektirecek ekilde bir ite alanlar,

b) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylanlar,

c) Muhtalk snrna eit veya zerinde nafaka balanm veya balanmas mmkn olanlar,

) Muhtalk snrna eit veya zerinde mahkeme kararyla veya bir mevzuat gerei balanm devaml bir geliri bulunanlar,

d) Herhangi bir ekilde muhtalk snrna eit veya zerinde devaml gelir salayan ya da salamas mmkn olanlar,

e) Kamu veya zel kurum ve kurulularda iae ve ibateleri dhil olmak zere srekli bakm yaplan veya yaptrlanlar,

f) Mallar ve gelirleri devredilerek bir szlemeyle gerek veya tzel kiilerce kendilerine baklanlar,

ayla hak kazanamaz.

(3) Kiinin bakmakla ykml olunan kii statsnde salk gvencesine sahip olmas veya ayn hanede sosyal gvenceye sahip bireylerin bulunmas durumlar ayla hak kazanlmasnda tek bana engel tekil etmeyip bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen muhtalk lt dikkate alnmak suretiyle ilem tesis edilir.

(4) 18 yandan kk zrl yaknlarna aylk balanabilmesi iin fiilen bakm ilikisinin gereklemesi ve bakc ile baklan kiinin ayn hanede ikamet etmesi artlar aranr.

(5) Kiinin yal veya zrl ayl almas, fiilen bakmn stlenecei zrl yakn bulunmas durumunda 18 ya alt zrl yakn ayl balanmasna engel tekil etmez.

(6) Kiinin 2 nci maddenin birinci fkrasnn (d) bendinde belirtilenlerin vasisi olmas, kiiye ayrca aylk balanmasna engel tekil etmez.

(7) Ayla hak kazanma durumlar uygun olanlarn muhtal, puanlama forml ile belirlenir.

(8) Deerlendirmeler sonucu hane iinde kii bana den geliri muhtalk snrnn altnda olanlara aylk balanr.

Karar

MADDE 8 (1) 2022 sayl Kanun kapsamndaki aylklara ilikin tm i ve ilemler, bavuru tarihinden itibaren en ge bir ay iinde tamamlanr.

(2) Mtevelli Heyetinin kararlar sistem zerinden 2022 modl kullanlarak Genel Mdrle gnderilir. Ayrca yazma yaplmaz. Ancak Genel Mdrlk, gerektiinde aylk balanmaya esas belgelerin Vakf Bakan onayl suretlerini istemeye yetkilidir.

(3) Vakf Mtevelli Heyeti verdii kararlarn, 2022 sayl Kanun ve bu Ynetmelikte belirtilen hkmlerle, 2022 modlnden ve sosyal incelemeden elde ettii bilgilere uygun olmasndan sorumludur.

deme

MADDE 9 (1) Mtevelli Heyeti karar ile muhtal tespit edilerek aylk balanan kiilerin ayla hak kazandklar tarih, bavuru tarihini takip eden aybadr.

(2) Ayla hak kazanma balang tarihinden ilk aylk demesinin yapld deme dnemine kadar olan aylk haklar iin, ayln baland tarihi takip eden ilk deme dneminde defaten deme yaplr.

(3) Aylklarn deme gn ve dnemleri Genel Mdrlk tarafndan belirlenir. Belirlenen gn ve dnemlerde demeler; hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarna gre vekillerine, vasilerine, kayyumlarna veya velilerine pein olarak yaplr.

(4) Aylk trlerine gre,

a) Yallk ayl: 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunan tutarda,

b) zrl ve 18 ya alt zrl yakn ayl: 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunan tutarn %200 tutarnda,

c) Bakasnn yardm olmakszn hayatn devam ettiremeyecek derecede zrl ayl: 2022 sayl Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunan tutarn %300 tutarnda,

deme yaplr.

DRDNC BLM

Karar Sonras lemler, Aylklarn Durdurulmas ve Kesilmesi

Karar sonras ilemler

MADDE 10 (1) Aylk balama ilemi tamamlananlara ait bilgiler, 5510 sayl Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin numaral alt bendine gre genel salk sigortas kapsamna alnmalar amacyla Genel Mdrlk tarafndan sistem zerinden Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirilir ve bu bildirim sonrasnda ilgililer genel salk sigortals olarak Sosyal Gvenlik Kurumunca tescil olunurlar. Aylklar durdurulan veya aylklar kesilenler de ayn yntemle Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirilir.

(2) Her yl yaplacak olan sosyal inceleme ve merkezi veri tabanlarndan elde edilen bilgiler dorultusunda durumu deitii tespit edilenlerin muhtal Mtevelli Heyetince tekrar deerlendirilir. Deerlendirme sonucu durumlar bu Ynetmelik hkmlerine uygun olmad tespit edilenlerin aylklar kesilir.

(3) Mtevelli Heyeti kararlarna ilikin itirazlar ilgili Vakfa yaplr.

Aylklarn durdurulmas ve kesilmesi

MADDE 11 (1) Yallk ayl ve zrl aylklar, aada belirtilen hallerde geici olarak durdurulur.

a) Aylk almakta iken ikametghn baka Vakfn grev alanna girecek ekilde deitirenlerin aylklar geici olarak durdurulur. Kiilerin bir yl iinde yeni ikametghlarndaki ilgili Vakfa bavurmalar gerekmekte olup muhtalnn devam ettiinin Mtevelli Heyeti tarafndan tespiti halinde aylklar durdurulduu tarihten itibaren yeniden balatlarak hak ettii aylklar takip eden ilk deme dneminde denir.

b) Sreli raporu bulunanlar iin, raporun Salk Bakanl veri tabanndan temin edilemedii durumlarda, rapor sresi dolmasna ramen yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aylklar geici olarak durdurulur. Rapor sresinin dolum tarihinden itibaren bir yl iinde yeni rapor getirilmesi halinde geici olarak durdurulmu olan aylklar, durdurulduu tarihten itibaren yeniden balatlarak takip eden ilk deme dneminde denir.

(2) Yallk ayl ve zrl aylklar, aada belirtilen hallerde kesilir.

a) lm.

b) Feragat.

c) 18 ya alt zrl yakn ayl alanlar iin zrlnn 18 yan doldurmas.

) 18 ya alt zrl yakn ayl alanlar iin bakc ile baklann ayn hanede ikamet etmediinin, ayn hanede ikamet etse dahi fiili bakmn gereklemediinin ve ayln zrl iin kullanlmadnn tespit edilmesi.

d) Trk vatandalndan karlma, Trk vatandal muhafaza edilmeksizin yabanc memleket uyruuna girilmesi.

e) Sreli raporu bulunanlar iin rapor sresi dolmasna ramen yeni raporun bir yl iinde Vakfa teslim edilmemesi.

f) Aylk almakta iken ikametghn baka Vakfn grev alanna girecek ekilde deitirenler iin bir yl iinde yeni ikametghlarndaki Vakfa bavurulmamas.

g) Ayln bir yl boyunca aralksz olarak alnmamas.

) 7 nci maddenin ikinci fkrasnn (a), (b), (), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen sebeplerle ya da muhtalk snrna eit veya zerinde nafaka almakta olmas veya gelir elde etmekte olmas sebepleriyle aylk balanmas koullarnn kaybedilmesi.

h) Muhtalk snrna eit veya zerinde gelir elde edebilecek olmas veya nafaka alabilecek olmas ya da baka sebeplerle muhtalk halinin ortadan kalktnn tespit edilmesi.

(3) kinci fkrann;

a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde saylanlarn aylklar, ayln kesilmesini gerektiren durumun gerekletii,

b) () bendinde belirtilenlerin aylklar, tespitin yapld,

c) (e) ve (f) bentleri kapsamna girenlerin aylklar, bir yllk srenin sona erdii,

) (g) bendi kapsamna girenlerin aylklar, ayln ilk defa alnmad,

d) () bendi kapsamna girenlerin aylklar, aylk balanmas koullarnn kaybedildii,

e) (h) bendi kapsamna girenlerin aylklar, muhtaln ortadan kalktna ilikin tespitin yapld,

tarihi takip eden ilk deme dneminin bandan itibaren kesilir.

(4) Birinci fkrann (a) ve (b) bentleri ile ikinci fkrann (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve 7 nci maddenin ikinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde saylan durumlarn tespiti Genel Mdrlk tarafndan sistem araclyla; bu maddenin ikinci fkrasnn (b), (), () ve (h) bentlerinde saylan durumlarn tespiti Vakflar tarafndan sistem araclyla yaplr.

(5) Ayl kesilenlerin yeniden aylk talebinde bulunmalar halinde bavurular yeni bavuru olarak deerlendirilir. zrl salk kurulu raporu geerlilik sresi srekli olanlarn kesilme tarihinden itibaren be yl ierisinde aylk talebinde bulunmalar halinde rapor istenilmez.

BENC BLM

zrlln Belirlenmesi ve zr Oranlarndaki Deiiklikler

zrlln belirlenmesi

MADDE 12 (1) 2022 sayl Kanun Kapsamnda Aylk Alan zrllere Salk Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Salk Raporlarnn Alnmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre belirlenir.

(2) 2022 sayl Kanunun uygulanmasnda;

a) zr durumuna gre toplam zr oran % 40 ile % 69 arasnda olanlar zrl,

b) zr durumuna gre toplam zr oran % 70 ve zeri oranda olanlar ise bakasnn yardm olmakszn hayatn devam ettiremeyecek derecede zrl

olarak kabul edilir.

zr oranlarndaki deiiklikler

MADDE 13 (1) Yallk ayl balananlardan %70 ve zeri oranda zrl olduklarn zrl salk kurulu raporu ile kantlayanlarn aylklar bakasnn yardm olmakszn hayatn devam ettiremeyecek derecede zrl aylna dntrlr. Ancak %40 ile %69 aras oranda zrl salk kurulu raporuna sahip 65 yan doldurmu vatandalara sadece yallk ayl balanr.

(2) 65 yan doldurulmasndan nce zrl ayl balanm olanlarn aylklar ayn ekilde denmeye devam olunur.

(3) Toplam zr oran, zrl ayl tutarnda art yaplmasn gerektirecek ekilde artanlarn aylklar, zrl salk kurulu raporunun Vakf kaytlarna getii tarihi takip eden dnem bandan itibaren artrlr.

(4) Toplam zr oran, 2022 sayl Kanuna gre aylk balanmas gereken orann altna denlerin aylklar zrl salk kurulu raporunun dzenlenme tarihini takip eden dnem bandan itibaren kesilir. Raporun, Salk Bakanl veri tabanndan temin edilemedii durumlarda, rapor tarihinden itibaren ay iinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldklar yersiz demeler iin deme tarihinden tahsil tarihine kadar geen sre iin kanuni faizi ile birlikte Bakanlk tarafndan bor tahakkuk ettirilir ve takibi salanr.

(5) Toplam zr oran, aylk trn deitirecek ekilde azalanlarn aylklar, zrl salk kurulu raporunun dzenlenme tarihini takip eden dnem bandan itibaren azaltlr. Raporun, Salk Bakanl veri tabanndan temin edilemedii durumlarda, rapor tarihinden itibaren ay iinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldklar yersiz demeler daha sonra denecek aylklardan 1/4 orannda mahsuben tahsil edilir. Borlarn mahsup yoluyla tahsil imknnn kalmamas halinde Bakanlk tarafndan takibi salanr.

ALTINCI BLM

Bildirim Ykmll, Fazla veya Yersiz denmi Aylklarn Geri Alnmas

ve dari Yaptrmlar

Bildirim ykmll

MADDE 14 (1) Aylk almakta olanlar veya aylk sahiplerinin e, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylklarn kesilmesini gerektiren durumlar ay iinde Vakfa bildirmekle ykmldrler.

(2) Bu ykmlle uymayarak yersiz aylk tahsilinde bulunanlara denmi olan aylklar iin deme tarihinden tahsil tarihine kadar geen sre iin kanuni faizi ile birlikte Bakanlk tarafndan bor tahakkuk ettirilerek, takip ve tahsili salanr. Sresi iinde bildirim ykmllne uyulmu olmakla veya aylk hakkndan feragat talebinde bulunulmakla birlikte, sresinde aylk kesme ilemi yaplmayarak aylklarn denmeye devam olunmas durumunda geri tahsil olunacak aylk tutarlar iin kanuni faiz veya Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk deiim oranlarna gre ayrca bir fark alnmaz.

Fazla veya yersiz denmi aylklarn geri alnmas

MADDE 15 (1) 11 inci maddenin nc fkrasna gre aylnn kesilmesi gereken deme dnemi bandan itibaren her ne suretle olursa olsun, istihkaklarndan fazla veya yersiz denen aylklar ile 14 nc maddeye gre tahakkuk ettirilmi faiz, borcun tahsilinden nce ayn kiiye tekrar aylk balanm olmas durumunda aylklarndan mahsup edilir. 13 nc maddenin drdnc ve beinci fkralarnda belirtilen hallerde, anlan hkmlere gre ilem yaplr.

(2) Borlarn mahsup yoluyla tahsil imknnn kalmamas halinde Bakanlk tarafndan takip ve tahsili salanr.

dari yaptrmlar

MADDE 16 (1) Ayla hak kazanmak zere dzenlenen belgelerin geree uymad tespit edildii takdirde denmi olan aylklar iin deme tarihinden tahsil tarihine kadar geen sre iin Trkiye statistik Kurumunca her ay iin belirlenen Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanacak tutaryla birlikte Bakanlk tarafndan bor tahakkuk ettirilerek takip ve tahsili salanr.

(2) Hak sahibinden tahsili imkannn kalmad durumlarda, Bakanlk tarafndan tahakkuk edilen bor, ayln denmesinde kast, kusur veya ihmali olduu tespit edilenlerden mteselsilen tahsil edilir.

(3) Geree uygun olmayan belgeleri dzenleyen ve kullananlar hakknda genel hkmlere gre ceza kovuturmas yaplmas iin Bakanlk tarafndan Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri dzenleyenlerin kamu grevlisi olmas durumunda, haklarnda ayrca idari soruturma alr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Muhtalk ve bakm ilikisinin kontrol

MADDE 17 (1) Bakanlk, ilgililerin gelir, yaam dzeyi ve varlklar, bakm ilikisinin gerekletirilip gerekletirilmedii hakknda, belirleyecei yntemlerle inceleme yapmaya veya kamu kurum ve kurulular aracl ile yaptrmaya, resmi ve zel idari messese ve ortaklarndan ve ahslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(2) nceleme neticesinde muhta olmadklar anlalanlara aylk balanmaz ve varsa balanm aylk demesi durdurulur. Bunlarn muhtalk durumu yeniden incelenmek zere Genel Mdrlk tarafndan ilgili Vakfa bildirilir. Mtevelli Heyetlerince yeniden yaplan inceleme sonucunda yine muhta olduu tespit edilen ve Genel Mdrlk tarafndan da bu tespit ilemi uygun grlenlerin aylklar balanr.

(3) Aylk balama ileminden sonra yaplacak incelemeler sonucunda, aylk balama kararn etkileyecek durumlarn tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi iin durum aylk balanana ve ilgili Vakfa tebli edilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde, 15 inci madde hkmleri sakl kalmak kaydyla, tebligat tarihinden itibaren aylk srenin sona erdii tarihin iinde bulunduu deme dneminin sonunda aylk kesme veya dzeltme ilemi yaplr ve fazla denen tutarlar geri alnr.

(4) Bakanlk Denetim Hizmetleri Bakanl tarafndan her yl, 2022 sayl Kanun kapsamnda yaplan demelere ilikin olarak, deme tr, hak sahiplerinin arlkl olduu ikamet blgeleri, sistemin salad gvenlik dereceleri ve benzeri ltler zerinden yapaca risk deerlendirme sonularna gre ve rneklem metoduyla belirledii hak sahiplerinin durumunu inceler ve sonularn, uygulamaya ynelik nerileri ile birlikte Bakanla raporlar. Genel Mdrlk bu raporda yer verilen ve uygulamada tespit ettii dier yaygn uygulama hatalarn her yl Vakfa yazl olarak bildirir.

Aylklarn haczedilemeyecei

MADDE 18 (1) Nafakaya ilikin haklar sakl kalmak kaydyla, 2022 sayl Kanun uyarnca balanan aylklar kiinin rzas olsa bile haczedilemez, bakasna devir ve temlik edilemez.

Dzenleyici ilemler

MADDE 19 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesi ile birlikte muhtalk kararnn alnmas ve aylklarn balanmasna ilikin tm i ve ilemler Vakflar tarafndan yerine getirilir.

(2) Bakanlk kard alt dzeyde dzenlemelerin bir rneini on gn iinde Maliye Bakanlna gnderir.

Vergi muafiyeti

MADDE 20 (1) Aylklarn balanmasnda ve denmesinde kullanlan btn belgeler, her trl vergi ve resim demelerinden muaftr.

Aylk fark demeleri

MADDE 21 (1) 2 nci maddenin birinci fkrasnn (d) bendi kapsamnda yaplacak olan tm i ve ilemler ilgili Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan yerine getirilir.

(2) Aylk fark almaya hak kazanacak ekilde zrl olduunu belgeleyen ve sosyal gvenlik kurumlarndan yetim olarak aylk veya gelir almakta olan ocuklardan, aldklar aylk ya da gelir toplam tutarlar zrllk derecelerine gre bu Ynetmelik kapsamnda denebilecek olan aylk tutarndan dk olanlara, bu Ynetmelikle belirlenen dier artlar aranmakszn aradaki fark ilgili sosyal gvenlik kurumu tarafndan denir. Birden fazla sosyal gvenlik kurumundan ya da birden fazla dosya zerinden aylk veya gelir alanlar iin aradaki fark yalnzca tercih edecekleri bir sosyal gvenlik kurumu tarafndan ya da tercih edecekleri tek bir dosya zerinden denir. Bu kapsamda aylk fark balang tarihi Sosyal Gvenlik Kurumuna bavurularnn kayda getii tarihi izleyen aybadr.

(3) lgili sosyal gvenlik kurumu tarafndan fark olarak denen tutarlar Hazineden tahsil edilir. demenin yaplabilmesi iin ilgililerce, yetkili hastanelerden alnacak zrl salk kurulu raporu ile birlikte, yetim olarak aylk veya gelir alnan sosyal gvenlik kurumuna bizzat veya kanuni temsilcilerince bavuruda bulunulmas gerekir.

(4) Sosyal gvenlik kurumlarndan 2 nci maddenin birinci fkrasnn (d) bendi kapsamnda denmekte olan yetim ayl veya gelirinin kesilmesi durumunda alnan aylk farklar da kesilir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 22 (1) 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayl Resm Gazetede yaymlanan 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz Trk Vatandalar ile zrl ve Muhta Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Muhtalk hesaplamas

GEC MADDE 1 (1) 7 nci maddenin yedinci fkrasnda belirtilen Puanlama Forml uygulamaya geinceye kadar muhtalk; gelir, servet ve harcamalar esas alnarak aadaki ekilde belirlenir.

a) Hanenin gelir durumu;

1) Tespit/beyan edilen aylk net maa, cret, nafaka, yevmiye ve dier gelirlerin yllk tutarnn aylk ortalamas,

2) Hanenin; mlkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettii konutu ile mlkiyeti baka birine ait olmakla birlikte kira demedii konutu iin konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayi bedelinin 240ta biri,

3) Hanenin ikamet ettii konut haricinde dier konutlar iin (takdir edilen/beyan edilen) rayi bedelinin 240ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplam,

4) kamet edilen konut haricindeki konut iin kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayi bedelinin 120de biri,

5) Dkknlar iin rayi bedelin 240ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplam,

6) Dkkn iin kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dkknn rayi bedelinin 120de biri,

7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri iin rayi bedelin 240ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylk (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplam,

8) Hanenin binek arac iin aracn kasko/rayi bedelinin 120de biri,

9) Hanenin ticari/ zirai amal arac iin aracn kasko bedelinin 120de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayi bedelinin 120de biri ile bu aralarn (takdir/beyan edilen) aylk (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplam,

10) Hanenin byk ve kkba hayvanlar iin il/ ile gda tarm ve hayvanclk mdrlklerinden temin edilen yllk getiri miktarnn aylk tutar,

11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatlar iin aylk faiz getirisinin iki kat tutar,

12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereince yaplan evde bakm demeleri ve 2022 sayl Kanun gereince balanan aylklar hari olmak zere srekli ve dzenli olarak alnan artl eitim yardm, artl salk yardm, ei vefat etmi kadnlara ynelik yardm, burs, harlk gibi nakd sosyal yardmlarn aylk ortalamas,

13) Ayn hanede ikamet etmemesine ramen nafaka ykmlleri tarafndan salanan destek tutar,

14) Tarmsal destek geliri tutar,

15) Uzun vadeli sigorta kollar asndan zorunlu olarak sigortal olmay gerektirecek ekilde alanlarn gelirleri,

16) Dier gelirlerin toplamnn aylk ortalamas,

dahil edilerek yaplan hesaplama ile belirlenir.

b) Birinci fkrann (a) bendinin alt bentlerinde yer alan tanr ve tanmazlarn tespit edilen rayi bedellerine ilikin deerlendirmeyi Mtevelli Heyeti yapar.

c) Hanenin harcama durumu; gda, giyim, kira, snma, eitim, salk, ulam, elence ve benzerlerine yaplan yllk demelerin aylk ortalamas dhil edilerek yaplan hesaplama ile belirlenir.

) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir gstergesi olarak dikkate alnacak olup birinci fkrann (a) bendine gre hesaplanacak gelir tutarndan hibir ekilde karlamaz.

d) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarnn birinci fkrann (a) bendine gre tespit edilen gelir tutarndan fazla olmas durumunda harcama ve gelir arasndaki fark gelire eklenir.

e) Birinci fkrann (a) bendine gre tespit edilen gelir tutarnn beyan/tespit edilen harcama dzeyinin zerinde olmas durumunda harcamalar gelire eklenmez.

lemleri devam eden dosyalar

GEC MADDE 2 (1) l veya ile idare kurullar tarafndan ya da Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflar tarafndan muhtalk karar alnm olmakla birlikte aylk balama ilemleri henz tamamlanmam olanlar hakknda alnm muhtalk kararlarnn geerli olarak kabul edilmesinde ve aylklarnn balanmasnda geici 1 inci maddeye gre tekrar muhtalk tespiti yaplmas gerekmez ve bu durumda olanlarn aylk balama ilemleri, 22 nci madde ile yrrlkten kaldrlan Ynetmelik hkmleri erevesinde Bakanlk ve Vakflar tarafndan sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile Maliye Bakanl tarafndan mtereken hazrlanan bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eki iin tklaynz