24 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28538

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/4111

             Ekli "Türkiye'de İmal Edilen Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Hammaddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarların Gümrük Vergisi ve İthalde Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonu'ndan Muaf Olarak İthal Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 19/11/2012 tarihli ve 17171 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                             İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                          Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE'DE İMAL EDİLEN VETERİNER MÜSTAHZARLARIN

TERKİPLERİNDE BULUNAN İLAÇ HAMMADDELERİ VE YARDIMCI

MADDELERİ İLE VETERİNER MÜSTAHZARLARIN GÜMRÜK

VERGİSİ VE İTHALDE ALINAN DİĞER VERGİLER İLE

TOPLU KONUT FONU'NDAN MUAF OLARAK

İTHAL EDİLMESİNE DAİR KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 22/4/1993 tarihli ve 93/4416 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türkiye'de İmal Edilen Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Hammaddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarların Gümrük Vergisi ve İthalde Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonu'ndan Muaf Olarak İthal Edilmesine Dair Karar"ın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 – Hayvan sağlığını korumak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatnameleri verilmiş bulunan veteriner müstahzarların yapımında kullanılan ve aynı Bakanlıkça ithalatı uygun görülen, ekli listede isim ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen ilaç hammaddeleri, yardımcı maddeleri ile veteriner müstahzarlardan yerli imalı bulunmayan veya yerli imalı bulunup da yurt içi ihtiyacını karşılamayan maddelerin ithali gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergiler ve Toplu Konut Fonu'ndan muaftır."

MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 – Ekli listede yer almayıp, ruhsatlı veteriner müstahzarların yapımında kullanılması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülen ve yerli imali olmayan veya yerli imalı bulunup da yurt içi ihtiyacını karşılamayan ilaç hammaddeleri, yardımcı maddeleri ile veteriner müstahzarlar gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergiler ve Toplu Konut Fonu'ndan muaftır."

MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

22/5/1993

21588