24 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28538

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST

TİCARET ALANI TESİS EDEN ÇERÇEVE ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6390                                                                                               Kabul Tarihi: 10/1/2013

MADDE 1 – (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/1/2013