24 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28538

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST

TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6388                                                                                               Kabul Tarihi: 10/1/2013

MADDE 1 – (1) 24 Kasım 2010 tarihinde Beyrut’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Söz konusu Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/1/2013