24 Ocak 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28538

YNETMELK

Namk Kemal niversitesinden:

NAMIK KEMAL NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Namk Kemal niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim-retim ve snavlarla ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; Namk Kemal niversitesinde yrtlen yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim ve retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Anabilim/anasanat dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde enstit iin tanmlanan ve enstitde eitim program bulunan anabilim/anasanat daln,

) Anabilim/anasanat dal bakan: Lisansst dzeydeki eitimin yrtlmesinden enstitye kar sorumlu olan, alacak programlar, program deiikliklerini, renci kontenjanlarn, bir yarylda alacak dersleri ve bu derslerin hangi retim elemanlarnca verileceini, jriler ve danmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dal akademik kurulunda belirlenen neriler ile komite ve jri karar ve raporlarn enstitye bildiren ve Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan anabilim/anasanat dal bakann,

d) Anabilim/anasanat dal akademik kurulu: niversitedeki retim yeleri ve grevlilerinden oluan, lisansst dzeyde ders veren veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik almas yneten, ilgili anabilim veya anasanat dal programlarnn planlanmasnda ve uygulanmasnda anabilim/anasanat dal bakanna gr bildiren kurulu,

e) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri almas dnemlerinde rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulu tarafndan atanan retim yesini,

f) Enstit: Namk Kemal niversitesine bal olan lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

g) Enstit kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstitde retim programlar bulunan ve/veya ortak retim program yrten anabilim/anasanat dal bakanlarndan oluan kurulu,

) Enstit ynetim kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve mdrn gsterecei alt aday arasndan enstit kurulunca seilecek retim yesinden oluan kurulu,

h) Kredi: Bir lisansst dersin yaryl kredi deeri olup; bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk iki-alt saatlik uygulama, alan ya da atlye almas ya da laboratuvar/klinik almas karlnn yarsnn toplamnn en fazla drt olan toplam saysal arlk birimini,

) Rektrlk: Namk Kemal niversitesi Rektrln,

i) Sanatta yeterlik eseri almas: Sanatta yeterlik programlar rencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazrlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal almay,

j) Sanat eseri raporu: Sanatta yksek lisans programlar rencilerinin, yksek lisans tezi yerine hazrlayabilecekleri yazl raporu,

k) Sanatta yeterlik eseri almas raporu: Sanatta yeterlik programlar rencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri almasyla ilgili olarak hazrlayabilecekleri yazl raporu,

l) Senato: Namk Kemal niversitesi Senatosunu,

m) Tez: Yksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,

n) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

o) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn

) niversite: Namk Kemal niversitesini,

p) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

ifade eder.

KNC BLM

renci Kabul ve Kayt, Dersler, Snavlar ve Deerlendirme

renci kabul

MADDE 4 (1) Yksek lisans programna bavurabilmek iin adaylarn; bir lisans diplomasna sahip olmalar, SYM tarafndan merkezi olarak yaplan ALESten bavurduu programn puan trnde en az 55 standart puan alm olmalar veya ALES sonucu yerine Senato tarafndan edeerlii kabul edilerek baar taban puanlar belirlenen ve uluslararas dzeyde kabul gren snavlarda baarl olmalar gerekir. Gzelsanatlar ve Konservatuvar anabilim/anasanat dallar yksek lisans ve tezsiz yksek lisans programlarna bavuracak adaylardan ALES puan aranmaz.

(2) Yksek lisans programlarna renci kabulnde baar notu; lisans mezuniyet arlkl not ortalamasnn %10u, ALESten alnan standart puann %50si ve her bir anabilim dal iin enstit ynetim kurulunca kurulan jri tarafndan yaplan mlakat sonucu alnan puann %40 toplanarak bulunur. Ancak, Gzelsanatlar ve Konservatuvar anabilim/anasanat dallar ve tezsiz yksek lisans programlarnn deerlendirmesi; mlakat puannn %70i ve lisans mezuniyet arlkl not ortalamasnn %30u dikkate alnarak yaplr. Bir adayn baarl saylabilmesi iin baar notunun en az 65 olmas gerekir. En yksek puandan en ke doru sralama yaplarak ilan edilen kontenjan kadar renci alnr.

(3) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn;

a) Bir lisans veya yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner fakltesi diplomasna, eczaclk ile fen faklteleri lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALESten bavurduu programn puan trnde en az 55 standart puan veya ALES sonucu yerine Senato tarafndan edeerlii kabul edilerek baar taban puanlar belirlenen ve uluslararas dzeyde kabul gren snavlarda baarl olmalar, tezsiz yksek lisans veya lisans diplomas ile bavuranlarn ALESten bavurduu programn puan trnde en az 70 standart puan almalar gerekir.

b) Doktora programna bavurabilmek iin DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan sz konusu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, sz konusu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Bir yabanc dil alanndan lisans diplomasna sahip olanlar, alan dilleri dnda bir baka dilden istenilen puan almak zorundadr.

(4) Doktora programlarna renci kabulnde baar notu; lisans derecesi ile bavuranlarn lisans, yksek lisans derecesi ile bavuranlarn yksek lisans mezuniyet arlkl not ortalamasnn %10u, ALESten alnan standart puann %50si ve her bir anabilim dal iin enstit ynetim kurulunca kurulan jri tarafndan yaplan mlakat sonucu alnan puann %40 toplanarak bulunur. Bir adayn baarl saylabilmesi iin baar notunun en az 70 olmas gerekir. En yksek puandan en ke doru sralama yaplarak ilan edilen kontenjan kadar renci alnr.

(5) Yksek lisans ve lisans mezuniyet arlkl not ortalamas; tp, di hekimlii ve veteriner fakltesi mezunlar iin, anlan fakltelerden mezun olunan arlkl not ortalamasn ifade eder ve hem lisans hem yksek lisans mezuniyet notu yerine kullanlr.

(6) Sanatta yeterlik almasna bavurabilmek iin adaylarn; bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar, ALESten bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomas ile bavuranlarn 70 standart puana sahip olmalar veya ALES sonucu yerine senato tarafndan edeerlii kabul edilerek baar taban puanlar belirlenen ve uluslararas dzeyde kabul gren snavlarda baarl olmalar gerekir. Ancak sanatta yeterlik programna renci kabulnde DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(7) Sanatta yeterlik programlarna renci kabulnde ALES puan ile birlikte lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas, mlakat/yetenek snav portfoly (sanatsal birikim belgeler dosyas) incelemesi sonucu deerlendirilir. Baar puan; ALES puannn %40, mlakat/yetenek/portfoly incelemesinin %50si, yksek lisans/lisans mezuniyet arlkl not ortalamasnn %10u alnarak hesaplanr. Adayn baarl saylabilmesi iin yukarda belirtilen puanlarn toplamnn 100 zerinden en az 70 olmas gerekir. En yksek puandan en ke doru sralama yaplarak ilan edilen kontenjan kadar renci alnr.

(8) Temel tp bilimlerinde doktora programna bavurabilmek iin; tp fakltesi mezunlarnn lisans diplomasna ve en az 50 temel tp puanna veya ALESten saysal puan trnde en az 55 standart puana sahip olmalar veya ALES sonucu yerine Senato tarafndan edeerlii kabul edilerek baar taban puanlar belirlenen ve uluslararas dzeyde kabul gren snavlarda baarl olmalar gerekir. Temel Tp puan; (TUS) Temel Tp Bilimleri Testi I. Blmnden elde edilen standart puann 0.7, Klinik Tp Bilimleri Testinden elde edilen standart puann 0.3 ile arplarak toplanmas ile elde edilir.

(9) Tp Fakltesi mezunu olmayanlarn Yksek Lisans diplomasna, di hekimlii ve veteriner faklteleri mezunlarnn lisans derecesine sahip olmalar ve ALESten saysal puan trnde en az 55 standart puana sahip olmalar veya ALES sonucu yerine Senato tarafndan edeerlii kabul edilerek baar taban puanlar belirlenen ve uluslararas dzeyde kabul gren snavlarda baarl olmalar gerekir.

(10) Doktora programlarna renci kabulnde, temel tp puan veya ALES puan ile birlikte, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve enstit ynetim kurulunca kurulan jri tarafndan yaplan mlakat deerlendirilir. Baar puan; ALES puan veya temel tp puannn %50si, mlakat puannn %40, yksek lisans/lisans mezuniyet arlkl not ortalamasnn %10u toplanarak belirlenir. Adayn baarl saylabilmesi iin bu puanlarn toplamnn 100 zerinden en az 70 olmas gerekir. En yksek puandan en ke doru sralama yaplarak ilan edilen kontenjan kadar renci alnr. Ancak, temel tp bilimlerinde doktora programna renci kabulnde DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(11) Yksek lisans ve doktora programlar ile sanatta yeterlik almas iin yaplan mlakat snavna girmeyen adaylar baarsz saylr.

(12) Yksek lisans ve doktora programlar ile sanatta yeterlik almasna; niversiteleraras Kurul karar ile belirlenen lisans ve yksek lisans programlarndan mezun olanlar bavurabilir. Ancak, Senato belirlenen programlar dnda renci kabulne karar verebilir.

(13) Yurt dnda ikamet eden Trk uyruklu adaylar ile ikili anlamalar ve ortak programlar erevesinde burs alanlar veya kendi hesabna yksek lisans ya da doktora yapmak zere mracaat eden yabanc uyruklu adaylar, Senato tarafndan belirlenen bavurduu enstitnn bavuru artlarn salamak kouluyla lisans ve varsa lisansst notlar deerlendirilerek ilgili enstit ynetim kurulu karar ile renci olarak kabul edilebilirler. Doktora programna bavuracak yabanc uyruklu adaylar iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunludur. Belge ve bilgilerinde eksiklikleri tespit edilenlere bu eksiklikleri tamamlattrlr.

(14) lgili enstitler; renci kabul edecekleri lisansst programlarn adlarn, bavuru koullarn, son bavuru tarihini, istenen belgeleri ve dier hususlar ilan vererek duyurur. Sz konusu ilan her yaryl banda yenilenebilir.

(15) retmen yetitirme alanlarndaki lisansst programlara kabul, deerlendirme ve diplomalarn verilmesi ile bu programlarn asgari mterek dersler ve uygulamalar Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslara gre yrtlr.

(16) Yeni kurulan ve gelimekte olan niversiteler veya yksek teknoloji enstitleri adna baka niversitelerde yksek lisans ve doktora yapan aratrma grevlilerinin tez projeleri ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr ve desteklenir.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 5 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar.

b) Lisans derecesini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan yksek lisans program adaylar.

c) Lisans veya yksek lisans derecelerini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan doktora adaylar.

) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora programndan farkl alanda alm olan adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk programna bu Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinci fkralarnda belirtilen esaslara gre renci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile programa ynelik dersler de alabilir. Ancak, programa ynelik olarak bir yarylda en fazla lisansst ders alnabilir. Bilimsel hazrlk programna tabi renciler seminer ve tez alma plann bu sre ierisinde sunamaz.

(4) Bilimsel hazrlk program ile ilgili devam, ders snavlar, ders notlar, derslerden baarl saylma koullar, ders tekrar, kayt silme ve dier konularda, ilgili lisans ve yksek lisans programlarndaki esaslar uygulanr.

(5) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en fazla iki yaryldr ve rencinin kayt yaptrd tarihten itibaren balar. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dahil edilmez. Ancak bilimsel hazrlk programnda ald dersleri baaryla tamamlayamayanlar, bir sonraki dnemde ilgili lisansst programa balam olduu kabul edilerek, ncelikle baarsz olduklar dersleri tekrar alrlar ve bu sre lisansst sreye dahil edilir.

(6) Bilimsel hazrlk programndaki iki yarylda alnan dersler, yirmi drt krediden fazla olmaz.

zel renci kabul

MADDE 6 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn onay ile ilgili enstitden en az bir rencinin kaytl olduu lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamaz, ancak niversite Ynetim Kurulunca her ders iin belirlenen creti derler. renci isterse girdii ve baarl olduu dersler iin kendisine baar durumunu gsteren bir belge verilir.

(2) zel rencilerin enstitye kabul, anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile olur. zel renciler, lisansst programlara kayt yaptrmalar halinde, zel rencilik statsnde aldklar ve baarl olduklar en fazla drt dersten, anabilim dal akademik kurulunun teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile muaf tutulabilirler.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 7 (1) lgili niversite veya yksek teknoloji enstit iindeki baka bir anabilim dalnda veya baka bir yksekretim kurumunun lisansst programnda en az bir yaryl tamamlam ve en fazla yksek lisans iin drt yaryln, doktora iin sekiz yaryln tamamlamam olan baarl renci, lisansst programlara yatay gei yoluyla kabul edilebilir. Lisansst programlarn yatay gei kontenjanlar ve bavuru tarihleri her yaryl ilan edilir. Yatay gei yoluyla renci kabul ilgili anabilim dal bakanlnn uygun gr ve enstit ynetim kurulu karar ile olur.

Lisansst programlara kayt

MADDE 8 (1) Lisansst giri snavlarn kazanan adaylarn listesi, enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir ve enstit mdrl tarafndan ilan edilir. lan edilen sre iinde ilgili enstitye kesin kaydn yaptrmayan adaylar kayt hakkn kaybederler.

Dersler, snavlar ve deerlendirme

MADDE 9 (1) Bir lisansst dersin yaryl kredi deeri, bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama ve laboratuvar saatinin yarsnn toplamdr.

(2) Alacak lisansst dersler ile bu derslerden hangilerinin zorunlu, hangilerinin semeli olduu, anabilim dal akademik kurulunca tespit edilir ve her yaryl banda enstit kurulunca belirlenir.

(3) Lisansst programlarda derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamal derslerin %30undan fazlasna devam etmeyen renciler devamsz saylr. Bir yarylda okutulan bir derse ait dev ve/veya uygulamalarn ortalamalar ile ara snav notlarnn baar notuna etki oranlar, yaryl banda ilgili anabilim dal akademik kurulunda belirlenir ve enstit kurulunda onaylandktan sonra ilan edilir.

(4) Bir yarylda okutulan her ders iin bir yaryl sonu snav alr. Snavlar, Senato tarafndan belirlenen akademik takvim ierisinde yaplr. Snav program, ilgili anabilim dal bakanlnca hazrlanr ve on be gn nceden ilan edilir.

(5) Snav sonular snav tarihini izleyen bir hafta iinde retim yesi tarafndan renci ileri otomasyonuna kaydedilir. Dersin not izelgesi retim elemannca imzalanarak anabilim dalna teslim edilir. Not izelgesinin anabilim dal tarafndan enstit mdrlne iletilmesinin ardndan notlar otomasyonda ilan edilir.

(6) Tm dev, uygulama ve snavlar 100 tam puan zerinden deerlendirilir ve yaryl sonu snavnn baar notuna etkisi %50den az olamaz. Baarl saylmak iin baar notunun yksek lisans programnda en az 65 puan, doktora programnda ise en az 75 puan olmas gerekir. Lisansst derslerin snav notlarnn 100 tam not zerinden belirlenmesi esas olmakla beraber istenildiinde bir rencinin renim durumu belgesi aada belirtilen ekilde hazrlanr.

a) Snav notlarnn harfli sisteme gre edeerleri aadaki izelgede belirtildii ekildedir.

1)

Puan deeri Harfli Notu Katsay

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,50

80-84 BB 3,00

75-79 CB 2,50

65-74 CC 2,00

0-64 FF 0,00

b) Bir dersten baarl saylmak iin baar notunun yksek lisans programnda en az 65, doktora programnda ise en az 75 puan; harfli sistemde ise yksek lisans programnda en az CC ve doktora programnda ise CB harf notu olmas gerekir.

c) Harfli sisteme gre belge dzenlenirken, aada tanmlanan harf notlar da kullanlr:

1) DZ - devamsz notu; ders kayd yaptrlan ancak devam koulu yerine getirilemeyen kredili dersler iin verilir.

2) BL - baarl harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez almalarn baaryla tamamlayan rencilere verilir.

3) BZ - baarsz harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez almalarnda baarszlk durumunda verilir.

4) TR - transfer harf notu; dier niversitelerden alnan ve programa kabul edilen dersler iin ve muaf tutulan dersler iin verilir.

) Yaryl snav sonunda baarsz olunan dersler iin Senato tarafndan belirlenen akademik takvimde gsterilen tarihlerde btnleme snav yaplr.

(7) Bir dersten baarsz olan renci, danmannn nerisi ile bu dersi tekrar alabilir veya yeni bir ders alabilir. Sresi ierisinde ders kaydn yaptran rencilerden herhangi bir nedenle ders deitirmek veya brakmak isteyenler, devamszlk snrn amamak artyla, danmannn nerisi ve anabilim dal bakanlnn uygun gr ile o yarylda alan baka bir derse kayt yaptrabilir veya ders brakabilir. Bu durum rencinin dosyasna ilenmek zere ilgili anabilim dal bakanl tarafndan enstitye bildirilir.

(8) Snav sonucuna itirazlar, snav sonucunun ilanndan itibaren yedi gn iinde ilgili enstit mdrlne yaplr. Snav evrak, ilgili enstit ynetim kurulunda oluturulan ve ders sorumlusu retim yesinin de yer ald konuyla ilgili kiilik bir komisyon tarafndan incelenir. Komisyon deerlendirmesi ilgili enstit ynetim kurulunda karara balanr.

(9) Danman; rencinin kayt yenileme formunda belirtilmesi artyla, lisansst programlarda renci saysna baklmadan her yaryl, danman olarak atand lisansst rencileri iin, haftalk ders programnda yer alan, ierii, gn, saati ve yeri belirlenmi, renciye hitap eden ve retim yesinin aktif olarak katld haftada sekiz saatlik teorik bir uzmanlk alan dersi aabilir. Bu ders, bu Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkras ve 20 nci maddesinin nc fkrasnda belirtilen program tamamlamak iin gerekli ders saysna ilave edilmez. Uzmanlk alan derslerinin yaryl sonunda yaplan snavlar baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Uzmanlk alan dersleri enstit ynetim kurulu tarafndan danmann atand tarihte balar ve enstit ynetim kurulunun rencinin mezuniyetine karar verdii tarihe kadar, ara ve yaz tatillerini de kapsayacak ekilde devam eder.

(10) niversitede birden fazla enstitde danmanlk yapan retim yeleri, sadece grev yapt anabilim dalnn bal olduu enstitde uzmanlk alan dersi aabilir.

(11) Lisansst programlarnda ders saydrma, muaf olma ve buna bal olarak sre eksiltme koullar, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulunun onay ile belirlenir.

Yksek lisans program

MADDE 10 (1) Yksek lisans program tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn hangi enstit anabilim dallarnda ve nasl yrtlecei ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi, enstit kurulu karar ve Senatonun onay ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda yaplacak geiler, ilgili programn koullarn yerine getirmek artyla; anabilim dal bakanlnn uygun gr ve enstit ynetim kurulu karar ile olabilir.

NC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 11 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr. Bu program; en az yirmi bir en fazla yirmi yedi kredi saatlik (35-45 AKTS kredisi), en az yedi en fazla on iki adet dersten, bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Seminer dersi ve tez almas kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci ikinci yaryln sonunda veya en ge nc yaryln banda tez alma plann anabilim dal akademik kurulunda sunmak ve her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(2) rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. Ayrca dersler, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

Sre

MADDE 12 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi drt yaryldr.

(2) Drt yaryl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini baar ile tamamlamayan renci, toplam lisansst ders kredisini yirmi yedi krediye (45 AKTS kredisi) tamamlamak zorundadr.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini baaryla bitiren, ancak tez almasn bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen drt yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin iki yaryl ek sre verilebilir.

(4) Yukarda nc fkrada belirtilen iki yaryl ek sre sonunda tez savunma snavna giremeyen veya baarsz olan renciler (altnc yaryln tamamlam) 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi kapsamna alnr ve ders, tez hazrlama ve snavlara katlma dnda dier rencilik haklarndan yararlanamaz.

Danman atanmas ve tez almas

MADDE 13 (1) Tezli yksek lisans programnda enstit anabilim dal bakanl, anabilim dal akademik kurul karar ile programa kesin kayt yaptran her renci iin bir danman bir hafta ierisinde enstitye nerir. Danman nerisi ilgili enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir.

(2) Tez almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci bir danman atanabilir.

(3) Danman ilgili anabilim dal retim yeleri arasndan seilir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 14 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci elde ettii sonular ilgili enstit kurulu tarafndan belirlenen yazm kurallarna ve imla bakmndan Trk Dil Kurumunca karlan imla klavuzuna uygun biimde yazmak ve azami sre ierisinde tezini jri nnde savunmak zorundadr. Tezini azami sre ierisinde (altnc yaryl) jri nnde savunmayan renci, ay ierisinde yeni bir tez alma plan sunar.

(2) Yksek lisans tez jrisi; ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri yksekretim kurumu iindeki baka bir anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere , ikinci danmann jri yesi olmas durumunda ise be retim yesinden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde, hazrladklar kiisel raporlarla toplanarak, renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav sresi, tez savunmas da dahil en az 45, en ok 90 dakikadr.

(4) Snav gn, saati ve yeri ilgili anabilim dal bakanlnca yedi gn nceden ilan edilir. Tez almasnn sunulmas ve soru-cevap blm dinleyicilere ak olup, renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anabilim dal bakanlnca, jri yelerinin kiisel raporlar eklenerek, bir tutanakla ilgili enstitye bildirilir.

(6) Jri tarafndan tezi reddedilen renci en ge ay ierisinde yeni bir tez konusu ve tez alma plann anabilim dal akademik kurul karar ile enstitye nerir.

(7) Tez savunma snav sonucunda tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen renci en ge ay ierisinde yeni bir tez konusu ve tez alma plann anabilim dal akademik kurul karar ile enstitye nerir.

Yksek lisans diplomas

MADDE 15 (1) Tez snavnda baarl olmak ve enstit tarafndan istenen ilgili basl ve elektronik dokmanlarla birlikte, enstit tez yazm kurallarna uygun olarak yazlm tezin bir kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas ile diploma eki verilir. Diplomann asl hazrlanncaya kadar diploma yerine geen k belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) rencinin tezini ve gerekli belgelerini birinci maddede belirtilen sreden sonra teslim etmesi durumunda, enstit ynetim kurulunca mezuniyet kararnn alnabilmesi iin ilgili yarylda kayt yenilemi olmas zorunludur.

(3) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

DRDNC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 16 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program ikinci lisansst retimde de yrtlebilir. Bu program toplam otuz krediden (50 AKTS) az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur.

(2) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir.

(3) Tezsiz yksek lisans rencisi baarsz olduu bir dersin yerine, takip eden yarylda, kendi anabilim dalnda alan semeli dersler grubundan edeer kredilik bir baka ders alabilir.

(4) Dnem projesi lisansst dersler tamamlandktan sonra alnr. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. Dnem projesi Baarl veya Baarsz olarak deerlendirilir. Dnem projesi anabilim dalnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla belirlenen retim yesinden oluan jri tarafndan deerlendirilir. Dnem projesi tatil dnemleri ierisinde de tamamlanabilir. lgili enstit tarafndan belirlenen esaslara bal olarak tezsiz yksek lisans programnn sonunda anabilim dalnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla belirlenen kiilik jri tarafndan yeterlik snav uygulanabilir.

Danman atanmas

MADDE 17 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, enstit anabilim dal bakanl her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini birinci yaryl banda belirler.

Sre

MADDE 18 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi en fazla alt yaryldr.

(2) Tezsiz yksek lisans programn alt yarylda tamamlayamayan renciye 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi kapsamnda belirtilen koullar uygulanr.

(3) Azami sre ierisinde derslerini tamamlayamayan renci lisansst ders kredisini en az otuz alt krediye (60 AKTS) tamamlamak zorundadr. Azami sre ierisinde derslerini tamamlam ancak dnem projesini tamamlayamam veya dnem projesi baarsz bulunan renci, yeni bir dnem projesi hazrlar.

Yksek lisans diplomas

MADDE 19 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan tezsiz yksek lisans rencisine, yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 20 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr.

(2) Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi

gerekir.

(3) Doktora program, yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi bir krediden (35 AKTS) az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az krk iki kredilik (70 AKTS kredisi) on drt adet ders, iki seminer dersi, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(4) Lisansst dersler, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(5) Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(6) Doktora programlar yurt ii ve yurt d btnleik doktora programlar eklinde dzenlenebilir. Bu programlar; ilgili niversite veya yksek teknoloji enstitlerinin teklifi, retim yesi ve aratrc yetitirme kurulunun gr zerine Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslara gre yrtlr.

Sre

MADDE 21 (1) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldr.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri ve semineri baaryla tamamlamann azami sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr. Drt yaryl sonunda (lisans derecesiyle kabul edilen renciler iin alt yaryl sonunda) kredili derslerini ve seminer dersini baar ile tamamlamayan renci, toplam lisansst ders kredisini en az yirmi yedi (45 AKTS kredisi) krediye tamamlamak zorundadr.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn birinci fkrada belirtilen sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin on yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez savunma snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin en fazla drt yaryl daha ek sre verilebilir. Bu sre sonunda tez savunma snavna giremeyen veya baarsz olan rencilere (on ikinci yaryln tamamlam) 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi kapsamnda belirtilen koullar uygulanr.

Danman atanmas

MADDE 22 (1) Doktora programnda enstit anabilim dal bakanl, anabilim dal akademik kurul karar ile programa kesin kayt yaptran her renci iin bir danman bir hafta ierisinde enstitye nerir. Danman nerisi enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman da atanabilir.

(2) Danman, ilgili anabilim dal retim yeleri arasndan seilir.

Yeterlik snav

MADDE 23 (1) Doktora yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar bahar ve gz yaryllarnda olmak zere ylda iki kez yaplr.

(2) rencinin yeterlik snavna ne zaman girecei, danmann nerisi ve anabilim dal bakanlnn teklifi zerine ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen ve doktora derslerini ve seminerini tamamlayan renci alt ay ierisinde yeterlik snavna girmek zorundadr.

(3) Yeterlik snavlar, enstit anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik snav; her biri en az 45, en ok 90 dakika olmak zere, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik komitesi, snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek, rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snav sonucunda baarsz olan ya da beinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmeyen veya bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre ierisinde yeterlik snavna girmeyen renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr. Bu snavda da baarsz olan renci, yeterlik jrisinin nerecei dersleri almak zorundadr. Bu dersler genel arlkl not ortalamas/yaryl arlkl not ortalamasna dahil edilmez, kredisiz olarak alnr. Fazla alnacak derslerin says; yksek lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin iki, tezsiz yksek lisans/lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin derstir. Bu derslerin baaryla tamamlanmas halinde renci tekrar yeterlik snavna alnr.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, bu Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnda ngrlen sreler ierisinde kalmak kouluyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci fazladan alnacak dersi/dersleri sekizinci yaryln sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen renci fazladan alnacak dersi/dersleri onuncu yaryln sonuna kadar baaryla tamamlamak zorundadr. Fazladan alnan dersleri tamamlayamayan renci alt ay ierisinde yeterlik snavna tekrar alnr.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baar ile tamamlam bir renci yksek lisans programna geebilir. Yksek lisans programna geme, danmann nerisi, anabilim dal bakanlnn teklifi zerine ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

Tez izleme komitesi

MADDE 24 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin; ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 25 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az on be gn nce komite yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddedileceine salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez nerisini izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renciye, yeni bir tez konusu verilir ve ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. kinci kez tez nerisi reddedilen renciye yeni bir danman ve tez konusu verilir ve alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr. Danman deiiklii yaplan renci yeni danmannn uygun grd dokuz krediye kadar yeni ders alabilir.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin;

a) Tez izleme komitesi, danmann ars ile ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar.

b) Bu raporda, o ana kadar yaplan almalar ile sonularn zeti ve bir sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir ve ortak bir tutanak ile anabilim dal bakanlna bildirilir.

c) Anabilim dal bakanl da bu tutana gn iinde ilgili enstitye gnderir. Komite tarafndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan renciye yeni danman, tez konusu ve tez izleme komitesi belirlenerek alt ay ierisinde tez nerisi snav yaplr.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 26 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular ilgili enstit tarafndan kabul edilen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde, hazrladklar kiisel raporlarla toplanarak renciyi snava alrlar. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav sresi en az 45, en ok 90 dakikadr. Snav gn, saati ve yeri ilgili anabilim dal bakanlnca yedi gn nceden ilan edilir. Tez almasnn sunulmas ve soru-cevap blm dinleyicilere ak olup, renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anabilim dal bakanlnca, tez snavn izleyen gn iinde, jri yelerinin kiisel raporlar eklenerek bir tutanakla ilgili enstitye bildirilir.

(5) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, en ge alt ay iinde gerekli dzeltmeleri yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur.

(6) Tezi dorudan reddedilen veya dzeltme karar sonunda reddedilen rencinin yeni tez izleme komitesi bir ay ierisinde belirlenerek alt ay ierisinde tez nerisi snav yaplr.

Doktora diplomas

MADDE 27 (1) Tez snavnda baarl olmak ve enstit tarafndan istenen ilgili basl ve elektronik dokmanlarla birlikte, enstit tez yazm kurallarna uygun olarak yazlm tezin bir kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora rencisine doktora diplomas ile diploma eki verilir. Diplomann asl hazrlanncaya kadar diploma yerine geen k belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) rencinin tezini ve gerekli belgelerini birinci maddede belirtilen sreden sonra teslim etmesi durumunda, enstit ynetim kurulunca mezuniyet kararnn alnabilmesi iin ilgili yarylda kayt yenilemi olmas zorunludur.

(3) Doktora diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

ALTINCI BLM

Sanatta Yeterlik almas

Ama ve kapsam

MADDE 28 (1) Sanatta yeterlik almas; zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr. Sanatta yeterlik program, niversiteleraras Kurulun nerisi zerine Yksekretim Kurulunca belirlenen dallarda alr.

(2) Sanatta yeterlik program toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(3) Lisansst dersler ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden seilebilir.

Sre

MADDE 29 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldr.

(2) Sanatta yeterlik program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr. Bu sre iinde kredili derslerini ve uygulamalarn baar ile tamamlayamayan renci toplam lisansst ders kredisini en az yirmi yedi (45 AKTS kredisi) krediye tamamlamak zorundadr.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarn baar ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje almasn birinci fkrada belirtilen sekiz yaryl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin on yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin snava giremeyen bir renciye, ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini, sergi veya proje almasn jri nnde savunmas iin en fazla drt yaryl ek sre verilebilir.

Danman atanmas

MADDE 30 (1) Enstit anasanat dal bakanl programa kesin kayt yaptran her renci iin ders ve uygulama seimi ile tez veya sergi veya proje yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini bir hafta ierisinde enstitye nerir. Danman nerisi enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Danmann en ge drdnc yaryl sonuna kadar atanmas zorunludur.

(2) Danman, ilgili anasanat dal retim yeleri arasndan seilir.

Sanatta yeterlik almasnn sonulanmas

MADDE 31 (1) Tez hazrlayan bir renci elde ettii sonular, sergi veya proje hazrlayan bir renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstit tarafndan kabul edilen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve ayrca tezini veya sergisini veya projesini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Jri, ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri rencinin danman ve en az ikisi baka yksekretim kurumlarnn retim yeleri olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav, sanatta yeterlik almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(4) Snavn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit anasanat dal bakanlnca snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gerekli dzeltmeleri yaparak tezini, sergisini veya projesini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu snav sonunda da sanatta yeterlik almas kabul edilmeyen renci yeni bir tez, sergi, proje, resital, konser, temsil hazrlamak zorundadr.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 32 (1) Sanatta yeterlik almasnda baarl olan renciye, dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre alan belirleyen bir diploma verilir.

YEDNC BLM

Ortaretim Alan retmenlerinin Yetitirilmesine Ynelik

Programlar ve Lisansst Yaz Programlar

Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesine ynelik programlar

MADDE 33 (1) Orta retim alan retmenlerinin yetitirilmesi amacna ynelik olarak iki tr program dzenlenebilir:

a) Birletirilmi lisans art tezsiz yksek lisans program: lgili alann bulunduu faklte (alan fakltesi) ile eitim faklteleri ve ilgili enstit anabilim dallarnca ortak yrtlen programlar eklinde dzenlenir. Bu programlarn lisans kademesindeki renciler ilk yedi yaryldaki derslerini alan fakltesinden alrlar. Bu derslerin tmn baar ile tamamlayan renciler lisans kademesinin son yarylnda o alann nasl retileceini kapsayan ders ve uygulamalarn eitim fakltesinden alr ve bunlar da baar ile tamamlayan rencilere o alann adn ana dal, eitimini de yan dal olarak belirten lisans diplomas verilir. Lisans kademesini tamamlayan renciler ilgili enstitye bal bir enstit anabilim dal olarak yrtlen tezsiz yksek lisans kademesine dorudan geirilirler. Lisansst kademede iki yar yla e deer bir sre iinde mezuniyet iin ngrlen tm artlar tamamlayan rencilere ilgili alan retmenliinin adn tayan yksek lisans diplomas verilir.

b) Tezsiz yksek lisans program: Yksekretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diplomas alm rencileri; lisans diplomas alm olduklar programla ilgili ortaretim alannda retmen olarak yetitirmek amacyla yaryla edeer bir sreyi kapsayan tezsiz yksek lisans programlar dzenlenir. Bu tr yksek lisans programlarna, usul ve esaslar Yksekretim Kurulunca tespit edilen snavla renci seilir ve yerletirilir.

(2) Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesi amac ile dzenlenen birletirilmi lisans art tezsiz yksek lisans ve tezsiz yksek lisans programlarna ilikin giri ve mezuniyet artlar ile bu programlarn yrtlmesi Yksekretim Kurulunca tespit edilen esaslara gre belirlenir.

Lisansst yaz programlar

MADDE 34 (1) Yaz tatilinde, ilgili enstitlerde belli programlar iin lisansst eitim ve retim dzenlenebilir. Bu programlarn nitelik ve ilkeleri enstit ynetim kurulunca kararlatrlr ve bu Ynetmelik hkmleri dorultusunda enstit ynetim kurulunca uygulanr.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebligat

MADDE 35 (1) Eitim-retim, snavlar ve benzeri konularda enstitlerde yaplan ilanlar rencinin ahsna yaplm tebligat hkmndedir. rencinin Adrese Dayal Nfus Kayt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir.

Disiplin ileri

MADDE 36 (1) Lisansst rencilerinin disiplinle ilgili i ve ilemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Snavlarda kopya

MADDE 37 (1) Lisansst derslerin snavlarnda kopya ektii, kopya ekilmesine yardm ettii anlalan renciler, sz konusu dersin snavndan sfr alm saylr. Bu renciler hakknda ayrca Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Kayt yenileme

MADDE 38 (1) Lisansst rencileri, her eitim-retim yl banda Bakanlar Kurulunca belirlenen renci katk pay ve renim cretlerini demek zorundadrlar. 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince denmesi gereken renci katk payn demeyenlerin kaytlar yaplmaz ve yenilenmez. Kayt sildirme halinde alnan katk paylar ve renim cretleri iade edilmez.

(2) Lisansst rencileri, Senato tarafndan akademik takvimde belirtilen sre ierisinde o yarylda/ylda almak istedikleri derslere ve tez almasna kaydolmak zorundadrlar. Bu sre ierisinde ders ve tez almasna kaydn yaptrmayan renciler, o yarylda/ylda devam etme hakkn kaybetmi olurlar. Bu ekilde kaybedilen yaryl/yl renim sresinden saylr.

(3) Sresi ierisinde ders veya tez almasna kaydn yaptramayan veya kaytlarn yenileyemeyen renciler; devamszlk snrn amamak ve mazeretlerinin hakl ve geerli olduu enstit ynetim kurulunca kabul edilmek artyla ilan edilen mazeretli kayt haftasnda kaytlarn yeniletebilirler. Ancak bu durumdaki renciler, renci katk payn kanuni gecikme faizi ile birlikte demek zorundadr.

Mazeretler ve kayt dondurma

MADDE 39 (1) Lisansst rencilerin kayt dondurma i ve ilemlerinde; 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayl Resm Gazetede yaymlanan Namk Kemal niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim Ynetmeliinin ilgili hkmleri uygulanr.

Temsil

MADDE 40 (1) Trkiyeyi veya niversiteyi, Milli Takm ve niversiteleraras folklorik, sportif, kltrel ve bilimsel alanlarda temsil eden karlamalarda yer alan rencilerin bu karlamalara ve bunlarn hazrlk almalarna katlmak zorunda olmalar nedeniyle renime devam edemedikleri sreler, devamszlk sresinin hesabnda dikkate alnmaz. Bu sreler iinde giremedikleri snavlara; ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun onay ile belirlenecek tarihlerde girerler.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri, Yksekretim Kurulu, niversiteleraras Kurul, Senato ve ilgili enstitlerin ynetim kurulu kararlar uygulanr.

(2) Eitim-retim ve snav ile ilgili konularda; ilgili kurullarca bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak yaplacak dzenlemeler Senatonun kararndan itibaren en ge bir ay iinde enstitde ilan edilir ve ilan tarihinde uygulamaya konulur.

(3) Enstitlerin ilgili kurullarnn nerisi ve Senatonun onay ile bu Ynetmeliin uygulanmasna ynelik ve lisansst programlarn ileyiinde birliktelii salamak amacyla usul ve esaslar belirlenebilir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 42 (1) 6/5/2007 tarihli ve 26514 sayl Resm Gazetede yaymlanan Namk Kemal niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Namk Kemal niversitesi Rektr yrtr.