24 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28538

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MISIR ARAP CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ALANINDA MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6386                                                                                               Kabul Tarihi: 10/1/2013

MADDE 1 – (1) 13 Eylül 2011 tarihinde Kahire’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/1/2013