19 Ocak 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28533

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

MEZARLIK YERLERNN NAASI LE CENAZE NAKL VE DEFN

LEMLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mezarlk Yerlerinin naas ile Cenaze Nakil ve Defin lemleri Hakknda Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmme izin belgesi ibaresi lm belgesi olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan 181 sayl Salk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi ibaresi 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 40 nc maddesi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayl Nfus Hizmetleri Kanununun 31 inci maddesi olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde yer alan lm sebebi ibaresi lm ekli olarak, Salk Bakanl Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrl tekilat, il salk mdrlkleri veya salk grup bakanlklarnca ibaresi Salk Bakanl Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrl tekilat, halk sal mdrl veya toplum sal merkezlerince olarak deitirilmi ve (g), (), (h) ve (j) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

g) lm belgesi: Tabip veya lm belgesi dzenleme yetkilisi tarafndan verilen, cenazenin defninin yaplmasnn uygun olduunu gsteren Ek-2deki belgeyi,

) lm belgesi dzenleme yetkilisi: lm belgesi vermeye yetkili tabip bulunmamas halinde bahse konu belgeyi dzenlemekle yetkilendirilmi grevliyi,

h) Hkmet tabibi: Toplum sal merkezi hekimini veya aile hekimini,

j) Yol izin belgesi: Bulunduu mahal dna nakledilecek cenazeler iin tabip veya lm belgesi dzenleme yetkilisi veya ilgili belediyenin grevlisi tarafndan verilecek ve belediyece veya ky muhtarnca onaylanacak, tabutun szdrmazlnn salandn da gsteren Ek-3teki belgeyi,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan il salk mdrl, il evre ve orman mdrl ibaresi halk sal mdrl, il evre ve ehircilik mdrl olarak, il tarm mdrl ibaresi il gda, tarm ve hayvanclk mdrl olarak, drdnc fkrasnda yer alan salk grup bakanl, ile tarm mdrl ibaresi toplum sal merkezi, ile gda, tarm ve hayvanclk mdrl olarak, il evre ve orman mdrlnce ibaresi il evre ve ehircilik mdrlnce olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Her mezarlkta oraya gmlen cenazelerin ad soyad, Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, baba ad, doum tarihi, lm tarihi, adresi, lm ekli, cenaze lm belgesi numaras ve hangi numaral mezara gmldklerini gsteren Ek-5teki mezarlk defteri tutulur. Bu defter gerekli gvenlik tedbirlerinin alnmas artyla elektronik ortamda da tutulabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin Drdnc Blmnn bal lm Belgesi Dzenleme Yetkilisi ve lm Belgesi Dzenlenmesi olarak deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

lm belgesi verilmesi

MADDE 16 (1) lm resm salk kurumlarnda gereklemi veya cenaze resm salk kurumuna getirilmi ise, lm belgesi salk kurumunca dzenlenir ve kurumun mdr veya batabibi tarafndan tasdik edilir.

(2) lm, zel salk kurulularnda gereklemi ise, lme sebep olan hastalk esnasnda tedavi eden tabibin verdii lm belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa toplum sal merkezi hekimi veya aile hekimi tarafndan tasdik edilmek artyla geerli olur. Tasdik ilemi elektronik ortamda da yaplabilir.

(3) lmn salk kurumlar dnda gereklemesi durumunda lm belgesi cenazenin bulunduu yerdeki belediye tabibi tarafndan, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sal merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafndan, bunlarn bulunmamas halinde ise lm belgesi dzenleme yetkilisi tarafndan verilir.

(4) lm belgesi dzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul srede ulalamad yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanlar veya ky muhtarlar tarafndan verilir. Mesai saatleri dnda verilecek olan lm belgelerinin dzenlenmesi ii ile baznda, belediye tabibi, toplum sal merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduu nbet sistemi ile verilir. Bu nbet listesi toplum sal merkezlerince oluturulur, mahalli mlki amir tarafndan onaylanr. Nbet listesi oluturulurken corafi artlar gz nnde bulundurularak ileler birletirilebilir. Mesai saatleri dnda lm belgesi dzenlenmesine ilikin nbet, adli hizmet nbetleri ile birlikte verilebilir. 112 acil salk istasyonu grevlileri vakaya gittiklerinde lm gereklemi ise dorudan lm belgesi dzenleyebilir. Bu nbet uygulamasnda ihtiya duyulan lojistik hizmetler halk sal mdrlklerince verilir.

(5) lm belgesi dzenlenirken cenazenin kimliine ilikin gerekli inceleme ve aratrma yaplr. Bu kapsamda cenaze yaknlarndan len kiiye ait nfus czdan asln lm belgesini dzenleyen yetkililere gstermeleri istenir. len kiinin nfus czdannn bulunamamas durumunda len kiinin yaknlarndan len kiinin ad, soyad ve T.C. kimlik numarasnn yazl beyan istenir. len kiinin yaknlarndan len kiinin ad, soyad ve T.C. kimlik numarasnn yazl beyan dnda nfus kayt rnei veya kimlik bilgilerine ilikin bakaca bir belge istenmez.

(6) lm belgesi elektronik ortamda doldurulur. Ancak teknik sebeplerle kt ortamnda doldurulanlar be i gn ierisinde elektronik ortama aktarlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

lm belgesi dzenleme yetkililerinin tespiti ve ilan

MADDE 17 (1) Belediye tabibi veya hkmet tabibi bulunmayan yerlerde mahallin en byk mlki idare amiri tarafndan o mahalde grev yapan salk personeli, yoksa dier kamu grevlileri, yoksa jandarma karakol komutanlar veya ky muhtarlarna eitim verilir. Eitim sonras baarl olup grevlendirilecek kiilere Ek-6daki belge verilir. Bu grevlilerin tespiti en byk mlk amir tarafndan her yl yeniden yaplr.

(2) lm belgesi dzenleme yetkililerinin ad ve soyadlar, unvanlar, meslekleri, grev yerleri ve iletiim bilgileri ile herhangi bir sebeple lm annda yerleim yerinde bulunmamalar halinde yerlerine bakmakla kimin grevli olaca, tablo halinde halk sal mdrl ve toplum sal merkezlerinde muhafaza edilir, ky muhtarl, nfus mdrl, ilgili jandarma karakol komutanlna bildirilir, deiiklikler tabloya ilenir. Belde ve kylerde ikamet edenlere ve nc ahslara; belediyeler ve ky muhtarlklarnca herhangi bir aksaklk olmayacak ekilde ilan edilip duyurulur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

lm belgesi dzenleme yetkililerinin eitimi

MADDE 18 (1) lm belgesi dzenleme yetkililerinin eitimi, Trkiye Halk Sal Kurumunca belirlenecek mfredat erevesinde mlki amirlike yerine getirilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

lm belgesi dzenleme yetkililerinin grevlerinin sona ermesi

MADDE 19 (1) lm belgesi dzenleme yetkilisinin grev yapt yerde belediye tabibi, toplum sal merkezi hekimi veya aile hekiminin greve balamas durumunda lm belgesi dzenleme yetkilisinin grevi kendiliinden sona erer.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

lm belgesi dzenleme yetkililerinin grevlerinden ayrlmas

MADDE 20 (1) lm belgesi dzenleme yetkililerinin grevlerinden ayrlmalar durumunda yeni grevliler zaman geirilmeksizin belirlenir. Grevinden ayrlanlarca l muayenesi yaplamaz ve lm belgesi verilemez.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) ly muayene edenler veya lm belgesi vermeye yetkili olanlar vefat sebebinin doal olmayan yollardan olduuna dair phe veya kanaat tadklar takdirde adli makamlar, bulac hastalktan olduuna dair phe tadklarnda ise, cenazenin bulunduu mahaldeki toplum sal merkezini haberdar etmeden lm belgesi veremezler. Tabip olmayan yerlerde bulac hastalk phesiyle vefat edenler iin, lm belgesi dzenleme yetkililerince, haberdar edilen salk biriminin talimatlarna gre l muayenesi yaplr, lm belgesi verilir ve defnin talimatlara uygun olarak yerine getirilmesi salanr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) lmler, lm olaynn meydana geldii tarihten itibaren 10 gn iinde halk sal mdrl tarafndan elektronik ortamda nfus mdrlne bildirilir. lm olaylar nfus mdrlne bildirilirken len kiinin nfus czdan asl da nfus mdrlne gnderilir. len kiinin nfus czdannn bulunamamas durumunda len kiinin yaknlarndan len kiinin ad, soyad ve T.C. kimlik numarasnn yazl beyan istenir. len kiinin yaknlarndan len kiinin T.C. kimlik numarasnn yazl beyan dnda nfus kayt rnei veya kimlie ilikin bakaca bir belge istenmez.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Bulac hastalk nedeni ile lenler iin lm belgesi veren hekimin veya lm belgesi dzenleme yetkilisinin bildirim yapt salk kuruluunun talimatlarna gre ek nlemler alnr,

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmme izin belgesi ibaresi lm belgesi olarak deitirilmitir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Hudut ibaresinin bana Trkiye ibaresi eklenmitir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan lm sebebinin ibaresi lm eklinin olarak deitirilmitir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin birinci ve nc fkralarnda yer alan gmme izin belgesi ibareleri lm belgesi olarak deitirilmitir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan l Salk Mdrlnce ibaresi Halk Sal Mdrlnce olarak deitirilmitir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-5 ve Ek-6 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 22 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan ve Salk Bakan birlikte yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/1/2010

27467

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/4/2012

28253

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz