19 Ocak 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28533

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

ELEKTRONK TEBLGAT YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve lkeler

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; elektronik ortamda yaplacak tebligatlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, kaza merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idareleri, (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idareler, (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayl cetvelde yer alan sosyal gvenlik kurumlar ile il zel idareleri, belediyeler, ky hkm ahsiyetleri, barolar ve noterler tarafndan Posta ve Telgraf Tekilat Genel Mdrl vastasyla yaplacak elektronik tebligatlar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Elektronik tebligat: Bu Ynetmelik kapsamna uygun olarak elektronik ortamda yaplan tebligat,

b) Elektronik tebligat adresi: Muhatap ve tebligat karan merciye ait olan elektronik tebligata elverili kaytl elektronik posta adresini,

c) Elektronik tebligat hizmeti: Biliim sistemleri vastasyla muhatabn elektronik tebligat adresine iletilmek zere, tebligat karan merci tarafndan tebligatn gnderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin salanmas hizmetini,

) Elektronik tebligat mesaj: Tebli edilecek ierik veya dier ekli dokmanlar ile tebli iin gerekli muhatap bilgilerinden oluan tebligat mesajnn tmnn tebligat karan merci tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanm halini,

d) Gvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununun 4 nc maddesinde tanmlanan gvenli elektronik imzay,

e) Hizmet salaycs: Kaytl elektronik posta hizmet salaycsn,

f) dare: Posta ve Telgraf Tekilat Genel Mdrln,

g) lem sertifikas: darenin veya dier hizmet salayclarnn hizmetlerine ilikin ilem verilerini imzalamak iin kulland elektronik sertifikay,

) Kanun: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununu,

h) Kaytl elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gnderimi ve teslimat da dhil olmak zere kullanmna ilikin olarak delil salayan, elektronik postann nitelikli eklini,

) MERSS: Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan oluturulan ve ynetilen Merkezi Sicil Kayt Sistemini,

i) MERSS No: MERSS tarafndan verilen tekil numaray,

j) Muhatap: Elektronik tebligat alan gerek veya tzel kiiyi,

k) Olay kayd: dare veya dier hizmet salayclar tarafndan elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasnda meydana gelen ve mevzuat gerei kaydnn tutulmas zorunlu olan tm biliim sistemi ilem kaytlarn,

l) Tebligat karan merci: Elektronik tebligat gndermek iin dare tarafndan kendilerine elektronik tebligat adresi verilen bu Ynetmeliin 1 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen kaza merciler ile dier kurum ve kurulular,

m) Zaman damgas: 5070 sayl Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan zaman damgasn,

ifade eder.

lkeler

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda aadaki ilkeler gz nne alnr:

a) Bilgi gvenliinin salanmas.

b) Kiisel verilerin korunmas.

c) Birlikte alabilirlik.

) Hizmet kalitesinin salanmas.

d) Uluslararas standartlarn salanmas.

KNC BLM

Elektronik Tebligatla lgili Genel Hkmler

Elektronik tebligat hizmeti

MADDE 5 (1) Elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili klnm dare, elektronik tebligat hizmetini yerine getirir.

Elektronik tebligat adresi edinme

MADDE 6 (1) Tebligat karan merciler, elektronik tebligat adresi almak iin dareye bavurur. Yaplan bavuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafndan kullanlaca da belirtilir.

(2) Tebligat karan merciin merkez yapda bir biliim sistemine sahip olmas, ilemlerini elektronik ortamda yapmas ve talebi halinde, merci bnyesinde bulunan tm birimler iin tek bir elektronik tebligat adresi kullanlr. Elektronik tebligat gnderme ilemi tebligat karan merciin sistemi ile darenin sistemi arasnda yaplacak entegrasyonla salanr.

(3) Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverili kaytl elektronik posta adresi edinir.

(4) Gerek kii muhataplar, gvenli elektronik imza vastasyla elektronik tebligat adresi almak iin hizmet salayclara bavuru yapabilir.

(5) Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilikin deiiklikler, Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras veya MERSS numarasyla eletirilmi ekilde hizmet salayclar arasnda gerekletirilecek entegrasyon kapsamnda, tebligat karmaya yetkili mercilerin ve tm hizmet salayclarn eriimine ak bir ekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur. Elektronik tebligat hizmetinden istee bal olarak yararlananlarn, bu listede yer almalar muvafakatlerine baldr.

Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma

MADDE 7 (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara blnm komandit irketlere, elektronik yolla tebligat yaplmas zorunludur. Gerek kiiler ve dier tzel kiiler elektronik tebligattan istee bal olarak yararlanr.

(2) Kendilerine yalnzca elektronik yolla tebligat yaplmas zorunlu olan muhataplarn, tebligat karmaya yetkili merciler nezdindeki ilemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yaplmas gereken muhataplara, elektronik tebligatn zorunlu bir sebeple yaplamamas hlinde, Kanunda belirtilen dier usullerle tebligat yaplr. Bu tebligatta ayrca, mteakip tebligatlarn elektronik ortamda yaplaca bildirilir.

(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yaplmas istee bal olan muhataplarn, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat karmaya yetkili merciler nezdindeki ilemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhataplarn, tebli karan merciye bildirdii adresin elektronik tebligata elverili olmamas halinde, bunlara, Kanunda belirtilen dier usullerle tebligat yaplr. Bu durumda gnderilecek tebligata, muhatabn bildirmi olduu adresin, elektronik tebligata elverili olmadna ilikin erh dlr.

Tebligat karan merci tarafndan elektronik tebligatn gnderilmesi

MADDE 8 (1) Tebligat karan merci, elektronik tebligat mesajn dare tarafndan verilen elektronik tebligat adresi araclyla dareye iletir.

dare tarafndan elektronik tebligatn alnmas ve muhataba iletilmesi

MADDE 9 (1) Kendisine elektronik tebligat mesaj ulaan dare, bu mesaj zaman damgasyla ilikilendirerek muhatabn elektronik tebligat adresine; muhatap dier bir hizmet salaycdan elektronik tebligat adresi alm ise, bu hizmet salaycnn sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesaj ulaan dier hizmet salayclar da bu mesaj zaman damgasyla ilikilendirerek muhatabn elektronik tebligat adresine iletir.

(2) dare ve hizmet salayclar, zaman damgas bilgisini ve mesaj zetini muhataba iletmez, sisteminde tutar.

(3) Elektronik yolla tebligat, muhatabn elektronik tebligat adresine ulat tarihi izleyen beinci gnn sonunda yaplm saylr.

(4) Hizmet salayclar, muhatabn adresine elektronik tebligatn iletilip iletilmediine ve gecikme olumusa bu gecikmeye ilikin kaytlar da dahil tm srelerin olay kaytlarn tutar, bu bilgileri darenin sistemi vastasyla tebligat karan merciye derhal bildirir.

(5) Olay kaytlar gnde en az bir defa olmak zere zaman damgas eklenerek gvenli elektronik imzayla imzalanr ve eriilebilir ekilde arivlerde otuz yl sreyle saklanr.

(6) Hizmet salayclar, talep halinde elektronik tebligata ilikin delil kaytlarn yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amala oluturaca sistemi hazr tutmakla ykmldr.

Muhatabn dier usullerle bilgilendirilmesi

MADDE 10 (1) Muhatap tarafndan hizmet salaycya iletiim iin dier bir elektronik posta adresi bildirilmise, elektronik tebligatn ulat anda bu adrese, bilgilendirme mesaj gnderilir.

(2) Muhatap tarafndan hizmet salaycya iletiim iin ksa mesaj alma zellii olan telefon numaras bildirilmise, talep halinde ve creti muhataba ait olmak zere bu telefon numarasna hizmet salayc tarafndan elektronik tebligat bilgilendirme mesaj gnderilir.

(3) Bu madde kapsamndaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yaplamam olmas, tebligat sresini ve geerliliini etkilemez, hizmet salaycnn da ikinci fkra gereince muhataptan alaca cretin iadesi dnda bu madde kapsamnda herhangi bir sorumluluunu gerektirmez.

(4) Muhatabn bu madde kapsamnda bilgilendirilmesine ilikin olay kaytlar hizmet salayc tarafndan tutulur.

Hizmet salayclar tarafndan kullanlacak ilem sertifikasnda bulunmas gerekli hususlar

MADDE 11 (1) lem sertifikasnda, hizmet salaycya ait bilgiler ve hizmet salayc adna ilem yapmaya kimin yetkili olduu hususuna yer verilir.

Muhatabn elektronik tebligat alma usul

MADDE 12 (1) Muhatap elektronik tebligat hesabna, gvenli elektronik imzasn kullanarak veya hizmet salayc tarafndan verilen parola ve ifre ile birlikte telefonuna ksa mesajla gelen tek kullanmlk ifre vastasyla eriir.

(2) Hizmet salayc, elektronik tebligat sadece bu teblii almaya yetkili olan kiiye ulatrmay garanti eder. Teblii almaya yetkili kiinin, kimlik dorulamas hizmet salayc tarafndan yaplr.

(3) Vekile veya kanuni temsilciye yaplacak elektronik tebligatlarda, Kanun hkmlerine uygun olarak ikinci fkra hkmleri uyarnca ilem yaplr.

Elektronik tebligat hizmetinin kullanma kapatlmas

MADDE 13 (1) stee bal olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan muhataplar ynnden elektronik tebligat hizmetinin kullanma kapatlmasnda, 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kaytl Elektronik Posta Sistemine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin kaytl elektronik posta hesabnn kullanma kapatlmasna ilikin hkmleri uygulanr.

(2) Kamu kurum ve kurulular elektronik tebligat alma hizmetinin kullanma kapatlmas bavurusunu dareye yazl olarak iletirler. Yaplan bavuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim adna ve hangi yetkili personel tarafndan kullanld da belirtilir.

(3) Gerek kiiler iin, hizmetin kullanma kapatlmas bavurusu elektronik imza kullanlarak elektronik ortamda da yaplabilir.

(4) Kullanma kapatlan elektronik tebligat adresleri, elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal silinir ve elektronik tebligat adresinin kullanma kapatld an, zaman damgasyla kayt altna alnr.

(5) Kullanma kapatlan elektronik tebligat adresine tebligat gnderimi ve alm engellenir ancak ay sreyle muhatabn eriimine ak tutulur.

(6) Hizmet salayc, elektronik imza kullanlarak hizmetin kullanma kapatlmas bavurusu yapld hallerde derhal, fiziki bavurularda be i gn iinde muhatabn elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesaj gnderilmesini engeller.

(7) Elektronik tebligat yaplmas zorunlu olan muhataplar, hizmet salayclarn deitirebilirler, ancak elektronik tebligat hizmetinin kullanma kapatlmas iin bavuruda bulunamazlar.

(8) lm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkan ortadan kalkm ancak tebligat karmaya yetkili merciler nezdindeki ilemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmi olan muhatabn, elektronik tebligat adreslerinin kullanma kapatlmas veya askya alnmas ilemi ilgili kurumlar ile darenin sistemi arasnda salanacak entegrasyon erevesinde otomatik olarak yaplabilir. Tzel kiiliin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkan ortadan kalkm olan tzel kii muhatabn, elektronik tebligat adresinin kullanma kapatlmas konusunda da bu fkra hkmleri uygulanr.

NC BLM

Elektronik Tebligat Hizmetiyle lgili darenin ve Dier Hizmet Salayclarn Grev,

Yetki ve Sorumluluklar

Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 14 (1) dare, Kanunun elektronik tebligata ilikin hkmlerine ve bu Ynetmelie uygun olarak tebligat karan merciler tarafndan iletilen elektronik tebligatlar, kaytl elektronik posta sistemi vastasyla muhataba ulatrr. Ancak, muhatap elektronik tebligat adresini dare dnda dier bir hizmet salaycdan alm ise darenin sorumluluu, kendine ulaan elektronik tebligat mesajn zaman damgasyla ilikilendirerek ilgili hizmet salaycnn sunucusuna ilettii anda sona erer.

(2) dare ve dier hizmet salayclar, elektronik tebligat hizmetine ilikin olay kaytlarn mevzuatta belirlenen sreler iinde saklamakla ykmldr.

(3) Mevzuatta yer alan istisnalar sakl kalmak kaydyla tebligat ieriinin muhatap haricindeki kiilerce grlememesi iin hizmet salayclar ile tebligat karmaya yetkili merciler tarafndan gerekli tedbirler alnr.

(4) dare ve dier hizmet salayclar, elektronik tebligat hizmetini yrtmek iin kendilerine bildirilen verileri, elektronik tebligat hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullanamaz ve nc kiilerle paylaamaz. dare ve dier hizmet salayclar, bu verilerin gvenli bir ekilde saklanmasndan mnhasran sorumlu olup, mevzuat gereince saklanmasna ihtiya kalmayan verileri imha eder.

(5) Elektronik tebligat hizmeti salama szlemesinin yaplmas, verilerin nc kiilere nakline muhatabn rza gstermesi artna balanamaz. Elektronik ortamda tebli edilen evrakn asl veya ieriinin nc kiilere verilmesi konusunda anlama yaplamaz.

(6) dare ve dier hizmet salayclar, elektronik tebligatlar muhatabn elektronik tebligat adresine ulatrmak zere teslim almak, istendiinde saklama sresi iinde eriime hazr halde bulundurmakla ykmldr.

(7) dare ve dier hizmet salayclar, elektronik tebligat mesajn, tebligat karan merci tarafndan iletilmesi tarihinden bir gn sonra balamak zere iki ay sresince eriime hazr tutar. Muhatap ile hizmet salayc arasnda aksine bir szleme yok ise bu srenin sonunda elektronik tebligata konu ierik silinir.

(8) Elektronik tebligat hizmetinin yerine getirilmesi esnasnda grev alan kiilerin sorumluluuyla ilgili olarak Kanun hkmleri uygulanr.

(9) dare ve dier hizmet salayclar, engelli kiilerin elektronik tebligat hizmetinden yararlanabilmeleri iin mmkn olan almalar yapar.

(10) Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yaplmas gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhataplarn MERSSte kaytl olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri iin bavuruda bulunmalar konusunda MERSSten sorumlu kurum tarafndan bildirim yaplr.

Elektronik tebligat hizmetlerinin cretlendirilmesi

MADDE 15 (1) dare, bu Ynetmelikte saylan hizmetlerin karlnda alaca bedele ilikin cret tarifesini Kanun hkmleri erevesinde belirleyerek resm internet sayfasnda yaymlar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Uygulanacak hkmler

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde niteliine uygun dt lde 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasna Dair Ynetmelik ile Kaytl Elektronik Posta Sistemine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi, ikinci ve nc fkras ile 13 nc maddesinin yedinci fkras ve 14 nc maddesinin onuncu fkras 19/1/2013 tarihinde, dier hkmleri yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.