19 Ocak 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28533

KANUN

SOSYAL SGORTALAR VE GENEL SALIK SGORTASI KANUNU

LE BAZI KANUNLARDA DEKLK YAPILMASINA

DAR KANUN

Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

MADDE 1 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayl Trkiye Kurumu Kanununa aadaki geici madde eklenmitir.

ve meslek danmanlar

GEC MADDE 3 27/6/2012 tarihi itibaryla ve Meslek Danman Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan ve Meslek Danman pozisyonunda istihdam edilebilmek iin ilgili mevzuatnda ngrlen koullar ile Kamu Personeli Seme Snav KPSS (B) grubu KPSSP3 puan trnde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yaplan snavlara girmi ve bu snavlardan en az 70 puan alm olma koulunu tayanlardan bu maddenin yaym tarihinden itibaren yirmi gn iinde yazl olarak mracaat edenler, Kurum tarafndan belirlenecek usul ve esaslar erevesinde bo bulunan ve Meslek Danman pozisyonlarna atanr.

11/6/2012 tarihli i ve meslek danman alm ilanna istinaden yaplan yerletirme sonucuna gre istihdam edilen i ve meslek danmanlarndan bu pozisyonlarda 1/11/2012 tarihi itibaryla almakta iken 2013 yl iin szlemeleri yenilenememi olanlar ile askerlik ve doum nedenleriyle grevlerinden ayrlanlardan ilgili mevzuatna gre yeniden hizmete alnma artlarn kaybetmemi olanlarn sz konusu yerletirme ilemleri ve atanmalarna ilikin haklar sakldr. Bunlardan askerlik ve doum nedenleriyle grevlerinden ayrlanlarn yeniden istihdam edilmek zere ilgili mevzuatnda ngrlen sre iinde, szlemesi yenilenememi olanlarn ise bu maddenin yaym tarihinden itibaren yirmi gn iinde bavurmalar hlinde ayn pozisyon iin ilgili mevzuatna gre szleme yaplr.

MADDE 2 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayl Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 30 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

kinci fkraya gre emeklilik veya yallk ayl kesilenlerin sigortallklarnn sona erdii tarih yazl istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal gvenlik kanunlarna gre aylklar yeniden balanr.

MADDE 3 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayl Sosyal Gvenlik Kurumu Kanununun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve beinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan kendi nam ve hesabna alanlar ibaresinden nce gelmek zere tarmda ve tarm dnda ibaresi eklenmitir.

a) Saytay Bakanl, Mill Savunma Bakanl, ileri Bakanl, Maliye Bakanl, Salk Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanl, Kalknma Bakanl, Hazine Mstearl, Trkiye Kurumu Genel Mdrl, Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanl ile retim yeleri arasndan Yksekretim Kurulu tarafndan grevlendirilecek birer temsilciden,

f) Tarmda kendi nam ve hesabna alanlarn ye olduu kanunla kurulu kamu kurumu niteliindeki en st meslek kurulularndan en fazla yeye sahip ilk kurulu tarafndan ye saylarna orantl olarak belirlenen 9 temsilciden, tarm dnda kendi nam ve hesabna alanlarn ye olduu kanunla kurulu kamu kurumu niteliindeki en st meslek kurulularndan en fazla yeye sahip ilk kurulu tarafndan ye saylarna orantl olarak belirlenen 9 temsilciden,

MADDE 4 5502 sayl Kanunun 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan bir ibaresi iki eklinde, (h) bendinde yer alan Kendi nam ve hesabna ibaresi Tarmda kendi nam ve hesabna eklinde, ayn fkrada yer alan 10 ibaresi 12 eklinde, ikinci fkrada yer alan alt ibareleri yedi eklinde deitirilmi ve birinci fkraya aadaki bent eklenmitir.

i) (h) bendi dndaki kendi nam ve hesabna alanlar temsilen seilecek bir ye,

MADDE 5 5502 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

Kadrolar

EK MADDE 4 Ekli (1) ve (2) sayl listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Sosyal Gvenlik Kurumuna ait blmne eklenmitir.

MADDE 6 5502 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 10 Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 5 inci ve 6 nc maddelerinde yaplan deiikliklere istinaden, tarm dnda kendi nam ve hesabna alanlar temsilen asil ve yedek ye seimi gndemiyle toplanacak olaanst genel kurul bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren alt ay iinde toplanr.

4/12/2012 tarihinde yaplan olaan genel kurulda kendi nam ve hesabna alanlar temsilen seilen asil ve yedek ye, tarmda kendi nam ve hesabna alanlar temsilen seilen ye olarak kabul edilir.

MADDE 7 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 67 nci maddesinin drdnc fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Ayrca, lise ve dengi renim grlmesi sebebiyle bakmakla ykml olunan kii veya hak sahibi sfatyla salk hizmetinden yararlandrlan ocuklar, 20 yan dolduracaklar tarihi amamak kaydyla bu renimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gn sreyle ayn kapsamda salk hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

MADDE 8 5510 sayl Kanunun 73 nc maddesinin ikinci fkrasnn nc cmlesinde yer alan kamu idaresi salk hizmeti sunucular tarafndan sevk edilmesi halinde ibaresi madde metninden karlmtr.

MADDE 9 5510 sayl Kanunun 81 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Ksa vadeli sigorta kollar prim oran, sigortalnn prime esas kazancnn %2sidir. Bu primin tamamn iveren der. Bu oran %1,5 oranna drmeye ya da %2,5 oranna artrmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 10 5510 sayl Kanunun 83 nc ve 84 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 5510 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

1479 sayl Kanun ve mlga 2926 sayl Kanun kapsamndaki sigortallarn basamak tespiti

EK MADDE 8 1479 sayl Kanun ve mlga 2926 sayl Kanun kapsamnda 1/10/2008 tarihinden nce Kuruma kayt ve tescili yaplan sigortallardan, sigortallk balang veya biti tarihi deienlerin daha nceden tespit edilmi gelir basamaklar ve bu basamaklarn ykselme tarihleri deitirilmez. Bu sigortallardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alnanlarn eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasndaki sigortallk srelerine ilikin gelir basama, ilk defa tescil edildii tarih itibaryla setii veya intibak ettirildii basamak olarak kabul edilir.

Bu sigortallarn dier sosyal gvenlik kanunlar kapsamnda geen hizmet sreleri basamak tespitinde dikkate alnmaz.

MADDE 12 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

Yersiz yaplan salk giderlerinin terkini

GEC MADDE 45 Bu Kanuna gre genel salk sigortals ya da bakmakla ykml olunan kii kapsamna girmekle birlikte, asli olarak hak etmedii bir kapsamda salk hizmeti alanlara 31/1/2012 tarihine kadar verilen salk hizmetlerine ilikin Kurumca tahakkuk ettirilmi veya ettirilecek borlar, varsa ilgililerin bu nedenle atklar davadan vazgemeleri halinde tahsil edilmez. Bu borlara ilikin alm olan dava ve icra takiplerinden Kurumca vazgeilir.

MADDE 13 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

Sosyal gvenlik destek prim borlarnn yaplandrlmas

GEC MADDE 46 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce itiraki veya sigortal olup, bu Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda sigortal saylmasn gerektirir nitelikte almas nedeniyle ilgili mevzuatna gre sosyal gvenlik destek primi demesi gerekenlerin, bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden ayn sonu itibaryla tahakkuk ettii halde denmemi olan sosyal gvenlik destek primi borlar ve ferleri, ilgililerin bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden ay bandan itibaren drt ay iinde bavuruda bulunmalar halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ve Dier Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun ilgili maddelerine gre yaplandrlr.

MADDE 14 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

5335 sayl Kanunun 30 uncu maddesi kapsamnda almaya balayanlara yaplan yersiz demelerin yaplandrlmas

GEC MADDE 47 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce, 5335 sayl Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci ve nc fkralar uyarnca emeklilik veya yallk aylklarnn kesilmesini gerektiren bir ite alm olanlarn, bu aylklarnn hangi tarihte tekrar balanacann tespitinde 5335 sayl Kanunun 30 uncu maddesinin beinci fkras dikkate alnr.

Sosyal gvenlik kanunlarna gre emeklilik veya yallk ayl almakta iken 5335 sayl Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fkras kapsamna giren kurum ve kurululara ait iyerlerinde almalar nedeniyle aylklar kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden deme dnemine kadar yersiz olarak dendii tespit edilen aylklara ilikin asli ve fer borlar, ilgililerin bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden ay bandan itibaren drt ay iinde bavuruda bulunmalar halinde 6111 sayl Kanunun ilgili maddelerine gre yaplandrlr.

MADDE 15 5510 sayl Kanunun 40 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan tabloya aadaki sralar eklenmi; nc fkrasnda yer alan Bu srelerin, yl gememek zere yars ibaresi, Bu srelerin, yl gememek zere; (18) numaral srasnda bulunanlar iin tamam dierleri iin yars eklinde deitirilmi ve drdnc fkrasnda yer alan malliyet halleri ibaresinden sonra gelmek zere ile (18) numaral srada bulunanlar ibaresi eklenmitir.

16) Basn ve gazetecilik Basn Kart Ynetmeliine gre 90

mesleinde basn kart sahibi olmak

suretiyle fiilen alanlar.

17) Trkiye Radyo-Televizyon Basn Kart Ynetmeliine gre 90

Kurumu basn kart sahibi olmak suretiyle;

Trkiye Radyo-Televizyon Kurumunda

haber hizmetinde fiilen alanlar.

18) Trkiye Byk Millet Meclisi Yasama organ yeleri ile dardan 90

atanan bakanlar.

MADDE 16 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

Fiili hizmet sresi zamm uygulanmas sonucu verilmesi gereken ek aylk prim ve hizmet belgesi ile yatrlacak primler

GEC MADDE 48 2008 yl Ekim ay ba ile bu maddenin yrrlk tarihini takip eden ay bana kadar geen sre iinde bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla deiik 40 nc maddesi gereince fiili hizmet sresi zamm sresine tabi iyerleri ve ilerde alanlar iin 5510 sayl Kanunun 86 nc maddesine gre verilmesi gereken ek prim belgelerinin bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden ay bandan itibaren ay iinde verilmesi halinde idari para cezas uygulanmaz.

Bu maddenin yaym tarihini takip eden ay bandan itibaren sigortallarca; aylk sre iinde Kurumca istenecek belgelerle bavurulmas ve alt aylk sre ierisinde hesaplanacak fiili hizmet sresi zammna ilikin prim tutarnn denmesi halinde gecikme zamm ve gecikme cezas alnmaz.

MADDE 17 5510 sayl Kanunun geici 38 inci maddesinin nc fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Bu fkrann yrrle girdii tarih itibaryla Trkiye Byk Millet Meclisi yelii grevi devam edenlerden, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) veya (b) bentleri kapsamnda aylk almakta iken aylklarn kestirip 4 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortallk talebinde bulunanlarn, bu Kanunun 43 nc maddesine gre ayla hak kazanabilmesinde, 2 yl sreyle bu grevlerde bulunmu olma ve sigorta primi veya emekli kesenei ile kurum karl denmesine ilikin artlar aranmaz. Bunlarn mracaatlar halinde bu fkrann yrrle girdii tarihi takip eden ay bandan itibaren Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) veya (b) bentleri kapsamnda olan ve kesilen aylklar bu Kanunun 43 nc maddesindeki aylk seviyesine ykseltilmek suretiyle yeniden balanr.

MADDE 18 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayl Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 14 nc maddesinin drdnc fkrasnn son iki cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 19 5648 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 31/12/2012 tarihi itibaryla Kurumda 14 nc maddenin drdnc fkras kapsamnda istihdam edilenlerden szlemesi, dil yeterlilii artn yerine getirememi olmas sebebiyle yenilenmeyen personelin szlemeleri, bu maddenin yrrle girdii tarihte, bakaca bir ileme gerek kalmakszn 1/1/2013 tarihi itibaryla yenilenmi saylr. Szlemesi bu ekilde yenilenen ve dil yeterlilii artn salayamayan personelin bu art 31/12/2013 tarihine kadar yerine getirmesi zorunludur. Anlan tarihe kadar 14 nc maddenin drdnc fkrasnda ngrlen dil yeterlilii belgesini ibraz etmeyenlerin szlemeleri yenilenmez.

MADDE 20 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun geici 6 nc maddesinin nc fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak, en son yaymlanan 2009 istatistiinde toplu i szlemesi yapma yetkisi iin bavuru hakkna sahip ii sendikalarnn 7/11/2012 tarihinde ve sonraki bu fkraya gre yapacaklar yetki tespit talepleri, 41 inci maddede yer alan iyeri veya iletme ounluu artlarna gre sonulandrlr.

MADDE 21 Bu Kanunun;

a) 7 nci maddesi 1/6/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde,

b) 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddeleri 1/9/2013 tarihinde,

c) 15 inci maddesi 2008 yl Ekim ay bandan itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde,

) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 22 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

18/1/2013

 

(1) SAYILI LSTE

KURUMU : SOSYAL GVENLK KURUMU

TEKLATI : MERKEZ

HDAS EDLEN KADROLARIN

Snf

Unvan

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GH

Ynetim Kurulu yesi

1

1

1

GH

Bakanlk Maviri

1

10

10

GH

ube Mdr

1

9

9

GH

Sosyal Gvenlik Uzman

1

250

250

GH

Sosyal Gvenlik Uzman Yardmcs

7

200

200

TOPLAM

 

470

470

 

(2) SAYILI LSTE

KURUMU : SOSYAL GVENLK KURUMU

TEKLATI : TARA

HDAS EDLEN KADROLARIN

Snf

Unvan

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GH

Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni

7

1750

1750

GH

Memur

7

1750

1750

 

TOPLAM

 

3500

3500