19 Ocak 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28533

KANUN

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMESNE YAPILMI

BAZI BAVURULARIN TAZMNAT DENMEK

SURETYLE ZMNE DAR KANUN

Kanun No. 6384 Kabul Tarihi: 9/1/2013

Ama

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac, Avrupa nsan Haklar Mahkemesine yaplm baz bavurularn tazminat denmek suretiyle zmne dair esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Kanun;

a) Ceza hukuku kapsamndaki soruturma ve kovuturmalar ile zel hukuk ve idare hukuku kapsamndaki yarglamalarn makul srede sonulandrlmad,

b) Mahkeme kararlarnn ge veya eksik icra edildii ya da hi icra edilmedii,

iddiasyla Avrupa nsan Haklar Mahkemesine yaplm bavurular kapsar.

(2) Avrupa nsan Haklar Szlemesi ve Trkiye'nin taraf olduu ek protokoller kapsamnda korunan haklara ilikin Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin yerleik itihatlar dorultusunda lkemiz aleyhine verilen ihlal kararlarnn younluu dikkate alnmak suretiyle, Adalet Bakanlnca teklif edilecek dier ihlal alanlar bakmndan da Bakanlar Kurulu kararyla bu Kanun hkmleri uygulanabilir.

(3) dari nitelikteki soruturmalardan kaynaklanan bavurular hakknda bu Kanun hkmleri uygulanmaz.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Bakanlk: Adalet Bakanln,

b) Bavuran: Avrupa nsan Haklar Mahkemesine bavurmu olanlar,

c) Bavuru: Avrupa nsan Haklar Mahkemesine yaplm olan bavuruyu,

) Komisyon: Tazminat talebi hakknda karar vermek amacyla kurulan Komisyonu,

d) Mracaat: Komisyona iletilen talebi,

e) Mracaat eden: Komisyondan tazminat talebinde bulunanlar,

ifade eder.

Komisyon ve alma esaslar

MADDE 4 (1) Bu Kanun kapsamnda yaplacak mracaatlar hakknda karar vermek zere Bakanln merkez, bal ve ilgili kurulularnda alan hkim ve savclar arasndan Adalet Bakan tarafndan atanacak drt kii ile Maliye Bakan tarafndan Maliye Bakanl personeli arasndan atanacak bir kiiden oluan toplam be kiilik bir Komisyon kurulur. Komisyon Bakan bu yeler arasndan Adalet Bakan tarafndan seilir.

(2) 9 uncu madde hkm sakl kalmak zere Komisyon yelerine, mracaatlar sonulandrlncaya kadar baka bir grev verilmez.

(3) Komisyon, ye saysnn salt ounluuyla toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluuyla karar verir.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlk tarafndan yrtlr.

(5) Kamu kurum ve kurulular ile yarg mercileri, Komisyonun grevi kapsamnda ihtiya duyduu her trl bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona gndermek zorundadr.

Mracaatn ekli ve sresi

MADDE 5 (1) Komisyona mracaat, Avrupa nsan Haklar Mahkemesine bavuru tarihini ve numarasn gsteren resmi kayt kabul mektubu, bavuru formu ve dier ilgili bilgi ve belgelerle birlikte, mracaat edenin kimlik bilgilerini ieren imzal bir dilekeyle yaplr.

(2) Bavuran, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren alt ay iinde Komisyona mracaat edebilir. Bu sre iinde mracaatta bulunmayanlar Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin mnhasran i hukuk yollarnn tketilmemi olmas gerekesine dayanan kabul edilemezlik kararnn kendilerine tebliinden itibaren bir ay iinde de Komisyona mracaat edebilirler.

(3) Bakanlar Kurulu kararyla;

a) 2 nci maddenin ikinci fkras uyarnca Kanunun kapsamnn geniletilmesi,

b) 9 uncu maddenin ikinci fkras uyarnca srenin uzatlmas,

durumunda mracaat hakk kazananlar, bu haklarn Bakanlar Kurulu kararnn Resm Gazetede yaym tarihinden itibaren alt ay iinde kullanabilirler.

(4) Mracaatn Cumhuriyet basavclklar araclyla da yaplmas mmkndr. Cumhuriyet basavcl, mracaat evrakn derhal Komisyona gnderir. Bu durumda Cumhuriyet basavclna yaplan mracaat tarihi esas alnr.

(5) Mracaatlara ilikin dzenlenecek ktlar damga vergisinden, yaplacak ilemler harlardan mstesnadr.

Mracaatn reddi

MADDE 6 (1) Komisyon;

a) Mracaat konusu bavurunun, Avrupa nsan Haklar Mahkemesince ngrlen i hukuk yollarnn tketilmesi koulu dndaki dier kabul edilebilirlik artlarn tamadn,

b) Komisyona sresinde mracaat edilmediini,

c) Mracaat edenin hukuki menfaati olmadn,

) Mracaatn 2 nci madde kapsamna girmediini,

tespit ederse mracaat reddeder.

Mracaat hakknda karar ve karara itiraz

MADDE 7 (1) Komisyon, mracaat hakknda dokuz ay iinde karar vermek zorundadr.

(2) Komisyon, Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin emsal kararlarn da gzetmek suretiyle mracaat konusunda gerekeli olarak karar verir.

(3) Komisyon kararlarna kar tebli tarihinden itibaren on be gn iinde Komisyon araclyla Ankara Blge dare Mahkemesine itiraz edilebilir. tiraz dilekesi mracaata ilikin dier tm belgelerle birlikte derhal itiraz merciine gnderilir. Bu itiraz ncelikli ilerden saylarak ay iinde karara balanr. Mahkeme tarafndan Komisyon karar yerinde grlmezse iin esas hakknda karar verilir. tiraz zerine verilen kararlar kesindir.

(4) denmesine karar verilen tazminat, kararn kesinlemesinden itibaren ay iinde Bakanlk tarafndan denir. demeye ilikin dzenlenecek ktlar damga vergisinden, yaplacak ilemler harlardan mstesnadr.

Kararn ilgili adli veya idari mercie bildirimi

MADDE 8 (1) Komisyona yaplan mracaat sonucunda Komisyonun kesinleen kararlarnn bir rnei mracaata konu ilemin yapld adli veya idari mercie gnderilir.

(2) Mracaata konu ilem henz sonulandrlmamsa ilgili adli veya idari merci tarafndan bu ilem ivedilikle sonulandrlr.

Sre

MADDE 9 (1) Bu Kanun, 23/9/2012 tarihi itibaryla Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nezdinde kaydedilmi bavurular hakknda uygulanr.

(2) Birinci fkradaki sre Bakanln teklifi zerine Bakanlar Kurulunca uzatlabilir.

GEC MADDE 1 (1) Komisyon yeleri, bu Kanunun yaymland tarihten itibaren en ge bir ay iinde atanr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesi yaym tarihinden itibaren bir ay sonra,

b) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

18/1/2013