18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

PAMUK LSANSLI DEPO YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pamuk Lisansl Depo Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda geen Lisansl depo teminat tanm aadaki ekilde deitirilmi ve Borsa tanmnda geen veya Bakanlktan rn senedi alm satm konusunda izin alan ticaret borsasn ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

Lisansl depo teminat: Lisansl depo iletmesi/ileticisinin, Kanunda ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelerde ngrlen ykmllklerini yerine getirmemesi dolaysyla meydana gelecek zararlar karlamak zere Fona verdii Bakanlk tarafndan kabul edilen ve Kanunda belirtilen nakit ve nakde evrilebilir gvenceleri,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde ve (c) bendinde geen yerden en az 25 cm yksekte ibaresi rnlerin zarar grmesini engelleyecek ykseklikte eklinde deitirilmitir.

a) Kapal depo olmas, ancak ihtiya duyulduunda pamuun nitelik ve kalitesinin bozulmamas iin gerekli tedbir ve nlemlerin alnmas kaydyla akta on gn, sundurmada ise yirmi gn gememek zere geici depolama tesis ve alannn da bulunmas,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi, drdnc fkras ise yrrlkten kaldrlmtr.

Lisansl depoda depolanan rn iin dzenlenen tartm makbuzu ve rn senedinde belirtilecek olan arlklar saptamada kullanlacak tart alet ve cihazlar ile kantarlara ilikin 3516 sayl Kanuna ve bu Kanuna dayanlarak karlan ynetmeliklere uygun olarak yaplan ilem, kontrol ve denetimlerde, doru tartm yapmad saptanan tartm ara ve kantarlar, dzeldikleri saptanncaya kadar kullanlamaz. Tartm ve tartm makbuzunun doru ve usulne uygun yaplmasndan, tartcyla birlikte lisansl depo iletmesi/ileticisi de sorumlu olur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

rn senetlerinin gven iinde ticaretinin ve takibinin yaplabilmesini teminen lisansl depo iletmesi ile borsa arasnda szleme yaplr. Szlemede; rn senetlerinin borsaya kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi aknn dzenli olarak salanmas, lisansl depolardaki rnlerin gerektiinde her zaman veya er aylk dnemleri gememek zere Bakanlka uygun grlecek srelerde borsaca incelenmesi ve kontrol ile aralarndaki bilgi iletiim sistemi ve Bakanlka belirlenecek dier hususlar yer alr. Bakanlk, szlemeleri matbu olarak dzenleyebilir.

Szlemenin herhangi bir nedenle feshini douracak bir sebebin ortaya kmas halinde bu durum taraflarca en ge be ign iinde Bakanla bildirilir ve ayrca, mudilerin zarar grmemesi iin gerekli tedbirler alnr. Szlemenin feshi, sz konusu bildirimin Bakanla ulat tarihten itibaren otuz gnlk srenin dolmasndan sonra hkm ifade eder.

Lisansl depo iletmesi, birinci fkradaki ykmlln de kapsayacak ekilde lisansl depoculuk faaliyetlerine ilikin gerekli bilgi ilem alt yapsn oluturur ve sertifikalar temin eder. Oluturulan bilgi ilem alt yapsna ilgili borsann ve talep halinde Bakanln eriimi salanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Kamu tzel kiileri hari, tzel kii ortaklarn serbest muhasebeci mali mavirlerce veya Bakanlka gerekli grlmesi durumunda yeminli mali mavir ya da bamsz denetim kurulularnca dzenlenen veya onaylanan son bir yla ait bilano ve gelir gider tablosu ile istenilen ek mali tablolarn sunmalar, ortaklk paylar dikkate alnarak gerek ve tzel kii ortaklarn mali ve ticari itibar bakmndan lisansl depo iletmesinin itibarna zarar verebilecek nitelikte engel bir durumlarnn bulunmamas,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin drdnc fkrasnda geen 6762 ibaresi 6102 eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin nc fkrasnda geen denetim eleman ve yedinci fkrasnda geen Bakanln talebi zerine ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin madde bal ile birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Yetkili snflandrclarla szleme ykmll

Lisansl depo iletmesi, depolanacak veya depolanm rnlerin analiz, snflandrma ve belgelendirme ilemlerinin yrtlmesi iin yetkili snflandrclarla szleme yapar. Bakanlk bu szlemeleri matbu olarak da dzenleyebilir.

Szleme ve szlemede yaplacak deiiklikler ancak Bakanlk onayndan sonra geerli olur. Szlemenin herhangi bir nedenle feshini douracak bir sebebin ortaya kmas halinde bu durum taraflarca en ge be ign iinde Bakanla bildirilir ve ayrca mudilerin zarar grmemesi iin gerekli tedbirler alnr. Szlemenin feshi, sz konusu bildirimin Bakanla ulat tarihten itibaren otuz gnlk srenin dolmasndan sonra hkm ifade eder.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde, beinci fkrasnda geen ynetimince ibaresi tarafndan olarak ve onuncu fkrasnda geen Standart 1-beyaz ibaresi Beyaz Standart-1 biiminde deitirilmitir.

stenen teminat tutarna eit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni veya sorumluluk sigortas, mevzuatta ngrlen ykmllklerin yerine getirilmesinde temerrde dlmesi halinde Fona bu tr teminat al, sat, dzenleme ve transfer gibi her trl tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rcu yetki belgesiyle birlikte verilir.

Banka teminat mektubunun, Bakanlka kabul edilen Trkiyede yerleik bir bankadan alnmas, vazgeilmesi olanaksz ve kesin olmas gerekir. Sorumluluk sigortasnn, lisansl depolarda depolanan rnlerin mevzuatta ngrlen ekilde mudiye teslim edilmemesi rizikosu dahil, lisansl depo iletmesi/ileticisinin Kanunda ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelerde ngrlen ykmllklerini yerine getirmemesi dolaysyla meydana gelecek zararlar karlayacak mahiyette olmas arttr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Lisansl depo ileticisi, lisans koulu olarak iletme tesisleri ve lisansl depoculuk faaliyeti kapsamnda depolad rnler iin; hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dahili su basmas, sel, grev-lokavt-kargaalk, terr, frtna, kar arl, yldrm, yer kaymas, kara, deniz veya hava ara arpmas ve benzeri dier rizikolara kar sigorta yaptrmak zorundadr.

Ancak, rn senetlerinin teminat olarak gsterildii hallerde kredi veya avans veren kuruluun haklar sakldr.

Lisansl depo teminatnn sorumluluk sigortas olarak verilmesi halinde, bu sigorta ile birinci fkrada belirtilen sigortalarn ayn sigorta irketine yaptrlmas zorunludur.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin nc fkrasnda geen yaptraca ibaresinden sonra gelmek zere her trl inceleme ve ibaresi eklenmitir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesine aadaki fkra ilave edilmitir.

Tartc, tartm ilemleri ve aralarnn mevzuata uygun, dzenli ve salkl bir ekilde yrtlmesi ve kullanlmasna engel tekil edebilecek hususlar derhal lisansl depo iletmesine bildirmekle ykmldr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (h) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

e) rr prese fabrikas sicil ve parti nosu,

h) Balyann veya parti pamuun brt ve net arl,

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinde geen , "Kredi ibaresi veya avans alnmsa, "Kredi/Avans biiminde, (i) bendinde geen hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dahili su basmas, sel, grev-lokavt-kargaalk ile bunlara ilaveten lisans srasnda Bakanlka istenmise frtna, kar arl, yldrm, yer kaymas, ara arpmas gibi ibaresi hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dahili su basmas, sel, grev-lokavt-kargaalk, terr, frtna, kar arl, yldrm, yer kaymas, kara, deniz veya hava ara arpmas ve benzeri biiminde, (k) bendinde geen Ay ve yl ibaresi Yl biiminde, (j) ve (m) bentleri ise aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

j) Pamuun retildii yer, rrlama ekli, grubu, snf, tipi veya standard, analiz ve snflandrma belgesinin tarihi ve numaras, rnn arl, dier rnlerle kartrlmadan ayr depolanan rnlerde ayrca rr iletmesi ve ambalaj kodu,

m) rnn ka balyadan meydana geldii.

Bakanlk, rn senedini matbu olarak dzenlemeye yetkilidir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

Kredi veya avans karlnda teminat olarak gsterilen rn senedi, borcun vadesinde denmemesi halinde kredi veya avans veren kuruluun yazl talebi zerine lisansl depo iletmesince mudiye bilgi verilmek kaydyla borsada satlr. Bunun iin, Kanunun 33 nc maddesi hkm gerei mudinin yazl izninin rn senedinin teminat olarak gsterilmesinden nce alnmas gerekir.

Drdnc fkraya gre yaplan sata ilikin masraflar ile tahakkuk eden depolama creti dldkten sonra, borsa tarafndan sat bedelinin mudinin kredi ve avans veren kurulua olan borcunu karlayacak ksm bu kurululara, kalan ksm ise mudiye yedi i gn iinde denir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin beinci fkrasnda geen hkmlerine ibaresinden sonra gelmek zere , sz konusu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ise numune almaya ilikin ilgili tebli hkmlerine ibaresi eklenmitir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin bal aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki drdnc ve beinci fkralar eklenmitir.

Pamuun tartlmas, depolanmas, prim ve indirim tarifesi

Pamuk, mudinin talebi zerine, ayn cins, snf ve kalitedeki dier pamuklarla kartrlarak depolanabilir. Balyalarn standart net arl, uygulama gz nnde bulundurularak Bakanlka belirlenir. Her balyann standart net arl rn senedinde gsterilir ve rnn bu ekilde depoland belirtilir. Bu rnlerin lisansl depoya kabulnde veya geri alnmasnda aadaki ekilde hareket edilir:

a) Depoya kabul edilen balyann, standart net arln altnda olmas halinde mudi tarafndan lisansl depo iletmesine, zerinde olmas halinde ise lisansl depo iletmesi tarafndan mudiye aradaki arlk farkndan doan bedel rnn depoya kabul edildii tarihte o rne ilikin borsada oluan ortalama fiyat baz alnarak denir.

b) Depodan geri alnan balyann, standart net arln altnda olmas halinde lisansl depo iletmesi tarafndan mudiye, zerinde olmas halinde ise mudi tarafndan lisansl depo iletmesine aradaki arlk farkndan doan bedel rnn depodan geri alnd tarihte o rne ilikin borsada oluan ortalama fiyat baz alnarak denir.

Dier rnlerle kartrlarak depolanan rnn mudiye tesliminde ortaya kabilecek kk kalite farkllklar prim ve indirim tarifesine gre tazmin edilir. Prim ve indirim tarifesi ve bu tarifede yaplacak deiiklikler lisansl depo iletmesince hazrlanr ve borsann gr alnarak Bakanlka onaylanr. rnn tesliminde kk kalite farkllklar km ve bunlar prim ve indirim tarifesindeki oranlar amam ise, prim ve indirim tarifesindeki kabul edilebilir snrlar ierisindeki deerlere gre;

a) Mudinin lisansl depodan teslim ald rn, teslim ettiinden kaliteli kar ise, mudi tarafndan rnn snf ve derecesine gre teslim tarihinde borsada oluan ortalama fiyat baz alnarak, lisansl depo ileticisine kalite farkllndan doan fiyat fark indirim tarifesi olarak denir.

b) Mudinin lisansl depoya teslim ettii rn, teslim aldndan kaliteli kar ise, lisansl depo ileticisince rnn snf ve derecesine gre teslim tarihinde borsada oluan ortalama fiyat baz alnarak, mudiye kalite farkllndan doan fiyat fark prim olarak denir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 30 ibaresi 90 eklinde deitirilmi, fkrann sonuna aadaki cmleler eklenmi ve nc fkrasnda geen ilitirilir ve ibaresinden sonra gelmek zere rnn depoya konulmasndan nce yetkili snflandrclarca yaplan analiz sonucuna ilikin bilgiler ibaresi eklenmitir.

Ancak, bu ekilde kabul edilecek rn miktar, bu rnn depolama dneminin balangcn takip eden ilk ay iinde merkez veya ubede o rn iin tahsis edilen depolama kapasitesinin yzde onunu geemez. Bu fkrada belirtilen geici depolama sresi, gerekli grlmesi halinde genel olarak veya lisansl depo iletmesi baznda Bakanlka en fazla yars orannda arttrlp azaltlabilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan , pamuun depoland depo, depo nitesi ve blm numarasnn ve en son balya tantm numarasnn ibaresi ve balya tantm numarasnn biiminde, ikinci fkrasnda geen Ek-1de gsterildii ekilde, pamuk ibaresi Pamuk biiminde ve , tartm makbuzunda ve rn senedi numarasnda ibaresi ve tartm makbuzunda eklinde deitirilmitir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde geen bu fkrann (b) bendinde yer alan durumlar hari, balya numaras kolayca grlecek ve balyalar ibaresi ile (b) bendinde geen bireysel balya numaralar belirtilmeksizin ibaresi yrrlkten kaldrlm, (b) bendinde geen ayn mudiye ait ayn veya benzer snf ve derecelerdeki ibaresi bu eklinde deitirilmitir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Dier rnlerle kartrlmadan depolanan rnler lisansl depodan ayn orijinal rn eklinde; ayn cins, snf ve kalitedeki dier rnlerle kartrlarak depolanan rnler ise ilk giren ilk kar metoduyla mudilere teslim edilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesine aadaki nc fkra eklenmi ve dier fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

kinci fkrada belirtilen etkenlere gre deien oranda rnn doas gerei ortaya kabilecek fire kayb karsnda, lisansl depo iletmesinin 40 nc maddenin drdnc fkras hkmne gre rn teslim etmesinden doabilecek zararlar gidermek zere lisansl depo cret tarifesinde fire creti olarak bir cret konulabilir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Pamuk, iki dnem halinde, hasat dneminden itibaren azami 24 ay sreyle lisansl depolarda depolanabilir. Pamuun depolama dneminin balang ve biti tarihleri, uygulama gz nnde bulundurularak Bakanlka belirlenir. Bir dnem depolanan pamuun ikinci dnemde de depolanabilmesi iin ilk dnem sona ermeden en ok bir ay nce rnn yeniden analiz edilmesi ve yeni analiz deerlerine gre o rn iin yeni bir rn senedinin dzenlenmesi gerekir. Pamuun hasat dnemi, balya zerindeki etiket bilgilerinden tespit edilir.

Depolama dneminin bitiminde geri alnmayan rnler, lisansl depo iletmesince borsada satlabilir. Bu durumda, depolama creti ve dier masraflar sat bedelinden dlerek geri kalan tutar yedi i gn iinde ilgiliye denir. Bu fkra uyarnca borsada satlan rnlere ilikin dzenlenen rn senetleri, lisansl depo iletmesince derhal iptal edilerek mudiye ve borsaya bilgi verilir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin birinci fkrasnda geen ya da depolanmaya elverisiz olmas durumlar ibaresi , depolanmaya elverisiz olmas ya da mevzuatta belirtilen dier durumlar biiminde deitirilmitir.

MADDE 25 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Yetkilendirilen ticaret borsalar

GEC MADDE 1 rn ihtisas borsas faaliyete geinceye kadar, yeterli teknik, kurumsal ve mali altyapya sahip ticaret borsalar rn senetlerinin alm satm konusunda Kanunun 3 nc ve 5174 sayl Kanunun 53 nc maddesine gre Bakanlka yetkilendirilebilir. Yetkilendirilen ticaret borsalar hakknda, rn ihtisas borsasna ilikin bu Ynetmelikte ngrlen dzenlemeler uygulanr.

Yetkilendirilmek zere Bakanla bavuran ticaret borsasnn yeterlilii, Bakanlka teknik ve/veya uzman kiilerden oluturulan en az iki yeden mteekkil bir komisyonca incelenir. Komisyonun almasna ilikin hususlarda, 16 nc maddenin nc fkrasnda belirtilen komisyona ilikin hkmler uygulanr.

Yetkilendirilen ticaret borsalarnca, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ticaret Borsalarna Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alm veya Satmlarnn Tescili Hakknda Ynetmelie gre alnacak tescil creti dnda bakaca bir cret alnamaz.

Lisans bedelleri ve dier cretlere ilikin 26 nc madde hkmleri, yetkilendirilen ticaret borsalar hakknda da uygulanr.

Lisansl depo iletmesinin birden fazla yetkilendirilmi ticaret borsas ile szleme akdetmesi durumunda, 19 uncu maddenin onuncu fkrasna, 20 nci maddenin nc fkrasna ve 40 nc maddenin beinci fkrasna gre yaplacak ilemlerde, szleme akdedilen borsalarda ilgili rne ilikin oluan ortalama fiyatlarn ortalamas baz alnr.

rn senetlerine ilikin alm satmn tescili, devir ile bedelinin denmesi, alc ve satc ile nc ahslarn haklarnn korunmas, ykmllklerinin yerine getirilmesi ve alm satma ilikin dier hususlar yetkilendirilen ticaret borsasnn sorumluluunda olup bu ilemler ile takas ilemlerinden doan zararlar bu borsa tarafndan tazmin edilir.

Yetkilendirilen ticaret borsalar, rn senetlerinin alm satm konusunda Kanun ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelere aykr olmamak kaydyla idari dzenlemeler yapabilir.

MADDE 26 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 27 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/10/2005

25960

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

26/9/2007

26655

2-

31/7/2009

27305

3-

12/11/2011

28110