18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

LSANSLI DEPOCULUK TAZMN FONU YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansl Depoculuk Tazmin Fonu Ynetmeliinin 4 nc maddesinin (g) bendi yrrlkten kaldrlm ve (j) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

j) Teminat: Kanunda ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelerde ngrlen ykmllklerin yerine getirilmemesi dolaysyla meydana gelecek zararlar karlamak zere ilgili mevzuata gre Fona verilen nakit ve nakde evrilebilir gvenceleri,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

Bakanlk, akdedilecek protokoller erevesinde, teknik bilgi ve uzmanlk isteyen konularda Fondan her trl destei alabilir ve ibirliinde bulunabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkrasnda geen Bakanlk ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan atanan yelerin son be yl iinde KPDSden en az (C) dzeyinde veya yetkili kurumlarca denklii kabul edilen dil snavlarndan edeer puan alm olmas gerekir. ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Lisansl Depoculuk Tazmin Fonu Ynetmeliinin 19 uncu maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve altnc fkrasnda geen ve ilemin sonucunu ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

Fon adna ve lehine dzenlenerek teslim edilen teminatlar, Fon ve ilgili lisansl depo iletmesi yetkililerinin imzalayaca bir tutanaa balanr. Teminat tutana, Fonca hazrlanan formatta, mteselsil sra numaral ve nsha olarak dzenlenir. Fon, tutanan birer nshasn Bakanla ve mracaat sahibine verir ve bir nshasn da ilgili dosyasnda muhafaza eder.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Sulh mmkn olmamsa veya gerekli grlmesi durumunda Bakanlk, grevlendirdii en az denetim eleman ile Bakanln talebi zerine borsaca grevlendirilen iki bilirkiiden oluan heyete gerekli incelemeyi yaptrr. Lisansl depo teminatnn sorumluluk sigortas olarak verildii durumlarda, borsaca heyete grevlendirilecek bilirkiilerden birinin ilgili mevzuata gre yetkilendirilen sigorta eksperi olmas zorunludur. Heyet, Bakanlk denetim elemanlarnn koordinasyonunda almalarn en ge yirmi gn iinde tamamlayarak rapora balar. Gerekeli talep zerine bu sre, Bakanlka on gn daha uzatlabilir.

f) Belirtilen ykmlln yerine getirilmediinin anlalmas zerine, durum belgeleriyle birlikte Fona intikal ettirilir. Fon, gecikmeksizin lisansl depo iletmesinin mudi zararn karlamaya yeterli tutardaki teminatlarn zerek mudye der. Bu teminatlarn, zararn tazminine yetmedii takdirde, kalan ksm mudi zararlarn karlamak zere Fon bnyesinde ayrlan kaynaklardan denir. Fon kaynaklarndan yaplan deme, lisansl depo iletmesince Fon tarafndan belirlenen srede yatrlmazsa, varsa teminat olarak verilen ipotekler Fon tarafndan nakde evrilerek Fona gelir kaydedilir. Fon, ilemlerin sonucunu ve teminatn durumunu Bakanla bildirir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin Geici 3 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Fonun ilk btesi ve faaliyet raporu, bu Ynetmelik ve ilgili ynergeler uyarnca yeterli dzeyde tekilatlanmann oluturulmasn mteakip dzenlenmeye balanr.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie aadaki Geici 4 nc madde eklenmitir.

GEC MADDE 4 rn ihtisas borsas faaliyete geinceye kadar 26 nc maddenin nc ve drdnc fkralarnda ngrlen usul uygulanmaz.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/12/2005

26030

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/11/2011

28110