18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

SALII VE GVENL KURULLARI

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, i sal ve gvenlii ile ilgili almalarda bulunmak zere i sal ve gvenlii kurullarnn hangi iyerlerinde kurulaca ve bu kurullarn oluumu, grev ve yetkileri, alma usul ve esaslar ile birden ok kurul bulunmas halinde kurullar arasnda koordinasyon ve ibirlii yntemlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamna giren, elli ve daha fazla alann bulunduu ve alt aydan fazla sren srekli ilerin yapld iyerlerini kapsar.

Dayanak ve tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine gre dzenlenmitir.

(2) Bu Ynetmeliin uygulanmas bakmndan alan, iveren, kurul ve alan temsilcisi ve benzeri kavramlar 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda tanmland gibidir.

KNC BLM

Genel Hkmler

verenin ykmll

MADDE 4 (1) Elli ve daha fazla alann bulunduu ve alt aydan fazla sren srekli ilerin yapld iyerlerinde iveren, i sal ve gvenlii ile ilgili almalarda bulunmak zere kurul oluturur.

(2) Alt aydan fazla sren asl iveren-alt iveren ilikisinin bulunduu hallerde;

a) Asl iveren alt iverenin alan saylar ayr ayr elli ve daha fazla ise asl iveren ve alt iveren ayr ayr kurul kurar. sal ve gvenlii faaliyetlerinin yrtlmesi ve kurullarca alnan kararlarn uygulanmas konusunda ibirlii ve koordinasyon asl iverence salanr.

b) Bir iyerinde sadece asl iverenin alan says elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asl iverence kurulur. Kurul oluturma ykmll bulunmayan alt iveren, kurul tarafndan alnan kararlarn uygulanmas ile ilgili olarak koordinasyonu salamak zere vekleten yetkili bir temsilci atar.

c) Alt iverenin alan says elli ve daha fazla, asl iverenin alan says ellinin altnda ise iyerinde kurul alt iverence oluturulur. Asl iveren alt iverenin oluturduu kurula ibirlii ve koordinasyonu salamak zere vekleten yetkili bir temsilci atar.

) Asl iveren ve alt iverenin alan saylar ayr ayr ellinin altnda ve toplam alan says elliden fazla bulunduu durumlarda ise koordinasyon asl iverence yaplmak kaydyla, asl iveren ve alt iveren tarafndan birlikte bir kurul oluturulur. Kurulun oluumunda yeler 6 nc maddeye gre her iki iverenin ortak karar ile atanr.

(3) Asl iveren alt iveren ilikisi bulunmayan ve ayn alma alannda birden fazla iverenin bulunmas ve bu iverenlerce birden fazla kurulun oluturulmas hlinde iverenler, birbirlerinin almalarn etkileyebilecek kurul kararlar hakknda dier iverenleri bilgilendirir.

(4) verenler, i sal ve gvenlii mevzuatna uygun kurul kararlarn uygular.

Kurulun kurulaca dier iyerleri

MADDE 5 (1) verene bal, fabrika, messese, iletme veya iletmeler grubu gibi birden ok iyeri bulunduu hallerde elli ve daha fazla alann bulunduu her bir iyerinde ayr ayr kurul kurulur.

(2) Birinci fkrada belirtilen durumlarda ihtiya duyulmas halinde kurullar arasnda koordinasyon ve bilgi al verii iverence salanr. veren, birden ok iyerinin her birinde kurulacak kurullarn alma usullerini dzenlemek, i ve gr birliini salamak amacyla bu iyerlerine ait i sal ve gvenlii ile ilgili raporlarn, en az ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini salar. Ayrca bu raporlar gz nnde tutarak alnmas gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasn salar.

Kurulun oluumu

MADDE 6 (1) Kurul aada belirtilen kiilerden oluur:

a) veren veya iveren vekili,

b) gvenlii uzman,

c) yeri hekimi,

) nsan kaynaklar, personel, sosyal iler veya idari ve mali ileri yrtmekle grevli bir kii,

d) Bulunmas halinde sivil savunma uzman,

e) Bulunmas halinde formen, ustaba veya usta,

f) alan temsilcisi, iyerinde birden ok alan temsilcisi olmas halinde ba temsilci.

(2) Kurulun bakan iveren veya iveren vekili, kurulun sekreteri ise i gvenlii uzmandr. gvenlii uzmannn tam zamanl alma zorunluluu olmayan iyerlerinde ise kurul sekretaryas; insan kaynaklar, personel, sosyal iler veya idari ve mali ileri yrtmekle grevli bir kii tarafndan yrtlr.

(3) Bu maddenin birinci fkrasnn (b), (c), () ve (d) bentlerinde gsterilen yeler iveren veya iveren vekili tarafndan atanrlar.

(4) Birden fazla i gvenlii uzman ve iyeri hekiminin bulunduu iyerlerinde iveren tarafndan grevlendirme yaplr. gvenlii uzmannn grevlendirilmesinde o iyerinin tehlike snfna uygun uzmanlar arasndan birisi grevlendirilir.

(5) Bu maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen ye o iyerindeki formen, ustaba veya ustalarn yardan fazlasnn katlaca toplantda ak oyla seilir. Seimle belirlenememesi halinde iveren tarafndan atanr.

(6) Bu maddenin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentlerinde sz geen kurul yelerinin ayn usullerle yedekleri seilir.

(7) 4 nc maddenin ikinci fkrasnn () bendine gre kurulacak kurullarda yeler ve kurul sekreteri asl iveren ve alt iveren tarafndan ortak kararla atanr.

Eitim

MADDE 7 (1) veren tarafndan, kurulun yelerine ve yedeklerine i sal ve gvenlii konularnda eitim verilmesi salanr. Kurul yelerinin ve yedeklerinin eitimleri asgari aadaki konular kapsar;

a) Kurulun grev ve yetkileri,

b) sal ve gvenlii konularnda ulusal mevzuat ve standartlar,

c) Ska rastlanan i kazalar ve tehlikeli vakalarn nedenleri,

) hijyeninin temel ilkeleri,

d) letiim teknikleri,

e) Acil durum nlemleri,

f) Meslek hastalklar,

g) yerlerine ait zel riskler,

) Risk deerlendirmesi.

(2) Asl iveren alt iveren ilikilerinde ortak kurul oluumunda eitimden her iki iveren birlikte sorumludur.

Grev ve yetkiler

MADDE 8 (1) Kurulun grev ve yetkileri unlardr;

a) yerinin niteliine uygun bir i sal ve gvenlii i ynerge tasla hazrlamak, iverenin veya iveren vekilinin onayna sunmak ve ynergenin uygulanmasn izlemek, izleme sonularn rapor haline getirip alnmas gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gndemine almak,

b) sal ve gvenlii konularnda o iyerinde alanlara yol gstermek,

c) yerinde i sal ve gvenliine ilikin tehlikeleri ve nlemleri deerlendirmek, tedbirleri belirlemek, iveren veya iveren vekiline bildirimde bulunmak,

) yerinde meydana gelen her i kazas ve iyerinde meydana gelen ancak i kazas olarak deerlendirilmeyen iyeri ya da i ekipmannn zarara uratma potansiyeli olan olaylar veya meslek hastalnda yahut i sal ve gvenlii ile ilgili bir tehlike halinde gerekli aratrma ve incelemeyi yapmak, alnmas gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek iveren veya iveren vekiline vermek,

d) yerinde i sal ve gvenlii eitim ve retimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programlar hazrlamak, iveren veya iveren vekilinin onayna sunmak ve bu programlarn uygulanmasn izlemek ve eksiklik grlmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

e) yerinde yaplacak bakm ve onarm almalarnda gerekli gvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarn kontrol etmek,

f) yerinde yangn, doal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler iin alnan tedbirlerin yeterliliini ve ekiplerin almalarn izlemek,

g) yerinin i sal ve gvenlii durumuyla ilgili yllk bir rapor hazrlamak, o ylki almalar deerlendirmek, elde edilen tecrbeye gre ertesi yln alma programnda yer alacak hususlar deerlendirerek belirlemek ve iverene teklifte bulunmak,

) 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 13 nc maddesinde belirtilen almaktan kanma hakk talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

h) yerinde teknoloji, i organizasyonu, alma artlar, sosyal ilikiler ve alma ortam ile ilgili faktrlerin etkilerini kapsayan tutarl ve genel bir nleme politikas gelitirmeye ynelik almalar yapmak.

(2) Kurul yeleri bu Ynetmelikle kendilerine verilen grevleri yapmalarndan dolay haklar kstlanamaz, kt davran ve muameleye maruz kalamazlar.

alma usulleri

MADDE 9 (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmay ngren bir dzen iinde ve aadaki esaslar gz nnde bulundurarak alr.

a) Kurullar ayda en az bir kere toplanr. Ancak kurul, iyerinin tehlike snfn dikkate alarak, tehlikeli iyerlerinde bu srenin iki ay, az tehlikeli iyerlerinde ise ay olarak belirlenmesine karar verebilir.

b) Toplantnn gndemi, yeri, gn ve saati toplantdan en az krk sekiz saat nce kurul yelerine bildirilir. Gndem, sorunlarn ve varsa i sal ve gvenliine ilikin projelerin nem srasna gre belirlenir. Kurul yeleri gndemde deiiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun grldnde gndem buna gre deitirilir.

c) lml, uzuv kaypl veya ar i kazas halleri veya zel bir tedbiri gerektiren nemli hallerde kurul yelerinden herhangi biri kurulu olaanst toplantya arabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul bakanna veya sekreterine yaplmas gerekir. Toplant zaman, konunun ivedilik ve nemine gre tespit olunur.

) Kurul toplantlarnn gnlk alma saatleri iinde yaplmas asldr. Kurulun toplantlarnda geecek sreler gnlk alma sresinden saylr.

d) Kurul, ye tam saysnn salt ounluu ile iveren veya iveren vekili bakanlnda toplanr ve katlanlarn salt ounluu ile karar alr. ekimser oy kullanlamaz. Oylarn eitlii halinde bakann oyu karar belirler. ounluun salanamad veya baka bir nedenle toplantnn yaplmad hallerde durumu belirten bir tutanak dzenlenir.

e) Her toplantda, grlen konularla ilgili alnan kararlar ieren bir tutanak dzenlenir. Tutanak, toplantya katlan bakan ve yeler tarafndan imzalanr. mza altna alnan kararlar herhangi bir ileme gerek kalmakszn iverene bildirilmi saylr. mzal tutanak ve kararlar srasyla zel dosyasnda saklanr.

f) Toplantda alnan kararlar gerei yaplmak zere ilgililere duyurulur. Ayrca alanlara duyurulmas faydal grlen konular iyerinde iln edilir.

g) Her toplantda, nceki toplantya ilikin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakknda bakan veya kurulun sekreteri tarafndan kurula gerekli bilgi verilir ve gndeme geilir.

(2) Kurulca iyerinde iln edilen kararlar iverenleri ve alanlar balar.

(3) Kurul, 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 13 nc maddesinde belirtilen almaktan kanma hakk taleplerinde birinci fkrann (a) bendine gre belirlenen sre dikkate alnmakszn acilen toplanr. Toplantda alnan karar alan ve alan temsilcisine yazl olarak tebli edilir.

verenin veya iveren vekilinin kurula ilikin genel ykmll

MADDE 10 (1) veren veya iveren vekili, kurul iin gerekli toplant yeri, ara ve gereleri salar.

(2) veren veya iveren vekili, kurulca hazrlanan toplant tutanaklarn, kaza ve dier vakalarn inceleme raporlarn ve kurulca iyerinde yaplan denetim sonularna ait kurul raporlarn, i mfettilerinin incelemesini salamak amacyla, iyerinde bulundurur.

Kurulun ykmll

MADDE 11 (1) Kurullar, yapacaklar tekliflerde, bulunacaklar tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iyerinin durumunu ve iverenin olanaklarn gz nnde bulundururlar.

(2) Kurul yeleri, grevleri nedeniyle iyerlerinin yapm ve retim teknikleri, ticari srlar ve ekonomik durumlar hakknda grdkleri ve rendiklerini gizli tutmak zorundadrlar.

(3) Kurullar, i sal ve gvenlii ynnden tefti yapmaya yetkili Bakanlk i mfettilerine iyerlerinde yapacaklar tefti ve incelemelerde kolaylk salamak ve yardmc olmakla ykmldr.

alanlarn ykmll

MADDE 12 (1) alanlar salk ve gvenliin korunmas ve gelitirilmesi amacyla i sal ve gvenlii kurullarnca konulan kurallar, yasaklar ile alnan karar ve tedbirlere uymak zorundadrlar.

(2) yerinde i sal ve gvenlii tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanmas ve alnan tedbirlere uyulmas hususunda alanlar kurullarla ibirlii yaparlar.

(3) Kurullar tarafndan alnan kararlar veya uygulamada karlatklar glkler hakknda alanlar alan temsilcileri aracl ile kurula bilgi verirler.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 13 (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenlii Kurullar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) 6 nc madde uyarnca oluturulacak kurulda, mezkr maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde saylanlarn bulundurulma zorunluluu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen srelere uygun olarak aranr.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce iyerlerinde oluturulmu olan i sal ve gvenlii kurullarnca alnan kararlarn geerlilii devam eder.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.