18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

6284 SAYILI ALENN KORUNMASI VE KADINA KARI DDETN

NLENMESNE DAR KANUNA LKN

UYGULAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, iddete urayan veya iddete urama tehlikesi bulunan kadnlar, ocuklar, aile bireyleri ve tek tarafl srarl takip maduru olan kiilerin korunmas ve bu kiilere ynelik iddetin nlenmesi ile iddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kiiler hakknda iddetin nlenmesine ynelik tedbirler ile bu tedbirlerin alnmas ve uygulanmasna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Kar iddetin nlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aydnlatlm rza: Korunan kiinin kendisi hakknda verilebilecek tedbir kararnn anlayabilecei bir biimde sebepleri, aamalar ve sonular hakknda aklama yaplarak bilgilendirilmesi ve zgr iradesi ile bu hususlarn tamamn anlayp kabul ettiine dair yazl beyann,

b) Bakanlk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanln,

c) Gecikmesinde saknca bulunan hal: Kolluk tarafndan yaplacak tahkikat ve risk deerlendirilmesi sonucunda, derhal ilem yaplmad takdirde, iddet eyleminin nlenememesi, kiinin can gvenlii, hak ve hrriyetlerinin korunmasnn tehlikeye girmesi, korunan kiinin zarar grmesi, iddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin kaybolmas, iddet uygulayann kamas veya kimliinin tespit edilememesi gibi ihtimallerin ortaya kmas ve resen veya ilgilinin talebi zerine mlki amirden ya da hkimden karar almak iin yeterince vakit bulunamamas halini,

) Geici koruma: Hayati tehlikesi bulunan iddet madurunun kolluk tarafndan gerektiinde her trl teknik cihaz ve donanmlarla, yirmidrt saat esasna gre kesintisiz olarak, iddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kiilerden gelebilecek tehlikelerden korunmas amacyla yerine getirilen tedbiri,

d) Genel Mdrlk: Kadnn Stats Genel Mdrln,

e) Hkim: Aile mahkemesi hkimini,

f) Hayati tehlike: Bir kimsenin lmle sonulanabilecek bir iddet olayna maruz kalmas ya da kalma ihtimalinin bulunmas halini,

g) hbar ve ikyet: hbar, nc kiiler tarafndan ilgili makam veya mercilere olayn yazl, szl veya baka bir suretle bildirilmesini; ikyet, iddet madurunun iddet veya iddet tehlikesi halinde ilgili makam veya mercilere mracaat etmesini,

) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Kar iddetin nlenmesine Dair Kanunu,

h) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil gvenlik birimlerini,

) Kolluk amiri: Hakknda tedbir karar verilen kiilerin yerleim yeri veya bulunduu ya da tedbirin uygulanaca yerdeki Jandarma Genel Komutanl, Emniyet Genel Mdrl ve Sahil Gvenlik Komutanl tarafndan atamalarndaki usule gre konu ile yetkili ve grevli kolluk biriminin komutann/amirini,

i) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya szl istismara veya iddete urayanlarn, iddetten korunmas, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarnn zlmesi, glendirilmesi ve bu dnemde iddet madurlarnn varsa ocuklar ile birlikte ihtiyalarnn da karlanmak suretiyle geici sreyle kalabilecekleri ve konukevi, snmaevi, kadn sna, kadnevi, efkatevi ve benzeri adlarla alan yatl sosyal hizmet kuruluunu,

j) Korunan kii: Tedbir karar kapsamnda korunan iddet madurunu ve varsa beraberindeki ocuklar, aile bireylerini ve tek tarafl srarl takip madurunu,

k) Koruyucu tedbir karar: Kanun kapsamnda belirtilen merciler tarafndan korunan kii hakknda olayn nitelii dikkate alnarak hkmedilecek tedbirlere ilikin karar,

l) Mdrlk: Aile ve Sosyal Politikalar il veya ile mdrln,

m) iddet: Kiinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik adan zarar grmesiyle veya ac ekmesiyle sonulanan veya sonulanmas muhtemel hareketleri, buna ynelik tehdit ve basky ya da zgrln keyf engellenmesini de ieren, toplumsal, kamusal veya zel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, szl veya ekonomik her trl tutum ve davran,

n) iddet maduru: Mtekabiliyet ilkesi erevesinde uyruuna baklmakszn, Kanunda iddet olarak tanmlanan tutum ve davranlara dorudan veya dolayl olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kiiyi ve iddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kiiyi,

o) iddet nleme ve zleme Merkezi (NM): iddetin nlenmesi ile koruyucu ve nleyici tedbirlerin etkin bir biimde uygulanmasna ynelik glendirici ve destekleyici danmanlk, rehberlik, ynlendirme ve izleme hizmetlerinin verildii, yeterli ve gerekli personelin grev yapt ve tercihen kadn personelin istihdam edildii, almalarn yedi gn yirmidrt saat esasna gre yrtld merkezi,

) iddet uygulayan: Kanunda iddet olarak tanmlanan tutum ve davranlar uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kiiyi,

p) nleyici tedbir karar: Kanunda belirtilen merciler tarafndan iddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kii hakknda, olayn nitelii dikkate alnarak hkmedilecek tedbirlere ilikin karar,

r) ikyet mercileri: Kolluu, mlki amiri, Cumhuriyet basavcln, hkimi, Bakanln ilgili birimlerini,

s) Tedbir karar: Kanun kapsamnda, iddet maduru ve iddet uygulayan hakknda hkim, mlk amir veya kolluk tarafndan, talep veya ihbar zerine ya da resen verilecek karar,

) Tek tarafl srarl takip: Aralarnda aile ba veya iliki bulunup bulunmadna baklmakszn, iddet uygulayann, iddet maduruna ynelik olarak, gvenliinden endie edecek ekilde fiziki veya psikolojik adan korku ve aresizlik duygularna sebep olacak biimde, ierii ne olursa olsun fiili, szl, yazl olarak ya da her trl iletiim aracn kullanarak ve bask altnda tutacak her trl tutum ve davran,

ifade eder.

KNC BLM

hbar ve ikyet

hbar ve ikyet

MADDE 4 (1) Kiinin, iddete uramas veya iddete urama tehlikesi altnda bulunmas halinde herkes durumu yazl, szl veya baka bir suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edebilir. iddet veya iddete urama tehlikesinden haberdar olan kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ise durumu derhal, ikyet mercilerine bildirmek zorundadr.

(2) iddet maduru, iddet veya iddete urama tehlikesine maruz kalmas halinde durumu ikyet mercilerine yazl, szl veya baka bir ekilde bildirebilir.

(3) ikyet mercileri Kanun kapsamndaki grevlerini gecikmeksizin yerine getirmekle ykmldr.

(4) Mdrlk veya NMe yaplan ikyet ve ihbarlar, bunlar tarafndan olayn zelliine gre, kollua, mlki amire, Cumhuriyet basavclna veya hkime gecikmeksizin bildirilir.

(5) Szl yaplan ikyet ve ihbarlar derhal tutanaa geirilir.

Yaplacak ilemler

MADDE 5 (1) Kolluk, kendisine yaplan ihbar veya ikyet zerine genel hkmler dorultusunda gerekli ilemleri yapar. Gecikmesinde saknca bulunan hallerde Kanun kapsamnda alm olduu koruyucu ve nleyici tedbirleri onaylanmak zere tedbirin niteliine gre mlki amire veya hkime sunar. Kolluk, kendisine intikal eden her olay hakknda gecikmeksizin en seri vastalarla NMe bilgi verir.

(2) Cumhuriyet basavcl, yaplan ihbar ve ikyet zerine evrakn bir rneini ivedilikle olayn niteliine gre uygulanabilecek olan koruyucu veya nleyici tedbir hakknda karar verilmek zere hkime veya mlki amire gnderir.

(3) Mlki amire yaplan ihbar veya ikyet zerine Kanunun 3 nc maddesinde belirtilen koruyucu tedbirlerden birine, birkana veya uygun grlecek benzer tedbirlere karar verilebilir. Ayrca mlki amir olayn niteliine gre ikyet veya ihbar, kollua veya Cumhuriyet basavclna bildirir.

(4) Hkim veya mlki amir tarafndan verilen kararlar ivedilikle NMe bildirilir.

NC BLM

Tedbir Kararlar

Mlk amir tarafndan verilecek koruyucu tedbir kararlar

MADDE 6 (1) Kanun kapsamnda korunan kiilerle ilgili olarak aadaki tedbirlerden birine, birkana veya uygun grlecek benzer tedbirlere delil veya belge aranmakszn mlk amir tarafndan ilgilinin talebi, Bakanlk veya kolluk grevlilerinin bavurusu zerine ya da resen karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki ocuklara, bulunduu yerde veya baka bir yerde uygun barnma yeri salanmas,

b) Dier kanunlar kapsamnda yaplacak yardmlar sakl kalmak zere, geici maddi yardm yaplmas,

c) Psikolojik, meslek, hukuk ve sosyal bakmdan rehberlik ve danmanlk hizmeti verilmesi,

) Hayat tehlikesinin bulunmas hlinde, ilgilinin talebi zerine veya resen geici koruma altna alnmas,

d) Gerekli olmas hlinde, korunan kiinin ocuklar varsa alma yaamna katlmn desteklemek zere drt ay, kiinin almas hlinde ise iki aylk sre ile snrl olmak kaydyla, on alt yandan bykler iin her yl belirlenen aylk net asgari cret tutarnn yarsn gememek ve belgelendirilmek artyla Bakanlk btesinin ilgili tertibinden karlanmak suretiyle kre imknnn salanmas.

Barnma yerinin salanmas

MADDE 7 (1) Hakknda barnma yeri salanmasna karar verilen kiiler, Bakanla ait veya Bakanln gzetim ve denetimi altnda bulunan yerlerde; barnma yerlerinin yetersiz kald hllerde ise mlk amirin, acele hllerde kolluun veya Bakanln talebi zerine kamu kurum ve kurulularna ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde gvenli nakli salanncaya kadar geici olarak barndrlr.

(2) Korunan kii varsa beraberindeki ocuklar ile birlikte NM tarafndan Bakanla bal veya Bakanln denetimi altnda bulunan barnma yerlerine gvenli nakli salanncaya kadar, bedeli denerek ve geici barnmann saland yer kolluu tarafndan kiinin gvenlii salanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerde geici olarak barndrlr. Barnma ve iae giderleri, NM tarafndan denir. Korunan kiinin yerletirildii yere ilikin bilgi NMe bildirilir. NM kiinin talebini de dikkate alarak uygun ilk kabul birimi veya konukevi hizmeti verilecek yeri belirler ve korunan kiinin buraya yerletirilmesini salar.

(3) Korunan kii ve beraberindeki ocuklarn hayati tehlikesinin bulunmas halinde konukevi, ilk kabul birimi veya dier tesislere gvenli bir ekilde yerletirilmesine kolluk tarafndan refakat edilir. NM tarafndan il ii ve il d nakillerde ulam iin ara tahsis edilir ve ulam giderleri ile korunan kiinin zorunlu giderleri karlanr.

(4) Barnma yeri salanmas tedbirinin kolluk amirince uyguland veya korunan kiinin kollukta bulunduu hallerde, kolluk tarafndan kii NMe ivedilikle ulatrlr. Bunun mmkn olmamas halinde barnma ve iae giderleri Bakanlk btesinin ilgili tertibinden karlanmak zere kendisine ve beraberindekilere geici barnma imkn, ikinci fkrada belirtilen ekilde salanr.

(5) Mlki amirin veya kolluk amirinin karar ile kamu kurum ve kurulularna ait barnma yerlerine getirilen iddet maduru, baka herhangi bir karar veya onay aranmakszn barnma yerine derhal kabul edilir.

(6) Resen hakknda barnma yeri salanmas tedbirine karar verilen kiinin barnma yerinde kalmak istememesi halinde aydnlatlm rzas alnarak kalmak istedii yere NM tarafndan ulatrlr. Kiinin hayati tehlikesinin bulunmas halinde kolluk refakati talep edilir.

Geici maddi yardm yaplmas

MADDE 8 (1) Korunan kii hakknda Kanunun 17 nci maddesi uyarnca geici maddi yardm yaplr.

(2) Tedbir karar, ilgiliye tefhim veya tebli edilir ve yerine getirilmek zere NMe gnderilir.

(3) Geici maddi yardm karar ile on alt yandan bykler iin her yl belirlenen aylk net asgari cret tutarnn otuzda birine kadar gnlk deme yaplr. Korunan kiinin birden fazla olmas hlinde, ilave her bir kii iin bu tutarn yzde yirmisi orannda ayrca deme yaplr. Ancak, denecek tutar hibir ekilde belirlenen gnlk deme tutarnn bir buuk katn geemez. Korunan kiilere barnma yeri salanmas hlinde bu fkrada belirlenen tutarlar yzde elli orannda azaltlarak uygulanr.

(4) Geici maddi yardm, korunan kiinin kimlik numaras ve banka hesap numaras beyanna istinaden, kararn NMe tebli edilmesini mteakiben hazrlanan bordro ile denir. Bordro, her ayn onbeinde ve otuzunda dzenlenerek tahakkuk eden mebla ilgililerin banka hesabna yatrlr. Ayn tedbir kararnda birden fazla kii hakknda geici maddi yardm yaplmasna dair karar verilmesi halinde bu kiiler ayn bordroda gsterilir ve demeler ayn banka hesap numarasna yaplr. deme evrakna karar rnei eklenir. Geici maddi yardma dair demelere kararn geerlilii sresince devam edilir. Geici maddi yardm yaplmasnn kaldrlmasna ya da deitirilmesine karar verilmesi halinde kararn geerli olduu gn zerinden hesaplanarak deme yaplr. Korunan kiiye elden deme yaplmaz.

(5) Geici maddi yardmlar iin yaplan demeler, Bakanlk btesine, geici maddi yardmlar iin konulan denekten karlanr. Geici maddi yardma ilikin demelerin geri alm 42 nci maddede belirtilen esaslara gre yaplr.

(6) Dier Kanunlara gre yaplan yardmlar, geici maddi yardm yaplmas tedbirine karar verilmesine engel olmaz.

(7) Bu madde kapsamnda yaplan demeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu demeler iin dzenlenen ktlar ise damga vergisinden istisnadr.

Rehberlik ve danmanlk hizmeti

MADDE 9 (1) Korunan kiiye, kiinin psikolojik ve sosyo-ekonomik durumu deerlendirilerek, haklar, destek alabilecei kurumlar, meslek edindirme kurslarna katlmasna ynelik faaliyetlerde bulunmay da kapsayacak ekilde i bulma ve benzeri konularda gelimesi ve uyum salamas, gerekli olan seimleri, yorumlar, planlar yapmas ve kararlar vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazandrmak ve psikolojik destek salamak zere ilgili kamu kurum ve kurulular ile ibirlii ierisinde gerekli hizmetler verilir.

(2) Korunan kiinin hukuki rehberlie ihtiyac olmas halinde 48 inci madde ile dzenlenen davalara mdahil olmay da ieren gerekli destek ve danmanlk hizmeti verilir.

(3) Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon NM tarafndan salanr.

Geici koruma altna alnma

MADDE 10 (1) Mlk amir veya gecikmesinde saknca bulunan hallerde kolluk amiri tarafndan, olayn nitelii, ikyet ve ihbar gz nnde bulundurularak iddet madurunun hayati tehlikesinin bulunmas halinde ilgilinin talebi zerine veya resen geici koruma altna alma tedbiri verilir.

(2) Geici koruma altna alnma tedbir kararnn yerine getirilmesinden, hakknda koruyucu tedbir karar verilen kiilerin yerleim yeri, bulunduu veya tedbirin uygulanaca yerdeki kolluk grevli ve yetkilidir. Korunan kii acil durumlarda hemen, dier hallerde ise yirmidrt saat ncesinden gidecei yere ilikin olarak grevli ve yetkili kollua bilgi verir. Kolluk tarafndan korunan kiinin gidecei yerdeki kolluk gecikmeksizin haberdar edilir ve tedbir karar uygulanmaya devam olunur.

(3) Korunan kiinin ne ekilde koruma altna alnaca, iddet maduruna ynelik muhtemel tehdit ve risk gz nne alnarak iddet maduru ve iddet uygulayann durumunun deerlendirilmesi suretiyle 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayl Resm Gazetede yaymlanan Cumhuriyet Basavclklar ve Mahkemelerce Alnacak Tank Koruma Tedbirlerine likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelikte yer alan fiziki koruma tedbirleri hkim veya mlki amir tarafndan, gecikmesinde saknca bulunan hallerde kolluk tarafndan belirlenir.

(4) Korunan kiiye, geici koruma kararnn kapsam ve ierii, iddet veya iddete urama tehlikesinin varl halinde arayabilecei telefon numaralar, kolluun sorumluluklar, hangi durumlarda kollua bilgi vermesi gerektii, hangi kolluk biriminin geici koruma hizmetinden sorumlu olduu ve benzeri hususlar, kolluk tarafndan aklanarak tutanaa geirilir ve tebli edilir.

Kre imkn salanmas

MADDE 11 (1) ocuk sahibi olan korunan kiinin almamas halinde, alma yaamna katlmn desteklemek zere drt ay, almas hlinde ise iki aylk sre ile snrl olmak, on alt yandan bykler iin her yl belirlenen aylk net asgari cret tutarnn yarsn gememek ve belgelendirilmek artyla Bakanlk btesinin ilgili tertibinden karlanmak zere kre imkn salanmas tedbiri verilir.

(2) Korunan kii, ocuun kamuya ait veya zel kree kaydedildiine veya kree devam ettiine dair belge ile aylk kre bedelini gsterir belgeyi Mdrle ibraz eder. Mdrlk birinci fkra uyarnca gerekli ilemleri yerine getirir ve hizmetin alnmas sresi zerinden aylk olarak deme yapar. ocuk bir aydan daha ksa bir sre faydalanm ise hizmet ald gn zerinden deme yaplr.

(3) Kre bedelinin birinci fkrada belirtilen tutardan az olmas halinde belgedeki tutar, fazla olmas halinde ise birinci fkrada belirtilen tutar denir. Bu demeler Mdrlk tarafndan kree yaplr.

(4) Kre imkn salanmasna dair tedbirin suiistimalinin renilmesi halinde denen mebla korunan kiiden tahsil edilir.

Hkim tarafndan verilecek koruyucu tedbir kararlar

MADDE 12 (1) Kanun kapsamnda korunan kiilerle ilgili olarak hkim tarafndan, ilgilinin talebi, Bakanlk veya kolluk grevlilerinin ya da Cumhuriyet savcsnn bavurusu zerine veya resen, iddetin uyguland hususunda delil veya belge aranmakszn aadaki koruyucu tedbirlerden birine, birkana veya olayn zelliine gre mlki amir tarafndan alnabilecek tedbirler de dhil olmak zere, uygun grlecek benzer tedbirlere karar verilebilir:

a) yerinin deitirilmesi.

b) Kiinin evli olmas hlinde mterek yerleim yerinden ayr yerleim yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Meden Kanunundaki artlarn varl hlinde ve korunan kiinin talebi zerine tapu ktne aile konutu erhi konulmas.

) Korunan kii bakmndan hayat tehlikenin bulunmas ve bu tehlikenin nlenmesi iin dier tedbirlerin yeterli olmayacann anlalmas hlinde ve ilgilinin aydnlatlm rzasna dayal olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayl Tank Koruma Kanununa gre kimlik ve ilgili dier bilgi ve belgelerinin deitirilmesi.

yerinin deitirilmesi

MADDE 13 (1) Hkim tarafndan, korunan kiinin tab olduu ilgili mevzuat hkmlerine gre, talebinin bulunmas halinde veya onay alnmak suretiyle iyerinin bulunduu il iinde ya da il dnda deitirilmesine karar verilebilir.

(2) Karar hkim tarafndan, korunan kii bakmndan en uygun koullar gz nne alnarak yerine getirilmek zere korunan kiinin i yerine tebli edilir.

(3) Karar yetkili kurum veya kii tarafndan yerine getirilir. yeri deitirilmesine dair tedbir kararnn kaldrlmas halinde de karar iyerine tebli edilir.

Ayr yerleim yeri belirlenmesi

MADDE 14 (1) Hkim tarafndan, korunan kiinin talebi zerine kiinin evli olmas hlinde mterek yerleim yerinden ayr bir yerleim yeri belirlenebilir.

(2) Hakknda ayr yerleim yeri belirlenmesine dair tedbir karar verilen kiinin mracaat zerine, nfus mdrl tarafndan kiinin talebine uygun olarak adresle ilgili ilemler yerine getirilir.

Aile konutu erhi

MADDE 15 (1) Hkim tarafndan, Trk Meden Kanunundaki artlarn varl hlinde ve korunan kiinin talebi zerine tapu ktne, aile konutu erhi konulmas karar verilebilir.

(2) Karar, hkim tarafndan ivedilikle yerine getirilmek zere ilgili tapu sicil mdrlne gnderilir.

Kimlik ve dier bilgi ve belgelerin deitirilmesi

MADDE 16 (1) Kimlik ve dier bilgi ve belgelerin deitirilmesi tedbiri, hkim tarafndan, korunan kiinin hayati tehlikesinin bulunmas ve bu tehlikenin nlenmesi iin dier tedbirlerin yeterli olmayacann anlalmas hlinde, ilgilinin aydnlatlm rzasna dayanlarak Tank Koruma Kanunu hkmlerine gre verilen tedbir karardr.

(2) Karar, ileri Bakanlnca gerei yerine getirilmek zere hkim tarafndan Cumhuriyet basavclna gnderilir.

(3) Cumhuriyet basavclnca bu karar ileri Bakanlna ivedilikle gnderilir. Karar zerine yaplan ilemin sonucu, ileri Bakanl tarafndan Cumhuriyet basavclna bildirilir.

Hkim tarafndan verilecek nleyici tedbir kararlar

MADDE 17 (1) Hkim tarafndan iddet uygulayanlarla ilgili olarak aadaki nleyici tedbirlerden birine, birkana veya uygun grlecek benzer tedbirlere karar verilebilir:

a) iddet maduruna ynelik olarak iddet tehdidi, hakaret, aalama veya kk drmeyi ieren sz ve davranlarda bulunmamas.

b) Mterek konuttan veya bulunduu yerden derhl uzaklatrlmas ve mterek konutun korunan kiiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kiilere, bu kiilerin bulunduklar konuta, okula ve iyerine yaklamamas.

) ocuklarla ilgili daha nce verilmi bir kiisel iliki kurma karar varsa, kiisel ilikinin refakati eliinde kurulmas, kiisel ilikinin snrlanmas ya da tmyle kaldrlmas.

d) Gerekli grlmesi hlinde korunan kiinin, iddete uramam olsa bile yaknlarna, tanklarna ve kiisel iliki kurulmasna ilikin hller sakl kalmak zere ocuklarna yaklamamas.

e) Korunan kiinin ahsi eyalarna ve ev eyalarna zarar vermemesi.

f) Korunan kiiyi iletiim aralaryla veya sair surette rahatsz etmemesi.

g) Bulundurulmas veya tanmasna kanunen izin verilen silahlar kollua teslim etmesi.

) Silah tamas zorunlu olan bir kamu grevi ifa etse bile bu grevi nedeniyle zimmetinde bulunan silah kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kiilerin bulunduklar yerlerde alkol ya da uyuturucu veya uyarc madde kullanmamas ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kiilere ve bunlarn bulunduklar yerlere yaklamamas, bamllnn olmas hlinde, hastaneye yatmak dhil, muayene ve tedavisinin salanmas.

) Bir salk kuruluuna muayene veya tedavi iin bavurmas ve tedavisinin salanmas.

(2) Hkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayl ocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile Trk Medeni Kanunu hkmlerine gre velayet, kayym, nafaka ve kiisel iliki kurulmas hususlarnda da karar verebilir.

(3) iddet uygulayan, ayn zamanda ailenin geimini salayan veya katkda bulunan kii ise hkim, Trk Medeni Kanunu hkmlerine gre nafakaya hkmedilmemi olmas kaydyla, iddet madurunun yaam dzeyini gz nnde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasna hkmedebilir. Tedbir nafakasnn tahsiline ilikin hususlar 43 nc maddedeki usul ve esaslara gre yerine getirilir.

iddet tehdidinde veya kk drmeyi ieren sz ve davranlarda bulunmama

MADDE 18 (1) Hkim tarafndan, iddet uygulayann korunan kiiye kar tehdit, hakaret, aalama veya kk drme ve benzeri sz ve davranlarda bulunmamasna ilikin olarak karar verilebilir.

Uzaklatrma ve konutun korunan kiiye tahsisi

MADDE 19 (1) Hkim tarafndan iddet uygulayann, korunan kii ile birlikte oturduklar mterek konuttan uzaklatrlarak, konutun korunan kiiye tahsis edilmesine ilikin karar verilebilir.

(2) Mlki amir ya da hkim, talep edilmesi hlinde korunan kiiye, iddet uygulayana ya da bu kiilerin yaknlarna ait kiisel eya ve belgelerin kolluk marifetiyle kendilerine teslim edilmesine karar verebilir. Teslim edilecek kiisel eya ve belgeler, tedbir kararnda gsterilir.

(3) Bu tedbirin uygulanmas, iddet uygulayann uzaklatrld konutun kira, elektrik, su, telefon, doalgaz ve benzeri giderlerini karlamaya devam etmesine engel tekil etmez. Hkim iddet uygulayann, koruma karar sresince aile konutunun kira szlemesini feshetmemesine, kamu konutu tahsisinin kaldrlmas ynnde talepte bulunmamasna ve bu tr ykmllklerinin devam ile uygun grecei dier tedbirlere de karar verebilir.

(4) Kira szlemesine ilikin tedbir karar kiralayana, kamu konutu tahsisinin kaldrlmamasna ynelik tedbir karar ise ilgili kamu kurumuna bildirilir.

Korunan kiinin bulunduu yere yaklamama

MADDE 20 (1) Hkim tarafndan, iddet uygulayann korunan kiiye, konuta, okula, iyerine ve korunan kiinin bulunabilecei sair yerlere yaklamamasna ilikin karar verilebilir.

ocukla kiisel iliki kurulmasnn snrlandrlmas

MADDE 21 (1) Hkim tarafndan daha nce verilmi, ocukla kiisel iliki kurma karar varsa kiisel ilikinin refakati eliinde yaplmasna veya durumun zelliine gre snrlandrlmasna ya da tmyle kaldrlmasna ilikin karar verilebilir.

Yaknlara, tanklara ve ocuklara yaklamama

MADDE 22 (1) Hkim tarafndan gerekli grlmesi hlinde, iddet uygulayann, iddete uramam olsa bile korunan kiinin, yaknlarna, iddetin tanklarna ve kiisel iliki kurulmasna ilikin hller sakl kalmak zere ocuklarna yaklamamasna ilikin karar verilebilir.

Eyalara zarar vermeme

MADDE 23 (1) Hkim tarafndan, iddet uygulayann, korunan kiinin ahsi eyalarna ve ev eyalarna zarar vermemesine ynelik karar verilebilir.

letiim aralaryla rahatsz etmeme

MADDE 24 (1) Hkim tarafndan, iddet madurunun korunmas amacyla, iddet uygulayann grsel, iitsel, yazl, internet ve benzeri iletiim aralaryla ya da sair surette korunan kiiyi rahatsz etmemesine ynelik karar verilebilir.

Silah teslimi

MADDE 25 (1) Hkim tarafndan, iddet madurunun korunmas amacyla iddet uygulayana ait silhlarn kollua teslimine ve tedbir sresinin sonuna kadar emanetine ynelik karar verilebilir.

Kamu grevi nedeniyle kullanlan silahn teslimi

MADDE 26 (1) Hkim tarafndan, iddet uygulayann, silah tamas zorunlu olan bir kamu grevi ifa etse bile bu grevi nedeniyle zimmetinde bulunan silah kurumuna teslim etmesine ynelik karar verilebilir.

(2) Silah teslim alan kurum amiri, karar sresinin sonuna veya tedbirin deitirildiine ya da kaldrldna dair yeni bir karar verilmedike birinci fkra hkmlerine gre verilen tedbir kararn uygulamaya devam eder ve silah hibir ekilde iade etmez.

(3) Silahn teslim alnmas ve iadesi ilemleri kurum amiri, iddet uygulayan ve bir tank arasnda imzalanan tutanak ile yerine getirilir.

Alkol veya uyuturucu ya da uyarc madde kullanmama ve bamllk halinde muayene ve tedavi

MADDE 27 (1) Hkim tarafndan, iddet uygulayann, korunan kiilerin bulunduklar yerlerde alkol, uyuturucu veya uyarc madde kullanmamas ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kiilere ve bunlarn bulunduklar yerlere yaklamamas, bamllnn olmas hlinde, hastaneye yatmak dhil, muayene ve tedavisinin salanmasna ynelik karar verilebilir.

(2) Hakknda nleyici tedbir karar verilen kiinin, bir salk kuruluunda muayene veya tedavi olmasnn salanmas ve sonular ile tedbirin kii zerindeki etkilerinin takibi NM tarafndan ilgili kurum veya kurulu ile koordinasyon ierisinde yerine getirilir. NM olayn zelliine gre bu kararn yerine getirilmesi srasnda kolluktan yardm isteyebilir.

(3) Hakknda tedbir karar verilen kiinin salk kuruluunda tedaviyi reddetmesi halinde durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet basavclna ve NMe bildirilir.

(4) Bu tedbirin uygulanmasna ilikin giderler, 44 nc maddenin nc fkrasndaki usul ve esaslara gre karlanr.

Bir salk kuruluunda muayene ve tedavi

MADDE 28 (1) Hkim tarafndan iddet uygulayann, iddet eilimine yol aan davranlarn nlemek amacyla, salk kuruluuna muayene veya tedavisi iin bavurmas ve tedavisinin salanmasna ynelik karar verilebilir.

(2) iddet uygulayann muayene ve tedavisinin salanmasna karar verilmesi halinde, illerde il halk sal mdrlne, ilelerde toplum sal merkezine bavurulmas zorunludur.

(3) iddet uygulayan, illerde il halk sal mdrl varsa ruh sal ubesi tarafndan, ilelerde toplum sal merkezi tarafndan kamuya ait salk kuruluuna sevk edilir. lgilinin tedaviyi srdrp srdrmedii ve yaplan ilemin sonucu bu birimler tarafndan NMe bildirilir.

(4) Hakknda tedbir karar verilen kiinin salk kuruluunda tedaviyi reddetmesi halinde durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet basavclna ve NMe bildirilir.

(5) Bu tedbirin uygulanmasna ilikin giderler, 44 nc maddenin nc fkrasndaki usul ve esaslara gre karlanr.

Kolluk amiri tarafndan alnabilecek tedbirler

MADDE 29 (1) Mlk amir tarafndan alnabilecek barnma yeri salanmasna ve geici koruma altna alnmasna ilikin tedbirler, gecikmesinde saknca bulunan hllerde ilgili kolluk amirince de alnabilir. Kolluk amiri, evrak en ge tedbirin alnd tarihi takip eden ilk ign iinde mlk amirin onayna sunar. Mlk amir tarafndan krk sekiz saat iinde onaylanmayan tedbirler kendiliinden kalkar.

(2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve hkim tarafndan karar altna alnabilecek nleyici tedbirler, gecikmesinde saknca bulunan hllerde ilgili kolluk amirince alnabilir. Kolluk amiri evrak en ge tedbirin alnd tarihi takip eden ilk ign iinde hkimin onayna sunar. Hkim tarafndan yirmi drt saat iinde onaylanmayan tedbirler kendiliinden kalkar.

(3) Tatil gnleri srenin hesabna dhildir. Srenin bitimi resmi tatil veya hafta sonuna rastlarsa, sre takip eden ilk i gn sona erer.

DRDNC BLM

Tedbir Kararlarnn Verilmesi, Yerine Getirilmesi ve Dier Usul lemleri

Tedbir kararnn verilmesi

MADDE 30 (1) Tedbir karar ilgilinin talebi, mdrlk, NM veya kolluk grevlileri ya da Cumhuriyet savcsnn bavurusu zerine verilir. Tedbir kararlar en abuk ve en kolay ulalabilecek yer hkiminden, mlk amirden ya da kolluktan talep edilebilir.

(2) Tedbir karar ilk defasnda en ok alt ay iin verilebilir. Ancak iddet veya iddet uygulanma tehlikesinin devam edeceinin anlalmas hlinde, resen, korunan kiinin, mdrlk, NM veya kolluk grevlilerinin talebi zerine, tedbirlerin sresinin veya eklinin deitirilmesine ya da aynen devam etmesine karar verilebilir.

(3) Koruyucu tedbir karar verilebilmesi iin, iddetin uyguland hususunda delil veya belge aranmaz. nleyici tedbir karar, geciktirilmeksizin verilir. Kararn verilmesi, Kanunun amacn gerekletirmeyi tehlikeye sokabilecek ekilde geciktirilemez.

(4) Hkim veya mlki amir tarafndan resen, korunan kii, mdrlk, NM veya kolluk grevlileri tarafndan yaplan talep zerine, iddet veya iddet uygulama tehlikesinin ortadan kalktnn anlalmas halinde, karar veren merci tarafndan verilen tedbirlerin kaldrlmasna karar verilebilir. Tedbirlerin kaldrlmasna karar verilmesi halinde bu karar korunan kiiye de tebli edilir.

Tedbir kararnn teblii

MADDE 31 (1) Tedbir karar, karar veren merci tarafndan korunan kiiye ve iddet uygulayana tefhim veya tebli edilir. Bu karar, yerine getirilmek zere grevli olan kurum veya kurulua gnderilir.

(2) Tedbir talebinin reddine ilikin karar, sadece korunan kiiye tebli edilir.

(3) 29 uncu maddenin birinci fkras kapsamnda alnan tedbirlerin belirtilen srelerde yetkili merci tarafndan onaylanmamas halinde tedbir kararnn kalkt korunan kiiye tebli edilir, ilgili kollua bildirilir.

(4) Gecikmesinde saknca bulunan hllerde ilgili kolluk birimi tarafndan alnan nleyici tedbir, iddet uygulayana bir tutanakla derhl tebli edilir ve bu husus hakknda NMe ve mahkemeye bildirimde bulunulur.

(5) iddet uygulayana, tedbir kararna aykr davranmas halinde hakknda zorlama hapsine tabi tutulmasna karar verilebilecei ihtar kararda belirtilir. Ayrca tedbir kararnn tefhim ve tebli ilemlerinde de bu ihtar yaplr.

Gizlilik

MADDE 32 (1) Gerekli bulunmas hlinde, tedbir karar ile birlikte talep zerine veya resen, korunan kii ve dier aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliini ortaya karabilecek bilgileri ve adresleri ile korumann etkinlii bakmndan nem tayan dier bilgileri, tm resmi kaytlarda gizli tutulur. Bu bilgileri hukuka aykr olarak bakasna veren, ifa eden veya aklayan kii hakknda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanr.

(2) Adli ilemlerde, iddet maduruna ilikin gizlilik ilemleri Cumhuriyet Basavclklar ve Mahkemelerce Alnacak Tank Koruma Tedbirlerine likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde yerine getirilir.

(3) Korunan kiiye yaplacak tebligatlarda NMe ait adres bilgileri kullanlr.

(4) Birinci fkra hkmne gre bilgilerinin gizli tutulmasna karar verilen korunan kiinin, Milli Eitim Bakanl, Merkez Nfus daresi Sistemi, Sosyal Gvenlik Kurumu, Ulusal Yarg A Biliim Sistemi, kolluk, bankalar, salk kurum ve kurulular ve benzeri tm kaytlardaki bilgileri gizli tutulur.

(5) Korunan kii hakknda gizlilik karar verilmesi halinde, karar NM mdr araclyla tedbir kararnn uygulanaca yer nfus mdrlklerinde ilgilinin nfus kaydna ilenir. Gizlilik erhinde karar veren mercinin ad, kararn tarih ve says bulunur. Bu durumda korunan kiilerin resmi bavuru, i ve ilemlerinin yaplmas srasnda adres beyan istenilmez. Gizlilik karar verilen kaytlar sadece elektronik ortamda tutulur.

(6) Korunan kiinin nfus kaydna ilenen gizlilik erhi, tedbir kararnn sresinin sona ermesini takip eden onbeinci gn MERNS veri tabanndan silinir. Gizlilie ilikin tedbir kararnn deitirilmesi veya kaldrlmas halinde ise nfus mdrl tarafndan karar gecikmeksizin yerine getirilir.

Mlki amir tarafndan verilen kararlara itiraz

MADDE 33 (1) Kanun hkmlerine gre mlki amir tarafndan verilen koruyucu tedbir kararna kar, tefhim veya tebli tarihinden itibaren iki hafta iinde, ilgililer tarafndan aile mahkemesine itiraz edilebilir. Aile mahkemesinin bulunmamas halinde 34 nc maddenin ikinci fkrasnda yer alan usule gre ilem yaplr.

(2) Hkim, verilen tedbir kararnn kaldrlmasna veya uygun grlecek baka bir tedbirle deitirilmesine veya aynen devamna karar verebilir.

(3) tiraz hakknda duruma yaplmakszn karar verilir. Ancak, hkim tarafndan gerekli grlmesi halinde ilgililer dinlenebilir. Karar bir hafta iinde verilir. tiraz zerine verilen karar kesindir.

Hkim tarafndan verilen tedbir kararlarna ve zorlama hapsi kararna itiraz

MADDE 34 (1) Kanun hkmlerine gre hkim tarafndan verilen koruyucu veya nleyici tedbir kararlar ile tedbir kararlarna aykrlk dolaysyla verilen zorlama hapsi kararlarna kar, tefhim veya tebli tarihinden itibaren iki hafta iinde ilgililer tarafndan aile mahkemesine itiraz edilebilir.

(2) tiraz zerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunmas hlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaral daire iin birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunmas hlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hkimi ile asliye hukuk mahkemesi hkiminin ayn hkim olmas hlinde ise en yakn asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gnderilir.

(3) Tedbir kararlarna kar yaplan itiraz inceleyecek merci, itiraz talebinin kabulne veya reddine, verilen tedbir kararnn kaldrlmasna, uygun grlecek baka bir tedbirle deitirilmesine veya aynen devamna karar verebilir.

(4) tiraz hakknda duruma yaplmakszn karar verilir. Ancak, hkim tarafndan gerekli grlmesi halinde ilgililer dinlenebilir.

(5) Asl dava ile birlikte talep edilen tedbirler hakknda verilen kararlara kar, esas davadan bamsz olarak ikinci fkrada yer alan usule gre itiraz edilebilir.

(6) Zorlama hapsi kararlarna kar yaplan itirazda da ikinci fkrada yer alan usule gre ilem yaplr.

(7) Karar bir hafta iinde verilir. tiraz zerine verilen karar kesindir.

Tedbir kararnn ilgili makamlara iletilmesi ve yerine getirilmesi

MADDE 35 (1) Tedbir kararlar, kararn niteliine gre Cumhuriyet basavclna, kollua veya mdrle gecikmeksizin en seri vastalarla bildirilir.

(2) Kanun kapsamnda ilgili mercilere yaplan bavurular ile bu bavurularn kabul ya da reddine ilikin kararlar, bavuru yaplan merci tarafndan NMe gecikmeksizin bildirilir.

(3) Tedbir kararlar, kararn niteliine gre kamu kurum ve kurulular tarafndan NM ile ibirlii ierisinde ivedilikle yerine getirilir. Koruyucu veya nleyici tedbir kararlarnn alnmas ve yerine getirilmesi aamasnda iddet maduru ile iddet uygulayan arasnda uzlama ya da arabuluculuk nerilemez.

(4) Korunan kiinin geici koruma altna alnmasna, gecikmesinde saknca bulunan hallerde barnma yeri salanmasna ilikin koruyucu tedbir kararlar ile iddet uygulayan hakknda verilen nleyici tedbir kararlarnn yerine getirilmesinden, hakknda koruyucu veya nleyici tedbir karar verilen kiinin yerleim yeri veya bulunduu ya da tedbirin uygulanaca yerdeki kolluk grevli ve yetkilidir.

(5) nleyici tedbir karar, Cumhuriyet basavcl tarafndan grevli ve yetkili kollua ivedilikle gnderilir ve kolluk marifeti ile uygulanmas izlenir. Cumhuriyet basavclnca gerektiinde tedbir kararnn bavuruda bulunanlar tarafndan kollua gtrlmesine imkn tannr. nleyici tedbir kararlarnn yerine getirilip getirilmedii karar sresince kolluk tarafndan kontrol edilir. Bu kontrol korunan kiinin;

a) Bulunduu konutun haftada en az bir kez ziyaret edilmesi,

b) kinci derece dhil olmak zere yaknlar ile iletiim kurulmas,

c) Komularnn bilgisine bavurulmas,

) Oturulan yerin muhtarndan bilgi alnmas,

d) Bulunduu konutun evresinde aratrma yaplmas,

eklinde yerine getirilir. Tedbir kararlarna aykrln tespit edilmesi halinde bu husus hakknda tutanak tutulur ve Cumhuriyet basavclna gnderilir.

(6) Tedbir kararlarnn alnmas ve uygulanmas iin yaplan i ve ilemlerin aamalar ve sonucu hakknda ilgili kurum tarafndan ayn gn en ge saat 16.00ya kadar en seri vastalarla NMe bildirilir.

(7) Korunan kii, korunduu yer dnda baka bir yere gitmesi gerektiinde gidecei yer hakknda kollua bilgi verir, bu durumda dahi hakknda verilen kararn uygulanmasna devam edilir. Korunan kii tarafndan tedbir kararna uyulmamas halinde bu husus kolluk amiri tarafndan bir tutanak ile tespit edilir.

(8) Tedbir kararnn ilgililere tefhim veya tebli edilmemesi, kararn uygulanmasna engel tekil etmez.

Kolluk grevleri

MADDE 36 (1) Kolluk grevleri, kolluun merkez ve tara tekiltnda Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, kolluk birimlerince belirlenmi olan yeteri kadar grevli tarafndan yerine getirilir.

(2) Bu grevliler, zellikle ocuk ve kadnn insan haklar ile kadn erkek eitlii konusunda eitim alm personel arasndan belirlenir.

Teknik yntemlerle takip

MADDE 37 (1) Hkim, tedbir kararlarnn uygulanmasnda teknik ara ve yntemler kullanlmasna karar verebilir. Ancak, teknik aralar kullanlmak suretiyle, kiilerin ses ve grnt kayd alnamaz, kiiler dinlenemez ve izlenemez.

Tedbir kararlarna aykrlk

MADDE 38 (1) Tedbir kararlarnn ihlal edildiinin kolluk tarafndan tespit edilmesi halinde tutulan tutanak Cumhuriyet basavclna iletilir. Bu tutanak Cumhuriyet basavcl tarafndan ivedilikle aile mahkemesine gnderilir. Tedbir kararlarnn ihlal edildiinin aile mahkemesince tespit edilmesi halinde ise baka bir ileme gerek kalmakszn resen zorlama hapsine ilikin karar verilebilir.

(2) Tedbir kararnn ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yarg alan ierisinde olduu takdirde zorlama hapsi karar, bu mahkeme tarafndan verilir. Ancak tedbirin baka bir mahkemenin yarg alan ierisinde ihlal edilmesi halinde, mkerrerlie neden olmamak asndan karar veren mahkemeden ayn tedbir hakknda daha nce zorlama hapsine karar verilip verilmedii hususunda bilgi istenilir. Verilen bilgiye gre ihlal durumu deerlendirilerek karar verilir.

(3) Zorlama hapsine karar verilebilmesi iin iddet uygulayana, tedbir kararna aykr davranmas halinde hakknda zorlama hapsi uygulanacana dair ihtarn da yer ald tedbir kararnn tefhim veya tebli edilmi olmas gerekir.

(4) Zorlama hapsine ilikin kararlar, duruma yaplmakszn verilir. Ancak, hkim tarafndan gerekli grlmesi halinde ilgililer dinlenebilir.

(5) Kanun hkmlerine gre hakknda tedbir kararlarna aykr hareket eden iddet uygulayana, fiili bir su olutursa bile, ihlal edilen tedbirin niteliine ve aykrln arlna gre hkim tarafndan gnden on gne kadar zorlama hapsine tbi tutulmasna karar verilir.

(6) Tedbir kararnn gereklerine aykrln her tekrarnda, ihlal edilen tedbirin niteliine ve aykrln arlna gre zorlama hapsinin sresi onbe gnden otuz gne kadardr. Ancak zorlama hapsinin toplam sresi alt ay geemez.

(7) Zorlama hapsi kararlar tekerrre esas olmaz, koullu salverilme hkmleri uygulanmaz ve adli sicil kaytlarna ilenmez.

iddet nleme ve izleme merkezlerinin kurulmas

MADDE 39 (1) Bakanlk, iddetin nlenmesi ile iddet maduru hakknda verilecek koruyucu tedbirler ile iddet uygulayan hakknda verilecek nleyici tedbirlerin etkin bir biimde uygulanmasna ynelik glendirici ve destekleyici danmanlk, rehberlik, ynlendirme ve izleme hizmetlerinin verildii, yeterli ve gerekli uzman personelin grev yapt ve tercihen kadn personelin istihdam edildii, almalarn yedi gn yirmidrt saat esasna gre yrtld NMi kurar.

Kurumlararas koordinasyon

MADDE 40 (1) Kanun hkmlerinin yerine getirilmesinde kurumlararas ve sivil toplum kurulular ile koordinasyon Bakanlk tarafndan gerekletirilir.

(2) Kamu kurum ve kurulular ile dier gerek ve tzel kiiler, Kanunun uygulanmasyla ilgili olarak kendi grev alanna giren konularda ibirlii ve yardmda bulunmak ve alnan tedbir kararlarn ivedilikle yerine getirmekle ykmldr. Gerek ve tzel kiiler, Kanun kapsamnda Bakanlk almalarn desteklemek ve ortak almalar yapmak zere tevik edilir.

(3) Kadnlarn alma yaamna katlm, zellikle kadn ve ocukla ilgili olmak zere iddetle mcadele mekanizmalar ve benzeri politikalar konusunda, Bakanlk tarafndan niversiteler, ilgili meslek kurulular ve sivil toplum kurulularnn da grleri alnarak bilgilendirme materyalleri hazrlanr veya hazrlatlr. Materyaller, Trkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, blgesel ve yerel yayn yapan zel televizyon kurulular ve radyolar tarafndan ayda en az doksan dakika yaynlanr. Bu yaynlar, asgari otuz dakikas 17.00-22.00 saatleri arasnda olmak zere 08.00-22.00 saatleri arasnda yaplr ve yaynlarn kopyalar her ay dzenli olarak Radyo ve Televizyon st Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dnda yaplan yaynlar, aylk doksan dakikalk sreye dhil edilmez. Bu sreler Radyo ve Televizyon st Kurulu tarafndan denetlenir.

(4) Kanunda ngrlen grevlerin yerine getirilmesi srasnda kamu kurum ve kurulularnn personeli Bakanlk grevlilerine yardmc olurlar.

Eitim

MADDE 41 (1) Kanunun etkin bir biimde uygulanmas amacyla tm kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, personel ve yelerinin Bakanln hazrlayp koordine edecei, kadnn insan haklar ile kadn erkek eitlii konusunda eitim programlarna katlmasn salar.

(2) lkretim ve ortaretim mfredatna, kadnn insan haklar ve kadn erkek eitlii konusunda eitime ynelik dersler konulur. Mfredata eklenen derslerin ierii Milli Eitim Bakanlnn ilgili birimi ile Genel Mdrlk tarafndan birlikte hazrlanr.

(3) Ortaretim rencileri ile yksekrenim rencileri, Bakanln grev alanna giren konularda sosyal sorumluluk projeleri oluturmada ya da mevcut projelerin ierisinde yer alma konularnda tevik edilir. Bu rencilere mezun olduklar tarihte Bakanlk ile Milli Eitim Bakanl ya da Yksekretim Kurumu tarafndan hazrlanan bir sertifika verilir.

BENC BLM

Mali Hkmler ve Dier Hkmler

Geici maddi yardmlarda rcu

MADDE 42 (1) Geici maddi yardmlar iin yaplan demelerin tahsili iin, deme tutar, demenin yaplaca yer ile tebli tarihinden itibaren bir ay iinde denmesi hususu iddet uygulayana tebli edilir. demenin sresinde yaplmamas halinde bu tutar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre ilgili vergi dairesi tarafndan takip ve tahsil edilir.

(2) Korunan kiinin geree aykr beyanda bulunduunun ilgili mdrle yaplan ihbar zerine veya kollukta ya da NM tarafndan kararlarn uygulanmas izlenirken tespit edilmesi halinde, bu hususa ilikin tutanak tutulur ve sosyal inceleme raporu dzenlenir. Bu durumda yaplan demeler, kendisine deme yaplan kiiden 6183 sayl Kanun hkmlerine gre tahsil edilir.

(3) Korunan kiinin geree aykr beyanda bulunduunun tespiti halinde birinci fkra hkmlerine gre iddet uygulayandan tahsil edilmi olan tutar kendisine iade edilir.

Nafaka

MADDE 43 (1) Kanun hkmlerine gre nafakaya karar verilmesi hlinde, kararn bir rnei, resen nafaka alacaklsnn veya borlusunun yerleim yeri icra mdrlne gnderilir.

(2) Gizlilik karar bulunmas halinde icra mdrlkleri tarafndan yaplacak ilemlerde 32 nci maddenin ikinci fkras kapsamnda korunan kiinin bilgileri gizli tutulur.

(3) Nafaka demekle ykml klnan kiinin Sosyal Gvenlik Kurumu ile balants olmas durumunda, korunan kiinin bavurusu aranmakszn nafaka, ilgilinin aylk, maa ya da cretinden icra mdrl tarafndan tahsil edilir.

(4) cra mdrlklerinin nafakann tahsili ilemlerine ilikin posta giderleri Cumhuriyet basavclnn sust deneinden karlanr. Ayrca har ve benzeri hibir ad altnda masraf alnmaz.

Salk giderleri

MADDE 44 (1) Korunan kiinin salk giderleri, genel salk sigortas kapsamnda karlanr. Ancak Kanun hkmlerine gre hakknda koruyucu tedbir karar verilen kiilerden genel salk sigortals olmayan ve genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii kapsamna da girmeyen veya genel salk sigortas prim borcu sebebiyle fiilen genel salk sigortasndan yararlanamayan ya da dier mevzuat hkmleri gereince tedavi yardmndan yararlanma hakk bulunmayanlar, bu hllerin devam sresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamnda, gelir testine tab tutulmakszn genel salk sigortals saylr.

(2) Korunan kiinin kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi karar varsa, salk hizmetlerinden yararlanrken, bavurusunun gizli tutulmas, sra beklememesi, ncelikli ve en ksa zamanda ilemlerinin tamamlanmas esastr.

(3) Kanun hkmlerine gre hakknda nleyici tedbir karar verilen kiinin ayn zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduuna karar verilmesi hlinde, genel salk sigortas kapsamnda karlanmayan rehabilitasyon hizmetlerine ynelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamnda verilmesi gereken dier salk hizmetlerinin giderleri Bakanlk btesinin ilgili tertiplerinden karlanr.

Har, masraf ve vergiden muafiyet

MADDE 45 (1) Kanun kapsamndaki bavurular ile verilen kararlarn icra ve infaz iin yaplan ilemlerden yarglama giderleri, har, posta gideri ve benzeri hibir ad altnda masraf alnmaz.

(2) Kanunun 17 nci maddesi uyarnca yaplan demeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu demeler iin dzenlenen ktlar ise damga vergisinden mstesnadr.

Davaya katlma

MADDE 46 (1) Bakanlk, gerekli grmesi hlinde kadn, ocuk ve aile bireylerine ynelik olarak uygulanan iddet veya iddet tehlikesi dolaysyla alan ve herhangi bir ekilde haberdar olduu idar, ceza, hukuk her tr davaya ve ekimesiz yargya mdahil olarak katlabilir.

Yrrlk

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.