18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

TEBL

Devlet Personel Bakanlndan:

KAMU PERSONEL GENEL TEBL

(SER NO: 3)

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayl Kanun ile 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen Geici 32 nci maddede yer alan hkmler erevesinde, 12 Mart 1971 tarihinden 22/3/2011 tarihine kadar, yarg denetimine kapal idari ilemler veya Yksek Askeri ura kararlar ile Trk Silahl Kuvvetlerinden iliii kesilenlerden, Milli Savunma Bakanl tarafndan hak sahibi olduklarna karar verilenlerin Devlet Personel Bakanlnca atama teklifleri yaplmtr.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kurulular emrine atama teklifi yaplan Aratrmac (6191) kadro unvanl personele ilikin olarak ilgili kurum ve kurulular ile personelden Bakanlmza intikal ettirilen konularda kamu kurum ve kurulular arasnda uygulama birliinin salanmas amacyla aadaki aklamalarn yaplmas gerekli grlmtr.

1) Sz konusu personelin;

a) Aratrmac (6191) unvanyla atanabilmesi asndan 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesindeki artlar tamas gerektii,

b) Atama teklifinin yaplmasn mteakip greve balamas ile birlikte 926 sayl Kanunun Geici 32 nci maddesinde belirtildii zere aylk ve dier mali haklar haricinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olaca,

c) lk ayla greve balad gnden itibaren hak kazanaca, Kanunun yrrle girdii tarihten greve balad tarihe kadar geen sre iin aylk denmeyecei,

d) Zorunlu emeklilik tarihinin Milli Savunma Bakanlndan (ilgili Kuvvet Komutanlklarndan) daha nce temin edilen formlarda belirtilen tarih olaca,

e) Greve balad yl iin yllk izin kullanma hakk bulunmakta olduu, greve balamadan nceki yl iin yllk izin hakk bulunmad,

f) Yllk izin srelerinin hesabnda, hangi statde olursa olsun kamu kurum ve kurulularnda geen hizmet sreleri ile kamu kurum ve kurulularnda gemese dahi Devlet memurlarnn kazanlm hak aylklarnn hesabnda deerlendirilen hizmet srelerinin dikkate alnmas gerektii,

g) Devlet memurluuna ilk defa atanmas sebebiyle ilk atamada harcrah denmesinin mmkn olmad,

h) Kurum ii yer deiiklii ve il deiiklii taleplerinin zmlenmesinin yrrlkteki mevzuat erevesinde atanan kurumun takdirinde bulunduu,

2) 926 sayl Kanunun Geici 32 nci maddesi gereince Genel dare Hizmetleri Snfnda ihdas edilen Aratrmac (6191) unvanl kadrolarn atama teklifi ilemi ile birlikte 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin ekli cetvellerinin ilgili blmne eklenmi saylaca,

3) Kamu kurum ve kurulularnn, Aratrmac (6191) unvanl kadrolarna atama teklifi yaplan personelin atama, greve balama veya balamama ilemlerini, tamamlanmasn mteakip Devlet Personel Bakanlna ivedilikle bildirmeleri gerektii,

4) Aratrmac (6191) unvanl kadrolarn bal olduu tekilatn (merkez, tara veya dner sermaye) belirlenmesi hususunun atama teklifi yaplan kurum ve kuruluun takdirinde bulunduu,

5) Aratrmac (6191) unvanl personele 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi hkmlerinin uygulanamayaca,

6) 926 sayl Kanunun Geici 32 nci maddesinin yrrle girdii tarih ile ilgili personelin atama teklifinin yapld Kurumda greve balad tarih arasndaki kesenek ve kurum karlklar ve emeklilik keseneine esas aylk derece ve kademeleri ile ek gstergelerinin ilgili Kuvvet Komutanl, Jandarma Genel Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanl tarafndan tespiti ile atama teklifinin yapld Kurum tarafndan Sosyal Gvenlik Kurumuna denmesi gerektii,

7) Aratrmac (6191) kadro unvanyla kurumlarnda greve balayan personelin kurum deitirmesi, istifas, vefat halinde veya herhangi bir nedenle kadronun boalmas halinde bu kadronun baka bir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylaca, buna ilikin bilgilerin Devlet Personel Bakanlna bildirilmesi gerektii ve bu durumda sz konusu personelin Aratrmac (6191) unvanl kadroya herhangi bir ekilde yeniden atanmasnn mmkn bulunmad, kurumunda veya farkl bir kurumda baka bir kadroya atanmas halinde atand yeni kadro unvan iin ngrlen haklardan faydalanmas gerektii,

8) Aratrmac (6191) unvanyla atanan personelden yksekrenim yapm olan astsubaylarn intibaklarnn, 926 sayl Kanunun 137 nci maddesinin 3 nc fkrasnn c bendinde belirtilen esaslar erevesinde bavuru tarihinden itibaren ileriye dnk olarak halihazrda alt kamu kurum ve kuruluu tarafndan,

a) Faklte, yksekokul veya meslek yksekokulunu bitirdiine dair resmi belgeyi ibraz edip mracaatn yapt tarihteki derece ve kademelerine,

- 2 yl sreli yksek renim iin 1 kademe,

- 3 yl sreli yksek renim iin 2 kademe,

- 4 yl sreli yksek renim iin 1 derece,

ilave edilerek yaplmas,

b) 2 ve 3 yl sreli yksek renimi tamamlayarak intibaklar yaplm olanlarn, daha sonra lisans renimini tamamlamalar halinde intibak ilemlerinin daha nce ilave edilen kademelerle birlikte 1 dereceyi amayacak ekilde yeniden yaplmas,

c) Yksek renimden dolay bir defadan fazla yaplan intibak ilemleri toplamnn 1 dereceden fazla olmamas, 5 yl ve zerindeki renimlerin 4 yldan fazlas iin kademe verilmemesi,

d) ntibak ilemleri hususunda ortaya kabilecek tereddtlerde ilgili Kuvvet Komutanlnn grnn alnmas,

9) Aratrmac (6191) unvanl personelin, mali haklarna esas olacak derece, kademe ve rtbe terfilerinin, 926 sayl Kanunun 30 uncu ve 78 inci maddelerinde dzenlenen normal bekleme sreleri esas alnarak her yl 30 Austos tarihinde halen altklar kamu kurum ve kurulularnca yaplmas,

10) Aratrmac (6191) unvanl personelin grevlerinin renim durumu, mesleki becerileri ve daha nce ifa ettikleri hizmetler de gz nnde bulundurularak; kurumun veya grevli olduu birimin grev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek grevleri ifa etmek, kurumun veya grevli olduu birimin grevleri hakknda aratrma, inceleme yapmak ve bu konular deerlendirerek sorunlara zm yollarn belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danmanlk yapmak, bu konularla ilgili toplant ve etkinliklere katlmak, aratrma programlarn hazrlamak ve verilecek benzeri dier grevleri yapmak olduu,

hususlar tebli olunur.