18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAINMASINA LKN TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar ile Genel lkeler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-IVndeki Atk Listesinde yer alan atklarn karayolu ile tanmasna dair esaslarn belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-IVndeki Atk Listesinde yer alan tehlikeli atklar ile tanmas kendi mevzuat ile kurala balanm olan zel atklar ve tbbi atklarn karayolu ile tanmasna dair esaslar kapsar.

(2) Bu Tebli;

a) Maden atklar, ambalaj atklar, tehlikesiz atklar ve radyoaktif atklarn tanmasn,

b) Uluslararas anlamalar ile sava hali ve olaanst hallerde uygulanacak mevzuat hkmlerine gre yaplan tama ilemleri ile Trk Silahl Kuvvetlerine ait olan ya da Trk Silahl Kuvvetlerinin temsilcilerinin elik ettii aralarla yaplan tama ilemlerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 11, 12 ve 13 nc maddeleri ile 4/7/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas Hakknda Ynetmeliin ilgili hkmlerine dayanlarak,

(2) 22/3/2010 tarihinden itibaren taraf olduumuz, Tehlikeli Mallarn Karayolu ile Uluslararas Tamaclna likin Avrupa Anlamasna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) ADR: Tehlikeli Mallarn Karayoluyla Uluslararas Tanmasna likin Avrupa Anlamasn,

b) Atk: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluan, evreye atlan veya braklan Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-1inde yer alan snflardaki herhangi bir maddeyi,

c) Atk kategorileri: Ynetimleri asndan farkllk gsteren ve Ek-1deki atk kodlarna gre snflandrlan atklar,

) Ara park yeri: Tehlikeli atk tayan aralarn tama ilemi yapmadklar zaman bulunacaklar ve Ek-IVte verilen teknik zellikleri haiz alanlar,

d) Atk Takip Hizmet Salaycs (ATHS): Sistemin kullanm srasnda mobil cihazlarn iletilmesi srasnda, sahadaki aralara ve aralarn ait olduklar firmalara eitim, destek ve danmanlk hizmeti verecek olan Trkiyede yerleik kurum ya da iletmeleri,

e) Ara Takip Servis Salaycs (ATSS): Mobil Atk Takip Sisteminin altyapsnda bulunan mobil cihazlarn montaj ve bakm dhil olmak zere buradan gelen bilgileri toplayp, Bakanlk sunucularna, Bakanlk tarafndan belirlenmi iletiim protokoln kullanarak gnderecek, Trkiyede bulunan kurum ya da iletmeleri,

f) Atk tama ara lisans: Bu Tebli ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il mdrlnce atk tamak amacyla faaliyet gsteren firmalara ait aralara verilen Ek-3teki belgeyi,

g) Atk tama firma lisans: Bu Tebli ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il mdrlnce atk tamak amacyla faaliyet gsteren firmalara verilen Ek-2deki belgeyi,

) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

h) l Mdrl: evre ve ehircilik l Mdrln,

) evre lisans/Geici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelikte dzenlenen belgeyi,

i) aretlemeler: Lisansl aralar zerinde bulunmas 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas Hakknda Ynetmelik ile belirlenmi ve tehlike snfn gsteren etiketlerin ADRnin gncel versiyonuna uygun iaretleri,

j) Mevzuat: 2872 sayl evre Kanunu ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanunu ve bu kanunlara dayanlarak karlan mevzuat,

k) Mobil cihaz: Atk tayan aralar zerine monte edilecek, ara konum bilgisi, aracn durumu, seyrine ilikin bilgiler ile Ulusal Atk Tama Formu bilgilerinin kaydedilmesini ve Ara Takip Servis Salaycsna gnderilmesini salayan, en az bir GPS modl, mobil iletiim modl ve veri giri panelinden oluan cihaz,

l) Mobil Atk Takip Sistemi (MoTAT): Her bir tama ilemine ilikin bilgilerin kaynanda kayt altna alnmas, atk ykl aralarn seyir halindeyken izlenmesi ve bu ekilde atk tama ilemlerinin etkin bir ekilde denetlenmesi amacyla hazrlanan sistemi,

m) zel atk: Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-IVndeki Atk Listesinde yer alan ve retici sorumluluu ilkesinden hareketle, ynetimleri ayr ynetmeliklerle dzenlenmi olan atk ya, bitkisel atk ya, atk akmlatr, atk pil, mrn tamamlam lastikler, mrn tamamlam aralar ile atk elektrikli ve elektronik eyalar,

n) Seyyar konteyner: Kamyonun kasas zerine monte edilip sklebilen yekpare konteyneri,

o) Tehlikeli atk: Ynetimleri zel mevzuat ile dzenlenmi olan zel atklar ve tbbi atk hari olmak zere Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-IVndeki Atk Listesinde (*) ile iaretlenmi atklar,

) Tbbi atk: 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmeliinde tanmlanan atklar,

p) Tutarllk kontrol: Atn oluumundan bertaraf/geri kazanmna kadar olan srete; atn miktar, atn kodu ve bu ata ait Ulusal Atk Tama Formu bilgilerinin, tanan atk ile uyumunun kontroln,

r) Ulusal Atk Tama Formu (UATF): 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmeliinin Ek-9unda yer alan ve il mdrlklerince baslarak cret karl atk reticisi veya yetkilendirilmi kurululara verilen formu,

s) Yetki belgesi: 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Tama Ynetmelii kapsamnda bir faaliyette bulunacak gerek ve tzel kiilere verilen belgeyi,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamnda belirtilen atklarn tanmasnda aadaki kurallara uyulur.

a) Bu Tebli kapsamnda kullanlacak tatlarn (aralarn), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas Hakknda Ynetmelik ve Tehlikeli Mallarn Karayolu ile Uluslararas Tamaclna likin Avrupa Anlamas (ADR)nn 9 uncu blmnde belirtilen hkmlerine uygun olmas gerekir. Sz konusu tatlarn retimi yurt iinde ise, bu tatlarn ADRye uygun olduunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca verilmi belge ile, yurt dndan ithal edilmi tatlardan ise ilgili otoritesinden alnm ADRye uygunluk veya tip onay belgesi ile belgelendirilmesi gerekir.

b) Bu Tebli kapsamndaki atklarn tanmasnda kullanlacak aralar ve bu aralarn bal bulunduu firmalar iin il mdrlklerinden tama lisans alnr.

c) Bu Tebli kapsamnda olan atklarn tanmas ilemleri srasnda, MoTAT sistemi kullanlr. Bu Tebli hkmlerine uygun olarak mobil cihaz taklmayan aralar ile bu Tebli kapsamnda olan atklar tanamaz.

) UATFde yer alan bilgiler, atk tayan ara zerine monte edilecek olan mobil cihaz kullanlarak sisteme aktarlr ve ayn zamanda basl UATF bu Tebliin altnc blm erevesinde doldurulup imzalanarak en az 5 yl sreyle saklanr.

d) Bu Tebli kapsamndaki atklar tayan aralarn MoTAT Sistemine kaydedilmesi ve bu aralarla atk tanmas srasnda, tanan ata ait UATFnin evrimii doldurulmas esastr. Ayrca tanan ata ait basl UATFler tama sresince lisansl arata bulundurulur.

e) Tama ilemlerinde her bir atk iin Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-IVnde yer alan 6 haneli atk kodlar kullanlr.

f) Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin EK-IVndeki 09 01 Fotoraf Endstrisi Atklar bal altnda yer alan atklar ile tek seferde 50 kg altnda tanacak olan tbbi atklar hari dier atklar iin lisansl arala tama zorunluluu bulunmamakla birlikte bu atklarn kayt altna alnabilmesi iin basl UATF kullanlr ve atn teslim edildii lisansl geri kazanm/bertaraf tesisince kayt altna alnr.

g) Tbbi atklarn tanmas esnasnda Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmeliinin Ek-1/csinde yer alan kk miktarda atk reten salk kurulular hari atk miktar gzetmeksizin UATF kullanlr.

) Tbbi atklar hari olmak zere 50 kg altnda olan atklarn kargo ile tanmas ancak uluslararas tehlikeli yk tamaclna ilikin belge alm olan kargo irketlerince yaplr.

h) Bu Tebli kapsamnda yer alan atklarn, bu maddenin birinci fkrasnn (f) ve () bentlerinde belirtilen hkmler sakl kalmak kaydyla geici faaliyet belgesi veya evre lisans alm geri kazanm/bertaraf tesislerine lisansl aralarla tanr.

) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atklarnn ayn amala ve ayn retici/ithalat tarafndan tekrar kullanm amacyla toplanarak tanmas retici/ithalat sorumluluunda olup, bu atklar atk minimizasyonu olarak deerlendirildiinden MoTAT kapsamnda deildir. Ancak retici/ithalat, bu atklar tamak amacyla kullanacaklar ara bilgilerini bulunduklar ilin il mdrlklerine tama ncesinde yazl olarak bildirir. Atn tanmasn mteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fiinin bir rnei retici/ithalat tarafndan bulunduu ilin il mdrlne gnderilir.

i) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atklarnn geri kazanm veya bertaraf amacyla toplanmas ve tanmas halinde bu maddenin () fkras hkmleri uygulanmaz.

j) Park halinde iken arata atk bulunmaz. Ancak, mcbir sebepler veya arazi durumuna gre ara atkla ykl iken zorunlu olarak park edilmesi gerektiinde, firma lisans dosyasnda belirtilen ve Ek-IVte verilen zelliklere haiz ara park yerlerinde park edilir. Park alannda acil durumlara kar gvenlik nlemleri alnr.

k) Tbbi atklar hari olmak zere, atklar araca yklendikten sonra geri kazanm/bertaraf tesisine teslim edilme sresi 10 gndr. Mcbir hallerde bu sre 30 gn geemez.

l) Mobil cihazlar ve iletiim altyap hizmetleri, Bakanlk tarafndan yetkilendirilmi ATSSler tarafndan salanr.

m) Mobil cihazlar ve iletiim altyap hizmetlerinin sahadaki iletim ve kullanm destei ile eitim hizmetlerini, Bakanlk tarafndan yetkilendirilen ATHSler verir.

n) Mevcut mobil cihaz ve iletiim alt yaps olan firmalar, Bakanlka talep edilen artlar ve gerekli entegrasyonu salamas durumunda bu cihazlarn kullanmna devam edebilir.

o) Bakanlk sistemin iletimi srasnda atk tayan firma ve aralara teknik ya da iletimsel destek vermez, bu hizmet destek ihtiyacnn konusuna gre ATHS ya da ATSSler tarafndan salanr.

) Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmelikte tanmlanan ve 21/10/2010 tarihli ve 2010/190 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tehlikeli Maddeler in Yaptrlacak Sorumluluk Sigortalar Hakknda Karara gre Hazine Mstearlnca belirlenen talimat ve tarife dorultusunda mali sorumluluk sigortas yaptrlr.

p) Atn tanmas ilemlerinde; arlk lm srasnda lm cihazlarndan kaynaklanan atk arlnn % 5inden fazla farkllklar, hacim olarak llen atklarn daha sonra ktle olarak llmesinden kaynaklanabilecek dnm farkllklar, matbu ve imzal UATF zerindeki bilgiler ile MoTAT sistemi zerindeki bilgilerin elemesi ve atk kodunun belirlenmesindeki hatalarn tespiti amacyla tutarllk kontrol yaplmas esastr.

r) Bu Tebli kapsamnda kullanlacak ve ADR Blm 6da tanmlanan kaplar (ambalajlar); akredite bir kurulu tarafndan test edilmi ve UN numaras verilerek sertifikalandrlm olmaldr. Tehlikeli atklarn karayolu ile tanmasnda bu kaplar kullanlr.

KNC BLM

Ykmllkler

Bakanln merkez tekilatnn grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Bakanln grev ve yetkileri aada belirtilmitir.

a) Atk tama esaslarn belirlemek.

b) Mobil Atk Takip Sistemini oluturmak.

c) ATHSleri yetkilendirmek ve ykmllklerini yerine getirilmediinin tespit edilmesi durumunda ATHSnin yetkisini iptal etmek.

) Mobil cihazn zeliklerini belirlemek.

d) Mobil cihaz iin bavuran ATSSlere yeterlilik vermek, yeterliliini denetlemek ve ATSSnin ykmllklerini yerine getirmediinin tespit edilmesi durumunda yetkisini iptal etmek.

l Mdrlnn grev ve yetkileri

MADDE 7 (1) l Mdrlklerinin grev ve yetkileri aada belirtilmitir.

a) Atk tama lisans almak zere bavuran firma ve aralara, 19 uncu ve 20 nci maddelerde istenen bilgi ve belgeler dorultusunda lisans vermek.

b) Lisanslandrma ilemlerini MoTAT Sistemi kullanarak gerekletirmek, firma ve aralar kayt altna almak.

c) Firma ve firmaya bal her bir ara iin ayr ayr lisans belgesi dzenlemek.

) UATF stok ve sat bilgilerini MoTAT Sistemini kullanarak kayt altna almak.

d) MoTAT Sistemini kullanarak UATFleri creti karlnda atk reticisine veya yetkilendirilmi kurululara vermek.

e) Aralar ylda en az 1 kez denetlemek, denetimler sonucu lisans koullarna uymayan firma ve aralarn lisansn iptal etmek, lisans verilen ve lisans iptal edilen firma ve ara bilgilerini Bakanla bildirmek.

f) 5 inci maddede esas belirtilen tutarllk kontroln yapmak.

g) Atk tama lisans almak zere bavuran firmann talebine istinaden arala tanabilecek olan atk kodlarn belirlemek.

Geri kazanm ve bertaraf tesislerinin grev ve yetkileri

MADDE 8 (1) Bakanlktan lisans alm geri kazanm ve bertaraf tesislerinin grev ve yetkileri aada belirtilmitir.

a) Sadece UATF olan atklar tesise kabul etmek.

b) 5 inci maddede belirtilen tutarllk kontroln yapmak ve tutarszlk durumunda il mdrlne bildirmek.

c) Kontrol edilen UATF bilgilerini MoTAT sistemi zerinden de onaylamak.

) UATFlerin ilgili blmlerini doldurmak ve altnc blmde tanmlanan prosedre uymak.

Atk reticisinin ykmllkleri

MADDE 9 (1) Atk reticisinin ykmllkleri aada belirtilmitir.

a) Bal olduklar il mdrlklerine bavurarak, Bakanlk veri tabanna kayt olmak.

b) Atklarn araca yklenmesi ilemi ile birlikte mobil cihaz kullanlarak girilen bilgilerin basl ve slak imzal olan UATF ile ayn olduunu kontrol etmek ve onaylamak.

c) Bakanlk evrimii uygulamalarn kullanarak, tesislerine ait UATF bilgilerini grmek, kontrol etmek ve uyumazlk durumunda bal olduklar il mdrlne durumu bildirmek.

) Atk tama ilemini yapacak olan lisansl firmann ve bu firmaya bal aracn lisans belgelerini kontrol etmek, atk tama lisans olmayan veya lisans sresi biten firmalar ve aralar ile tama ilemi yapmamak, bu tr firmalarn tespit edilmesi durumunda il mdrlne bilgi vermek.

d) UATFleri il mdrlklerinden temin etmek, ilgili blmlerini doldurmak ve altnc blmde tanmlanan prosedre uymak.

Atk tama firmalarnn ykmllkleri

MADDE 10 (1) Atk tama firmalarnn ykmllkleri aada belirtilmitir.

a) l mdrlklerinden atk tama firma/ara lisans almak ve bu Teblile belirlenen artlara uymak.

b) Aralara mobil cihaz taktrmak ve kullanmak.

c) ATHSlerle koordineli almak.

) Atk tayan aralar iin ADR mevzuat ykmllklerini yerine getirmek.

d) UATFlerin ilgili blmlerini doldurmak ve altnc blmde tanmlanan prosedre uymak.

e) 5 inci maddenin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen mali sorumluluk sigortasn yaptrmak.

Ara takip servis salayclarnn grev ve ykmllkleri

MADDE 11 (1) ATSSlerin grev ve ykmllkleri aada belirtilmitir.

a) Sistem kapsamnda mobil cihazlarn iletiim altyapsn salamak ve srdrmek.

b) Ara takip sistemleri ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlklarn belgelemek ve Bakanlktan yetki almak.

c) zerinde Bakanlk tarafndan belirlenecek zellikteki UATF yazlm yklenmi, ara konum ve ara seyir bilgilerini alp iletebilecek mobil cihaz ve bileenlerini tedarik etmek, cihazn montajn yapmak veya yaptrmak.

) Trkiye genelinde, cihazlara teknik destek salayacak yeterli servis an kurmak.

d) Taklan mobil cihazlarn tanmlayc bilgileri ve lisansl ara kimlik bilgilerini Bakanlk internet tabanl uygulamalarn kullanarak girmek ve eletirmek.

e) Aralardan toplanan bilgilerin gizlilii salanmak ve Bakanlk tarafndan belirlenen kurallara uygun olarak Bakanlk sunucularna aktarmak.

f) Veri kayb yaanmamas iin gerekli nlemleri almak.

Atk takip hizmet salayclarnn grev ve yetkileri

MADDE 12 (1) ATHSlerin grev ve yetkileri aada belirtilmitir.

a) Sistemin sahadaki uygulamas srasnda gerekli olan kullanc eitimlerini vermek, iletimsel destek hizmetlerini sunmak ve kullanclardan gelen talepleri cevaplandrmak.

b) Lisansl firma yetkilileri ve lisansl ara srclerine mobil cihaz kullanm eitimlerini vermek.

c) Verilen eitimlere ilikin belge dzenlemek, Bakanlk internet tabanl uygulamalarn kullanarak bu belgeye ait bilgileri Bakanla bildirmek.

) Bakanlk bnyesindeki atk tama uygulamalarnn eitimini; lisansl atk tama firmalarna, lisansl ara srclerine, geri kazanm ve bertaraf tesislerine vermek.

d) Lisansl ara ve ara zerinde bulunan mobil cihaz arzalarnda arzay kayt altna almak, arza kaydn mteakip durumu MoTAT sistemi zerinden en ge 1 saat iinde Bakanla raporlamak, acil durumlarda gerekli tedbirlerin alnmas amacyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmak.

e) Firmalar ile Sistem Abonmanlk Szlemelerinin imzalanmas ve takibini gerekletirmek.

f) Abonelik srelerinde oluan problemleri Bakanla bildirmek.

NC BLM

Mobil Atk Tama Sistemi

Sistemin genel tanm

MADDE 13 (1) Sistem, her bir tama ilemine ilikin bilgilerin kaynanda kayt altna alnmasn, ykl aralarn seyir halindeyken takip edilmesini ve bu ekilde atk tama ilemlerinin etkin bir ekilde izlenmesi ve denetlenmesini hedeflemektedir.

(2) MoTAT sistemi, Atk Tama Firma Lisans ve Atk Tama Ara Lisans verilmesi aamasndan itibaren Bakanlk ilgili birimleri, il mdrlkleri, atk reticileri, lisansl atk tama firmalar ve lisansl geri kazanm/bertaraf tesislerince atklarn tanmas srasnda kullanlr.

(3) Sistem kapsamnda; atk tama firmalarnn ve aralarnn lisanslar evrimii olarak kayt altna alnr, UATF bilgileri mobil cihazlar kullanlarak sisteme girilir, ykl aralar seyir halindeyken takip edilir, kayt altna alnan UATFler lisansl geri kazanm veya bertaraf tesislerince denetlenerek onaylanr.

Lisanslandrma ileminde kullanlacak sistem

MADDE 14 (1) Lisanslandrma ilemlerinde;

a) Firma ve bu firmalara bal aralara, il mdrlklerince mobil atk takip sistemi kullanlarak lisans verilir.

b) Firma ve ara bilgilerinin sisteme girilmesinden sonra sistem tarafndan otomatik olarak lisans numaras retilir.

c) Lisansa ilikin tm bilgi girii yapldktan sonra matbu lisans belgesi kts sistem zerinden alnarak imzalanr ve firmaya teslim edilir.

Tama ilemleri srasnda kullanlacak sistem

MADDE 15 (1) Tama ilemlerinde;

a) Tama ilemleri balamadan nce mobil cihaz kullanlarak UATF bilgilerinin girilmesi esastr. Atk reticisinin at teslim ettii veya ara srcsnn at teslim ald corafi noktada, tanacak atk ve atn gidecei geici faaliyet belgeli veya evre lisansl tesise ilikin bilgiler mobil cihaz kullanlarak sisteme girilir.

b) Teknik aksaklklar nedeni ile mobil cihaz kullanlarak sisteme girilmeyen UATF kaytlar, atn araca yklenmesini takip eden en ge 12 saat iinde ve atk geici faaliyet belgeli veya evre lisansl tesise ulamadan Bakanlk tarafndan salanan internet tabanl uygulama kullanlarak tama firmas tarafndan sisteme girilir.

c) evrimii tama uygulamas kullanm iin atk tama firmasna il mdrlklerince lisans aamasnda verilen kullanc kodu ve ifresi kullanlr.

) Mobil cihaz kullanlmadan internet tabanl uygulama ile yaplan veri girileri iin ilgili firma teknik aksakl belgelemekle ykmldr. Bakanlk ve il mdrlkleri bu ekilde yaplan girileri inceler ve uygunluu konusunda karar verir. Uygun bulunmayan giri ve tama ilemleri iin 2872 sayl evre Kanununun ilgili maddesi dorultusunda idari yaptrm uygulanr.

d) Ara, geici faaliyet belgeli veya evre lisansl tesise ulatnda yaplan atk teslimat mobil cihaz kullanlarak Bakanla bildirilir. Boaltma ilemleri srasnda mobil cihaz kullanlarak girilen bilgiler geici faaliyet belgeli veya evre lisansl tesisin yetkili kullanclar tarafndan onaylanr.

DRDNC BLM

Lisanslandrma lemleri

Firmalarn ve aralarn lisanslandrlmasnda genel kurallar

MADDE 16 (1) Atk tayan firma ve aralarn lisanslandrlmasnda aadaki hususlara uyulur.

a) Atk tama firma lisans ve atk tama ara lisans gerek ve tzel kiiler iin dzenlenir. Bu Tebli kapsamnda yer alan atklar tamak isteyen gerek ve tzel kiiler kullanacaklar aracn bu ie uygunluunu gsteren ve 19 uncu ve 20 nci maddelerinde listelenen bilgi, belge ve dokmanlarla birlikte ilgili il mdrlne bavurur ve lisans alr.

b) Lisans bavurusu yaplan aralarda, teknik zellikleri Bakanlka belirlenen mobil cihaz bulundurulur.

c) Firma lisans sresi 5 yldr. Bu sre sonunda lisans iin gerekli artlarn halen salandnn belgelenmesi ve firmann talep etmesi halinde ayn artlar altnda yenilenir. Firmaya bal ara lisans geerlilik sresi, firma lisans geerlilik sresini aamaz.

) Lisans yenileme bavurular mevcut lisansn biti tarihinden en az 45 gn ncesinde ilgili il mdrlne yaplr. Lisans sresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi dzenlenene kadar tama ilemi yaplamaz.

d) Firma lisans ve ara lisans cretleri her yl evre ve ehircilik Bakanl Dner Sermaye letmesi Mdrl tarafndan belirlenir. Mevcut firma lisansna sonradan eklenen her ara iin ara lisans belgesi creti alnr. Yeni eklenen ara lisanslaryla birlikte firma lisans yenilenir ancak firma lisans sresi uzatlmaz ve firma lisans creti tekrar alnmaz.

e) Firma ve firmaya bal her bir ara iin Ek-II ve Ek-IIIte rnekleri verilen lisans belgeleri il mdrlklerince MoTAT sistemi kullanlarak ayr ayr dzenlenir.

f) Mevzuata aykr fiillerden dolay firma lisansnn iptal edilmesi durumunda firma lisansna bal tm ara lisanslar da iptal edilir. Lisans iptal edilen firmaya iptal tarihinden itibaren 6 ay sreyle yeni lisans belgesi dzenlenmez.

g) Firma lisans alnabilmesi iin en az bir ara iin lisans alnmas zorunludur. Tek bana firma lisans ya da tek bana ara lisans verilemez.

) Atk tama firma lisans ve atk tama ara lisans devredilemez. Lisans alma artlarnda bir deiiklik olmas durumunda lisans yenilenir.

h) Firma lisans, firmann merkez adresinin ticaret sicile kaytl olduu ilin il mdrlnce dzenlenir. Bu lisansa bal olmak kouluyla, atk tayacak aralar iin tama lisans farkl bir il mdrlnce dzenlenebilir. Yeni dzenlenen ara lisansna ilikin bilgiler firma lisansn veren il mdrlne MoTAT sistemi zerinden evrimii olarak gnderilir. Firma lisans belgesi yeni eklenen ara lisanslarn da ierecek ekilde firma lisansnn verildii il mdrlnce yenilenir.

) Firma, lisans ile birlikte bal olduu l Mdrlnden MoTAT sistemini kullanabilmek iin gerekli olan kullanc kodu ve ifre bilgilerini alr.

i) Firma, atk tama ilemleri srasnda kendisinden talep edilen bilgileri MoTAT sistemini kullanarak bildirir ve Bakanlk ile temel iletiimini bu sistem zerinden gerekletirir.

j) Firma, MoTAT sistemi kullanlarak bildirilen her trl bilgiden sorumludur ve aralara takl olan mobil cihaz kullanlmadan yaplan veri girileri iin arzay belgelemesi gerekir.

k) Firma, tad ykn zelliine gre aralarnda Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Tanmas Hakknda Ynetmelik ile belirlenmi ve tehlike snfn gsteren etiketleri ve ADRnin gncel versiyonuna uygun iaretleri kullanr.

l) Tama lisans alan firmalar, ara lisansna yeni atk kodu eklenmesi talebini, aracn lisans alm tarihini takip eden 30 gnden sonra yapabilir. Yeni atk kodu eklenmesi durumunda firma lisans ve ara lisans sreleri uzatlmaz ve lisans creti alnmaz.

Lisans alacak firmalarda aranacak artlar

MADDE 17 (1) Tama Lisans alacak firmalarda aadaki artlar aranr.

a) Karayolu Tama Ynetmelii hkmlerine uygun olarak verilmi yetki belgesine (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3) sahip olmak.

b) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas Hakknda Ynetmeliin 25 inci maddesinde geen hkmlere gre gvenlik danman bulundurmak.

c) Atklarn tanmasnda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas Hakknda Ynetmelik hkmleri geerli olup, sz konusu Ynetmeliin 8 inci blmnde verilen ykmllkleri salamak.

Lisans alacak firmalarn aralarnda ve bu aralarda altrlacak srclerde aranacak artlar

MADDE 18 (1) Lisans alacak aralar iin aadaki artlar aranr.

a) Atk tama lisans dzenlenecek olan aracn, Karayolu Tama Ynetmelii hkmlerine uygun olarak verilmi geerli yetki belgesine kaytl olmas gerekir.

b) Atk tama ilemi tanan atn zelliine uygun aralarla yaplr. Ayn arata ayn kap/blme iinde tanacak atklarn kod numaralarnn ayn olmas gerekir. Farkl atklar Varil/IBC gibi ambalajlar ile tanmak kouluyla ayn arata tanabilir ancak bu atklarn tehlikelilik zellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek ekilde gerekli tedbirler alnr. Tbbi atklarn tanaca aralarn teknik zellikleri Ek-Vde yer almaktadr. Tbbi atklar dier atklarla birlikte ayn arata tanamaz. Tbbi atk tama arac ile baka atk tanamaz.

c) Tanan ata uygun iaretler tama srasnda araca taklr. Tankerlerde her blmede bulunan farkl atklar iin uygun iaretlemeler bulundurulur.

) Tanacak atn fiziksel ve kimyasal zelliini ieren bilgi ve acil durumda kullanlacak gerekli malzeme, lisans bavurusu srasnda ve her bir tama ileminde arata bulundurulur.

d) Atk tayacak aralarn model ya 10dan byk olamaz. Karayolu Trafik Ynetmeliinde yer alan M kategorisi aralar ve O kategorisi aralar hari motorsuz aralara lisans belgesi dzenlenmez.

e) O snf rmorklu (dorse) aralar kullanlarak yaplacak tama ilemleri iin rmorka lisans belgesi dzenlenir. Rmorku ekecek ekici iin lisans belgesi dzenlenmez ancak ekiciye ilikin bilgiler MoTAT sisteminde kayt altna alnr ve plakas ara lisans belgesinde belirtilir. Rmorklar kaytl ekiciler dnda baka ekicilerle kullanlamaz.

f) Sv atklarn tanker ile tanmas durumunda, tama aralarnn kasa veya tanklar; szdrmaz, koku nleyen ve kolaylkla temizlenebilir nitelikte olmas gerekir.

g) Tamann variller iinde yaplmas durumunda; variller palet zerinde sabitlendikten sonra aralara yklenir. Tbbi atk tama aralar hari dier aralarn zemininin tanan atn toplam hacmine gre sznty toplayabilecek mazgal yaps ile donatlmas gerekir.

) Tamann panelvan tipi aralarla yaplmas durumunda; src ile atk tanan blm atktan kaynaklanan risklere kar izole edilir. Bu aralarda atn tand yk ksmnn zerinde bir havalandrma bulundurulur.

h) Atk, dkme olarak tanmas durumunda szdrmaz konteyner tr kasa ile tanr. Dkme olarak atn tanmas esnasnda baka bir atk tanamaz.

) Tamada konteyner kullanlmas halinde konteynerlerin zemini szntlara kar ykseklii en az 10 cm olan zgara sistemi ile donatlr. Konteynerlere lisans dzenlenmemekle birlikte kayt altna alnmas amacyla konteyner zerine il mdrlklerince belirlenen sra numaras dikey ykseklii en az 20 cm olacak ekilde firmalarca yazdrlr. Konteynerlere verilecek sra numaralar tama firma lisans no-konteyner sra no eklinde dzenlenir.

i) Dkme olarak atk tanan konteynerlerde, IBClerde ve tankerlerde farkl bir atn tanmas halinde 29/1/2011 tarihli ve 27125 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanker Temizleme Tesisleri Teblii hkmlerine gre temizleme ilemi yaplr.

j) Aralarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, nlk, emniyet gzl, emniyet ayakkabs, kuru kimyevi tozlu yangn sndrme cihaz, salma ve dklmelere kar sv atk temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dklen atn yaylmasn engelleyici ve sv at emen aparatlar ierir.

k) Acil durumlarda uygulanmak zere alnacak tedbirlere ilikin talimatname aralarda bulundurulur.

l) Tbbi atk tama arac hari olmak zere tama arac kasasnn veya tankerin yanlarnda ve arka ksmnda olmak zere dikey ykseklii en az 20 cm olan Atk Tama Arac ibaresi bulundurulur. Bu ibarenin altnda tanan atn kategorisi, Ek-1de yer alan listedeki balklar ieren portatif yaz bulundurulur. Firma logosu ve reklamlar tehlikelilik iaretlerini kapatacak byklkte olamaz. Tbbi atk tayacak aralarn renklerin, ara zerinde bulunacak yazlarn ve amblemin 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmeliine uygun olmas gerekir.

m) Lisans bavurusu yaplan aralarda, Bakanlk tarafndan onaylanm bir ATSS tarafndan salanm olan mobil cihazn bulunmas ve ara srclerinin yetkili bir ATHS tarafndan gerekli eitimleri alm olmas gerekir.

n) Ak kasal tama aralarnda atk yklendikten sonra zeri a, branda gibi malzeme ile kapatlr.

o) Tbbi atklarn tanmasnda O snf rmorklu (dorse), panelvan tipi, ak kasal aralar ile konteyner kullanlmaz. Tbbi atklar dkme eklinde tanmaz.

(2) Lisans alacak ara srcleri iin aadaki artlar aranr.

a) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Tanmas Hakknda Ynetmelik gerei, SRC5 tr mesleki yeterlilik belgesine sahip olunmas.

b) Atk tamacl yapmak iin eitim sertifikasna sahip olunmas.

c) Acil durumlarda uygulanmak zere alnacak tedbirlere ilikin talimatnameler konusunda eitimli olunmas.

) Mobil cihazn kullanm konusunda eitim alnm olmas.

Firma lisans bavurusunda istenen belgeler

MADDE 19 (1) Aracn bal olduu firmann lisanslandrlmas iin il mdrlklerine yaplacak bavurularda aadaki bilgi ve belgeler bulundurulur.

a) Firmann ad, adresi, telefon numaras, vergi numaras.

b) Firma sahibinin/sahiplerinin ad, adresi, telefon numaras.

c) Ticari sicil gazetesi, imza sirkleri.

) Lisans alacak aralarn plakalarn ihtiva eden firma yetkililerince imzal yaz.

d) Karayolu Tama Ynetmelii hkmlerine uygun olarak alnm geerli yetki belgesi rnei (noter tasdikli) (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3).

e) Tehlikeli Maddeler in Yaptrlacak Sorumluluk Sigortalar Hakknda Karar dorultusunda yaplan mali sorumluluk sigortas.

f) l mdrlnce gerekli grlmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

Ara lisans bavurusunda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 20 (1) Ara lisans iin il mdrlklerine yaplacak bavurularda aadaki bilgi ve belgeler bulundurulur.

a) Aracn ait olduu firmann/ahsn ad, adresi ve telefon numaras.

b) Ara ruhsat fotokopisi.

c) Tanacak atklarn, Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin EK-IVne gre atk kodlar listesi.

) Aracn Tayabilecei Tehlikeli Atk Snflar (Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-IIInde yer alan A-Tehlikeli Kabul Edilen Atklarn zellikleri-H kodlar).

d) Atn tanaca ambalaj tr.

e) Tanacak atn her biri iin ayr ayr fiziksel ve kimyasal zellii.

f) Olabilecek kazalara kar ilk mdahale ve ilk yardmda kullanlacak malzemeler listesi ve acil mdahale plan.

g) Aralara monte edilmi mobil cihaza ilikin sat szlemesi, alr durumda olduunu gsterir test sonular ve kullanc eitim belgeleri.

) Atk tayacak her bir ara iin aracn trafie kma ve tehlikeli madde tamas konusunda uygunluunu gsteren, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca yetkilendirilmi periyodik ara muayenesi ve yola elverililik muayene hizmeti veren kurum/kurulularca dzenlenen uygunluk belgesi.

h) Ara srclerinin ad-soyad, TC kimlik numaras, SRC5 tr mesleki yeterlilik belgesi, src ehliyet fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi.

) Srclerin, aracn bal bulunduu firmada altn gsterir sigorta kaytlar.

i) Tbbi atk tama aracnn bu tebliin Ek-Vinde belirtilen teknik zelliklere sahip olduunu gsteren teknik rapor.

j) l mdrl gerekli grmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

BENC BLM

Ara Takip Servis Salayclar ile Atk Takip Hizmet Salayclarnn Nitelikleri ve Yetkilendirilme

Ara takip servis salayclarnn nitelikleri

MADDE 21 (1) ATSSlerin nitelikleri aada belirtilmitir.

a) lke genelinde bir defada en az 500 aralk sistem teslimatn yapm olmak ve bunu belgelemek.

b) Bir sistemde en az 10.000 mobil birimin aktif olarak kullanlmakta olduunu belgelemek.

c) ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmak.

) Mobil birimlerde E-mark belgesi bulundurmak.

d) Trkiye genelinde btn byk illerde ve toplamda en az 50 ilde szlemeli yetkili servisi bulunmak.

e) Mobil birimlerin tesisi ve destei iin yetkili servislerde eitimli personel bulundurmak.

Atk takip hizmet salayclarnn nitelikleri

MADDE 22 (1) ATHSlerin nitelikleri aada belirtilmitir.

a) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre Grevlisi ve evre Danmanlk Firmalar Hakknda Ynetmelik hkmleri dorultusunda evre Danmanlk Yeterlilik Belgesi ile atn toplanmas, tanmas, geri kazanlmas, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarnn kapatlma sonras bakm ve bu tr faaliyetlerin gzetim, denetim ve izlenmesini kapsayan atk ynetimi konusunda en az 3 yllk deneyime sahip olmak.

b) Kullanc hatalar ve talepleri iin yedi gn yirmi drt saat alacak, ar merkezine sahip olmak.

c) ATHSde 7/24 acil yardm ve teknik destek alanlarnda altrmak zere bilgi ilem, kimya ve evre konularnda uzmanlam, ara takip sistemi ve tehlikeli kimyasallar konularnda eitilmi en az 3 evre grevlisini bnyelerinde bulundurmak.

) Gerekli eitimleri verebilecek nitelikte eitimci kadrosuna sahip olmak ya da bu nitelikteki kiileri istihdam etmek.

d) Eitim belgesi dzenlemek.

Ara takip servis salayclar ve atk takip hizmet salayclarnn yetkilendirilmesi

MADDE 23 (1) 21 inci ve 22 nci maddelerinde belirtilen nitelikleri salayan ve bunu belgeleriyle birlikte Bakanla sunan ATSS ve ATHSler Bakanlka yetkilendirilir.

ALTINCI BLM

Ulusal Atk Tama Formu (UATF) Bulundurma Zorunluluu ve Kullanm

Ulusal Atk Tama Formu

MADDE 24 (1) Bu Tebli kapsamnda belirlenen atklarn tanmas srasnda UATF kullanlr.

(2) UATFler evrim ii olarak MoTAT sistemi kullanlarak sisteme aktarlr. Ancak basl UATFler de tama sresince arata bulundurulur.

(3) UATFler atk reticileri veya yetkilendirilmi kurulularca il mdrlklerinden creti mukabili temin edilir.

Ulusal atk tama formlarnn kullanm

MADDE 25 (1) Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atk tama formlarndan (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeil, (E) formu sar renktedir. Atk reticisi ve tayc tarafndan lke ii tamada (Ek 9-A) da yer alan (A) , (B) , (C) , (D) formlar, uluslararas tamada ise (Ek 9-B) de yer alan (A) , (B) , (C) , (D) , (E) formlar doldurulur. (A) , (C) ve (E) formlar iki nsha halinde dzenlenir. Bu formlardan;

a) (D) formu tama balamadan nce, atk reticisinde kalr, retici tarafndan valilie gnderilir.

b) (A) , (B) , (C) , (E) formlar tama esnasnda bulundurulmak kayd ile taycya verilir.

c) (E) formu uluslararas tamada, tayc tarafndan gmrk knda Bakanla bir nshas gnderilmek zere gmrk memuruna teslim edilir.

) (A), (B) ve (C) formu tayc tarafndan atk bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatlarak, (A) ve (B) formlar atkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taycda kalr ve bir nshas reticiye teslim edilir.

d) (A) ve (B) formu atk bertarafndan sorumlu kii veya kurulu tarafndan imzalanarak alnr. (A) formunun bir nshas bertaraf tarafndan net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form zerine doldurulduktan sonra valilie gnderilir.

e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form zerine doldurulduktan sonra geri kazanm veya bertaraf eden tarafndan reticiye gnderilir.

(2) Gnderilen ve alnan tm tama formlar, yl sre ile saklanr ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiinde hazr bulundurulur.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Atklarn karayolunda tanmas esnasnda yaplacak denetimlerin esaslar ve uygulanacak idari yaptrmlar

MADDE 26 (1) Atklarn karayolunda tanmas esnasnda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas Hakknda Ynetmelik ile kamu kurumlar arasnda protokoller ile dzenlenen yol denetimleri srasnda aadaki belgeler ve arata bulunmas zorunlu malzemeler kontrol edilir.

a) l mdrl tarafndan araca ve bal bulunduu firmaya verilen lisans belgelerinin noter tarafndan onaylanm bir rnei.

b) lk yardm ve mdahaleye ilikin bilgileri ieren acil durum talimatnamesi.

c) Tayaca atn ad ve zelliine gre kaza annda yaplacak ilk yardm ve mdahalede gerekli olan malzeme ve gereler.

) Arac kullanan srcnn atk tamaclna ilikin yetkili kurum/kurululardan alm olduu SRC5 mesleki yeterlilik belgesi.

d) Tanan atk iin dzenlenen UATF.

e) Aracn Karayolu Tama Ynetmelii hkmlerine uygun yetki belgesi kayd.

f) ADRnin Blm 8.1.2sine uygun bilgi ve belgeler.

dari yaptrmlar

MADDE 27 (1) Bu Teblide yer alan ykmllklere uymayanlar hakknda 2872 sayl evre Kanununda yer alan ilgili yaptrmlar uygulanr.

Mevcut atk tama firma ve ara lisanslar

GEC MADDE 1 (1) Mevcut atk tama lisans olan firmalar ve aralar, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren 1 yl iinde lisanslarn bu Teblie uygun olarak yeniler.

Mobil cihaz taktrlmas zorunluluu

GEC MADDE 2 (1) Bu Tebliin yrrle girmesinden nce lisans alm olan firmalarn aralarna bu Tebliin yrrle girmesini mteakip 1 yl iinde mobil cihaz taktrlr ve gerekli eitimlerin alnmas salanr.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ek-I

ATIK KATEGORLERNE GRE ATIK KODLARI

 

Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmelik Ek-IV Atk Listesine gre

 

TEHLKEL ATIKLAR (TA)

 

Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmelik Ek-IV Atk Listesinde (*) iaretli kodlar

 

ZEL ATIKLAR

 

Atk Ya (AY)

Bitkisel Atk Ya (BAY)

120106

020301

120107

020304

120110

200125

120112

200126

130101

Atk Akmlatrler (APA)

130104

160601

130105

mrn Tamamlam Lastik(TL)

130109

160103

130110

PCB/PCT Atklar

130111

130101

130112

130301

130113

160109

130204

160209

130205

160210

130206

170902

130207

Elektrik Elektronik Ekipman Atklar (EEEA)

130208

16 02 11

130301

16 02 13

130306

20 01 21

130307

20 01 23

130308

20 01 35

130309

 

130310

 

130506

 

190207

 

TIBB ATIKLAR (TA)

 

180101

 

180102

 

180103

 

180104

 

180201

 

180202

 

180203

 

 

Ek-II

 

T.C.
.. VALL
evre ve ehircilik l Mdrl

ATIK TAIYAN FRMALAR N LSANS BELGES

 

 

 

1-       Firmann bilgileri:

 

2-       Firma sahibinin/sahiplerinin ad, adresi ve telefon numaras:

Ad:

Adres:

Telefon:

 

3-       Tehlikeli yk tamaya uygun donanma haiz nakliye arac says:

 

4-       Lisans alan aralarn plakalar:

 

5-       Tehlikeli yk tamacl eitim sertifikasna sahip src says:

 

6-       Tanacak tehlikeli yklerin tehlike snf numaralar:

 

7-       Tanacak tehlikeli atk kodlar (AYGEY Ek-4)

 

 

 

 

Yukarda belirtilen firma, ulusal/uluslararas tehlikeli yk tamaclnda 7 nci maddede

verilen (veya ekli liste ile birlikte verilen) atklar tamak iin gerekli teknik zelliklere

ve donanmlara haiz aralara sahiptir.

 

 

 

Bu belge tarihine kadar geerlidir.

 

 

 

FRMA LSANS NO:

 

 

NOT: Lisans verilen firmann sahiplerinde veya sahip olduklar aralarda deiiklik olduunda, lisansn geerlilik sresi sona erdiinde lisans belgesi Valilie (evre ve ehircilik l Mdrlne) geri gnderilir. 

 

 

Ek-III

 

 

T.C.
.. VALL
evre ve ehircilik l Mdrl

ATIK TAIYAN ARALAR N LSANS BELGES

 

 

1-Aracn ait olduu firmann ad, adresi ve telefon numaras, lisans numaras:

 

2- Ara lisans kategorisi:

 

3-Aracn tipi:

 

4-Plaka numaras ve (varsa) asi numaras:

 

Bu (rmork) dorse sadece aada belirtilen ekiciler ile ekilebilir

 

5-Ara sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras:

 

6- Tanacak tehlikeli yklerin tehlike snf numaralar:

 

7- Tanacak tehlikeli atk kodlar (AYGEY Ek-4)

 

 

 

Yukarda belirtilen ara, ulusal/uluslararas tehlikeli yk tamaclnda 6 nc maddede verilen (veya ekli liste ile birlikte verilen) atklar tamak iin gerekli zelliklere sahiptir.

 

 

 

Bu belge tarihine kadar geerlidir.

 

 

ARA LSANS NO:

 

 

 

 

 

NOT: 1- Her ara iin ayr bir lisans alnacaktr.
2-Ara servisten karldnda, arata bir deiiklik yapldnda, 4nc maddede belirtilen ahslarn dnda dier kiilere devredildiinde, lisansn geerlilik sresi sona erdiinde lisans belgesi Valilie (evre ve ehircilik l Mdrl) geri gnderilecektir.

 

 

 

 

 

Ek IV

 

 

Atk Tama Ara Park Yeri Teknik zellikleri

1-       Tehlikeli Madde Tamaclnda zlenecek Gzergahlar ve Park Yerleri ile ilgili olarak, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca yaymlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarnda Tanmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine bal kalmak kaydyla, Ynetmeliin 9 uncu maddesine gre, Tehlikeli madde ykl tatlarn izleyecei gzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADRnin 8.4 blmne uygun olarak yaplacaktr.

2-       Park alannn etraf evrili olmaldr.

3-       Park alanlar konut alanlarnn iinde olmamaldr.

4-       Tehlikeli atk tayan aralar belirlenmi olan park yerleri dndaki alanlara, meskun mahallere geliigzel park edilemez.

Ek V

 

Tbbi atk tama aralarnn teknik zellikleri

Tbbi atklarn toplanmas ve tanmas iin kullanlan aralarda aadaki artlar aranr.

a) Atklarn yklendii ksmn tamamen kapal yaplmas.

b) Sktrma mekanizmasnn bulunmamas.

c) ofr mahalli ile atk ykleme ksm arasnda boluk bulunmas.

d) Atk ykleme ksmnn kaza halinde zarar grmemesi iin salam yaplmas.

e) Atk ykleme ksmnn i yzeyinin paslanmaz, kolaylkla temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen dzgn yzeyli olmas.

f) Dik keler iermemesi, kesien yzeylerin yumuak dnlerle birbirine birlemesi,

g) Sa, sol ve arka yzeylerinde grlebilecek uygun byklkte ve siyah renkli Uluslararas Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yazlm DKKAT! TIBB ATIK ibaresinin bulunmas.

h) D yzeyinin turuncu renge boyanmas.