18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

stanbul Ticaret niversitesinden:

STANBUL TCARET NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Ticaret niversitesine bal olarak kurulan stanbul Ticaret niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Ticaret niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (TCU-UZEM): stanbul Ticaret niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: stanbul Ticaret niversitesi Rektrn,

d) niversite: stanbul Ticaret niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversite bnyesinde uzaktan eitim ile ilgili aratrma, gelitirme ve organizasyona ilikin almalar yapmak,

b) niversitede yrtlmekte olan programlarn ve/veya derslerin yaplan plan, program, egdm ve uygulama faaliyetleri kapsamnda uzaktan eitim ile etkin ve verimli biimde desteklenmesini ve/veya yrtlmesini temin etmek,

c) nlisans, lisans, lisansst ve yetikin eitiminde, kariyer ynetiminde ve hayat boyu eitimde yeni uzaktan eitim teknolojilerine dayal uygulamalarn gelitirilmesine ve bu erevede uzaktan eitimle ilgili stratejik planlamalara destek vermek,

) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma, gelitirme, planlama ve uygulama almalar yapmak, kamu ve zel sektrdeki kurum ve kurulularn ve bireylerin uzaktan eitim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak,

d) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak, Merkezin faaliyet alan ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kurululara aktarmak ve amalarn gerekletirmeye ynelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarn belirlemek, projeler gelitirmek, bilimsel toplantlar dzenlemek, konuyla ilgili sreli ve/veya sresiz, basl ve/veya evrimii yaynlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Uzaktan eitim ile ilgili uygulama ve aratrma gelitirme almalar yapmak,

b) Eitim programlarnn uzaktan eitim yoluyla ve/veya destekli yrtlebilmesi iin ilgili faklte, yksekokul, enstit ve uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii ierisinde uzaktan eitim faaliyetlerini hazrlamak, sunmak, srdrlebilir bir model gelitirmek ve bu faaliyetlerin egdmn salamak,

c) niversite bnyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eitim ile verilmesine ynelik nerileri deerlendirmek, yaplacak deerlendirmeler dorultusunda programlarn gelitirilmesini salamak,

) Kamu ve zel kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiyalarn deerlendirmek, analiz etmek, eitim programlar gelitirmek ve uygulanmasn salamak,

d) lgili kurum ve kurululara aktarmak zere uzaktan eitim ile ilgili bilimsel toplantlar dzenlemek, sertifikal eitim programlarn bizzat veya stratejik ibirlii ile organize etmek ve bu ynde katk salamak,

e) lgili mevzuat hkmleri erevesinde farkl niversitelerle uzaktan eitim ile yrtlecek ortak nlisans, lisans ve lisansst programlar ve dier eitim faaliyetleri iin gerekli altyapy salamak,

f) Uzaktan eitim ile ilgili ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla iletiimi, etkileimi ve ibirliini salamak, bu kapsamda ulusal ve uluslararas projeler gerekletirmek,

g) Uzaktan eitimin gerektirdii iletiim ve bilgi teknolojilerinin geliimini takip etmek, uygulamalar iin sistem tasarm yapmak ve bu kapsamda ulusal ve uluslararas projeler gerekletirmek,

) Uzaktan eitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuat takip etmek, bu kapsamda yeni planlamalar yapmak ve uygulamak,

h) Uzaktan eitim ile ilgili sreli ve/veya sresiz yaynlar yapmak,

) Amac ile ilgili olan dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin Organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitede tam gn alan retim yeleri ve/veya idari personel arasndan yl iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Mdrn grevden alnmasnda da ayn yntem uygulanr. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesi ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

(2) Mdr almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversitede grevli retim yeleri ve/veya idari personeli arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Rektr tarafndan grevlendirilen Mdr Yardmcs, Merkezle ilgili konularda Mdrn kendisine verecei grevleri yapar.

(3) Mdr ksa sreli ayrlmalarda Mdr Yardmcsn vekil brakr. Veklet alt aydan fazla sremez. Veklet alt aydan fazla srerse veya sresi dolmadan herhangi bir nedenle Mdr grevinden ayrlrsa, ayn usulle yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunu toplantya armak, Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulunda alnan kararlar uygulamak,

b) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak,

c) Merkezin idari ve mali ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak,

) Yurt iindeki ve yurt dndaki uygulama ve aratrma merkezleri ile iletiim teknolojileri ve Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda ibirlii yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Mdr Yardmcs dhil niversite retim elemanlar arasndan Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile yl sre ile grevlendirilen ye olmak zere toplam be yeden oluur. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir.

(2) Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek,

c) Aratrmac ve uygulayc elemanlarn, uzaktan eitim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek,

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak,

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak,

e) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma kurulu, Mdr ve/veya Ynetim Kurulu tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan uygun grlen, niversitenin retim elemanlar, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtii ve yurtdnda nemli almalar yapm dier niversitelerden retim elemanlar, ilgili kamu kurum ve kurulular, meslek kurulular, sivil toplum kurulular ile i dnyas temsilcileri arasndan Rektr tarafndan iki yllna grevlendirilir. Danma Kurulu en fazla dokuz yeden oluur. Sresi sona eren yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az iki kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak toplantya arabilir. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder. Danma Kurulu toplantlarnda salt ounluk aranmaz.

(3) Danma Kurulu Merkezin alma alanna giren konularda grlerin aklanp tartlmasn salar, yeni alma konular zerinde gr bildirir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ve niversite Senatosu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Ticaret niversitesi Rektr yrtr.