18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

stanbul Sabahattin Zaim niversitesinden:

STANBUL SABAHATTN ZAM NVERSTES LSANSST

ETM VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Sabahattin Zaim niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim-retim programlarna ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Sabahattin Zaim niversitesine bal enstitlerde yrtlen tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans ve doktora programlarndan oluan lisansst eitim-retim ile bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ALES: SYM tarafndan merkezi olarak yaplan Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

b) Anabilim dal: stanbul Sabahattin Zaim niversitesine bal enstitlerde eitim program bulunan anabilim daln,

c) Enstit: stanbul Sabahattin Zaim niversitesine bal olarak lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

) Enstit kurulu: stanbul Sabahattin Zaim niversitesine bal olarak lisansst eitim-retim yapan enstitnn enstit kurulunu,

d) Enstit ynetim kurulu: stanbul Sabahattin Zaim niversitesine bal olarak lisansst eitim-retim yapan enstitnn enstit ynetim kurulunu,

e) GMAT: The Graduate Management Admission Test Snavn,

f) GRE: The Graduate Record Examinations Snavn,

g) SZ: stanbul Sabahattin Zaim niversitesini,

) Mtevelli Heyeti: stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Mtevelli Heyetini,

h) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

) Rektrlk: stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Rektrln,

i) Senato: stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Senatosunu,

j) DS: niversiteleraras Dil Snavn,

k) niversite: stanbul Sabahattin Zaim niversitesini,

l) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlara Kabul

Kontenjan ve zel artlarn tespiti ve ilan

MADDE 5 (1) Enstit anabilim dallar, her yaryl sonunda, bir sonraki yarylda aacaklar yksek lisans ve doktora programlarn, bu programlara kabul edecekleri renci saylarn ve varsa her programn gerektirdii zel bavuru ve kabul artlarn, yabanc dil dahil bal bulunduklar enstitye teklif ederler. Teklifler, ilgili enstit kurulu tarafndan deerlendirilerek karara balanr ve Senato tarafndan onaylanarak kesinleir.

(2) Rektrlk, enstitlerin renci kabul edecei yksek lisans ve doktora programlarnn adlarn, renci saylarn, ayet varsa zel bavuru artlarn, son bavuru tarihlerini, snav tarihlerini ve gerekli grlen dier bilgileri ilan eder.

Bavuru artlar

MADDE 6 (1) Yksek lisans programlarna bavuru artlar unlardr:

a) Tezli yksek lisans programna bavurabilmek iin; adaylarn bir lisans diplomasna sahip olmalar, ALESten bavurduu programn puan trnde belli programlar iin ilan edilen zel artlar dnda en az elli be standart puan alm olmalar ve daha nce disiplin suu sebebiyle herhangi bir yksek lisans programndan iliiklerinin kesilmemi olmas gerekir. GRE/GMAT puanlaryla bavuruda bulunmak isteyen adaylarn bavurularnda ise, Yksekretim Kurulu Bakanlnn belirledii denklikler esas alnr.

b) Tezsiz yksek lisans programna bavurabilmek iin; adaylarn bir lisans diplomasna sahip olmalar ve daha nce disiplin suu sebebiyle herhangi bir yksek lisans programndan iliiklerinin kesilmemi olmas gerekir. Tezsiz yksek lisans programlarna bavuran adaylardan ALES puan getirme art aranmaz.

(2) Doktora programna bavurabilmek iin; adaylarn bir lisans veya yksek lisans programlarna ilikin bir lisans veya yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner faklteleri diplomalarna, eczaclk ve fen faklteleri lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar, ALESten bavurduu programn puan trnde belli programlar iin ilan edilen zel artlar dnda en az elli be, lisans diplomasyla bavuranlarn yetmi standart puan alm olmalar ve daha nce disiplin suu sebebiyle herhangi bir yksek lisans veya doktora programndan iliiklerinin kesilmemi olmas gerekir. GRE/GMAT puanlaryla bavuruda bulunmak isteyen adaylarn bavurularnda ise Yksekretim Kurulu Bakanlnn belirledii denklikler esas alnr. Ayrca doktora programna renci kabulnde DSden en az elli be puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az elli be puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunludur.

(3) Yabanc uyruklu adaylarn lisansst programlara kabul artlar, ilgili anabilim dal bakanlnn gr alnarak ilgili enstit kurulunun teklifi zerine Senato tarafndan belirlenir. Yabanc uyruklular, kendi anadili dndaki dier yabanc dillerden veya Trkeden snava tabi tutulurlar. Yabanc uyruklu rencilerin yabanc dil snavlar, niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr. Sz konusu adaylar iin lisansst programlara bavurularda ALES art aranmaz.

Bavuru ekli

MADDE 7 (1) Adaylar, kayt yaptrmak istedikleri program belirten bavuru formuna, renim durumlarn gsteren belgeyi ve ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan istenen dier belgeleri ekleyerek, sresi iinde enstit mdrlne bavururlar. Bavuru iin gerekli diploma yurt dndan alnm ise, bunun YK tarafndan denkliinin kabul edildiine dair belgenin aslnn veya kurumca onayl suretinin de verilmesi gerekir. Yabanc dil snavna tabi olanlar, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan snav almas kabul edilmi dillerin hangisinden snava gireceklerini de belirtirler. Bavuru iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(2) Yabanc uyruklu adaylarn bavurduklar lisansst program izleyebilecekleri kadar Trk dili veya yabanc dil yeterliliine sahip olup olmadklarnn tespitine ilikin esaslar, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit kurulu karar ve Senato onayyla belirlenir.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 8 (1) Yksek lisans programlarna bavuran adaylarn deerlendirme esaslar unlardr:

a) Tezli yksek lisans programlarna renci kabulnde; bavuran adaylarn ALES puanlar ile lisans arlkl genel not ortalamalar ve bilim deerlendirme snav sonular deerlendirmeye alnr. ALESten alnan puanlar deerlendirilirken bavurulan programn standart puan tr esas alnr. Kabul iin yaplacak deerlendirmede adaylar aldklar genel baar notuna gre sralanr. Genel baar notu; ALES puannn %50si, lisans arlkl genel not ortalamasnn %25i ve bilim deerlendirme snavnda alnan notun %25inin toplamndan oluur. Bu deerlendirmeye ilikin esaslar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier artlar ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir. Ancak ilgili enstit, yalnz ALES puan ile de deerlendirme yaparak tezli yksek lisans programlarna renci kabul edebilir.

b) Tezsiz yksek lisans programlarna renci kabulnde; bavuran adaylarn lisans arlkl genel not ortalamalar ile bilim deerlendirme snav sonular deerlendirmeye alnr. Kabul iin yaplacak deerlendirmede adaylar aldklar genel baar notuna gre sralanr. Genel baar notu; lisans arlkl genel not ortalamasnn %50si ve bilim deerlendirme snavnda alnan notun %50sinin toplamndan oluur. Bu deerlendirmeye ilikin esaslar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier artlar, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir. Ancak ilgili enstit, yalnz lisans arlkl genel not ortalamas ile de deerlendirme yaparak tezsiz yksek lisans programlarna renci kabul edebilir.

(2) Doktora programlarna renci kabulnde; bavuran adaylarn ALES puanlar ile lisans ve/veya yksek lisans arlkl genel not ortalamalar, bilim deerlendirme snav sonular ve yabanc dil dzeyleri deerlendirmeye alnr. ALESte alnan puanlar deerlendirilirken bavurulan programn standart puan tr esas alnr. Kabul iin yaplacak deerlendirmede adaylar aldklar genel baar notuna gre sralanr. Genel baar notu; ALES puannn %50si, lisans ve/veya yksek lisans arlkl genel not ortalamasnn %20si, bilim deerlendirme snavnda alnan notun %20si ve yabanc dil puannn %10unun toplamndan oluur. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier artlar ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir. Ancak ilgili enstit, yalnz ALES puan ile de deerlendirme yaparak doktora programlarna renci kabul edebilir.

(3) Bavuru iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

Yabanc dil snav, muafiyet ve yabanc dil hazrlk program

MADDE 9 (1) Bir lisansst programna kayt olabilmek iin hangi yabanc dilin veya dillerin hangi dzeyde bilinmesi gerektii, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir.

(2) Yabanc dilde retim yaplan bir yksek lisans programna kayt yaptrmak iin bavuran adaylar, SZ tarafndan dzenlenecek Yabanc Dil Yeterlik Snavna katlrlar. Bu snavda baarl olamayanlar, yabanc dil hazrlk programna alnrlar. Yabanc dil hazrlk program sresi en ok iki yaryldr.

(3) DSden elli be puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alanlar ile SZܒdeki yabanc dilde retim yaplan bir lisans veya yksek lisans programndan mezun olanlar ve yurt ii veya yurt dnda yabanc dilde retim yaplan niversitelerden mezun olanlar, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan yabanc dil snavndan muaf tutulabilir.

Bilim deerlendirme kurulu ve snav

MADDE 10 (1) Lisansst programlara renci kabul iin, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan her program iin asl ve bir yedek yeden oluan bilim deerlendirme kurulu oluturulur.

(2) Lisansst programlarna bavuran adaylarn bilim konularndaki bilgi ve baar dzeyleri, bilim deerlendirme kurulu tarafndan yaplan snav ve/veya mlakat sonucuna gre deerlendirilir.

Sonularn ilan ve kayt

MADDE 11 (1) lgili anabilim dal bakanlnn gr erevesinde, enstit ynetim kurulu tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda baarl bulunan adaylarn says ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yksek notu alandan balayarak aaya doru sralama yaplr ve kontenjan says kadar aday baarl saylr. Sonular, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan kesinletirilerek ilan edilir.

(2) Lisansst programlara kabul edilen adaylar, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen tarihler arasnda, istenen belgelerle birlikte enstit mdrlne bavurarak kesin kaytlarn yaptrrlar. Sresi iinde kesin kayt ilemini yaptrmayan aday, bu hakkn kaybeder. lgili enstit ynetim kurulu, sresi iinde kayt yaptramayan, ancak uygun grlecek bir mazerete sahip adaylarn kesin kayt yaptrmalarna karar verebilir. Kayt iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(3) Bir lisansst programna kabul edilen adaylarn says be veya daha az ise, enstit ynetim kurulu, ilgili anabilim dal bakanlnn grn aldktan sonra, o yaryl veya ylda o programn almamasna karar verebilir.

renim cretleri

MADDE 12 (1) niversitede lisansst eitim-retim crete tabidir. Lisansst programlarn renim cretleri ile bu programlarda ders, tez veya kredi bana den renim cretleri her yl Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir ve deme ekliyle birlikte ilan edilir.

(2) renci; baarszlk sebebiyle tekrar etmek zorunda olduu veya fazladan alaca derslere, ilgili yaryla ait Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen ders veya kredi bana den renim cretini deyerek kayt yaptrr.

(3) renim cretini veya niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin denmesi gereken dier cretleri zamannda demeyenlerin kaytlar yenilenmez ve bunlar rencilik haklarndan yararlanamaz.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 13 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda, adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazrlk programna, ilgili lisansst programlarna renci kabulndeki esaslara gre renci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, bir alt dzeydeki program dersleri arasndan seilir ve ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazrlk program ile ilgili devam, ders snavlar, derslerden baarl saylma artlar, ders tekrar ve dier hususlarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanr. Baarsz olan rencilere, bilimsel hazrlk programnn sresi iinde ikinci bir snav hakk tannr.

(5) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre, en ok bir takvim yldr. Bu sre, yaryl izinleri dnda uzatlamaz. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen ilgili lisansst program srelerine dahil edilmez.

zel renci kabul

MADDE 14 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili anabilim dal bakanlnn onay ve enstit ynetim kurulunun karar ile lisansst derslerine, zel renci olarak kabul edilebilirler. zel renci statsnde ders alanlar, ilgili yarylda, Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen ders veya kredi bana den renim cretini demek ve aldklar dersin btn art ve gereklerini (devam, snavlar ve benzeri) yerine getirmek zorundadr.

(2) zel renciler, rencilik haklarndan yararlanamaz. Ancak, daha sonraki yaryllarda SZܒdeki bir lisansst programna renci olarak kayt olmalar durumunda, zel renci iken baardklar lisansst derslerinden, kayt olduklar program ile ilgili olanlardan aldklar krediler, izledikleri programn kredi toplamnn %50sini gememek art ile ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun onay ile devam etmekte olduu program iin geerli saylabilir.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 15 (1) Bir yksekretim kurumunun lisansst programnda en az bir yaryln tamamlam olan baarl renci, aadaki hkmler erevesinde SZܒde alm bulunan bir lisansst programna yatay gei yoluyla kabul edilebilir:

a) Yatay geiin kabul edilecei programda, o program iin ayrlm kontenjann drtte birini amamak zere kontenjan ayrlabilir. Hangi programdan gei yaplabilecei, ayrlacak kontenjan ve aranacak zel artlar, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan kararlatrlr ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir.

b) Yatay geii kabul edilen adayn kalan ders ykmll, bu Ynetmelik hkmleri dikkate alnarak, tannacak sre ve dier hususlar, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

NC BLM

Ortak Hkmler

Kayt yenileme ve kayt dondurma

MADDE 16 (1) Kayt yenileme: Lisansst programlarnda kaytl renciler, her yaryln banda ilgili enstit tarafndan belirlenerek ilan edilen usule uygun olarak kaytlarn yenilemekle ykmldr. Aksi takdirde, enstit ynetim kurulu tarafndan kabul edilmi bir mazereti olmakszn sresi iinde kaydn yenilemeyen renci, o yaryl baarsz saylr ve sz konusu yaryl, rencinin toplam eitim-retim sresine dahil edilir. renim cretinin denmemi olmas mazeret saylmaz. Ancak ilan edilen tarihlerde kayt yaptramayan ve enstit ynetim kurulu tarafndan uygun grlecek bir mazereti olan renciler belirlenen tarihlerde kaytlarn yenileyebilir.

(2) Kayt dondurma: Hakl ve geerli sebeplerin varl halinde, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulu karar ile renim sresi boyunca, yksek lisans rencileri en fazla iki yaryl, doktora rencileri ise en fazla drt yaryl kayt dondurabilir. Hakl ve geerli sebebin kabul edilebilmesi, bu sebebin ortaya kmasndan itibaren en ge bir ay iinde enstit mdrlne bildirilmesi artna baldr. Kayt dondurma bavurular, yaryl banda ve kayt ilemlerinin tamamlanmasndan itibaren en ge bir ay iinde yaplabilir. Kayd dondurulan rencinin, o yaryl, renim sresine dahil edilmez. Ayn usulle kayt dondurma ilemi tekrar edilebilir.

Dersler

MADDE 17 (1) Her programda rencinin almakla ykml olduu zorunlu ve/veya semeli derslerin kredisi ve says, bu Ynetmelik hkmlerine gre ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi, o dersin haftalk teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarsnn toplamndan oluur. AKTSye gre bir derse ait kredi deeri ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit kurulu tarafndan ayrca belirlenir.

Derslere devam

MADDE 18 (1) rencilerin snavlara girebilmeleri iin, derslerin %70ine devam etmi olmalar gerekir. Her retim eleman, derslere devam mecburiyetini bu esaslara gre kontrol eder.

(2) Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemi rencilere ait her ders iin bir liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittii gn dersin retim eleman tarafndan ilgili enstit mdrlne verilir ve retim eleman tarafndan snavlardan nce ilan edilir. Bu renciler, belirtilen dersten devamsz saylr ve o dersin snavna kabul edilmezler. Baarsz saylan bu rencilere DZ notu verilir.

(3) Daha nce devam art bir kere salanm teorik derslerde devam art aranmaz.

Snavlar

MADDE 19 (1) Her ders iin yaryl esasna gre en az bir ara snav notu verilir. Ara snav notu, yazl ve/veya szl snav sonucu olarak verilebilecei gibi, devlerin ve/veya rencinin derse katlmnn deerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.

(2) Yaryl sonu snavlar, ilgili enstitnn akademik takviminde belirlenen sre iinde yaplr.

Deerlendirme

MADDE 20 (1) Lisansst programlarnda, rencinin kredili bir dersten baarl saylabilmesi iin; dersin yaryl sonu notunun en az CC olmas gerekir.

(2) renci, baarsz olduu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya alrsa yaz retiminde ayn dersi alabilir. renci, semeli bir dersten baarsz olursa, danmannn onay ile bir sonraki yaryl baka bir dersi seebilir.

(3) Bir renciye; ald her ders iin retim elemanlar tarafndan aada belirtilen baar puanlar, baar puanlarnn karl harf notlar ve katsaylar verilir:

Puan Harf Notu (Baar Notu) Drt zerinden Katsays

90-100 AA 4.0

85-89 BA 3.5

80-84 BB 3.0

75-79 CB 2.5

70-74 CC 2.0

00-69 FF 0.0

00-00 DZ 0.0

(4) Ortalamalara katlmayan notlar unlardr:

a) EK (eksik) notu, yaryl iinde baarl olduu halde hastalk veya geerli baka bir sebeple ders iin gerekli artlar tamamlayamayan rencilere retim elemannca takdir olunur. renci, herhangi bir dersten (EK) notu ald takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on be gn iinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde (EK) notu kendiliinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalk ve benzeri hallerde, anabilim dal bakanlnn teklifi zerine ilgili ynetim kurulu tarafndan (EK) notunun sresi bir sonraki kayt dneminin balangcna kadar uzatlabilir.

b) YT (yeterli) notu; retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarl olan rencilere verilir.

c) YZ (yetersiz) notu; retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden, lisans programna hazrlk programnda alnan derslerden veya renci deiim program erevesinde alnan derslerden baarsz olan rencilere verilir.

) DV (devam ediyor) notu; kredisiz dersleri bitirmemi, ancak baarl olarak srdrmekte olan rencilere verilir.

d) DZ (devamsz) notu; derse devam veya ders uygulamalarna ilikin ykmllklerini yerine getiremedii iin baarsz olan rencilere verilir. (DZ) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr.

e) TR (transfer) notu; daha nce bir baka yksekretim kurumunda renim gren rencilerin o yksekretim kurumunda aldklar ve denklii niversitenin ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilen derslere verilir. Transfer notu arlkl not ortalamas ve arlkl genel not ortalamas hesabna katlmaz.

f) GM (girmedi) notu; rencinin girmedii snavlara verilir. Snavlarda (GM) notu alan renci mazeret veya btnleme snavlarna girerse, (GM) notu saysal nota dntrlr. Mazeret snavlarna girmezse (GM) notu sfra dntrlr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 21 (1) Snav notlarna itiraz, renci tarafndan snav notlarnn ilann takip eden be gn iinde ilgili enstit mdrlne yaplr. tiraz, maddi hata ynnden ilgili retim yesi tarafndan incelenir, herhangi bir maddi hatann yaplm olmas halinde, dzeltme talebi, retim yesinin bavurusu zerine ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan deerlendirilerek karara balanr.

Savunmalara dinleyici kabul

MADDE 22 (1) Tez ve proje nerisi savunmalar ile tez ve proje savunmalar, retim elemanlarna ve rencilere aktr. Ancak, jri yeleri dndaki katlmclar adaya soru soramaz.

Yeniden kaytta muafiyet

MADDE 23 (1) Daha nce herhangi bir lisansst programnda baarm olduu ders veya derslerden, yeni kaydolduu programda muaf olmak isteyen renci, ilk kayttan itibaren en ge be gn iinde ilgili enstit mdrlne yazl olarak bavurur, ilgili anabilim dal bakanl bu talebi deerlendirir. lgili enstit ynetim kurulu, bu deerlendirme nda, muafiyet talebini tamamen veya ksmen kabul veya reddeder.

Tebligat

MADDE 24 (1) Eitim-retim, snavlar, disiplin ve benzeri konularda ilgili enstitlerde yaplan ilanlar, rencinin ahsna yaplm tebligat hkmndedir.

(2) renci hakkndaki kiisel ilemler, ilk kaytta renci tarafndan yazl olarak beyan edilen veya daha sonra yazl bildirimle deitirilen adresine gnderilmek suretiyle tebli edilir.

(3) Tebligata elverili bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yaplmasn isteyen kiiye, elektronik yolla tebligat yaplabilir.

(4) niversiteye kayt olurken bildirdikleri adresi yanl veya eksik olarak bildirmi olan veya adresi deitirdikleri halde bunu enstitye dileke ile bildirmemi bulunan rencilerin, bildirdikleri adrese yaplacak tebligatlar geerlidir.

DRDNC BLM

Yksek Lisans Programlar

Yksek lisans programlar

MADDE 25 (1) Yksek lisans program, tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn, enstitnn hangi anabilim dallarnda alaca ve nasl yrtlecei, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi, enstit kurul karar ve Senatonun onay ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei iznine, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu karar verir.

(3) Bir yksekretim kurumunun lisans programna kaytl rencilerin, aadaki artlar salamalar halinde lisansst programlarnda sunulan derslere kayt yaptrmalar ve bu dersleri, ilgili yksek lisans programndaki ders ykne saydrabilmeleri mmkndr:

a) zledii lisans programnn son snfnda kaytl olmas.

b) Lisansst programndan en fazla ders almas ve bu derslerden herhangi birisinin, lisans veya yksek lisans programlarndan sadece birinde deerlendirilmesi.

(4) Yksek lisans programlar, yurt ii ve yurt d niversitelerle ortak programlar eklinde de dzenlenebilir.

BENC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Tezli yksek lisans programnn ama ve kapsam

MADDE 26 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr. Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak artyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez almasndan oluur. Seminer ve tez almas kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(2) rencinin alaca derslerden en fazla iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas artyla lisans derslerinden seilebilir. Ayrca dersler, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

Sre

MADDE 27 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlamann normal sresi drt yaryldr. Ancak bu Ynetmeliin 23 nc maddesine gre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha ksa srede sunabilecei danman tarafndan belirlenen renciler iin bu sre, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan iki yaryla kadar indirilebilir.

(2) Tezli yksek lisans programn drt yaryl iinde baar ile tamamlayamayanlar, daha sonraki yaryl(lar)da ilgili yaryla ait Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen ders/tez ve/veya kredi bana den renim cretini demek art ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler.

(3) Tezli yksek lisans programn tamamlamann azami sresi alt yaryldr. Tezli yksek lisans programn azami alt yaryl iinde baar ile tamamlayamayanlar, daha sonraki yaryl(lar)da 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen artlara gre ilgili yaryla ait Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen ders/tez ve/veya kredi bana den renim cretini demek art ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tez danman atanmas

MADDE 28 (1) Tezli yksek lisans programnda kaytl her bir renciye, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulu karar ile en ge ikinci yaryln sonuna kadar tez danman atanr. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda, ayn ekilde ikinci danman atanabilir.

(2) Tez danman, retim yeleri veya doktora derecesine sahip retim grevlileri arasndan seilir. Gerekli hallerde, danman atanncaya kadar danmanlk ilemleri, ilgili anabilim dal bakanlnn grevlendirecei bir retim yesi tarafndan geici olarak yrtlebilir.

(3) Tez danman, en ge nc yaryln ilk iki haftas iinde, danmanln yapt renci iin belirledii tez konusunu ilgili anabilim dal bakanlnn uygundur gr ile birlikte enstitye bildirir.

(4) Tez danman, rencinin almalarn her yaryl sonunda baarl veya baarsz olarak deerlendiren bir raporu, ilgili anabilim dal bakanlnn uygundur gr ile enstitye bildirir.

(5) Gerekli hallerde, mevcut danmann gr alnarak, ilgili anabilim dal bakanlnn gerekeli teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan danman deitirilebilir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 29 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, tezini ilgili enstit tez yazm klavuzundaki esaslara uygun olarak hazrlamak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) renci tamamlam olduu yksek lisans tezinin bir kopyasn danmannn onay yazs ile birlikte anabilim dal bakanl kanalyla enstitye teslim eder.

(3) Yksek lisans tez jrisi, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri yksekretim kurumu iindeki baka bir anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere, veya be kiiden oluur. Ayrca, kiilik jriler iin bir, be kiilik jriler iin ise iki yedek jri yesi ayn ekilde belirlenir. Tez jrisinin kiiden olumas durumunda, ikinci tez danman jri yesi olamaz. Jri yelerinin belirlenmesinden sonra renci enstitye teslim ettii tezin aynsn jri yelerine bir tutanakla teslim eder.

(4) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snavnn tarihi ve yeri, tez danmannn teklifi zerine enstit tarafndan belirlenir ve jri yeleri ile renciye yazl olarak bildirilir. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav dinleyicilere ak olarak yaplr.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra, jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Ret veya dzeltme kararlar gerekeli olur. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir.

Yksek lisans diplomas

MADDE 30 (1) Derslerini baar ile tamamlamak, arlkl genel not ortalamas 2.50 ve zeri olmak ve tez snavnda baarl olmak artyla; ciltlenmi tezin en az kopyasn, iki adet PDF formatnda CDsini ve biri Trke, dieri yabanc bir dilde hazrlanm zetlerin en az er kopyasn, tez snavna giri tarihinden itibaren en ge bir ay iinde enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan renciye yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

ALTINCI BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Tezsiz yksek lisans programnn ama ve kapsam

MADDE 31 (1) Tezsiz yksek lisans programlarnn amac; renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Bu program, toplam otuz krediden az olmamak artyla en az on adet ders ile yksek lisans proje dersinden oluur. Yksek lisans projesi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, yksek lisans projesinin alnd yarylda proje dersine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr.

(2) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas artyla, lisans derslerinden seilebilir.

Proje danman atanmas

MADDE 32 (1) Tezsiz yksek lisans programna kaydn yaptran renciye, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile en ge ikinci yaryln bana kadar, yksek lisans projesinin yrtlmesinde danmanlk yapmak zere, bir retim yesi veya doktora derecesine sahip bir retim grevlisi danman olarak atanr.

(2) Gerekli hallerde, danman atanncaya kadar danmanlk ileri ilgili anabilim dal bakanlnn grevlendirecei bir retim yesi tarafndan geici olarak yrtlr.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danmann gr alnarak, ilgili anabilim dal bakanlnn gerekeli teklifi zerine enstit ynetim kurulu karar ile danman deitirilebilir.

(4) renci tamamlam olduu yksek lisans projesinin bir kopyasn danman retim yesinin uygundur gr ile birlikte ilgili anabilim dal bakanl kanalyla enstitye teslim eder.

Sre

MADDE 33 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlamann normal sresi iki yaryldr. Bu sreyi aan renci daha sonraki yaryl(lar)da kayt olaca derslere ve/veya yksek lisans projesine ait ders/proje ve/veya kredi bana den renim cretini demek art ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

(2) Tezsiz yksek lisans programn tamamlamann azami sresi alt yaryldr. Tezsiz yksek lisans programn azami alt yaryl iinde baar ile tamamlayamayanlar, daha sonraki yaryl(lar)da 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen artlara gre ilgili yaryla ait Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen ders/proje ve/veya kredi bana den renim cretini demek art ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile proje hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Yksek lisans diplomas

MADDE 34 (1) Derslerini ve yksek lisans projesini baar ile tamamlayan ve arlkl genel not ortalamas 2.50 ve zeri olan renciye, yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

YEDNC BLM

Doktora Program

Doktora programnn ama ve kapsam

MADDE 35 (1) Doktora programnn amac, renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora program; yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi bir krediden az olmamak artyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan; lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin ise en az krk iki kredilik on drt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(3) Lisansst dersler, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(5) Doktora programlar, yurt ii ve yurt d niversitelerle ortak programlar eklinde de dzenlenebilir.

Sre

MADDE 36 (1) Doktora programn tamamlamann normal sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldr. Ders ve uygulamalarn iki yarylda bitiren bir renci, tez almasn iki yaryldan az olmamak zere tamamlamas halinde, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az be yarylda, lisans derecesi ile kabul edilenler ise en az yedi yarylda, doktora almalarn bitirebilirler. Ancak bu Ynetmeliin 23 nc maddesine gre ders muafiyeti bulunan renciler iin bu sre, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile drt yaryla kadar indirilebilir.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr.

(3) Kredili derslerini baaryla tamamlayan ve en az 3.00 arlkl genel not ortalamasn tutturan, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn bu maddenin birinci fkrasnda belirtildii zere sekiz yaryl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin on yaryl sonuna) kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(4) Doktora programn normal sresi iinde baaryla tamamlamayanlar; daha sonraki yaryl(lar)da ilgili yaryla ait Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen ders/tez ve/veya kredi bana den renim cretini demek art ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler.

(5) Doktora programn tamamlamann azami sresi ise; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin on iki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on drt yaryldr. Doktora programn azami sresi iinde baaryla tamamlamayanlar; daha sonraki yaryl(lar)da 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen artlara gre ilgili yaryla ait Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen ders/tez ve/veya kredi bana den renim cretini demek art ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tez danman atanmas

MADDE 37 (1) lgili anabilim dal bakanl yksek lisans derecesi ile kabul edilen her renci iin en ge nc yaryln bana; lisans derecesi ile kabul edilen her renci iin ise en ge beinci yaryln bana kadar bir tez danman belirleyerek ilgili enstitye teklif eder. Tez danman teklifi ilgili enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda, ikinci tez danman atanabilir.

(2) Tez danman retim yeleri arasndan seilir. kinci tez danman; niversiteden, dier yurt ii veya yurt d niversitelerden, aratrma kurulularndan veya ilgili sektrden alannda doktora derecesine sahip kiilerden seilebilir. Tez danman ilgili enstit ynetim kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde tez konusunu belirleyip enstitye bildirir.

Yeterlik snav

MADDE 38 (1) Yeterlik snavnn amac, rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadn belirlemektir. Yeterlik snavlar ekim ve mart aylarnda olmak zere ylda iki kez yaplr. Derslerini baaryla tamamlayan ve arlkl genel not ortalamas en az 3.00 ve zeri olan renci yeterlik snavna girebilir.

(2) Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci, en ge beinci yaryln; lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci, en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(3) Yeterlik snavlar, ilgili anabilim dal bakanl tarafndan teklif edilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Doktora yeterlik komitesi, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurabilir. Snav jrileri, ilgili enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Yazl snav sonular belirlendikten sonra renci szl snava alnr. Doktora yeterlik komitesi, rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek, rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanl tarafndan, yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci bir sonraki yeterlik snavna girer.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, bu Ynetmeliin 36 nc maddesinin ikinci fkrasnda ngrlen srelerden sonra da, fazladan ders(ler) almasn isteyebilir. Fazladan verilecek derslerin kredisi, ilgili programn toplam kredi miktarnn 1/3n geemez.

(7) Lisans derecesi ile doktora programna kabul edilmi ve en az yedi dersini baaryla tamamlam bir renci, yksek lisans programna gei yapabilir. Hangi programlardan gei yaplabilecei, ayrlacak kontenjan ve aranacak zel artlar, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir. Yatay geii kabul edilen rencinin intibak, ilgili anabilim dal bakanl tarafndan yaplr ve enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi, retim yesinden oluur. Komitede, tez danmanndan baka, ilgili anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda, ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki yaryllarda, ilgili anabilim dal bakanlnn gerekeli teklifi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan bu maddenin ikinci fkrasndaki artlara uymak kaydyla yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 40 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini, tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu, szl savunmadan en az on be gn nce tez izleme komite yelerine verir.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanl tarafndan, tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci, ay iinde; danman ve tez konusu deitiren bir renci ise alt ay iinde, tez nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz- aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez salt ounlukla toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki yarylda yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir ve bir tutanakla enstit mdrlne bildirilir. Baarsz olan renciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 41 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular, ilgili enstit tez yazm klavuzundaki esaslara ve anabilim dal bakanlnn o program iin ngrecei zel kurallara uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) renci tamamlam olduu doktora tezinin bir kopyasn danman retim yesinin onay yazs ile birlikte anabilim dal bakanl kanalyla enstitye teslim eder.

(3) Doktora tez jrisi; ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri; , rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden oluur. lgili enstit ynetim kurulu ayrca, birisi SZܒden ve dieri SZ dndaki niversitelerin retim yelerinden olmak zere iki yedek ye seer. renci, jri yelerinin belirlenmesinden sonra, enstitye teslim ettii tezin aynsn jri yelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu enstitye bildirir.

(4) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snavnn tarihi ve yeri, tez danmannn teklifi zerine, enstit tarafndan belirlenir ve jri yeleri ile renciye yazl olarak bildirilir. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda, salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanl tarafndan, tez snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, en ge alt ay iinde gereini yaparak, tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir.

Doktora diplomas

MADDE 42 (1) Derslerini baar ile tamamlamak, arlkl genel not ortalamas 3.00 ve zeri olmak ve tez snavnda baarl olmak artyla; ciltlenmi tezin en az kopyasn, iki adet PDF formatnda CDsini ve biri Trke, dieri yabanc bir dilde hazrlanm zetlerin en az er kopyasn, tez snavna giri tarihinden itibaren en ge bir ay iinde enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora adayna, doktora diplomas verilir.

(2) Doktora diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin ileri

MADDE 43 (1) Lisansst programnda okuyan renciler hakknda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazete de yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Lisans Eitim ve retim Ynetmelii ile Senato ve ilgili enstit ynetim kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 45 (1) 26/2/2012 tarihli ve 28216 sayl Resm Gazete de yaymlanan stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Rektr yrtr.