18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

Anadolu niversitesinden:

ANADOLU NVERSTES AIKRETM, KTSAT, LETME FAKLTELER

RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak, Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; Anadolu niversitesi merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan Akretim, ktisat, letme Fakltelerindeki, dnemlik-kredili sisteme dayal yrtlen retim ve snavlara ilikin esaslar belirler.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredilerini,

b) BDS (Bal Deerlendirme Sistemi): Derse kaytl tm rencilerin puanlarnn ortalamasnn temel alnd deerlendirmeyi,

c) Birim Kurulu: Anadolu niversitesine bal merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan faklte kurullarn,

) Birim Ynetim Kurulu: Anadolu niversitesine bal merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan faklte ynetim kurullarn,

d) Dekan: Akretim, ktisat, letme Fakltesi Dekanlarn,

e) Faklte: Akretim, ktisat, letme Fakltelerini,

f) Merkezi Akretim: lke apnda kitlesel eitime ynelik olarak yrtlen ve Anadolu niversitesi Senatosu tarafndan kabul edilen programlardaki retimi,

g) Rektr: Anadolu niversitesi Rektrn,

) Senato: Anadolu niversitesi Senatosunu,

h) Uzaktan Eitim: lke apnda, bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak retim faaliyetlerinin planland ve yrtld ve Anadolu niversitesi Senatosu tarafndan kabul edilen programlardaki retimi

ifade eder.

KNC BLM

retim Esaslar

retim yl

MADDE 4 (1) Merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan fakltelerde dersler dnemlik kredili, ders geme esasna gre aadaki kurallar erevesinde yrtlr.

a) Bir retim yl, her biri en az 70 retim gn olmak zere gz ve bahar yaryllarndan oluur. Akademik takvim, Senato tarafndan belirlenir.

b) Dersler; teorik derslerden, atlye, laboratuvar, pratik alma, staj ve benzeri uygulamalardan oluur ve merkezi akretim, uzaktan eitim yntemleriyle veya yz yze yaplabilir. Hangi derslerin hangi yarylda alaca ve yl veya yaryl esasna gre dzenlenecei ilgili Birim Kurulu karar ve Senatonun onay ile belirlenir.

c) lgili Birim Ynetim Kurulunca belirlenecek dersler iin uygun bulunan yer ve zamanlarda yz-yze, e zamanl veya e zamansz internete dayal olarak ve video konferansla akademik danmanlk ve uygulama hizmetleri dzenlenebilir.

) Blm veya programlarda okutulacak dersler, kredi deerleri ve haftalk saatleri, varsa n koullar ile derslerin yaryllara veya yllara gre dalm, laboratuvar, pratik alma, staj ve benzeri uygulama dersleri, hangi derslerin yz yze verilecei, yz yze verilecek derslerde devam koullar, rgn retim rencilerinin alaca edeer dersler ilgili Birim Kurulu karar ve Senatonun onay ile belirlenir. Derslerin kredileri rencilerin ders yk dikkate alnarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir.

Uzaktan eitimin kapsam

MADDE 5 (1) rencilere bir yarylda 30 AKTS krediyi gemeyecek ekilde ders atamas ilgili faklte tarafndan yaplr. renciler, ilgili faklte tarafndan atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi gemeyecek ekilde st yaryldan ders ekleyebilir. Ders eksiltme bir st yaryln derslerinden balayarak yaplr. Ders eksiltme ve ekleme ilemleri kayt yenileme tarihleri ierisinde o yaryl iin yaplr ve sonradan itiraz edilemez.

(2) Programa ilk kez kayt yaptran renciler kayt yaptrd retim ylna ait yaryllarn tm derslerini almak zorunda olup, st yaryllardan ders alamaz.

(3) renciler, snavlara belirlenen tarihlerde oturumlu olarak katlr. Lisans programlarnda birinci yaryln tm derslerinden baarl olamayan renciler 5. ve 7. yaryllardan; ikinci yaryln tm derslerinden baarl olamayan renciler 6. ve 8. yaryllardan; nc yaryln tm derslerinden baarl olamayan renciler 7. yaryldan; drdnc yaryln tm derslerinden baarl olamayan renciler 8. yaryldan ders alamaz.

NC BLM

renci Kayt ve Kayt Yenilemeye likin Esaslar

Kayt ve kayt yenileme

MADDE 6 (1) Kayt ve kayt yenileme tarihi, sresi, ekli, kaytta istenecek belgeler ve kayt koullar niversite Ynetim Kurulunun belirleyecei genel ilkeler erevesinde, ilgili Birim Ynetim Kurullarnca ortak olarak belirlenir. rencilerin kaytlarn yaptrabilmeleri iin belirlenen bu koullara uymalar, ilgili mevzuat ve Birim Ynetim Kurulunca belirlenen bedelleri sresi ierisinde demeleri gerekir.

(2) Programa yeni kaytta, kayt koullarn yerine getirmeyen ve kaytlarn sresi ierisinde yaptrmayanlar kayt hakkn kaybeder.

(3) Merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan fakltelere yeni kayt yaptracaklarn varsa bu sistemdeki nceki kaytlarn sildirmeleri gerekmektedir. nceki kaytlarn sildirmeden, yeni kayt yaptranlarn eski kaytlar hangi yarylda veya snfta olursa olsun silinerek, yeni kaytlar geerli olur. Bu rencilerin nceki kaytlarna ilikin haklar sonlandrlm saylr.

(4) Merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan fakltelerin kontenjan snrlamas olan blm veya programlarndan birine yerletirilmi bir adayn yerletirildii blm veya programa kaydnn yaplabilmesi iin rgn retimdeki kaydn sildirmesi gerekir.

(5) Meslek Yksekokulu ile Akretim n Lisans Programlarndan mezun olanlardan, kendi alanlarndaki kontenjan snrlamas olmayan lisans programna devam etmek isteyenler, lisans programna kaydedilir. Meslek Yksekokulu ile Akretim n lisans Programlarndan mezun olanlardan, farkl alanlardaki kontenjan snrlamas olmayan lisans programna devam etmek isteyenlere, fark dersler verilerek lisans programna kaydedilir. Verilecek olan fark dersler ilgili Birim Kurulu karar ve Senato onay ile belirlenir. rencilerin n lisans programnda alm olduu ve lisans programnda edeer kabul edilen derslere (MU) muaf notu verilir. MU notu genel not ortalamasna katlmaz. Muaf olmad ilave dersler iin geecek sre rencinin azami renim sresinden saylr.

(6) Genel not ortalamas mezuniyet koullarn salamas kaydyla lisans programnda alm olduu derslere gre belirlenir.

(7) Merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan fakltelere kaytl renciler, retime devam etmek istedikleri dnemin banda, kayt yenileme tarihlerinde, kaytlarn yenilemek zorundadrlar. Kaytlarn yenilemeyen renciler, o dnemde snavlara giremezler ve rencilik haklarndan yararlanamazlar.

Ders kayd

MADDE 7 (1) Anadolu niversitesi rgn retim programlarna kaytl renciler edeer olmak koulu ile merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan fakltelerde yer alan derslere Senatonun belirledii esaslara gre ilan edilen kayt tarihlerinde ders kayd yaptrabilir.

(2) rgn renciler toplam kredisinin %25 ini gememek kouluyla ak ve uzaktan eitim yapan fakltelerden ders alabilir. Ders kaytlarn yaptran renciler bu Ynetmelik kapsamnda renimini srdrr.

DRDNC BLM

Snavlar, Snav Kurallar, Snavlarn Deerlendirilmesi ve Duyurulmas, Notlar,

Ders Tekrar

Snavlar

MADDE 8 (1) Bir dnemde her ders iin en az bir ara snav ve dnem sonu snav gzetimli olarak yz yze ve/veya evrimii yaplr. Snavlar klasik veya test olarak yaplabilir. Ara ve dnem sonu snavlarnn tarihleri ilgili Birim Ynetim Kurullarnca ortak olarak belirlenir. Ayrca, ilgili Birim Ynetim Kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde yazl veya szl olarak ksa snav, dev, pratik alma gibi deerlendirmeler yaplabilir.

Snav kurallar

MADDE 9 (1) renciler, snavlara girebilmek iin faklte tarafndan belirlenen belgeleri yanlarnda bulundurmak ve grevlilerce istendiinde gstermek zorundadrlar. Snava girebilmek iin faklte tarafndan belirlenen belgelerden biri dahi eksik olan renciler snavlara giremezler. Bu belgeleri snavlarda yanlarnda bulundurmayan rencilerin snavlar, snav grevlilerince dzenlenen bireysel snav iptal tutanana gre Dekanlk tarafndan geersiz saylr. Snavlarda uygulanacak kurallar, rencilerin yanlarnda bulundurmas veya bulundurmamas gereken ara ve donanm, ilgili Birim Ynetim Kurulunca belirlenir.

(2) renciler, Snava Giri Belgesinde gsterilen snav ili, bina, salon, sra, snav tarihi ve saatinde snavlara girmek zorundadrlar. Snava Giri Belgesinde gsterilen il, bina, salon, sra ve tarihte snava girmeyip, bir baka il, bina, salon, sra ve tarihte snava giren rencilerin snavlar Dekanlk tarafndan geersiz saylr.

(3) Snav kurallarn, dzenini ve ileyiini bozan, snavn yaplmasn uzun veya ksa sre engelleyen, snav grevlilerine hakaret eden, fiili saldrda bulunan ve tehdit edenlerle snav huzurunu bozacak kadar yksek sesle konuan, snav salonunu kendilerine duyurulan sreden nce terk eden, snav grevlilerinin snavla ilgili dzenlemelerine uymayan rencilerin, snav grevlilerince dzenlenen bireysel snav iptal tutanana gre o oturumdaki snavlar Dekanlk tarafndan geersiz saylr.

(4) Snav srasnda kopya eken, ekmeye girien, kopya veren, alan, kopya ekilmesine yardm edenlerin, snav grevlilerince dzenlenen bireysel snav iptal tutanaklar, niversite temsilcilerinin raporlar veya snavlar gerekletiren merkezin bilgisayar taramas sonucu verdii raporlara dayanlarak Dekanlk tarafndan geersiz saylr.

(5) renciler, snavlarda kendilerine verilen cevap ktlarn usule uygun olarak yantlamak zorundadrlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kadnda bir baka derse ait stuna iaretlendii takdirde Dekanlk tarafndan dzeltme yaplmaz. Snav sonunda toplanan soru kitapklar Snav Merkezinde tek tek incelenir ve soru kitapnn tek sayfas eksik ksa rencinin o oturumdaki snav Dekanlk tarafndan geersiz saylr.

(6) Snavlar geersiz saylan renciler bu ders veya derslerden sfr alm kabul edilir. Kopya nedeniyle snavlar geersiz saylan renciler, kopya olaynn gerekletii snav dnemini izleyen ilk snav dneminde hi bir dersin snavna giremez.

Snavlarn deerlendirilmesi ve duyurulmas

MADDE 10 (1) Her ne sebeple olursa olsun, snavlara katlmayan renciler iin mazeret snav yaplmaz. Ancak, ara snava katlmayan renciler, ara snav notunu sfr (0) kabul ederek, isterlerse dnem sonu snavna katlabilirler.

(2) Aklanan snav sonular ve baar notlar kesin olup itiraz edilemez. Snavdaki renci cevap katlar ve salon snav tutanaklar iki yl saklanr.

(3) Snavlarda baarnn deerlendirilmesinde BDS kullanlr. BDS esaslar niversite Senatosunca belirlenir. Baar notu, dnem ii notlar ile dnem sonu snav notunun katklaryla hesaplanr. Dnem ii notlar; ara snav, ksa snav, szl snav, dev ve uygulamal almalara verilen notlardan oluur.

(4) Dnem ii deerlendirmelerin baar notuna katks % 30 dan az % 50 den fazla olamaz. Bir dersin baar notu; rencinin o dersin ara snav ve varsa dier eitim-retim etkinliklerinden oluan dnem ii etkinliklerinden ald puanlarn yzdesi ve dnem sonu snav puannn yzdesinin toplanmas ile elde edilen puandr.

(5) Baar notu, Senatoca belirlenmi olan esaslara gre harf notuna evrilir. Harf notlar ve katsaylar unlardr:

Harf Notu Katsays

AA 4.0

AB 3.7

BA 3.3

BB 3.0

BC 2.7

CB 2.3

CC 2.0

CD 1.7

DC 1.3

DD 1.0

FF 0.0

(6) Ders baznda baar notuna, alt snr uygulanp uygulanmayaca, baar notunun snf ortalamasna katlp katlmayaca ilgili Birim Ynetim Kurulu karar ve Senatonun onayyla belirlenir. Baar notuna alt snr uygulanan derslerde, baar notu alt snrn altnda olan devaml rencilere FF harf notu verilir.

(7) Ayrca, DZ (Devamsz), katsays olmayan ve not ortalamalarna katlmayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldrld), SD (Sorumlu Deil) ve DV (Devam Ediyor) harf notlu deerlendirmeler yaplabilir:

a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notlar, ilgili Birim Ynetim Kurulunun karar ve Senatonun onayyla not ortalamalarna katlmas uygun grlmeyen derslerde baarnn gsterilmesi iin kullanlr. Byle bir derste yeterli baar gsteren renciye YT, gsteremeyen renciye YZ notu verilir.

b) EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamannda tamamlayamayan renciye verilir. Bu notu alan renci, eksiklerini bir sonraki dnemin balamasndan nce tamamlamak zorundadr. Verilen sre iinde eksiklerini tamamlayan renciye, yeni bir not verilir. rencinin eksiini tamamlamamas halinde, EK notu o ders iin hangi harf notlarnn kullanldna bal olarak FF veya YZ notuna dntrlr. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde gsterilir, daha sonra gsterilmez.

c) MU (Muaf) notu, dikey ve yatay gei ile gelen rencilerin nceki yksekretim kurumunda alp baarm olduu ve ilgili Birimin Ynetim Kurulunca muaf tutulmas uygun grlen dersler iin verilir.

) KL (Kaldrld) notu, programdan kaldrlmas ve karl gsterilmemesi nedeniyle rencilerin sorumlu tutulmayaca dersler iin verilir.

d) SD (Sorumlu Deil) notu, yaplan ders intibak sonucu rencinin sorumlu olmayaca dersler iin verilir.

e) DV (Devam Ediyor) notu, bir dnemden uzun sreli bir dersin henz tamamlanmad dnemin sonunda, derse devam etmekte olan rencilere verilir.

f) DZ (Devamsz) notu, devam koulunu salayamayan rencilere verilir. Bu renciler dnem sonu deerlendirilmesine alnmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile edeerdir.

Not ortalamalar ve ders tekrar

MADDE 11 (1) Her dnem sonunda rencilerin baar durumu, Dnem Not Ortalamas ve Genel Not Ortalamas ile belirlenir. Bu amala, kayt olunan ve not ortalamalarna katlan her dersin kredisiyle o dersten bal deerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsays arplarak bulunan deerlerin toplamnn, bu derslerin kredilerinin toplamna blnmesi ile bir not ortalamas bulunur. Bu ilem bir dnem iinde alnan dersler iin yaplrsa Dnem Not Ortalamas, o zamana kadar alnm btn dersler iin yaplrsa Genel Not Ortalamas elde edilir. Genel Not Ortalamas hesaplanrken, tekrar edilen ders bulunmas halinde bu dersten alnan en son not dikkate alnr. Not ortalamalar virglden sonra iki basamakl olarak gsterilir.

(2) Gz dnemi veya akademik ylsonunda 2,00 Genel Not Ortalamasn salayamayan renciye akademik yetersizlik uyars yaplr. Akademik yetersizlik uyars alan rencinin, bir sonraki dnemin sonundaki Genel Not Ortalamasnn en az 2,00 olmas gerekir. Bu koulu yerine getiremeyen renci, kayt yeniledii takip eden ilk dnem, son iki dnemde CCnin altnda not ald dersleri tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasn en az 2,00ye ykseltmek zorundadr.

(3) Ders tekrarna kalan bir rencinin, tekrar ettii dnem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasn salamas halinde ders tekrar sona ermi olur. Ancak zorunlu bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir renci bu dersi, dersin ilk verildii dnemde tekrar almak zorundadr.

(4) lgili Birim Ynetim Kurulu karar ve Senatonun onay ile yllk sistemden dnemlik-kredili sisteme geirilen blm ve programlarda rencilerin daha nce yllk sistemde aldklar ders ve notlarn intibaklar niversite Ynetim Kurulunca kabul edilen Not Dnm Tablosuna (Tablo I/a) gre yaplr ve Genel Not Ortalamas hesabna dhil edilir. Yllk sistemde 50nin altndaki baar notlar FF harf notu ile hesaplamaya katlr.

(5) Programdan karlan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanaca ilgili Birim Kurulu karar ve Senato onay ile belirlenir.

(6) Bir rencinin kaydolduu program baaryla bitirebilmesi iin Genel Not Ortalamasnn en az 2,00 ve ald her dersin notunun da en az DD veya YT olmas gerekir.

BENC BLM

retim Sresi, Ders Transferi, Gei, Diploma ve Belgeler

retim sresi

MADDE 12 (1) renciler, kayt yaptrdklar dnemden balamak zere n lisans iin drt, lisans iin yedi yl sreyle rencilik haklarndan yararlanabilirler. renciler, kayt yenilemedikleri dnemde rencilik haklarndan yararlanamaz. Kayt yenilemedikleri dnemler azami retim sresine saylr.

Ders transferi

MADDE 13 (1) Merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan fakltelerin rencileri, kaydedildikleri ve bulunduklar dnem, blm ve programda okutulan derslerin tmn almak zorundadr. renciler, merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemi ile retim yapan faklteler dhil yksekretim kurumlarndan daha nce aldklar ve baardklar dersler iin ders transferi talebinde bulunamaz.

Geiler

MADDE 14 (1) Merkezi akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan fakltelere kaytl olan renciler, her ne sebeple olursa olsun; bu fakltelerin blm ve programlar arasnda gei yapamaz.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 15 (1) Kaytl olduu n lisans programnda en az 120 AKTS kredilik, lisans programnda en az 240 AKTS kredilik ders alp, tm dersleri baaryla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalamas en az 2,00 olan ve dier ykmllkleri yerine getiren renciye, kaytl olduu programn n lisans veya lisans diplomas ile rencinin sahip olduu derece ve derecenin dzeyi, ierii ve ilevi hakknda ayrntl bilgi veren Diploma Eki verilir.

(2) Lisans programnn ilk drt yarylndan en az 120 AKTS kredilik ders alarak baarl olan ve 2,00 Genel Not Ortalamasn salayarak, dier ykmllkleri yerine getiren renciler programdan kaydn sildirmek kouluyla n lisans diplomas alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazlmaz. renciye mezuniyetine kadar alm olduu derslerdeki baar durumunu gsteren not durum belgesi (transkript) verilir.

(4) Lisans ve n lisans diplomalarna fotoraf yaptrlmaz.

(5) En az 30 AKTS kredilik ders alp, ald btn derslerden baarl olan, Dnem Not Ortalamas 3,50 veya zeri olanlar Yksek Onur rencisi, not ortalamas 3,00 ile 3,49 arasnda olanlar Onur rencisi saylr. Ancak disiplin cezas alan, FF, YZ, DZ ve EK notu alan renciler belirtilen not ortalamalarn salasalar bile Yksek Onur rencisi veya Onur rencisi saylmaz.

(6) Genel Not Ortalamas 3,50 veya zeri olanlar Yksek Onur rencisi, Genel Not Ortalamas 3,00 ile 3,49 arasnda olanlar Onur rencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezas alan renciler belirtilen Genel Not Ortalamasn salasalar bile Yksek Onur rencisi veya Onur rencisi olarak mezun olamaz.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 16 (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayl Resm Gazetede yaymlanan Anadolu niversitesi Akretim, ktisat, letme Faklteleri retim ve Snav Ynetmelii ve 21/3/1994 tarihli ve 21881 sayl Resm Gazetede yaymlanan Anadolu niversitesi Akretim Sistemine Gre retim Yapan Faklteler retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik 2012-2013 retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Anadolu niversitesi Rektr yrtr.