18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

Anadolu niversitesinden:

ANADOLU NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ve kapsam; Anadolu niversitesine bal Havaclk ve Uzay Bilimleri Fakltesi Pilotaj Blm ile akretim ve uzaktan eitim sistemine gre retim yapan Akretim, ktisat ve letme Faklteleri dnda, fakltelerin, yksekokullarn, meslek yksekokullarnn ve Devlet Konservatuvarnn n lisans ve lisans programlarnda uygulanacak eitim-retim ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredilerini (ECTS),

b) Birim: Anadolu niversitesine bal faklte, yksekokul, meslek yksekokulu veya devlet konservatuvarn,

c) Birim Kurulu: Anadolu niversitesine bal faklte, yksekokul, meslek yksekokulu veya devlet konservatuvar kurulunu,

) Birim Ynetimi: Anadolu niversitesine bal fakltelerde dekanlk, yksekokullarda, meslek yksekokullarnda veya devlet konservatuvarnda mdrlk,

d) Birim Ynetim Kurulu: Anadolu niversitesine bal faklte, yksekokul, meslek yksekokulu veya devlet konservatuvar ynetim kurulunu,

e) Kredili Sistem: Baar notunun nispi olarak deerlendirildii sistemi,

f) Mutlak Sistem: Baar notunun 100 zerinden deerlendirildii sistemi,

g) Senato: Anadolu niversitesi Senatosunu,

) niversite: Anadolu niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

retim yl

MADDE 4 (1) Bir retim yl, her biri en az yetmi retim gn olmak zere gz ve bahar yaryllarndan oluur. Akademik takvim, Senato tarafndan belirlenir. Birim ynetim kurulunun teklifi ve niversite Ynetim Kurulunun karar ile yaz okulu alabilir. Yaz okulu en az otuzbe retim gnnden oluur. Yaz okulunda alan derslerin haftalk ders saatleri gz veya bahar dnemindeki ders saatlerinin iki katdr. Yaz okulunda alabilecek dersler ve uygulama koullar, ilgili birim ynetim kurulu karar ve Senatonun onay ile belirlenir. Yaz okuluna katlp katlmamak rencinin isteine baldr.

retim esaslar

MADDE 5 (1) niversitede retim, ders geme esasna dayaldr ve kredili sisteme gre yrtlr.

(2) Dersler; teorik dersler, atlye, laboratuvar, pratik alma ve benzeri uygulamalar ve uygulamal derslerden oluur. Dersler, yaryl esasna gre dzenlenir. Ancak gerekli grlmesi halinde baz dersler Senato karar ile yllk olarak alabilir.

(3) Birim ynetim kurulu karar ile uygulamal dersler niversitede veya niversite dnda yaplabilir. Bu derslerin planlanmasna ilikin esaslar, ilgili birim ynetim kurulunca kararlatrlr ve Senato onayndan sonra birim ynetimi tarafndan yrtlr.

(4) n lisans ve lisans programlarnda mezuniyet iin gerekli olan kredinin %25i, dersin edeer olmas kouluyla Senato kararyla niversitenin ak ve uzaktan retim programlarndan alnabilir. Ancak, bu ekilde verilen dersler iin rencilerden ek katk pay/retim creti talep edilmez.

retim sresi

MADDE 6 (1) n lisans ve lisans dzeyinde renim yapan rencilere bu renimlerini tamamlamak iin tannan program sreleri iki yllk n lisans programlar iin iki; drt yllk lisans programlar iin drt; Eczaclk Fakltesi iin be yldr. renimini program sreleri ierisinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlarn, ilgili dneme ait renci katk payn veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam iin kayt yaptrmalar gerekir.

(2) n lisans ve lisans dzeyinde renim yapan rencilere bu renimlerini tamamlamak iin tannan azami sreler iki yllk n lisans programlar iin drt; drt yllk lisans programlar iin yedi; Eczaclk Fakltesi iin dokuz yldr. 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi hkmlerine gre, renimini azami sreler ierisinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlarn, ilgili dneme ait renci katk payn veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam iin kayt yaptrmalar gerekir. Bu durumda olanlarn, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

(3) Yabanc Dil Hazrlk Snfnda geirilen sreler hari kayt yenilenmeyen dnemler program sresi ve azami renim sresinden saylr.

Dersler

MADDE 7 (1) Dersler ve bunlarn haftalk teorik ve uygulama saatleri ve kredi deerleri ile derslerin yaryllara veya yllara gre dalm, ilgili birim kurulu karar ve Senatonun onay ile belirlenir. Derslerin kredileri, rencilerin ders yk dikkate alnarak belirlenen AKTS kredileridir.

Kayt ve kayt yenileme

MADDE 8 (1) rencilerin, her yaryl banda niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre birim ynetim kurulunca belirlenen sreler ve esaslar erevesinde kaytlarn yenilemeleri gerekir.

(2) Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Kayt ve kayt yenileme srasnda belirlenen esaslara uymayan ve katk payn/renim cretini demeyen rencinin kayd yaplmaz veya yenilenmez.

(3) retim dili tamamen veya ksmen yabanc dil olan programlardaki renciler yabanc dilini yeterli hale getirmeden n lisans ve lisans programlarna devam edemez.

Danman ve ders kayd

MADDE 9 (1) Birimlerde her renci iin kaytl olduu blm bakanlnca bir akademik danman belirlenir. Danman her yaryl ders seiminde renciyi bilgilendirir, rencinin akademik durumunu birlikte deerlendirdikten sonra kayt onayn verir. Danman ayrca, renciyi niversite yaamna uyum, mesleki geliim ve kariyer konularnda bilgilendirir ve ynlendirir.

(2) Gz ve bahar yaryllarnda bir renci danmannn onayn almak kaydyla en ok 45, yaz okulunda alan derslerden ise en ok 18 AKTS kredi deerlik derse kayt yaptrabilir. Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki renciler, 22,5 AKTS kredilik derse kayt yaptrabilir.

(3) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesi hkmlerinde belirtilen snrlar iinde kalmak ve akademik danmann onayn almak kouluyla, renciler ilgili dnemin ilk haftas olan ekle-sil haftas iinde ders deitirebilir, ders brakabilir veya yeni derslere kaydolabilir.

(4) Senatoca belirlenen esaslara gre, renciler ekle-sil haftasndan sonraki hafta iinde, danmanlarnn onay ile dersten ekilebilir.

Devam zorunluluu

MADDE 10 (1) Teorik ve uygulama derslerinde devam zorunluluu %70tir. Uygulamalara devam esaslar ilgili birim ynetim kurulunca belirlenir. Bir dersten devam koulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan baarl olamayan renciler, o dersin dnem sonu ve btnleme snavna giremez. Ancak, niversite Ynetim Kurulunca niversiteyi veya Trkiyeyi temsilen grevlendirilen renciler bu sreler ierisinde izinli saylr.

Uygulamal dersler ve stajlar

MADDE 11 (1) Uygulamal derslerin ve stajlarn hangi programlarda uygulanaca, ilgili birimin karar ve Senatonun onay ile belirlenir.

(2) Stajlar; rencinin tercih edecei ilgili kamu kurum ve kurulular ile zel kurulularda yaplabilir. Stajlara ilikin esaslar her yaryl banda ilgili birimce belirlenen staj komisyonu tarafndan, uygulamal derslerle ilgili esaslar ise ilgili birim ynetim kurulu karar ile belirlenir.

Kredi ve not transferi

MADDE 12 (1) renciler, daha nce renim grdkleri yksekretim kurumlarnda baar notu en az CC ve YT notu olan dersler iin kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Bu renciler, hazrlk snf dahil, niversiteye kesin kayt yaptrlan ilk dnemin ilk haftas sonuna kadar, bir dileke ile birlikte kredi ve not transferine esas oluturabilecek belgeleri, ilgili birime vermek zorundadr. Kredi ve not transferi talepleri; ilgili birim ynetim kurulu tarafndan incelenerek, niversite Ynetim Kurulunca belirlenen esaslara gre rencinin btn renimini kapsayacak ekilde ve bir defaya mahsus olmak zere karara balanr.

(2) Gerekli hallerde Senatonun kabul ettii yatay ve dikey gei esaslar uygulanr.

Not durum belgesi

MADDE 13 (1) rencilerin mutlak sistemde alm ve baarm olduklar dersler iin, bu dersleri aldklar dnemlerde belirlenen esaslara gre ayr bir not ortalamas hesaplanr ve bu not ortalamas kredili sisteme geildikten sonra hesaplanan dnem ve genel ortalamalaryla birlikte rencilerin not durum belgesinde (transkriptinde) gsterilir. Not durum belgelerinde rencilerin hangi sistemde olursa olsun aldklar tm dersler ve notlar yer alr.

Muafiyet

MADDE 14 (1) Lisans programlarna dikey geile kayt yaptracak rencilerin, n lisans eitimleri srasnda alp baarm olduklar edeer kabul edilen derslere muafiyet verilerek bu derslerin kredilerine gre programdan alnmas gereken dersler belirlenir. rencilerin n lisans programnda alm olduu derslere MU notu verilir. MU notu genel not ortalamasna katlmaz.

(2) Genel not ortalamas, mezuniyet koulunu salamas kaydyla lisans programnda alnm olunan derslere gre belirlenir. Muaf olmad ilave dersleri iin geecek sre, rencinin azami renim sresinden saylr.

Yabanc dil hazrlk

MADDE 15 (1) Yabanc dille retim yaplan programlarda ve zorunlu yabanc dil hazrlk snf bulunan programlarda rencilerin lisans programna balayabilmeleri iin niversite tarafndan yaplan yabanc dil snavn baarmalar veya yabanc dil hazrlk snfna devam ederek baarl olmalar gerekir. Bu rencilere; 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayl Resm Gazetede yaymlanan Anadolu niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Yabanc Dil Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr. retim dili en az % 30 yabanc dil veya tamamen yabanc dil olan programlarn yabanc dil hazrlk snfnda baarsz olan renciler; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri erevesinde Trke eitim yapan yksekretim programlarna lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yerletirilebilir.

Dier niversitelerden ders alma

MADDE 16 (1) rencilerin niversitede renim grrken baka yksekretim kurumlarndan ve ak ve uzaktan retim sisteminden ders almalar ve bu dersler ile notlarnn transferi, niversite Ynetim Kurulunca belirlenen esaslara gre ilgili birim ynetim kurulu karar ile yaplr.

(2) Yurtiindeki ve yurtdndaki dier yksekretim kurumlarnda alnan notlarn dntrlmesine ilikin esaslar niversite Ynetim Kurulunca belirlenir.

NC BLM

Snavlar ve Deerlendirmeye likin Esaslar

Snavlar ve deerlendirme

MADDE 17 (1) Her ders iin en az bir ara snav dnem sonu snav ve btnleme snav yaplr. Snavlar yazl olarak yaplr. Ancak gereken hallerde ilgili birim ynetim kurulunca, snavn szl veya pratik alma olarak yaplmasna karar verebilir. Btnleme snavlarna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(2) Snav tarihleri, ilgili birim ynetim kurulunca belirlenir ve o dnemin snavlarndan en az onbe gn nce rencilere duyurulur. Yllk derslerin dnem sonu snav, ylsonunda yaplr.

(3) Bir dersin dnem sonu snavna girebilmek iin devam koulunu yerine getirmek gerekir.

(4) rencinin baars dnem ii notlar ile dnem sonu snav notunun birlikte deerlendirilmesi ile belirlenir. Dnem ii notlar, en az biri ara snav notu olmak zere, devlere, uygulamalara, pratik almalara verilen notlardan oluur.

(5) Dnem sonu snavnda geerli olan baar kurallar btnleme snavlarnda da uygulanr, btnleme snav notu dnem sonu snav notu yerine geer, baar notu yine dnem ii notlar ve yzdelik bilgileri dikkate alnarak hesaplanr.

(6) Ara snavlar ile btnleme snav hakk verilmeyen derslerin dnem sonu snavlarndan herhangi birine Senatoca belirlenen hakl ve geerli mazeretleri nedeniyle katlamayan renciler iin ilgili birim ynetim kurulu karar ile mazeret snav alr. Her ne sebeple olursa olsun btnleme snav alan dersler iin mazeret snav yaplmaz.

(7) Mazeret snavna girmek isteyen rencilerin, o ders ya da dersler iin akademik takvimde ilan edilen mazeret snav haftas balang tarihinden en az i gn nce mazeretini gsterir belgenin ekli olduu bir dileke ile ilgili retim birimi ynetimine bavurmalar gerekir.

Baar deerlendirilmesi

MADDE 18 (1) Dnem ii ve dnem sonu snav, dev, uygulama ve benzeri deerlendirmelerin tr ile arlklar, dersi veren retim eleman tarafndan dnemin ilk iki haftas iinde renci biliim sistemi veri tabanna girilerek dersin internet tantm sayfasnda rencilere duyurulur.

(2) Dnem ii deerlendirmelerin baar notuna katks % 30dan az, % 60tan fazla olamaz. Son deerlendirme, o dersi alan tm rencilerin genel baar dzeyi de gz nne alnarak, dersi veren retim elemannca harf notlarndan birisi ile belirlenir.

(3) Baar dzeyine ilikin harf notlar ve katsaylar aada belirtilmitir;

Baar Notu Katsay

AA 4.0

AB 3.7

BA 3.3

BB 3.0

BC 2.7

CB 2.3

CC 2.0

CD 1.7

DC 1.3

DD 1.0

FF 0.0

(4) Ayrca; DZ (Devamsz), katsays olmayan ve not ortalamalarna katlmayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldrld), DV (Devam ediyor), SD (Sorumlu Deil) ve K (ekildi) harf notlu deerlendirmeler de yaplabilir.

a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notlar; ilgili retim birimi kurulunun karar ve Senatonun onayyla not ortalamalarna katlmas uygun grlmeyen derslerde baarnn gsterilmesi iin kullanlr. Byle bir derste yeterli baar gsteren renciye YT, gsteremeyen renciye YZ notu verilir.

b) EK (Eksik) notu; hastalk veya bakaca geerli bir nedenle, dersin gereklerini zamannda tamamlayamayan renciye verilir. Bu notu alan renci, eksiklerini bir sonraki dnemin balamasndan nce tamamlamak zorundadr. Verilen sre iinde eksiklerini tamamlayan renciye, yeni bir not verilir. rencinin eksiini tamamlamamas halinde, EK notu o ders iin hangi harf notlarnn kullanldna bal olarak FF veya YZ notuna dntrlr. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not durum belgelerinde gsterilir, daha sonra gsterilmez.

c) MU (Muaf) notu; dikey gei ve yatay gei ile gelen rencilerin nceki yksekretim kurumunda alp baarm olduu ve ilgili birim ynetim kurulunca muaf tutulmas uygun grlen dersler iin verilir.

) KL (Kaldrld) notu; programdan kaldrlmas ve karl gsterilmemesi nedeniyle rencilerin sorumlu tutulmayaca dersler iin verilir.

d) DV (Devam Ediyor) notu; bir dnemden uzun sreli bir dersin henz tamamlanmad dnemin sonunda, derse devam etmekte olan rencilere verilir.

e) DZ (Devamsz) notu; devam koulunu salayamayan rencilere verilir. Bu renciler dnem sonu deerlendirilmesine alnmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile edeerdir.

f) SD (Sorumlu Deil) notu; mezuniyet iin gerekli semeli veya mesleki semeli ders kredisini tamamladktan sonra, fazladan semeli veya mesleki semeli ders alan renciler, daha nce ekilmi olduklar ders saysna baklmadan bu derslerden ilgili dnemin sonuna kadar ekilebilir. Bu dersler iin SD notu kullanlr.

g) K (ekildi) notu; rencinin ekle-sil haftasndan sonraki hafta iinde, danmann onay ile ekilmesine izin verilen bir ders iin kullanlr.

) rencinin bir dersten baarl saylmas iin bu dersten YT, DD veya stnde bir not almas gerekir.

Not ortalamalar

MADDE 19 (1) Birimlerde her dnem sonunda, rencilerin baar durumu dnem not ortalamas ve genel not ortalamas ile belirlenir. Kaydolunan ve not ortalamalarna katlan her dersin kredi deeri ile o dersten alnan notun katsays arplarak bulunan deerlerin toplamnn, bu derslerin toplam kredi deerine blnmesi ile bir not ortalamas bulunur. Bu ilem bir dnem iinde alnan dersler iin yaplrsa dnem not ortalamas, o zamana kadar alnm btn dersler iin yaplrsa genel not ortalamas elde edilir. niversiteye devam ederken program deitiren rencilerin genel not ortalamasna, devam etmekte olduklar programa kaytl olduklar srede alm olduklar btn dersler ile nceden alm olduklar derslerden sadece ilgili birim ynetim kurulu kararyla yeni programlarna uygun bulunan derslerden aldklar notlar hesaba katlr. Genel not ortalamas hesaplanrken, tekrar edilen ders bulunmas halinde bu dersten alnan en son not; seimlik bir ders yerine baka bir dersin tekrarlanmas durumunda ise en son alnan dersin notu gz nnde tutulur. Not ortalamalar virglden sonra iki basamakl olarak gsterilir.

(2) rencinin genel not ortalamasnn her dnemin sonunda en az 2,00 olmas gerekir. Yaz okulundan ders almas halinde genel not ortalamas, yaz okulu sonular da gz nne alnarak hesaplanr.

(3) Gz dnemi veya akademik ylsonunda 2,00 genel not ortalamasn salayamayan renciye, yazl olarak akademik yetersizlik uyars yaplr. Akademik yetersizlik uyars alan rencinin, bir sonraki dnemin sonundaki genel not ortalamasnn en az 2,00 olmas gerekir. rencinin kayt yeniledii ilk dnemde, almas halinde yaz okuluyla birlikte, ncelikle FF, YZ ve DZ notu olan dersleri almak kouluyla CCnin altnda not ald derslerden istediklerini tekrar ederek genel not ortalamasn en az 2,00a ykseltmesi gerekir.

(4) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu olan renci, bu dersi, dersin verildii ilk dnemde tekrar almak zorundadr. Seimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarndan birini alan renci, bu dersi tekrarlar veya danmannn onayyla, bu ders yerine baka bir seimlik dersi alabilir.

(5) rencinin, tekrar etmekle zorunlu olduu dnemlerde kayt yenilememesi halinde, kayt yeniledii ilk dnemde genel not ortalamasn en az 2,00a ykseltmesi gerekir.

(6) Programdan karlan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanaca ilgili retim birimi kurulu karar ve Senato onayyla belirlenir.

Snavlara itiraz

MADDE 20 (1) Snavlara itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, snav sonularnn niversitenin internet sayfasnda ilann izleyen be ign ierisinde ilgili birim ynetimine yazl olarak yaplr. tirazlar, ilgili birim ynetim kurulunca yaplan incelemeden sonra karara balanr.

DRDNC BLM

eitli Belgeler ve Kayt Silme

Yksek onur ve onur rencisi

MADDE 21 (1) Genel not ortalamas 3,50 veya zeri olanlar yksek onur rencisi, genel not ortalamas 3,00 ile 3,49 arasnda olanlar onur rencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezas alan renciler belirtilen genel not ortalamasn salasalar bile yksek onur rencisi veya onur rencisi olarak mezun olamaz.

(2) En az 30 AKTS kredi deerlik ders alp, ald btn dersleri baaran ve dnem not ortalamas 3,50 veya zeri olanlar yksek onur rencisi, dnem not ortalamas 3,00 ile 3,49 arasnda olanlar onur rencisi saylr. Ancak, disiplin cezas alan ve FF, YZ, DZ, EK notu olan renciler belirtilen not ortalamalarn salasalar bile onur rencisi veya yksek onur rencisi saylmaz.

Kayt silme

MADDE 22 (1) rencinin, niversiteden kaydnn silinmesi iin yazl istekte bulunmas halinde ilgili birim ile iliii kesilir.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 23 (1) Kaytl olduu n lisans programnda en az 120 AKTS; lisans programnda en az 240 AKTS; Eczaclk Fakltesinde ise en az 300 AKTS kredilik dersi baaryla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, genel not ortalamas en az 2,00 olan ve dier ykmllklerini yerine getiren renciye, kaytl olduu programn lisans veya n lisans diplomas, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazlmaz.

(3) Lisans programna kaytl, ilk drt yaryllk program baaryla tamamlayan, en az 2,00 genel not ortalamasn salayan ve dier ykmllklerini yerine getiren bir renciye istei halinde kaydnn silinmesi kouluyla, niversitenin n lisans diplomas verilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii ve 22/7/1996 tarihli ve 22704 sayl Resm Gazetede yaymlanan Anadolu niversitesi Yaz Okulu Ynetmelii hkmleri uygulanr.

zin, kayt dondurma

MADDE 25 (1) rencilerin izinli saylmalar, kayt dondurma, geerli ve hakl nedenler konusunda niversite Senatosunun belirledii esaslar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 26 (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayl Resm Gazetede yaymlanan Anadolu niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik 2012-2013 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Anadolu niversitesi Rektr yrtr.