18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

ZEYTN LSANSLI DEPO YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/12/2010 tarihli ve 27775 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zeytin Lisansl Depo Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde geen veya Bakanlktan rn senedi alm satm konusunda izin alan ticaret borsasn ibareleri yrrlkten kaldrlm ve (i) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

i) Lisansl depo teminat: Lisansl depo iletmesi/ileticisinin, Kanunda ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelerde ngrlen ykmllklerini yerine getirmemesi dolaysyla meydana gelecek zararlar karlamak zere Fona verdii Bakanlk tarafndan kabul edilen ve Kanunda belirtilen nakit ve nakde evrilebilir gvenceleri,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi, drdnc fkras ise yrrlkten kaldrlmtr.

(3) Lisansl depoda depolanan rn iin dzenlenen tartm makbuzu ve rn senedinde belirtilecek olan arlklar saptamada kullanlacak tart alet ve cihazlar ile kantarlara ilikin 3516 sayl Kanuna ve bu Kanuna dayanlarak karlan ynetmeliklere uygun olarak yaplan ilem, kontrol ve denetimlerde, doru tartm yapmad saptanan tartm ara ve kantarlar, dzeldikleri saptanncaya kadar kullanlamaz. Tartm ve tartm makbuzunun doru ve usulne uygun yaplmasndan, tartcyla birlikte lisansl depo iletmesi/ileticisi de sorumlu olur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

(1) rn senetlerinin gven iinde ticaretinin ve takibinin yaplabilmesini teminen lisansl depo iletmesi ile borsa arasnda szleme yaplr. Szlemede; rn senetlerinin borsaya kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi aknn dzenli olarak salanmas, lisansl depolardaki rnlerin gerektiinde her zaman veya er aylk dnemleri gememek zere Bakanlka uygun grlecek srelerde borsaca incelenmesi ve kontrol ile aralarndaki bilgi iletiim sistemi ve Bakanlka belirlenecek dier hususlar yer alr. Bakanlk, szlemeleri matbu olarak dzenleyebilir.

Szlemenin herhangi bir nedenle feshini douracak bir sebebin ortaya kmas halinde bu durum, taraflarca en ge be ign iinde Bakanla bildirilir ve ayrca mudilerin zarar grmemesi iin gerekli tedbirler alnr. Szlemenin feshi, sz konusu bildirimin Bakanla ulat tarihten itibaren otuz gnlk srenin dolmasndan sonra hkm ifade eder.

(3) Lisansl depo iletmesi, birinci fkradaki ykmlln de kapsayacak ekilde lisansl depoculuk faaliyetlerine ilikin gerekli bilgi ilem alt yapsn oluturur ve sertifikalar temin eder. Oluturulan bilgi ilem alt yapsna ilgili borsann ve talep halinde Bakanln eriimi salanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Kamu tzel kiileri hari, tzel kii ortaklarn serbest muhasebeci mali mavirlerce veya Bakanlka gerekli grlmesi durumunda yeminli mali mavir ya da bamsz denetim kurulularnca dzenlenen veya onaylanan son bir yla ait bilano ve gelir gider tablosu ile istenilen ek mali tablolarn sunmalar, ortaklk paylar dikkate alnarak gerek ve tzel kii ortaklarn mali ve ticari itibar bakmndan lisansl depo iletmesinin itibarna zarar verebilecek nitelikte engel bir durumlarnn bulunmamas,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin drdnc fkrasnda geen 29/6/1956 tarihli ve 6762 ibaresi 6102 eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin nc fkrasnda geen denetim eleman, ve yedinci fkrasnda geen Bakanln talebi zerine ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin madde bal ile birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Yetkili snflandrclarla szleme ykmll

(1) Lisansl depo iletmesi, depolanacak veya depolanm rnlerin analiz, snflandrma ve belgelendirme ilemlerinin yrtlmesi iin yetkili snflandrclarla szleme yapar. Bakanlk bu szlemeleri matbu olarak da dzenleyebilir.

(3) Szleme ve szlemede yaplacak deiiklikler ancak Bakanlk onayndan sonra geerli olur. Szlemenin herhangi bir nedenle feshini douracak bir sebebin ortaya kmas halinde bu durum taraflarca en ge be ign iinde Bakanla bildirilir ve ayrca mudilerin zarar grmemesi iin gerekli tedbirler alnr. Szlemenin feshi, sz konusu bildirimin Bakanla ulat tarihten itibaren otuz gnlk srenin dolmasndan sonra hkm ifade eder.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde, beinci fkrasnda geen ynetimince ibaresi ise tarafndan olarak deitirilmitir.

(2) stenen teminat tutarna eit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni veya sorumluluk sigortas, mevzuatta ngrlen ykmllklerin yerine getirilmesinde temerrde dlmesi halinde Fona bu tr teminat al, sat, dzenleme ve transfer gibi her trl tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rcu yetki belgesiyle birlikte verilir.

(3) Banka teminat mektubunun, Bakanlka kabul edilen Trkiyede yerleik bir bankadan alnmas, vazgeilmesi olanaksz ve kesin olmas gerekir. Sorumluluk sigortasnn, lisansl depolarda depolanan rnlerin mevzuatta ngrlen ekilde mudiye teslim edilmemesi rizikosu dahil, lisansl depo iletmesi/ileticisinin Kanunda ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelerde ngrlen ykmllklerini yerine getirmemesi dolaysyla meydana gelecek zararlar karlayacak mahiyette olmas arttr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi ve maddeye aadaki sekizinci fkra eklenmitir.

(1) Lisansl depo ileticisi, lisans koulu olarak iletme tesisleri ve lisansl depoculuk faaliyeti kapsamnda depolad rnler iin; hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dahili su basmas, sel, grev-lokavt-kargaalk, terr, frtna, kar arl, yldrm, yer kaymas, kara, deniz veya hava ara arpmas ve benzeri dier rizikolara kar sigorta yaptrmak zorundadr.

Ancak, rn senetlerinin teminat olarak gsterildii hallerde kredi veya avans veren kuruluun haklar sakldr.

(8) Lisansl depo teminatnn sorumluluk sigortas olarak verilmesi halinde, bu sigorta ile birinci fkrada belirtilen sigortalarn ayn sigorta irketine yaptrlmas zorunludur.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin nc fkrasnda geen yaptraca ibaresinden sonra gelmek zere her trl inceleme ve ibaresi eklenmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesine aadaki nc fkra ilave edilmitir.

(3) Tartc, tartm ilemleri ve aralarnn mevzuata uygun, dzenli ve salkl bir ekilde yrtlmesi ve kullanlmasna engel tekil edebilecek hususlar derhal lisansl depo iletmesine bildirmekle ykmldr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnda geen ayn miktar, tip, eit, snf, ileme ve piyasaya sunu ekli ile kalibresinde ibaresi kabul edilebilir kalite ve kalibraj kayb cetvelindeki deerler ile fire tespit komisyonunca belirlenen azami fire deerleri ierisinde eklinde deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde geen , kredi ibaresi veya avans alnmsa, Kredi/Avans biiminde, () bendinde geen hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dahili su basmas, sel, grev-lokavt-kargaalk ile bunlara ilaveten lisans srasnda Bakanlka istenmise frtna, kar arl, yldrm, yer kaymas, ara arpmas gibi ibaresi hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dahili su basmas, sel, grev-lokavt-kargaalk, terr, frtna, kar arl, yldrm, yer kaymas, kara, deniz veya hava ara arpmas ve benzeri biiminde, (h) bendinde geen analiz sonular ibaresi analiz ve snflandrma belgesinin tarihi ve nosu biiminde, () bendinde geen Ay ve yl ibaresi Yl biiminde deitirilmi ve maddeye aadaki ibare nc fkra olarak eklenmitir.

(3) Bakanlk, rn senedini matbu olarak dzenlemeye yetkilidir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(4) Kredi veya avans karlnda teminat olarak gsterilen rn senedi, borcun vadesinde denmemesi halinde kredi veya avans veren kuruluun yazl talebi zerine lisansl depo iletmesince mudiye bilgi verilmek kaydyla borsada satlr. Bunun iin, Kanunun 33 nc maddesi hkm gerei mudinin yazl izninin rn senedinin teminat olarak gsterilmesinden nce alnmas gerekir.

(5) Drdnc fkraya gre yaplan sata ilikin masraflar ile tahakkuk eden depolama creti dldkten sonra, borsa tarafndan sat bedelinin mudinin kredi ve avans veren kurulua olan borcunu karlayacak ksm bu kurululara, kalan ksm ise mudiye yedi i gn iinde denir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin nc fkrasnda yer alan tip (olgunluk derecesi), eit, snf ibaresi eit/tip (olgunluk derecesi), snf/kalibre biiminde, drdnc fkrasnda geen tip, eit, snf, kalibre ibaresi tip/eit, snf/kalibre biiminde deitirilmitir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ifti kayt defteri ve reetesi bulunan veya yaplacak pestisit analizinin sonucuna gre uygun olan ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 30 ibaresi 180 eklinde deitirilmi, fkrann sonuna aadaki cmleler eklenmi ve nc fkrasnda geen , tr ve kalibrelerine ibaresi ise ile rnn depoya konulmasndan nce yetkili snflandrclarca yaplan analiz sonucuna biiminde deitirilmitir.

Ancak, bu ekilde kabul edilecek rn miktar, bu rnn depolama dneminin balangcn takip eden ilk ay iinde merkez veya ubede o rn iin tahsis edilen depolama kapasitesinin yzde onunu geemez. Bu fkrada belirtilen geici depolama sresi, gerekli grlmesi halinde genel olarak veya lisansl depo iletmesi baznda Bakanlka en fazla yars orannda arttrlp azaltlabilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde, nc fkrasnda geen kk kalite ibaresi kabul edilemez kalite ve kalibraj biiminde deitirilmi, nc fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde geen kaliteli ibarelerinden sonra gelmek zere ve/veya st kalibrede ibareleri, kalite ibarelerinden sonra gelmek zere ise ve/veya kalibraj ibareleri eklenmitir.

(1) Lisansl depo iletmesi, ayn dnemde hasat edilen ayn tip/eit, snf/kalibredeki zeytinleri kartrarak depolayabilir. Bu durumda, depolamak zere kabul ettii rn her hasat dnemi ncesinde hazrlayarak Bakanln onayn alp ilan ettii cetveldeki kabul edilebilir kalite ve kalibraj kayb deerleri ierisinde geri vermesi esastr. rnn mudiye tesliminde ortaya kabilecek kabul edilemez kalite ve kalibraj farkllklar ise prim ve indirim tarifesine gre tazmin edilir. Prim ve indirim tarifesi ve bu tarifede yaplacak deiiklikler lisansl depo iletmesince hazrlanr ve borsann gr alnarak Bakanlka onaylanr.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde geen tip, eit, snf ve kalibresine ibaresi tip/eit, snf/kalibresine biiminde, tip, eit, snf ve kalibresinden ibaresi ise tip/eit, snf/kalibresinden biiminde deitirilmitir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rnlerin ayn tip/eit, snf/kalibredeki dier rnlerle kartrlarak depolanmas halinde, lisansl depo iletmesinin depolamak zere kabul ettii rn rn senedinde belirtilen ve depolama sresine gre fire tespit komisyonunca belirlenen azami fire orann derek geri vermesi esastr.

(2) rnlerin dier rnlerle kartrlmadan ayr olarak depolanmas halinde, lisansl depodan ayn orijinal rn teslim edilir. Bu durumda rndeki fire miktarnn fire tespit komisyonunca belirlenen azami fire orann amamas esastr. Mudi, belirlenen azami fire orann amayan rn teslim almaktan kanamaz.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Trk Gda Kodeksinde tanmlanan siyah ve rengi dnk zeytin, hasat dneminden itibaren azami 16 ay; yeil zeytin ise hasat dneminden itibaren azami 12 ay sresince lisansl depolarda depolanabilir. rnn depolama dneminin balang ve biti tarihleri, uygulama gz nnde bulundurularak Bakanlka belirlenir. rnn hasat dnemi, rn sahibinin beyan ile gerekli analiz ve incelemelerle tespit edilir.

(3) Depolama dneminin bitiminde geri alnmayan rnler, lisansl depo iletmesince borsada satlabilir. Bu durumda, depolama creti ve dier masraflar sat bedelinden dlerek geri kalan tutar yedi i gn iinde ilgiliye denir. Bu fkra uyarnca borsada satlan rnlere ilikin dzenlenen rn senetleri, lisansl depo iletmesince derhal iptal edilerek mudiye ve borsaya bilgi verilir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesinin birinci fkrasnda geen ya da depolanmaya elverisiz olmas durumlar ibaresi , depolanmaya elverisiz olmas ya da mevzuatta belirtilen dier durumlar biiminde deitirilmitir.

MADDE 24 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Yetkilendirilen ticaret borsalar

GEC MADDE 1 (1) rn ihtisas borsas faaliyete geinceye kadar, yeterli teknik, kurumsal ve mali altyapya sahip ticaret borsalar rn senetlerinin alm satm konusunda Kanunun 3 nc ve 5174 sayl Kanunun 53 nc maddesine gre Bakanlka yetkilendirilebilir. Yetkilendirilen ticaret borsalar hakknda, rn ihtisas borsasna ilikin bu Ynetmelikte ngrlen dzenlemeler uygulanr.

(2) Yetkilendirilmek zere Bakanla bavuran ticaret borsasnn yeterlilii, Bakanlka teknik ve/veya uzman kiilerden oluturulan en az iki yeden mteekkil bir komisyonca incelenir. Komisyonun almasna ilikin hususlarda, 16 nc maddenin nc fkrasnda belirtilen komisyona ilikin hkmler uygulanr.

(3) Yetkilendirilen ticaret borsalarnca, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Ticaret Borsalarna Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alm veya Satmlarnn Tescili Hakknda Ynetmelie gre alnacak tescil creti dnda bakaca bir cret alnamaz.

(4) Lisans bedelleri ve dier cretlere ilikin 26 nc madde hkmleri, yetkilendirilen ticaret borsalar hakknda da uygulanr.

(5) Lisansl depo iletmesinin birden fazla yetkilendirilmi ticaret borsas ile szleme akdetmesi durumunda, 19 uncu maddenin onbirinci fkrasna, 20 nci maddenin nc fkrasna ve 43 nc maddenin nc fkrasna gre yaplacak ilemlerde, szleme akdedilen borsalarda ilgili rne ilikin oluan ortalama fiyatlarn ortalamas baz alnr.

(6) rn senetlerine ilikin alm satmn tescili, devir ile bedelinin denmesi, alc ve satc ile nc ahslarn haklarnn korunmas, ykmllklerinin yerine getirilmesi ve alm satma ilikin dier hususlar yetkilendirilen ticaret borsasnn sorumluluunda olup bu ilemler ile takas ilemlerinden doan zararlar bu borsa tarafndan tazmin edilir.

(7) Yetkilendirilen ticaret borsalar, rn senetlerinin alm satm konusunda Kanun ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelere aykr olmamak kaydyla idari dzenlemeler yapabilir.

MADDE 25 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 26 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/12/2010

27775

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/11/2011

28110