17 Ocak 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28531

YNETMELK

Karar Says : 2012/4096

Ekli Serbest Avukatlardan Hizmet Satn Alnmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikin yrrle konulmas; Maliye Bakanlnn 14/11/2012 tarihli ve 28704 sayl yazs zerine, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 5 inci ve 16 nc maddelerine gre, Bakanlar Kurulunca 24/12/2012 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

B. ARIN A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDA

Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs

S. ERGN F. AHN E. BAI N. ERGN

Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birlii Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ELK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOLU M. Z. ALAYAN

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan evre ve ehircilik Bakan Dileri Bakan Ekonomi Bakan

T. YILDIZ S. KILI M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Genlik ve Spor Bakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Gmrk ve Ticaret Bakan

. N. AHN C. YILMAZ E. GNAY M. MEK

ileri Bakan Kalknma Bakan Kltr ve Turizm Bakan Maliye Bakan

. DNER . YILMAZ V. EROLU

Milli Eitim Bakan Milli Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan

R. AKDA B. YILDIRIM

Salk Bakan Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan

 

SERBEST AVUKATLARDAN HZMET SATIN ALINMASINA LKN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; genel bte kapsamndaki kamu idareleri ve zel bteli idareler tarafndan ulusal ve uluslararas yarg mercileri ile tahkim davalarnda, hizmet satn alnmas, hizmet satn alnacak serbest avukatlarn nitelikleri, grevleri, sorumluluklar, mali haklar ile takip ve denetimine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayl Genel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri ve zel Bteli darelerde Hukuk Hizmetlerinin Yrtlmesine likin Kanun Hkmnde Kararnamenin 5 inci ve 16 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakan: darelerin bal, ilgili veya ilikili olduu bakan, Yksekretim Kurulu ile lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, niversiteler ve yksek teknoloji enstitleri iin Milli Eitim Bakann,

b) Birim: darelerin merkez birimlerini,

c) Birim amiri: lgili idarenin birim amirini,

) Hukuk birimi: darelerde hukuk hizmetlerini yrten birimi,

d) Hukuk birim amiri: darelerin merkez tekilatndaki hukuk biriminin amirini,

e) Koordinasyon grevi: darelerce birden fazla yer ve blgede avukatlk hizmeti satn alnmas durumunda, hizmet satn alnacak serbest avukatlarla idare arasndaki koordinasyonu salamak zere hukuk birimlerinde grevli avukat veya hukuk mavirlerine verilecek grevi,

f) Serbest avukat: Bu Ynetmelik kapsamnda kendisinden hizmet satn alnan ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayl Avukatlk Kanununa gre serbest meslek kapsamnda faaliyet yrten avukat veya avukatlk ortaklklar ile yabanc avukat ve avukatlk ortaklklarn,

g) Szleme bedeli: Yaplacak iin niteliine ve kapsamna gre szlemede belirlenecek creti,

) st ynetici: Milli Savunma Bakanlnda Bakan, dier bakanlklarda mstear ve kamu idarelerinde en st yneticiyi,

h) Vekalet creti: Mahkemeler, hakemler veya icra daireleri tarafndan idare lehine Avukatlk Asgari cret Tarifesine gre belirlenen creti,

ifade eder.

KNC BLM

Avukatlk Hizmeti Satn Alnmas

Avukatlk hizmeti satn alnacak haller

MADDE 4 (1) dareler, muhakemat hizmetlerini kendi hukuk birimlerinden, bakanlklarndan veya bal kurulularndan ve Maliye Bakanlndan temin edemedii ya da hizmetin zel uzmanlk gerektirdii ilgili bakan onay ile belirlendii hallerde, serbest avukatlardan hizmet satn alabilir.

(2) Hizmet almnn konusu bir veya birden fazla dava ve icra iinin takip ve sonulandrlmas olabilecei gibi belirli bir yerdeki dava ve icra takiplerinin belirli bir sreyle snrl olarak grlmesi eklinde de olabilir.

Dorudan temin

MADDE 5 (1) Muhakemat hizmetlerini yrtmek zere hizmet almlar 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (g) ve (h) bentlerine gre dorudan temin usulyle yaplr.

Aranacak nitelikler

MADDE 6 (1) Trk ve yabanc uyruklu serbest avukatlarda aadaki artlar aranr:

a) Staj sresi hari en az be yl fiilen avukatlk yapm olmak.

b) Baroya kaytl olmak.

c) Baro disiplin kurulunca son ylda verilmi uyarma cezas dnda ceza almam olmak.

) Serbest avukatn kendisi, ei, alt veya st soyu tarafndan, hizmet satn alacak idare aleyhine hizmet almnn konusu ile ilgili olarak son iki ylda dava alnmam olmak veya hizmet satn alacak idare aleyhine derdest davas bulunmamak.

d) darece belirlenecek zel artlar tamak.

stenilecek belgeler

MADDE 7 (1) Serbest avukatlardan bavuru esnasnda aada belirtilen belgeler istenir:

a) Trkiye Cumhuriyeti kimlik numarasn da ieren yazl dileke.

b) Avukatlk ruhsatnamesinin tasdikli rnei.

c) Avukatlk ortakl adna yaplacak mracaatlarda baro avukatlk ortakl sicil belgesi.

) Vergi levhas rnei.

d) Barodan son ylda uyarma dnda disiplin cezas almadna dair belge.

e) ki adet vesikalk fotoraf.

f) Yabanc avukatlarn, barolarndan aldklar avukat olduklarn ve avukatlk sresini tevsik eden belgenin noter onayl tercmesi.

Hizmet satn alma komisyonu

MADDE 8 (1) Hizmet satn alma komisyonu, st yneticinin onay ile biri bakan olmak zere ilgili idareden , hukuk biriminden iki kii olacak ekilde en az be kiiden teekkl eder. st ynetici, sz konusu onayda ayn zamanda harcama yetkilisini de belirler.

(2) st ynetici, bu yetkisini yazl olmak ve snrlarn aka belirtmek kaydyla alt kademelere devredebilir.

(3) Komisyon, hizmet satn alnacak en az serbest avukata hizmet satn alnacak iin mahiyetini belirten bir davetiye gndererek tekliflerin bildirilmesi iin onbe gn sre verir.

(4) Komisyon tekliflerin deerlendirilmesi iin eksiksiz olarak toplanr ve kararlarn ounlukla alr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Kar oy kullanan komisyon yeleri, kar oy gerekelerini karara yazmak ve imzalamak zorundadr. Komisyonca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar; komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. Komisyon, tekliflerin incelenmesi sonucunda aranlan nitelikleri tad tespit edilen serbest avukatlar arasndan yapaca deerlendirme sonucunda hizmet satn alnacak serbest avukat belirler ve bu konudaki kararn harcama yetkilisinin onayna sunar.

Szlemeye davet ve szlemenin imzalanmas

MADDE 9 (1) Harcama yetkilisinin onay zerine hizmet satn alnmasna karar verilen serbest avukat idarece belirlenecek sre iinde szleme yapmak zere davet edilir. Belirlenen sre ierisinde szleme imzalamayanlar, szleme yapma hakkn kaybeder.

(2) Hizmet satn almna ilikin szleme idare tarafndan hazrlanr ve idare adna ilgili harcama yetkilisi ile hizmet satn alnan serbest avukat tarafndan imzalanr.

Temsil belgesi

MADDE 10 (1) Avukatlara kendilerine verilen dava ve icra ilemlerinin takibiyle ilgili olarak idareyi temsil etmek zere temsil belgesi verilir.

Kiisel dosya

MADDE 11 (1) Serbest avukatlar hakknda ilgili hukuk birimi tarafndan performans deerlendirmesine esas olmak zere szlemeye istinaden yaplan ilerle ilgili olarak dosya tutulur.

NC BLM

Grevler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Grevler

MADDE 12 (1) Serbest avukatlarn grevleri unlardr:

a) Kendisine verilen ileri bizzat takip etmek.

b) Szlemenin kapsam ve sresi iinde kendisine tevdi edilen dosya ile ilgili olarak her trl hukuki tedbiri almak ve ii geciktirmeden yasal ilemlere balamak, tahkim dahil her trl davalar amak, alan davalara cevap vermek, icra takiplerini balatmak, dava ve icra ilerini takip etmek, durumalara katlmak, aleyhe kararlar hakknda her trl kanun yollarna bavurmak, tahkim davalarnda iptal davas amak ve takip etmek, kararlarn infazn salamak.

c) Szlemenin imzalanmasn mteakip en ge bir hafta iinde dosyalar veya dava ve icra takibine konu belgeleri zimmet karl teslim almak ve hukuki sreci tamamlanan dosyalar zimmet karlnda ilgili birime teslim etmek.

) Talep halinde takip ettikleri ilerin mevcut durumlar hakknda ilgili birime rapor vermek.

d) Mevzuat ile szlemelerinde belirtilen esaslara uymak.

(2) Serbest avukatn greve balama tarihi szlemede aksi ngrlmemi ise szlemenin imza tarihidir.

(3) dare aleyhine verilen kararlar iin kanun yoluna bavuruda idare yararnn bulunmadnn dnlmesi halinde; dosya, vazgeme gerekeleri ile kararn tebli veya tefhim tarihi de belirtilmek ve yaplacak inceleme iin geecek sre de dikkate alnmak suretiyle, serbest avukat tarafndan idarenin merkez hukuk birimine gnderilir.

(4) Serbest avukatlar tarafndan takip edilen davalarda, davann zellii nedeniyle hukuk birimlerince gerek grld takdirde keif, duruma ve Yargtay murafaalarna hukuk birim amirinin grevlendirecei hukuk maviri ve kadrolu avukatlar veya talep halinde Maliye Bakanl tarafndan grevlendirilecek Hazine avukatlar da katlabilir.

Sorumluluklar

MADDE 13 (1) Serbest avukatlarn sorumluluklar unlardr:

a) Teslim edilen ileri, idarenin tabi olduu mevzuat ve szleme hkmlerine, Avukatlk Kanununa, meslek kurallarna ve dier mevzuat hkmlerine uygun olarak takip etmek.

b) darenin hak ve menfaatlerini ncelikle gzetmek.

c) Takip ettikleri ileri, dava ve icra esas defterine kaydedilmek zere ilgili birime derhal bildirmek, dava ve icra takipleri ile ilgili dilekelerin, duruma ve keif zabtlarnn, bilirkii raporlarnn, mahkeme ilamlarnn, temyiz dilekelerinin, yksek yarg kararlarnn ve ilgili dier belgelerin birer rneini en ksa srede ilgili birime veya hukuk birimine vermek.

) Dava ve icra takibi ile ilgili ilemleri gecikmeye yer vermeden, sresinde yerine getirmek.

d) Szlemenin sona ermesi halinde; takip ettikleri dava ve icra dosyalarnn kendilerine teslim edilmi tm evrak ve belge asllar ile birlikte varsa gerekli hukuki ilemleri de tekemml ettirmek suretiyle iin sona erme tarihinden itibaren on gn iinde ilgili birime zimmet karl teslim etmek ve ald avans teslim tarihinden nce idareye iade etmek.

e) Dava ve icra dosyalarn dzenli olarak tutmak, gelen ve giden evrak kayt ve muhafaza etmek.

f) Dosyalar ve dier iler geri alnncaya kadar ellerindeki ileri takip etmek.

(2) Serbest avukatlar, idareleri vekil sfatyla temsile yetkili olan grevlilerle ayn yetki ve sorumluluklar haizdir. Kusurlar nedeniyle doacak her trl sorumluluk kendilerine ait olup mevzuattan ve szlemeden kaynaklanan ykmllklerini hi veya gerei gibi yerine getirmedikleri takdirde genel hkmler uyarnca idareye kar sorumludur.

(3) Davann idare avukatlar ile birlikte takibi, hizmet satn alnan serbest avukatlarn ykmlln ve sorumluluunu azaltmaz ve ortadan kaldrmaz.

Yasaklar

MADDE 14 (1) Serbest avukatlara ilikin yasaklar unlardr:

a) darece takip edilmekte olan dava ve icra takipleri ile idarenin taraf olduu konularda meydana gelecek uyumazlklarda kar tarafn avukatln ve danmanln yapmak, gr bildirmek ve her ne nam altnda olursa olsun kar taraf temsil etmek.

b) Dorudan ya da dolayl olarak szleme konusu hizmetler ile kar atmas yaratabilecek herhangi bir ticari veya mesleki faaliyette bulunmak.

c) Szleme konusu iin ifas srasnda ve sonrasnda; bu i nedeniyle edinmi olduu idareye ait bilgilerden 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununun Drdnc Blmnde dzenlenen nitelikteki bilgiler ile Avukatlk Kanununun 36 nc maddesinde dzenlenen nitelikteki bilgileri aklamak.

) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 107 nci maddesinde yer alan yasaklara uymamak.

d) Szleme konusu i ile ilgili olarak idare adna tahsilat yapmak.

(2) dare lehine sonulanan davalarda kar tarafa icra dairesi dnda deme yaplmak istenilmesi halinde, hizmet alnan serbest avukat idarenin belirleyecei vezne veya banka hesabna deme yaplmasn salamak ve demeye ilikin makbuz rneini ivedilikle idareye gndermek zorundadr.

(3) Bu madde hkmleri serbest avukatla ayn avukatlk brosunda alan dier avukatlar hakknda da uygulanr.

DRDNC BLM

Szlemelerin Sresi, Denetim ve Fesih

Szlemelerin sresi

MADDE 15 (1) Szleme sresi, szlemede aksi belirtilmedii srece yaplan ile snrldr. Taraflar iin niteliine gre szlemeyi sreli olarak da yapabilirler.

(2) Ynetmelik ekinde yer alan Serbest Avukata likin Performans Deerlendirme Tablosu (Ek-1), iin bitim tarihinden itibaren onbe gn iinde ilgili birim amiri ve koordinasyonla grevli avukat veya hukuk maviri tarafndan ayr ayr doldurularak hukuk birim amirine gnderilir.

(3) Serbest avukatla yeni bir szleme yaplp yaplmayacana dair teklif, Serbest Avukata likin Performans Deerlendirme Tablosuna gre tespit edilen baar durumu ile birim amiri ve koordinasyonla grevli avukat veya hukuk mavirinin gr de alnmak suretiyle hukuk birim amiri tarafndan hizmet satn alma komisyonuna sunulur.

Denetim

MADDE 16 (1) Serbest avukatlar tarafndan takip edilen iler, ilgili idarenin hukuk birimi tarafndan her zaman denetlenebilir.

(2) Serbest avukatlar denetim esnasnda kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri denetimle grevli kiilere vermek zorundadr.

(3) Hukuk birimi tarafndan yaplan denetim sonular ilgili idarenin birim amirine rapor halinde sunulur.

(4) Yaplan denetim sonucunda yasaklara aykr davran tespit edilen avukatlar hakknda 17 nci madde ve genel hkmler uyarnca ilem yaplr.

Szlemenin feshi

MADDE 17 (1) Serbest avukatlarn szlemeleri;

a) Hizmet satn alnan serbest avukatlarn, aranlan nitelikleri tamadklarnn sonradan anlalmas veya bu artlardan herhangi birini sonradan kaybetmeleri,

b) Szlemenin uygulanmas srasnda, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranlarda bulunulduunun tespit edilmesi,

c) Mazeretsiz olarak durumalara katlnmamas nedeniyle davann idare aleyhine sonulanmasna veya davann almam saylmasna karar verilmesi suretiyle hak kaybna neden olunmas,

) Kanuni srelere uymayarak davann veya alacan zamanamna uratlmas, dava ve icra dosyalarnda kanun yollarna bavuru srelerine uyulmamas, idare aleyhine sonu douracak nemli hatalarn tespiti ve idare adna haricen tahsilat yaplmas,

d) Hizmet szlemesinde belirtilen ykmllklerin yerine getirilmemesi,

e) Bu Ynetmelikte belirtilen yasaklara uyulmamas,

f) darenin hak ve menfaatlerinin korunmas hususunda ihmal ve kusurlarnn bulunmas,

hallerinde idare tarafndan dorudan veya ilgili birimin talebi zerine hibir ihtar ve sreye tabi olmakszn tek tarafl olarak feshedilir ve idarenin urad zarar tazmin ettirilir.

(2) Taraflar, bir ay nceden yazl bildirimde bulunmak artyla szlemeyi her zaman feshedebilirler.

(3) Birinci fkrada belirtilen nedenlerle szlemesi feshedilen serbest avukatlarn kimlik bilgileri idare tarafndan dier kamu kurum ve kurulularnca yaplacak aratrmaya esas olmak zere, Babakanlk Hukuk Hizmetleri Bakanlna bildirilir.

BENC BLM

Mali Hkmler ile Dier Hkmler

Szleme bedeli ve vekalet creti

MADDE 18 (1) Szleme bedelinin dava aamalar esas alnmak suretiyle kademeli olarak denmesi esastr. Szleme bedeli; yaplacak iin nitelii, kapsam ve sresi dikkate alnarak belirlenir ve denecek cret, denme zaman ve ekline szlemede yer verilir.

(2) Szleme konusu i ile ilgili asl alacak, faiz ve yarglama gideri gibi idare alacaklar tamamen tahsil edildikten sonra taraflarca ayrca szlemede kararlatrlmas halinde, hakemler, mahkemeler veya icra dairelerince idare lehine hkmedilip tahsil edilen vekalet creti serbest avukata, mevzuat gereince yaplmas gereken kesintiler dldkten sonra denir.

(3) Serbest avukatlara, avukatlk ortakl avukatlarna ve bunlarn yannda hizmet akdi ile alan avukatlara ayr ayr deme yaplamaz. Hizmet szlemesine istinaden idare tarafndan tek deme yaplr.

(4) Serbest avukat tarafndan takip edilen dava veya icra takibinin, hizmet satn alnan idarede istihdam edilen avukatlar veya Maliye Bakanlndan hizmet talebi suretiyle Hazine avukat ile birlikte yrtlmesi halinde, vekalet creti datm oran avukatlarn sarf ettii emek ve takip sresi dikkate alnarak idarenin hukuk birimince belirlenir.

n deme

MADDE 19 (1) Serbest avukatlarn talep etmesi halinde, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesine uygun olarak dava ve icra ilerinin gerektirdii mahkeme gider ve harlarn karlamak zere, idare veya ilgili birim tarafndan 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan n deme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak n deme yaplr ve mahsup edilir.

Adres bildirme ve tebligat

MADDE 20 (1) Taraflar hizmet satn alma szlemesinde bildirdikleri iyeri, yerleim yeri ve elektronik posta adresleri ile telefon ve faks numaralarndaki deiiklikleri gn iinde kar tarafa bildirmek zorundadr. Adres deiikliinin bildirilmemesi halinde szlemedeki adresler geerli kabul edilir.

(2) dare tarafndan yaplacak tebligatlar avukatlarn idareye bildirdii iyeri adreslerine, idareye yaplacak tebligatlar ise ilgili birim adreslerine yaplr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde genel hkmlere gre ilem yaplr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Saytayn gr alnarak hazrlanan bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

 

SERBEST AVUKATA LKN PERFORMANS DEERLENDRME TABLOSU (EK-1)

 

SERBEST AVUKATIN KMLK

BLGLER

 

 

GRLER

 

 

Grev ve yetki alanna giren ileri zamannda takip edip sonulandrma alkanl.

 

 

dare iin hak kaybna neden olacak herhangi bir kusurunun olup olmad (sre karma, dava drme, ara kararn yerine getirmeme gibi).

 

dareyle olan ilikileri.

 

 

dare adna takip edilen ilerin sonularn zamannda kuruma bildirip bildirmedii.

 

 

Yeni bir szleme yaplmas konusundaki gr ve neriler.

 

 

NOT: Tablo koordinasyonla grevli avukat veya hukuk maviri ile birim amiri tarafndan ayr ayr dzenlenecektir.

Tarih - mza