16 Ocak 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28530

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES TRKE RENM ARATIRMA VE

UYGULAMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesine bal olarak kurulan Gazi niversitesi Trke renim Aratrma ve Uygulama Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesi Trke renim Aratrma ve Uygulama Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (G TMER): Gazi niversitesi Trke renim Aratrma ve Uygulama Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

) niversite: Gazi niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurtiinde ve yurtdnda Trke retmek, Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla yurtiinde ve yurtdnda ilgili mevzuat hkmlerine gre birimler amak,

b) Ulusal ve uluslararas ikili anlamalar erevesinde ilgili kamu kurum ve kurulular ile Trke ve yabanc dillerin retimi konusunda almalar yaparak ortak eitim-retim, aratrma, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak,

c) lgili kamu kurum ve kurulular tarafndan yurtiinde ve yurtdnda Trkeyi ve yabanc dilleri retmek iin grevlendirilen retim elemanlar ve retmenler iin kurslar amak, onlara staj yaptrmak, grev yaplacak lkelerle ilgili tantc ve rehber yaynlar hazrlamak,

) Trke ve yabanc dil retim yntemleri konusunda aratrma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazrlamak, yaplmakta olan almalar desteklemek ve tevik etmek,

d) Trkeyi daha iyi ekilde retmeye, Trkiyeyi ve Trk kltrn en gzel ekilde tantmaya tevik amacyla yurtii ve yurtdnda geziler dzenlemek ve dller vermek,

e) Trkenin anadili olarak veya yabanclara retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili yurtii ve yurtdndaki eitli kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak,

f) Yurtdndaki niversitelerin Trkoloji Blm rencilerine ve Trkiyedeki niversitelerin Trke, Trk Dili ve Edebiyat, Trk Dili ve Edebiyat retmenlii, ada Trk Leheleri ve Edebiyatlar, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabanc Diller Blmleri son snf rencilerine ve mezunlarna mesleki tecrbeye ynelik uygulama programlar dzenlemek, staj yaptrmak, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Trke retiminin daha verimli hle getirilmesi iin Trke ile dier dillerin retimi arasnda karlatrmal almalar yapmak,

) Yurtii ve yurtdnda dil snavlar ve dil yeterlilik snavlar dzenlemek,

h) lkretim, ortaretim ve niversite rencilerinin yabanc dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Trke dil becerilerini gelitirmeye ynelik sosyal ve kltrel destekli kurslar amak,

) Trke ve dil retimi alanlarnda yurtiinde ve yurtdnda hizmet ii kurslar dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan en ok kii, yl iin Rektr tarafndan Mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan biri vekalet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar sorumludur.

Ynetim kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, Mdr yardmclar ve Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan, Merkez Mdrnn nerisi ile Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu; Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ayda en az bir kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde grevlendirilecek elemanlarn tespiti ve tayini ile ilgili konularda Mdrn tekliflerini incelemek ve Rektrle nerilmesine karar vermek,

c) Merkez Mdrnn her faaliyet yl sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve bir sonraki yla ait alma programn hazrlamak,

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak, hizmet ii eitim programlarnn dzenlenmesine karar vermek,

d) Gerekli hllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

e) Merkez birimlerinin kuruluu ve ileyii hakknda ilkeleri belirlemek ve niversite Ynetim Kurulunun onayna sunmak,

f) Merkeze bal birim almas ve kapatlmas ile ilgili usul ve esaslar belirlemek, bu konuda Rektre neride bulunulmasna karar vermek,

g) Yurtii ve yurtdndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn esas ve usullerini tespit etmek,

) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 12 (1) 20/1/1993 tarihli ve 21471 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gazi niversitesi Trke renim, Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetmelii (G TMER) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr yrtr.